B & W PLUS GEMEENTERAAD HEBBEN GEEN INTERESSE OM TE PRATEN OVER PC VOOR MINIMA

VOORSTEL PEL DOOR B & W NAAR PRULLEBAK VERWEZEN


EIGEN BERICHT 24/8/2002

Op 8/5/2002 stuurde het PEL een brief aan de Raad met daarin een voorstel over hoe je wellicht zou kunnen komen tot een constructie om mensen met een minimuminkomen aan een computer met internet-aansluiting te helpen.
(Zie ook LC-bericht hierover.)
Dit mede omdat een aantal politieke partijen zich met name in de Commissie Welzijn bij diverse gelegenheden positief hadden uitgelaten over de wenselijkheid om op een of andere manier ook huishoudens met een minimum-inkomen aan een computer te helpen. Het was allemaal nog wat vaag, maar om een lubberiaanse term te gebruiken 'een positieve grondhouding' leek aanwezig. Ik doel hierbij met name op GroenLinks, de SP, Leefbaar Leeuwarden en de PvdA.

Het voorstel werd verzonden en vervolgens, zoals zo vaak het geval is in deze gemeente, raakte de brief (zogenaamd?) zoek. Dit overkomt niet alleen het PEL herhaaldelijk, maar diverse burgers en organisaties. In het nieuwe 'duale' systeem van B en W en gemeenteraad hoort het met brieven van burgers die aan de Raad zijn gericht, als volgt te gaan:
Al dan niet voorzien van een concept-antwoord van B en W moet het Presidium verder bepalen wat er met de ingekomen brieven van burgers moet gebeuren: Moet de brief leiden tot een agendapunt in de Raad? Moet de brief op de 'Mededelingenlijst' voor de Raad en daarmee als 'hamerstuk' worden afgedaan?
Dat laatste betekent dat de Raad akkoord is met de B en W reactie op de brief.
Het Presidium is nieuw:
Van elke politieke partij zit daar 1 gemeenteraadslid in en zij worden geholpen door een griffier plus een adjunct-griffier.
Het is dus wel handig als het Presidium de brieven van burgers door de handen krijgt en deze brieven niet ergens in het ambtelijk apparaat blijven hangen. Natuurlijk gebeurde dat wel met ons voorstel:
De brief verscheen nooit op de postlijst van het Presidium en als geen aktie werd ondernomen, hoor je nooit meer iets hierover...
Zoals gezegd, is dit een veel voorkomend verschijnsel in de gemeente Leeuwarden...
Nadat de adjunct-griffier van de Raad was gebeld, moet gezegd worden, dat de brief weer boven water kwam:
Het heette dat de behandelend ambtenaar 'langdurig ziek' was. Natuurlijk is er dan niemand anders die brieven kan behandelen, want Leeuwarden heeft maar 1 ambtenaar...
Zo lijkt het althans.

Uiteindelijk verscheen onze brief onder de letter 'Q' op de 'Mededelingenlijst' voor de Raadsvergadering van maandagavond 26/8/2002.
Uit ingewonnen info blijkt dat dus kennelijk geen enkel raadslid in het Presidium vond dat de brief geagendeerd moest worden om het in de Raad eens te hebben over dat 'PC voor minima' idee. Ook vond kennelijk niemand dat de brief wellicht richting Commissie Welzijn moest gaan, opdat daar de raadsleden het nog eens over het idee konden hebben hoe je nu minima aan een PC zou kunnen helpen.
Integendeel: Het concept-antwoord van B en W wat voor de Raadsleden ter inzage lag, was kennelijk voor alle Raadsleden het juiste antwoord en daarmee was het 'einde voorstelling'!

Via informele weg is deze brief ons inmiddels in handen gespeeld. Het antwoord is aan ons gericht en dateerde al van 11 juli jl., hoewel wij nog niets hebben gezien. M.a.w.:
Wij kenden het antwoord tot op heden niet. Het zou kunnen, dat de concept-brief pas wordt verzonden na de Raadsvergadering van 26/8 a.s. Dat was tenminste de gebruikelijke werkwijze voordat het 'duale systeem' werd ingevoerd.

Hieronder de reactie van B en W:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 233 88 33
Welzijn
Gemeente Leeuwarden

Vereniging PEL
t.a.v. de secretaris
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp computer voor minima
Uw kenmerk
Ons kenmerk 14354 GF/GF
Sector Additionele Werkgelegenheid
Team Sociale Zaken
Doorkiesnummer (058) 233 8160
Telefax 058 215 3949
E-mail gemeente@leeuwarden.nl
Postbank 1216417
Friesland Bank 29.83.05.933

Bijlagen
Datum 11 juli 2002, verzonden: (HIER STAAT GEEN DATUM vermeldt)

Geachte heer, mevrouw,

De maatschappij ontwikkelt zich razendsnel tot een informatiesamenleving waarin het computergebruik een centrale rol inneemt.

Om het computergebruik voor huishoudens op minimumniveau tot een normale zaak te maken en zodoende een "digitale achterstand" te voorkomen, bent u van mening dat deze huishoudens een eigen computer dienen te hebben. In een brief gericht aan de gemeenteraad pleit u dan ook voor het invoeren van een regeling die het mogelijk maakt om een computer te verstrekken aan huishoudens met een inkomen op minimumniveau.

Naar aanleiding hiervan berichten wij u als volgt.

Wij zijn het met u eens dat in onze maatschappij het gebruik van de computer een steeds grotere rol krijgt. Tevens beseffen wij dat wellicht bepaalde groepen de aansluiting met de informatiesamenleving missen of slechts in geringe mate in aanraking komen met deze technologie.

Desalniettemin is deze constatering voor ons geen aanleiding om positief in te gaan op uw voorstel om maatregelen te treffen die leiden tot het verstrekken van computers aan huishoudens met een inkomen op minimumniveau.

Het uitgangspunt is dat zowel uitgaven die geacht worden te passen in het als normaal te beschouwen bestedingspatroon alsmede voorziene uitgaven behoren te worden voldaan uit het ter beschikking staande inkomen. Ook al is dit inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Voor dergelijke uitgaven dient men vooraf te reserveren dan wel achteraf gespreid te betalen. ook de aanschaf van een computer dient dus te worden voldaan uit het ter beschikking staande inkomen.

Overigens is onze verwachting dat de rijksoverheid gemeenten in de nabije toekomst weinig ruimte zal laten om regelingen die onder het gemeentelijk categoriale inkomensbeleid vallen, te ontwikkelen. Zo is in de tekst van het nieuwe regeerakkoord opgenomen dat het categoriaal inkomensbeleid in de bijstand wordt afgeschaft.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Leeuwarden,

voorzitter,

griffier.


Einde reactie B & W aan Vereniging P.E.L.

Ik neem het de raadsleden in het Presidium niet kwalijk dat zij niet juichend roepen: Wat een geweldig idee van dat PEL, we gaan meteen voorstellen in de Raad dat B en W even de portemonnee trekken, voor dat prachtige plan.
Maar ik neem het met name die politieke partijen die in de Commissie Welzijn in het verleden vage verhalen zaten op te hangen over een PC voor minima WEL kwalijk, dat zij nu zelfs elke discussie uit de weg gaan en niet beseffen of willen beseffen dat het de Raad in het nieuwe duale bestel vrij staat om zelf voorstellen te ontwikkelen, geheel onafhankelijk van B en W!
Ons voorstel had daartoe een aanzet kunnen vormen; niet meer en niet minder. De bereidheid om na te denken over de vraag:
"Wat is er mogelijk om iets te doen aan dit probleem?" is kennelijk niet aanwezig geweest bij GEEN der partijen.
Natuurlijk is dit ook onze schuld: Wij hadden natuurlijk moeten beseffen dat de raadsverkiezingen weer voorbij zijn en iedereen het pluche weer onder de billen heeft...
En dan is het weer over en uit...

Over de B en W reactie: Hieronder op de 'internet-wijze' hun brief 'gequote', dus stukje brief plus reactie:

Na een inleiding waarin gezegd wordt dat we gelijk hebben m.b.t. het belang van het hebben van een computer in dit informatie-tijdperk, komt de volgende passage:

B en W:

Het uitgangspunt is dat zowel uitgaven die geacht worden te passen in het als normaal te beschouwen bestedingspatroon alsmede voorziene uitgaven behoren te worden voldaan uit het ter beschikking staande inkomen. Ook al is dit inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Voor dergelijke uitgaven dient men vooraf te reserveren dan wel achteraf gespreid te betalen. Ook de aanschaf van een computer dient dus te worden voldaan uit het ter beschikking staande inkomen.

Reactie secretariaat PEL:

B en W beweren hier dat een computer past in het normale bestedingspatroon. Dat is flauwekul. B en W hebben gelijk als we pakweg 10 tot 15 jaar verder zijn:
Dan is een PC kopen net zo normaal als dat het nu normaal is dat mensen een wasmachine, koelkast, radio, stofzuiger en TV hebben. Een computer zal een doodgewoon huishoudelijk apparaat zijn geworden, die net als nu al in de USA, gewoon in de hoek van de kamer staat, onder de staande schemerlamp en permanent on-line dag en nacht aanstaat en zo nu en dan eens roept: "You 've got mail" en dergelijke.
Maar zover is het hier nog niet, zeker niet voor mensen met een minimum-inkomen.
Ook vergt het bedienen van een PC vaardigheden die niet zijn vereist voor het bedienen van radio, TV, koelkast of wasmachine. M.a.w.: Met een PC omgaan moet echt geleerd worden en dat kan het beste door er aan te wennen er dagelijks mee om te gaan. Samengevat: Een PC is op dit moment (nog) geen uitgave die past binnen het normaal te beschouwen bestedingspatroon.
Dat B en W het durven te schrijven dat je vooraf moet reserveren voor dergelijke uitgaven:
Reken even voor hoe je dat doet. Bij deze verzoek ik het College om daarvoor het NIBUD opdracht te geven daarover een rapportage op te stellen en daarover aan de Raad te rapporteren.
Bovendien: De kern van ons voorstel was een huurkoop-overeenkomst voor de aanschaf van een PC met toebehoren (waarbij als men deze deels had afbetaald, de rest werd kwijtgescholden) en wat is een huurkoop overeenkomst anders dan 'sparen achteraf' omdat de aanschaf anders niet lukt?!

Bovendien kennen B en W hun eigen stukken niet van afdeling Sociale Zaken:
Bij gelegenheid is daarin terecht gesteld dat in feite resrveringen voor duurzame gebruiksgoederen niet meer mogelijk is op bijstandsniveau!
Mooi theoretisch gepraat is dit dus van het College.
Het is duidelijk dat we nu een keiharde VVD-er hebben als wethouder van Sociale Zaken; Arno Brok. Deze Arno Brok was indertijd toen hij nog als VVD-raadslid in de Raad zat, qua vijandigheid en valsheid ten opzichte van mensen in de bijstand ongeveer van hetzelfde kaliber als VVD-er Henk Kamp in de Tweede Kamer. Dit bleek indertijd wel bij gelegenheid als in de Raad onderwerpen op het gebied van sociale zaken aan de orde waren.

B en W:

Overigens is onze verwachting dat de rijksoverheid gemeenten in de nabije toekomst weinig ruimte zal laten om regelingen die onder het gemeentelijk categoriale inkomensbeleid vallen, te ontwikkelen. Zo is in de tekst van het nieuwe regeerakkoord opgenomen dat het categoriaal inkomensbeleid in de bijstand wordt afgeschaft.

Reactie secretariaat PEL:

Komt dat even goed uit! Een prachtig excuus om vooral niet de mogelijkheden te benutten die er nu nog zijn en bovendien zou je ons voorstel ook nog kunnen gieten in de vorm van individuele bijzondere bijstand waarbij een PC wordt verstrekt indien deze nodig is voor de kinderen of voor het vergroten van de kansen op betaald werk? Dit is natuurlijk omslachtiger dan een categoriale regeling, maar je zou 1 regeling kunnen maken waarbij je vervolgens individueel moet bezien of je de gestandaardiseerde regeling voor iemand van toepassing verklaart of niet.
Kortom: Waar een wil is, is een weg en die wil ontbreekt ten ene male bij B en W en kennelijk ook bij de Raad.


Einde bericht over gang van zaken voorstel PEL "PC voor minima".