PEL: Geef computer aan minstbetaalden


Zie ook: Voorstel P.E.L. aan Raad: Een PC voor mensen met een minimum-inkomen.
Zie ook: Brief P.E.L. aan de Cliëntenraad d.d. 8/12/2001 over pc voor de minima.

Nadat we al op 8/5/2002 een brief aan de gemeenteraad stuurden met een voorstel om een computer deels te geven en deels te schenken aan mensen zonder betaald werk die een minimum-inkomen hebben, plaatste pas onlangs de krant een bericht hierover.
Dit, nadat een van de politieke partijen alhier het bericht opnieuw naar de pers had gestuurd inclusief een commentaar over de wijze waarop de gemeente omgaat met brieven van burgers die aan de Raad zijn gericht. Omdat de brief maar nooit verscheen op de mededelingenlijst van ingekomen stukken voor de raad, hadden wij nl. de griffie van de raad gevraagd hoe dat zat. Gesteld werd dat dit kwam 'door langdurige ziekte van een van de ambtenaren' en dat de brief niet voor augustus behandeld zou worden. Of dat echt zo is of dat dit een politieke ziekte was en of er dan echt geen andere ambtenaar is die het werk overneemt van de zieke ambtenaar, is bij ons niet bekend.
Het lijkt er nu op, dat brieven aan de Raad van burgers eerst toch weer door B en W naar een ambtenaar gedelegeerd worden, vervolgens al dan niet het Presidium van de Raad bereiken en dan pas de mededelingenlijst van de Raad.
Op de lijst van ingekomen brieven van burgers bij de verslagen van het Presidium was onze brief tot nu toe niet te vinden. Dat Presidium lijkt voorzover nu te overzien nog het meest op een soort secretariaat van de gemeenteraad, waar met betrekking tot de ingekomen brieven nader wordt beslist wat er met die brieven moet gebeuren. Maar dan moet een brief dat Presidium wel bereiken en niet bij een ambtenaar in de la verdwijnen...
Maar hoe het ook zit, kennelijk is de komkommertijd dit jaar al vroeg begonnen, want op maandag 24/6/2002 stond o.a. het volgende artikel in de Leeuwarder Courant:

PEL: Geef computer aan minstbetaalden

LEEUWARDEN - Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) wil dat de gemeente de ruim 4000 Leeuwarder gezinnen in de bijstand een computer en een internetabonnement aanbiedt.
[Niet alleen aan gezinnen, maar aan alle huishoudens, ongeacht de grootte.]
Wie vertrouwd is met computergebruik heeft meer kans op betaald werk en kan zich beter staande houden in de maatschappij, aldus PEL.
[Dat laatste komt uit de dikke duim van de journalist. Op deze wijze is dat niet gesteld. Wel verhoogt het kunnen omgaan met een computer de kansen bij sollicitaties.]
Volgens een grove raming van het platform zou de computeractie de gemeente zo'n EUR 1,1 miljoen kosten.
[Volgens onze latere berekeningen op basis van de nieuwste cijfers van Sociale Zaken over het aantal uitkeringsgerechtigden op minimumniveau kwamen we op pakweg 8,5 ton. In euro uiteraard.]

Volgens het PEL is een 'digitale trapveldje', zoals dat door de gemeente in de Vrijheidswijk is ingericht, ontoereikend om een dreigende achterstand in computerkennis bij minima weg te werken.
De daar opgedane kennis verwatert snel zonder een computer thuis. Bovendien woont een groot deel van de bijstandsgezinnen buiten de Vrijheidswijk en Heechterp, waar het tweede trapveldje moet komen.
[Wij stelden dat niet alle minima in die wijken woonden; of een groot deel van hen buiten deze wijken woont weten we niet. Dat maakt de krant er maar van. Niet genoemd maar wel relevant: De wachtlijsten die optreden bij de digitale trapveldjes als men daar van een pc gebruik wil maken.]

Als de gemeente centraal computers en printers voor de minima inkoopt, blijven de kosten volgens PEL beperkt.
De pc's zouden kunnen worden betaald uit een maandelijkse toelage op de uitkering en een maandelijkse inhouding van het deel van de kosten dat zonodig aan de uitkeringsontvanger in rekening wordt gebracht.
[Volslagen waanzin wat hier staat: Een maandelijkse toelage op de uitkering? Waar leest de LC dat?
Of is het de bedoeling het voorstel zo te verdraaien dat het volslagen idioot overkomt? Je zou het bijna denken. Nu hoe het voorstel ECHT is:
Voor de kosten van pc plus printer wordt een huurkoopovereenkomst afgesloten tussen gemeente en het betrokken huishouden. Als deze via maandelijkse inhoudingen op de uitkering voor de helft correct is afgelost, wordt de andere helft van de schuld kwijtgescholden.
Ofwel: Je krijgt de pc plus printer voor de helft als schenking en voor de andere helft op basis van een lening.
T.a.v. het kabel-abonnement: De gemeente probeert quantum-korting te bedingen, door de abonnementskosten meteen in te houden op de uitkering en op die manier door te geven aan de provider. Dat is de AV-Frieso constructie zoals die voor die ziektekostenverzekering al bstaat tussen de gemeente en ziektekostenverzekeraar De Friesland. Maar ik begrijp dat het woord 'huurkoopovereenkomst' voor de krant veel te moeilijk is...]

Enkele andere Friese gemeenten kopen al computers voor gezinnen met een laag inkomen. Tytsjerksteradiel heeft er 150 beschikbaar.
[Zij hebben het makkelijker: Ze hadden blijkens eerdere berichten wat geld over en er zitten in deze kleine plattelandsgemeente maar weinig mensen in de bijstand. Het aantal mensen waar het in Leeuwarden om gaat, maakt het voorstel duur.]
Weststellingwerf beperkte de actie tot schoolgaande kinderen.
[Dat willen hier de Arme Kant van Leeuwarden en het CSO (Gezamenlijke bejaardenclubs) ook. Zij weigeren het belang in te zien van computervaardigheden voor werkzoekende volwassenen en gunnen niet-gezinshoudens niet een pc. Dit uit een benepen groepsbelang. Als wij het zo zouden spelen gunden we gezinnen met kinderen geen pc en kwamen bv. met de smoes dat de scholen wel pc's hebben staan voor de kinderen.]
Het voorstel van PEL ligt al zes weken bij de gemeente, maar is door ziekte van een ambtenaar nog niet op de agenda van de gemeenteraad gezet.
[Het LC-bericht heeft in elk geval het voordeel dat onze brief nu slecht meer 'zoek' kan raken en doodleuk nooit op de mededelingenlijst van ingekomen stukken voor de raad zetten kan zo ook niet meer...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].