Gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Laatste bijwerkdatum 28 juni 2020

NAAM: Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (Vereniging PEL)

RSIN of het fiscaal nummer: 813403078

CONTACTGEGEVENS:

Vereniging PEL
Marowijnestraat 8-E
8931 BT Leeuwarden
Telefoon: 058-2671636
E-mail kantoor: pel@verpel.demon.nl
E-mail secretariaat: verpel@online.nl
Website: https://verenigingpel.nl

PEL overig op internet:
Forum discussielijst: https://verenigingpel.nl/forum.html
Meldpunt PEL op Facebook: Meld malafide incasseerders: https://www.facebook.com/Meld-Malafide-Incasseerders-933569876799259/
PEL op Twitter: https://twitter.com/Vereniging_PEL

Facebook pagina De Horzel, samenwerkingsverband vereniging PEL, stichting BLUT en Komitee Vrouw en Bijstand:
https://www.facebook.com/De-Horzel-1662471667411377/

BESTUURSSAMENSTELLING:

Voorzitter: dhr. P. van der Galiën
Secretaris: dhr. J. Bakker
Penningmeester: mw. N. Stap
(Kandidaat) Bestuurslid: dhr. J. Post

Aantal leden herfst 2019: 57

BELEIDSPLAN:

Zie onder deze link: Beleidsplan 2014

Zie onder deze link: Beleidsplan 2015

Zie onder deze link: Beleidsplan 2016

Zie onder deze link: Beleidsplan 2017

Zie onder deze link: Beleidsplan 2018

Zie onder deze link: Beleidsplan 2019

Zie onder deze link: Beleidsplan 2020

Zie onder deze link: Beleidsplan 2021

BELONINGSBELEID:

Principe: bestuursleden en eventuele vrijwilligers worden financieel niet beter of slechter van werkzaamheden voor de vereniging. Dit betekent dat geen "beloningen" worden gegeven en dat daadwerkelijk t.b.v. de vereniging gemaakte kosten kunnen worden vergoed op basis van ingediende nota's of facturen. Het betekent ook dat eventuele presentiegelden vanwege deelname aan bijv. overlegorganen waarin PEL vertegenwoordigt wordt, aan vereniging PEL moeten worden uitbetaald. PEL heeft geen betaalde krachten in dienst.

DOELSTELLING:

De statutaire doelstellingen zijn:

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
1) Het opkomen voor de belangen van woonconsumenten in de gemeente Leeuwarden, op individueel niveau, buurt/wijk niveau, en op stedelijk niveau.
2) Het behartigen van de belangen van mensen met een laag inkomen.

Artikel 3
De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:
a) Te fungeren als een vooroverleg inzake adviezen en standpunten, zoals die door de vertegenwoordigers van de vereniging in in-spraak en adviesorganen van de gemeente Leeuwarden verwoord dienen te worden.
b) Te streven naar een geintegreerd toewijzingsbeleid voor woningzoekenden, waarin eenieder, die zestien jaar of ouder is het recht heeft op huisvesting, ongeacht sekse, maatschappelijke status, seksuele voorkeur, ras, geloofs of politieke overtuiging en eventueel crimineel of psychiatrisch verleden of verslavings-verleden.
c) Leegstand, misstanden, ongewenst of onjuist beleid van gemeente en/of woningbouwcorporaties en andere knelpunten in het volkshuis-vestingsbeleid te signaleren en die door middel van overleg met de betrokken instanties, het starten van bezwaar en beroepsprocedu-res en/of door middel van acties te bestrijden en weg te werken.
d) Het verbeteren van de inkomens en rechtspositie van mensen met een laag inkomen.
e) Het houden van spreekuren voor mensen uit de in artikel 2 genoemde doelgroepen.
f) Het beinvloeden van de politieke besluitvorming over de in artikel 2 genoemde aandachtspunten door middel van lobbywerk, inspraak in raadsadviescommissies en persberichten.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:

Jaarverslag 2019 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012 VERENIGING P.E.L.

Zie ook onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2012

Klachtenspreekuur
Vereniging P.E.L. heeft een klachtenspreekuur. Mensen kunnen telefonisch of schriftelijk Vereniging P.E.L benaderen. Zo nodig volgen er ťťn of meerdere afspraken om degene die de klacht meldt te ondersteunen. In geval er juridische ondersteuning nodig is verwijst Vereniging P.E.L. door naar een jurist. Mensen die bij het oplossen van een klacht geholpen willen worden dienen wel lid te worden van het P.E.L.

[Opmerking: dit laatste geldt alleen indien bij het oplossen van een klacht veel meer kosten gemaakt moeten worden dan het schrijven van wat brieven of het plegen van wat telefoontjes. Of indien iemand om de paar maanden met nieuwe klachten belt of mailt waardoor opnieuw kosten gemaakt moeten worden. Het verzoek om lid te worden - thans 20 euro/jaar - dient om oplopende kosten enigszins te bestrijden. De klachtenafhandeling die wij zelf doen gaat t.m. het niveau Sociale Zekerheidskamer (bijv. bezwaarschriften in bijstandskwesties) of de Huurcommissie (klachten over verhuurders) Indien beroep aangetekend moet worden wordt in overleg met de klant een advocaat of jurist ingeschakeld. Klachten buiten ons statutaire werkgebied worden ook opgepakt, zij het, dat we soms moeten vragen of in de gemeente van de beller wellicht een instelling zit die beter zicht heeft op eventuele plaatselijke regels, bijv. gemeentelijke Verordeningen, Beleidsregels ed. Indien de kwestie uitsluitend draait om landelijke regelgeving, kunnen we in principe de klacht zelf afhandelen. Het moet dan wel gaan om relatief eenvoudige afhandeling via de telefoon of via de e-mail, eventueel met wat aanwijzingen hoe men de kwestie zelf aan kan pakken. We schrijven geen bezwaarschriften voor bellers die buiten de gemeente Leeuwarden wonen.]

Hieronder een aantal voorbeelden van klachten die het afgelopen jaar zijn binnen gekomen.

Kwestie over 2,5 jaar lang ten onrechte niet gegeven aanvullende bijstandsuitkering.
Meerdere mensen klagen over HEF, de organisatie die betalingen voor het Waterschap int. HEF wil bij een verzoek om kwijtschelding dagafschriften van drie maanden zien. Vereniging P.E.L. zoekt dit uit, ook m.b.t. de gemeentelijke belastingen en komt er achter dat een wijziging van beleid is t.o.v. 2011. Vereniging P.E.L. brengt gemeenteraadsleden op de hoogte van deze praktijken en stuurt een brief naar het College Bescherming Persoonsgegevens. Uit onderzoek blijkt dat niet alle gemeenten hier op dezelfde manier mee omgaan.

PEL is het niet eens met wijze hoe persoonsgegevens van mensen die kwijtschelding vragen bij de belastingdienst worden beveiligd en dient klacht in. Klacht inmiddels beantwoord. Antwoord wordt bestudeerd. Afhankelijk daarvan wordt klacht bij CBP doorgezet.

Een woningbouwvereniging besluit haar aanbod alleen nog via internet toegankelijk te maken. Mensen zonder internet worden hiermee uitgesloten van het aanbod. PEL schreef Elkien hier over aan. Ze weigeren om meer mogelijkheden te geven om op woningaanbod te reageren.
Onterechte incassopogingen van de Nederlandse Energie Mij.
Advies gegeven hoe met deze onzin af te rekenen.
Vraag over bijstand en eigen vermogen minderjarige kinderen.
Diverse mensen melden zich bij Vereniging P.E.L. met vragen over hun rechten wanneer zij met behoud van uitkering aan het werk moeten.

West-Indische Buurt
In 2011 al gestart maar voortgezet in 2012, is de ondersteuning vanuit Vereniging P.E.L. aan de Huurdersgroep van de West-Indische Buurt (WIBTS). Deze groep is tegen sloop van de wijk waarin ze wonen. Woningbouwvereniging Elkien is voornemens de (goedkope) huurwoningen te slopen terwijl de huurdersgroep grote voorstander is van renovatie en opknappen van de woningen die door Elkien nogal verwaarloosd zijn. In 2012 heeft vereniging PEL geregeld Nieuwsbrieven in de buurt verspreid om huurders op de hoogte te houden en om hen te wijzen op hun rechten.

De huurdersgroep spande diverse rechtszaken aan tegen Elkien, o.a. omdat de woningbouwvereniging hen niet erkende als officiŽle huurdersvertegenwoordiging en omdat een aantal huurders van oordeel is dat de stemming die de woningcorporatie heeft gehouden over ofwel sloop/nieuwbouw ofwel renovatie, niet correct is verlopen. Die rechtszaak loopt nog steeds. De Huurdersgroep wordt hierbij ondersteund door PEL die als intermediair optreedt voor deze huurders naar de advocaat.
PEL en WIBTS hebben medio augustus 2013 advocaat Enno van Dalen te Groningen gevraagd om een procedure "schorsing/voorlopige voorziening" te starten omdat Elkien begonnen is met de nieuwbouw zonder Omgevingsvergunning en de zgn. zienswijzen van PEL en WIBTS (soort bezwaarschriften) onbeantwoord bleven. In 2012 zijn de meeste uren gaan zitten in de West-Indische buurt.

CliŽntenraad
Vereniging P.E.L. neemt deel aan de CliŽntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Leeuwarden. In deze raad probeert Vereniging P.E.L. haar leden en achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hiertoe werkt Vereniging P.E.L. samen met Komitee Vrouw en Bijstand en met stichting BLUT, een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een uitkering.
Samen vormen zij organisatie De Horzel die, als er enig geld is, het blaadje Opwaartse Druk verspreidt in een oplaag van 1000 exemplaren, deze maal in Heechterp. Ook wordt op de dag voor elk overleg van de CliŽntenraad met de gemeente, door deze drie organisaties overlegd of men over de onderwerpen die ter bespreking staan tot 1 standpunt kan komen.

Belangrijke onderwerpen in 2012 die in de CliŽntenraad zijn behandeld waren:

* Verslag Rekenkamer over de schuldhulpverlening.
* De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
* De Wet Werken naar Vermogen (WWNV).
* De Wet Werk en Bijstand (WWB).
* Nota Maatschappelijk nuttig werk.
* Minimabeleid gemeente.
* Afschaffing gesubsidieerde banen.
* Armoedemonitor 2010 en Monitor inkomen 2011.
* Visie- en keuzenota drie decentralisaties.
* Fraudebeleid.

In 2011 heeft Vereniging P.E.L. zich o.a. bezig gehouden met de toegang voor minima tot zorgverzekeraar De Friesland. In het berekenen van de premie de premie zat volgens Vereniging P.E.L een discriminerend aspect. Dit is als zaak voorgelegd bij de Commissie Gelijke Behandeling, maar werd helaas afgewezen, o.i. onterecht. In 2012 heeft de CliŽntenraad deze informatie gebruikt om wederom bij de gemeente Leeuwarden aan te kaarten dat zaken rondom de Ziektekostenverzekering voor minima niet goed geregeld zijn.

Overige activiteiten
Vereniging P.E.L. heeft de haalbaarheid onderzocht voor het oprichten van een fonds om mensen met een heel laag inkomen tegemoet te komen om, ondanks de hoge griffierechten, toch juridische ondersteuning te kunnen krijgen. Helaas is dit niet haalbaar voor Vereniging P.E.L.

Vereniging P.E.L. heeft voor de leden geprobeerd een aantal thema-avonden te organiseren. Kleinschalig en in eigen kantoor zodat er weinig kosten aan verbonden waren. De opkomst was lager dan gehoopt en daarom is Vereniging P.E.L. hier weer mee gestopt.

Vereniging P.E.L. geeft onregelmatig een digitale nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar alle leden. In 2012 zijn er twee nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast onderhoudt de secretaris contact met alle leden die graag op de hoogte zijn van wat er speelt via de Postverzendlijst. Hierop wordt alle informatie die relevant is voor de leden van deze lijst, m.n. over de onderwerpen Sociale Zekerheid en Huisvesting, geplaatst en verstuurd.

Samen met Komitee Vrouw en Bijstand en BLUT heeft Vereniging P.E.L. december 2012 weer een editie van het blad Opwaartse Druk uitgebracht en in een oplaag van 1000 stuks verspreid in de wijk Heechterp-Schieringen. Daarnaast hebben alle leden het blad ontvangen.

Uit een landelijk onderzoek blijkt dat in Nederland ruim 15000 mensen geen inkomen hebben. Vereniging P.E.L vroeg bij gemeente Leeuwarden na hoeveel van deze mensen in Leeuwarden wonen en waarvan zij leven. De gemeente was niet geÔnteresseerd in deze mensen liet zij in een reactie weten, wanneer mensen hulp nodig hebben komen zij vanzelf in beeld.
Als het ons geen (bijstands)geld kost, interesseert het ons niet, lijkt het motto bij de gemeente te zijn.

Woonlastenkrant ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen)
Ook in 2012 is voor de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli opnieuw de Amsterdamse Woonlastenkrant bezorgd bij alle leden. Dit, omdat daar heel veel in staat wat geldig is voor heel Nederland en de voorlichting door de corporaties Elkien en WoonFriesland aan haar huurders te wensen overlaat. Het ASW en de Huurdersvereniging Amsterdam stellen geheel gratis elk jaar voldoende exemplaren aan het PEL ter beschikking, waarvoor onze dank. Zelf goed voorlichtingsmateriaal maken is namelijk buitengewoon tijdrovend.

Financien Vereniging P.E.L.
Door een aantal vrij grote giften van enige leden kan Vereniging P.E.L. zich net bedruipen. De huurkosten van het kantoor zijn op zich niet hoog, maar voor ons wel, gezien het al jaren structurele tekort aan aantallen betalende leden. Goedkopere huisvesting is echter niet te vinden, sinds wij noodgedwongen (pand werd verkocht) niet meer konden huren aan het Noordvliet bij Wolweze. Het aantal leden van Vereniging P.E.L. blijft schommelen rond de 45. De penningmeester heeft een aantal wanbetalers aan moeten schrijven. Uiteindelijk heeft iedereen gelukkig toch de contributie voldaan over 2012.

Voor de cijfers wordt verwezen naar het FinanciŽle Jaarverslag 2012 en 2013.

Vergaderingen Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur van Vereniging P.E.L. heeft in 2012 9 keer vergaderd.

Op 4-10 heeft Vereniging P.E.L. een jaarvergadering gehouden. Naast de formele agendapunten waaronder de bestuursverkiezingen en het financiŽle jaarverslag, kregen de leden een presentatie over: Bedreigingen van onze privacy door o.a. de sociale wijkteams en bepaalde zaken op internet. Na de presentatie werd er door de leden over dit onderwerp gediscussieerd.

Secretaris PEL

FINANCIELE VERANTWOORDINGEN:

Zie het Financieel Jaarverslag 2012.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2013.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2014.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2015.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2016.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2017.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2018.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2019.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.