AMBTENAREN B. EN W. TRAPPEN VOORSTEL VOOR EEN PC VOOR DE MINIMA DE GROND IN
B. EN W. WEIGEREN VERZOEK VAN RAADSWERKGROEP OM IDEE UIT TE WERKEN


EIGEN BERICHT

Leeuwarden, 26/10/2003.

Het is nu zowat anderhalf jaar geleden, nl. op 8/5/2002, dat het PEL een brief aan de Raad stuurde met een voorstel voor een pc voor mensen met een minimuminkomen.
Op 2/10/2002 stuurde het PEL een brief naar de leden van de commissie Welzijn met een aantal nadere suggesties onder de titel: "Opmerkingen n.a.v. ons voorstel over een pc voor minima."
Hieronder een overzicht van een aantal links over dit onderwerp op onze website:

LC-bericht 23/11/2001: "Gemeente geeft minima computers"
Brief PEL aan Cliëntenraad 8/12/2001: "PEL wil computer voor minima"
Voorstel PEL aan Raad 8/5/2002: "Een pc voor mensen met een minimum inkomen"
"PEL: Geef computer aan minstbetaalden". Bericht Leeuwarder Courant over ons voorstel.
"B & W + Raad: Geen interesse om te praten over pc voor minima"
"Toch discussie over brief PEL: PC voor minima"
PEL: "Opmerkingen n.a.v. ons voorstel over een pc voor minima"

Op 7/10/2002 vergaderde de commissie Welzijn over een voorstel van PAL/GroenLinks om vanuit de Raad een werkgroepje te formeren om uit te zoeken: Hoe helpen we mensen met een minimum-inkomen aan een computer?
Maar hoe ging dat nu verder?

Op 30/9/2003 gingen B. en W. akkoord met een ambtelijke notitie die luidde: "Armoedebeleid: voorstel besteding incidentele extra rijksmiddelen ad. EUR 163.000 en standpuntbepaling "PC voor de minima".

Het is een volslagen raadsel waarom deze twee zaken nu plotseling aan elkaar zijn gekoppeld, tenzij je er op uit bent het pc-verhaal onhaalbaar te maken. De EUR 163.000 waar het hier over gaat, is geld van het rijk, bedoeld om reeds in 2003 een soort 'Lang-Laag' regeling voor mensen die langdurig op een minimuminkomen zitten en geen arbeidsmarktperspectief hebben.
De Cliëntenraad Sociale Zaken heeft in juni jl. unaniem geadviseerd om een voorstel van het PEL over de besteding van dat geld, over te nemen.

De ambtelijke notitie die dus vanaf 30/9/2003 een B. en W. nota werd, stelt over het 'pc voor minima' verhaal o.a. het volgende:

"In oktober 2002 is tijdens de vergadering van de raadsadviescommissie Welzijn besloten tot het instellen van een raadswerkgroep "PC voor minima". Deze werkgroep heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag op welke wijze het mogelijk is om computers te verstrekken aan de minima. Tijdens dit ontwikkelingstraject heeft de werkgroep zich onder andere laten informeren door de sectormanager Sociale Zaken en is men ook in contact gekomen met de Stichting Wijkwerk Leeuwarden (SWL).
Deze werkgroep heeft een presentatie van hun plannen om te komen tot een PC plan voor Achter de Hoven en Vegelin. SWL heeft voor de wijk Achter de Hoven en Vegelin plannen ontwikkeld om de digitale achterstand in de wijk te verminderen. Daarbij zullen computers en internet worden aangeboden alsmede de ondersteuning door middel van een helpdesk en het aanbieden van cursussen. De projectperiode bedraagt 3 jaar en kost het eerste jaar EUR 50.000. Dit is exclusief de kosten van een computer. Deze bedragen EUR 212 per computer.

Ondanks dat de werkgroep zich ervan bewust is dat veranderende wetgeving de mogelijkheden van het invoeren van een regeling "PC voor minima" beperkt, zijn er in dit kader toch een drietal varianten bedacht. In alledrie varianten zoekt de werkgroep aansluiting bij het PC-project van de SWL. De werkgroep heeft het college verzocht om de drie varianten nader uit te werken in een notitie. In het vervolg van deze raadsbrief zal duidelijk worden waarom het college geen gehoor geeft aan dit verzoek." Einde citaat.

Dat wordt absoluut NIET duidelijk in de raadsbrief. Wel wordt duidelijk dat de ambtenaren door een link te leggen naar het 'LangLaag' geld 2003 tot de conclusie kunnen komen dat een pc voor minima totaal onhaalbaar is, geheel conform de door B. en W. gewenste uitkomst. Want van meet af aan was duidelijk dat wethouder Arno Brok (VVD) van mening was dat mensen met een bijstandsuitkering best zelf een pc kunnen betalen van hun uitkering.
Zie "Voorstel PEL door B. en W. naar prullebak verwezen"
Daarin staat o.a. de tekst van een brief van 11/7/2002 van B. en W. aan het PEL, een brief die ons overigens nooit heeft bereikt, vermoedelijk omdat de Raad door het instellen van een werkgroep, de zaak toen te elfder ure een andere wending gaf.

Dat heeft kennelijk niet mogen baten, want we zijn nu weer terug bij 'af'. Afgezien van het ambtelijk een zachte dood laten sterven van de drie varianten van de raadswerkgroep, heb ik me er ook over verbaasd, dat nadat de raadswerkgroep begon, het hele voorstel van het PEL kennelijk meteen werd vervangen door een SWL-voorstel.
Ging het bij het PEL-voorstel nog om de pc en de minima zelf of anders gezegd: Hen aan een pc helpen was doel, bij de SWL wordt die pc een middel om de SWL zelf draaiende te houden en de SWL zelf wordt doel...
Vanuit de optiek van een instelling met betaalde krachten wellicht legitiem en begrijpelijk, maar niet de intentie van het oorspronkelijke voorstel. Ik doel m.n. op het optuigen van het verhaal met een helpdesk en cursussen. Prachtig allemaal, maar de kosten stijgen daarvan natuurlijk fors.

In het Overlegorgaan Cliëntenraad Sociale Zaken met SoZaWe op 23/10/2003 zijn door de vertegenwoordiger van het PEL een aantal kritiekpunten op het ambtelijke verhaal (het B. en W. advies) naar voren gebracht die unaniem werden gesteund door alle daar vertegenwoordigde organisaties en individuele leden.
Inhoudelijke kritiek:

a. Een oneigenlijke en onjuiste koppeling tussen de EUR 163.000 voor een beperkte LangLaag regeling voor 2003 en het verhaal over een pc voor minima.

b. Het SWL-verhaal beperkt zich tot sommige mensen in 1 wijk. Dit betekent dat mensen in gelijke omstandigheden in andere wijken uitgesloten worden van de regeling. Dat is niet juist.

c. Het SWL-verhaal kent een 'overhead' van EUR 50.000 in het eerste jaar. Dat is nogal wat. De kosten in het tweede en derde jaar zijn onduidelijk.

d. In schril contrast met die overhead staat het bedrag wat een pc mag kosten, nl. EUR 212,=
Het kan niet anders dan dat dit opgelapte afdankertjes/krijgertjes zijn van bedrijven, instellingen ed. In ons verhaal ging het om een eenvoudige maar wel nieuwe computer plus printer, t.w.v. ongeveer EUR 900,00 waarvan men de helft moest betalen via een huurkoopovereenkomst.

e. Er is niet gezocht door de ambtenaren naar mogelijkheden om te komen tot externe financiering, waarbij gedacht kan worden aan EEG-subsidies, schenkingen van particuliere fondsen en sponsoring door het lokale bedrijfsleven.

f. Er is niet gezocht naar manieren om het komende verbod op categoriale bijstand te omzeilen, bv. door bij het afsluiten van een traject-overeenkomst tevens individueel vast te stellen dat iemand een pc nodig heeft.

Samengevat komt het er op neer dat de hele Cliëntenraad het op 23/10/2003 ONEENS was met het B. en W. advies over de pc voor minima.

Op dinsdagavond 4/11/2003 komt het B. en W. verhaal over LangLaag 2003 en het daar raar aan vastgeplakte verhaal over pc voor minima in de commissie Welzijn. En alsof er geen Cliëntenraad bestaat als adviesorgaan, stelt het commissiestuk:
"Deze nota is aan de cliëntenraad voorgelegd. De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht." Einde citaat.
Je moet maar lef hebben zo te liegen. Het illustreert weer eens goed hoe de lokale overheid dit soort adviesorganen gebruikt en misbruikt ter legitimatie van haar eigen beslissingen. Inmiddels krijgt de ene gemeente na de andere wel in een of andere vorm een soort pc-plan voor de minima voor elkaar. Uiteraard lukt dit in Leeuwarden weer niet, m.i. voornamelijk omdat B. en W. hier eigenlijk op tegen zijn, m.n. wethouder Arno Brok van de VVD. Het is aan de commissie Welzijn op 4/11/2003 of zij nog licht ziet aan het eind van de tunnel.

Secretariaat Ver. P.E.L.