PEL WIL COMPUTER VOOR MINIMA


Zie ook: Voorstel P.E.L. aan Raad d.d. 8/5/2002 over pc voor de minima.

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl
URL website: http://clik.to/pel
==========================================

AAN ALLE LEDEN VAN DE
CLIENTENRAAD
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- PC voor minima

Leeuwarden, 08/12/2001


Geachte leden van de Clientenraad,

oktober jl. zat bij de stukken voor de vergadering van de Clientenraad o.a. een brief van de Werkgroep Minstbetaalden Leeuwarden (WML) waarin uw aandacht werd gevraagd voor een aantal thema's in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

In bedoelde brief stonden zes aandachtspunten die wij volledig onderschrijven.

Alleen met betrekking tot punt 5 zouden wij een aanvullend voorstel willen doen.

Status voorstel:

Ons voorstel draagt een voorlopig karakter. Het voorstel wordt bij deze in de eerste plaats voorgelegd aan de leden-organisaties en aan de leden op persoonlijke titel van de Clientenraad om te vernemen hoe u hier tegenover staat en om op- of aanmerkingen mee te kunnen nemen in een definitief voorstel.
Daar het een voorstel betreft waaraan in feite 'de politiek' aan te pas moet komen, beseffen wij dat niet verwacht mag worden dat afdeling Sociale Zaken uitspraken op dit punt kan doen.

Oorspronkelijk voorstel (WML):

Een nieuwe categoriale maatregel: Verstrekken van een PC met printer aan gezinnen met een minimaal inkomen en kinderen tussen de 12 en 18 jaar.

Ons voorstel gaat ervan uit dat de doelgroep breder wordt gemaakt:

Wij willen in principe een PC met modem plus printer verstrek- ken aan alle mensen met een minimuminkomen die geen betaald werk hebben.

Enkele redenen die volgens het P.E.L. het verstrekken van een PC aan huishoudens zonder betaald werk met een minimuminkomen rechtvaardigen:

1. Een 'digitale achterstand' bij de minima verminderen, cq. voorkomen.

2. Bij vacatures wordt vaak enige kennis en ervaring verwacht met betrekking tot het kunnen omgaan met de computer. Dit kan het uitzicht op betaald werk verbeteren. Het is in feite niet meer van deze tijd als iemand bij een sollicitatiegesprek moet me

lden dat hij/zij niet met een PC om kan gaan.

3. Het makkelijker maken van het schrijven van sollicitatie- brieven en CV en het ook kunnen zoeken via internet op de websites, vacaturebanken ed. die betaald werk aanbieden.

4. Het bevorderen van de Nederlandse taalkennis bij minima van allochtone afkomst, door middel van taalprogramma's.

5. Het voorkomen dat ouders en kinderen die geen computer hebben, daardoor een achterstand oplopen op school en in de maatschappij. Naar onze mening is het verstandig dat ook kinderen jonger dan 12 jaar thuis de mogelijkheid kan worden geboden alvast al spelenderwijs te leren omgaan met een compu- ter. Met betrekking tot de gezinnen met kinderen zijn wij van mening dat het hebben en gebruiken van een computer zinvol is voor zowel de ouders als de kinderen.

Doelbewust hebben wij een aantal detailvragen opengelaten waarover ook nader nagedacht zou kunnen worden. Dit vooral in verband met het feit, dat dit idee wel het nodige gaat kosten.

Enige detailvragen:

1. Prijsbepaling PC plus printer? (f2000,- ?/EUR 900,- ?)
2. Groot-inkoop en quantum-korting mogelijk?
(Bestaat bv. Rijksinkoopburo nog?)
3. Afbakening doelgroep?
a. Mensen met een minimuminkomen zonder betaald werk?
b. Idem, maar uitsluitend mensen met Abw die bv. minimaal 1 tot 3 jaar een Abw-uitkering hebben?
4. Een eenmalig drempelbedrag hanteren en zo ja, hoeveel?
Of uitgaan van een gedeeltelijke lening/gedeeltelijke schenking, bv. fifty/fifty en in 2 jaar maandelijks aflos sen via inhouding op de Abw?
5. Inschatting van het aantal huishoudens dat van aanbod gebruik wil maken?

Bij deze verzoeken wij u deze brief als agendapunt te behande- len op het eerstkomende overleg van de Clientenraad.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L.,

met vriendelijke groet,

Hendrik de Groot,
pl.v. vertegenwoordiger
Ver. P.E.L. in Clientenraad