Gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Laatste bijwerkdatum 23 mei 2023

NAAM: Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (Vereniging PEL)

RSIN of het fiscaal nummer: 813403078

CONTACTGEGEVENS:

Vereniging PEL
Geen kantoor meer per 1-11-2022
Leeuwarden
Telefoon: 058-2671636
Alle post naar mail adres secretariaat
E-mail secretariaat: verpel@online.nl
Website: https://verenigingpel.nl

PEL overig op internet:
Forum discussielijst: https://verenigingpel.nl/forum.html
Meldpunt PEL op Facebook: Meld malafide incasseerders: https://www.facebook.com/Meld-Malafide-Incasseerders-933569876799259/
PEL op Twitter: https://twitter.com/Vereniging_PEL

Facebook pagina De Horzel, samenwerkingsverband vereniging PEL, stichting BLUT en Komitee Vrouw en Bijstand:
https://www.facebook.com/De-Horzel-1662471667411377/

BESTUURSSAMENSTELLING:

Voorzitter: mw. N. Stap
Secretaris: dhr. J. Bakker
Algemeen bestuurslid: dhr. H. van der Meer
Penningmeester: vacant
Vacature: het bestuur zoekt een penningmeester en een vierde bestuurslid. Lidmaatschap van PEL is verplicht.

Medewerker Klachtenspreekuur: dhr. P. van der Galiën (sociale zaken/volkshuisvesting)
Medewerker Klachtenspreekuur: dhr. J. Bakker (volkshuisvesting/sociale zaken)
Medewerker Klachtenspreekuur: dhr. D. Faber (WMO en WLZ kwesties)

Aantal leden januari 2023: 50

Enige uitleg over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Berichtje over de WBTR

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)

Juni 2021 (Bijlage 3 ALV 31/5/2022 Agendapunt 5)

Vereniging PEL en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

1. Bestuursmodel
Vereniging PEL heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn en hebben een gelijkwaardige stem. Statuten (artikel 10, 11, 12, 13): Het bestuur bestaat tenminste uit drie personen van 18+ en zij zijn benoemd door de ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. Er is een rooster van aftreden. In de statuten zijn de bevoegdheden van het bestuur vastgelegd.

We behouden ons bestuursmodel.

2. Welke regels gelden voor aansprakelijkheidsstelling?
WBTR: Bij faillissement kunnen bestuurders die zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
" Vereniging PEL regelt alle betalingsverkeer via de bank
. " Elk jaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, benoemd door de ledenvergadering.
" Vereniging PEL huurt een kantoorruimte
. " De secretaris stuurt maandelijks bankafschriften naar de overige leden van het bestuur.
" Het bestuur declareert alleen onkosten en ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.
" Vereniging PEL heeft een zakelijke rekening op naam van de vereniging.
" Incidentele grote uitgaven worden besproken in het bestuur. Vaste uitgaven zoalseventuele huur worden niet besproken. Uitgaven boven de 1000 euro worden voorgelegd aan de ledenvergadering (statuten artikel 13)
" Vereniging PEL vraagt altijd offertes op voordat akkoord wordt gegeven dat derden een klus kunnen doen voor de vereniging.
" Vereniging PEL heeft geen waardevolle bezittingen.

Wij hebben financiŽle afspraken binnen het bestuur vastgelegd.

WBTR: Bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen daar op worden aangesproken. Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat u als bestuurder in elk geval handelt in overeenstemming met het statutaire doel en zich houdt aan in de wet en statuten omschreven verplichtingen.
" Bestuurders Vereniging PEL zijn bekend met de statuten van de organisatie.
" Bestuurders Vereniging PEL gaan geen (financiŽle) verplichtingen aan namens de organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.
" Bestuurders Vereniging PEL nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiŽle) risico's. Denk bijvoorbeeld aan organisatorische voorzieningen of verzekeringen.
" Bestuurders Vereniging PEL vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van de taken. " Bestuurders Vereniging PEL zijn goed geÔnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden ook opgeschreven (onder andere in notulen).

Onze bestuurders zijn in staat tot een behoorlijke taakvervulling.

3. Belang van de eigen organisatie voorop
WBTR: bestuurders van verenigingen zijn verplicht zich bij het vervullen van hun taak te richten op het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden organisatie.

Onze bestuurders zijn in staat ten alle tijden in het belang van de organisatie te beslissen en bevragen elkaar daar kritisch op.

4. Een tegenstrijdig belangregeling
WBTR: Een bestuurder moet te allen tijde in het belang van de organisaties beslissen.
Vereniging PEL treft een regeling in de eerstvolgende bestuursvergadering en legt deze voor aan de ledenvergadering in 2022.

" Wij hebben geregeld dat bestuurders met tegenstrijdige belangen niet aan de beraadslagingen of besluitvorming daarover deelnemen.

5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht
WBTR: een bestuurder kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.
Uitgangspunt: In Vereniging PEL heeft elk bestuurslid ťťn stem, en elk bestuurslid is lid van de vereniging. Dit is echter niet expliciet vastgelegd in de statuten.
N.B.: Artikel 10a stelt dat bestuursleden door en uit de algemene vergadering worden benoemd. De algemene vergadering bestaat uit leden. Op deze wijze kan het niet anders zijn dan dat bestuursleden tevens leden zijn van de vereniging.

" Wij hebben in de statuten een regeling waarin het niet mogelijk is dat ťťn bestuurslid meer stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders samen.

Opmerking: wijziging statuten op dit punt moet tussen nu en 5 jaar.

N.B.: wij hebben nu geen geld om de statuten weer te laten veranderen.

6. Ontstentenis- en beletregeling
WBTR: organisaties zijn verplicht een ontstentenis- en beletregeling in de statuten op te nemen. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen.
Vereniging PEL heeft in de statuten opgenomen (artikel 13) dat leden van het bestuur elkaar mogen vervangen.

Wij hebben een ontstentenis- en beletregeling in onze statuten opgenomen.

7. Bindende voordracht
WBTR: Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuurders maar 1 kandidaat is, wordt in de regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen.
In Vereniging PEL worden bestuursleden gekozen met een meerderheid van stemmen in de ledenvergadering. Daarop zijn geen uitzonderingen. (statuten artikel 17)

Wij zijn bekend met deze regeling voor de bindende voordracht en hebben daarvoor regelingen getroffen binnen de reglementen.

8. Raadgevende stem
WBTR: bestuurders van verenigingen hebben een raadgevende stem in algemene vergaderingen.
In de statuten staan geen beperkingen voor onze bestuurders. Alle bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en kunnen advies geven zowel in het bestuur als in de ALV.

9. Ontslag van bestuurders van stichtingen
Niet van toepassing op Vereniging PEL.


BELEIDSPLAN:

Zie onder deze link: Beleidsplan 2014

Zie onder deze link: Beleidsplan 2015

Zie onder deze link: Beleidsplan 2016

Zie onder deze link: Beleidsplan 2017

Zie onder deze link: Beleidsplan 2018

Zie onder deze link: Beleidsplan 2019

Zie onder deze link: Beleidsplan 2020

Zie onder deze link: Beleidsplan 2021

Zie onder deze link: Beleidsplan 2022

Zie onder deze link: Beleidsplan 2023

Zie onder deze link: Beleidsplan 2024

BELONINGSBELEID:

Principe: bestuursleden en eventuele vrijwilligers worden financieel niet beter of slechter van werkzaamheden voor de vereniging. Dit betekent dat geen "beloningen" worden gegeven en dat daadwerkelijk t.b.v. de vereniging gemaakte kosten kunnen worden vergoed op basis van ingediende nota's of facturen. Het betekent ook dat eventuele presentiegelden vanwege deelname aan bijv. overlegorganen waarin PEL vertegenwoordigt wordt, aan vereniging PEL moeten worden uitbetaald. PEL heeft geen betaalde krachten in dienst.

DOELSTELLING:

De statutaire doelstellingen zijn:

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
1) Het opkomen voor de belangen van woonconsumenten in de gemeente Leeuwarden, op individueel niveau, buurt/wijk niveau, en op stedelijk niveau.
2) Het behartigen van de belangen van mensen met een laag inkomen.

Artikel 3
De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:
a) Te fungeren als een vooroverleg inzake adviezen en standpunten, zoals die door de vertegenwoordigers van de vereniging in in-spraak en adviesorganen van de gemeente Leeuwarden verwoord dienen te worden.
b) Te streven naar een geintegreerd toewijzingsbeleid voor woningzoekenden, waarin eenieder, die zestien jaar of ouder is het recht heeft op huisvesting, ongeacht sekse, maatschappelijke status, seksuele voorkeur, ras, geloofs of politieke overtuiging en eventueel crimineel of psychiatrisch verleden of verslavings-verleden.
c) Leegstand, misstanden, ongewenst of onjuist beleid van gemeente en/of woningbouwcorporaties en andere knelpunten in het volkshuis-vestingsbeleid te signaleren en die door middel van overleg met de betrokken instanties, het starten van bezwaar en beroepsprocedu-res en/of door middel van acties te bestrijden en weg te werken.
d) Het verbeteren van de inkomens en rechtspositie van mensen met een laag inkomen.
e) Het houden van spreekuren voor mensen uit de in artikel 2 genoemde doelgroepen.
f) Het beinvloeden van de politieke besluitvorming over de in artikel 2 genoemde aandachtspunten door middel van lobbywerk, inspraak in raadsadviescommissies en persberichten.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:

Jaarverslag 2022 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013 VERENIGING P.E.L.

Zie onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012 VERENIGING P.E.L.

Zie ook onder deze link: Inhoudelijk Jaarverslag 2012

Klachtenspreekuur
Vereniging P.E.L. heeft een klachtenspreekuur. Mensen kunnen telefonisch of schriftelijk Vereniging P.E.L benaderen. Zo nodig volgen er ťťn of meerdere afspraken om degene die de klacht meldt te ondersteunen. In geval er juridische ondersteuning nodig is verwijst Vereniging P.E.L. door naar een jurist. Mensen die bij het oplossen van een klacht geholpen willen worden dienen wel lid te worden van het P.E.L.

[Opmerking: dit laatste geldt alleen indien bij het oplossen van een klacht veel meer kosten gemaakt moeten worden dan het schrijven van wat brieven of het plegen van wat telefoontjes. Of indien iemand om de paar maanden met nieuwe klachten belt of mailt waardoor opnieuw kosten gemaakt moeten worden. Het verzoek om lid te worden - thans 20 euro/jaar - dient om oplopende kosten enigszins te bestrijden. De klachtenafhandeling die wij zelf doen gaat t.m. het niveau Sociale Zekerheidskamer (bijv. bezwaarschriften in bijstandskwesties) of de Huurcommissie (klachten over verhuurders) Indien beroep aangetekend moet worden wordt in overleg met de klant een advocaat of jurist ingeschakeld. Klachten buiten ons statutaire werkgebied worden ook opgepakt, zij het, dat we soms moeten vragen of in de gemeente van de beller wellicht een instelling zit die beter zicht heeft op eventuele plaatselijke regels, bijv. gemeentelijke Verordeningen, Beleidsregels ed. Indien de kwestie uitsluitend draait om landelijke regelgeving, kunnen we in principe de klacht zelf afhandelen. Het moet dan wel gaan om relatief eenvoudige afhandeling via de telefoon of via de e-mail, eventueel met wat aanwijzingen hoe men de kwestie zelf aan kan pakken. We schrijven geen bezwaarschriften voor bellers die buiten de gemeente Leeuwarden wonen.]

Hieronder een aantal voorbeelden van klachten die het afgelopen jaar zijn binnen gekomen.

Kwestie over 2,5 jaar lang ten onrechte niet gegeven aanvullende bijstandsuitkering.
Meerdere mensen klagen over HEF, de organisatie die betalingen voor het Waterschap int. HEF wil bij een verzoek om kwijtschelding dagafschriften van drie maanden zien. Vereniging P.E.L. zoekt dit uit, ook m.b.t. de gemeentelijke belastingen en komt er achter dat een wijziging van beleid is t.o.v. 2011. Vereniging P.E.L. brengt gemeenteraadsleden op de hoogte van deze praktijken en stuurt een brief naar het College Bescherming Persoonsgegevens. Uit onderzoek blijkt dat niet alle gemeenten hier op dezelfde manier mee omgaan.

PEL is het niet eens met wijze hoe persoonsgegevens van mensen die kwijtschelding vragen bij de belastingdienst worden beveiligd en dient klacht in. Klacht inmiddels beantwoord. Antwoord wordt bestudeerd. Afhankelijk daarvan wordt klacht bij CBP doorgezet.

Een woningbouwvereniging besluit haar aanbod alleen nog via internet toegankelijk te maken. Mensen zonder internet worden hiermee uitgesloten van het aanbod. PEL schreef Elkien hier over aan. Ze weigeren om meer mogelijkheden te geven om op woningaanbod te reageren.
Onterechte incassopogingen van de Nederlandse Energie Mij.
Advies gegeven hoe met deze onzin af te rekenen.
Vraag over bijstand en eigen vermogen minderjarige kinderen.
Diverse mensen melden zich bij Vereniging P.E.L. met vragen over hun rechten wanneer zij met behoud van uitkering aan het werk moeten.

West-Indische Buurt
In 2011 al gestart maar voortgezet in 2012, is de ondersteuning vanuit Vereniging P.E.L. aan de Huurdersgroep van de West-Indische Buurt (WIBTS). Deze groep is tegen sloop van de wijk waarin ze wonen. Woningbouwvereniging Elkien is voornemens de (goedkope) huurwoningen te slopen terwijl de huurdersgroep grote voorstander is van renovatie en opknappen van de woningen die door Elkien nogal verwaarloosd zijn. In 2012 heeft vereniging PEL geregeld Nieuwsbrieven in de buurt verspreid om huurders op de hoogte te houden en om hen te wijzen op hun rechten.

De huurdersgroep spande diverse rechtszaken aan tegen Elkien, o.a. omdat de woningbouwvereniging hen niet erkende als officiŽle huurdersvertegenwoordiging en omdat een aantal huurders van oordeel is dat de stemming die de woningcorporatie heeft gehouden over ofwel sloop/nieuwbouw ofwel renovatie, niet correct is verlopen. Die rechtszaak loopt nog steeds. De Huurdersgroep wordt hierbij ondersteund door PEL die als intermediair optreedt voor deze huurders naar de advocaat.
PEL en WIBTS hebben medio augustus 2013 advocaat Enno van Dalen te Groningen gevraagd om een procedure "schorsing/voorlopige voorziening" te starten omdat Elkien begonnen is met de nieuwbouw zonder Omgevingsvergunning en de zgn. zienswijzen van PEL en WIBTS (soort bezwaarschriften) onbeantwoord bleven. In 2012 zijn de meeste uren gaan zitten in de West-Indische buurt.

CliŽntenraad
Vereniging P.E.L. neemt deel aan de CliŽntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Leeuwarden. In deze raad probeert Vereniging P.E.L. haar leden en achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hiertoe werkt Vereniging P.E.L. samen met Komitee Vrouw en Bijstand en met stichting BLUT, een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een uitkering.
Samen vormen zij organisatie De Horzel die, als er enig geld is, het blaadje Opwaartse Druk verspreidt in een oplaag van 1000 exemplaren, deze maal in Heechterp. Ook wordt op de dag voor elk overleg van de CliŽntenraad met de gemeente, door deze drie organisaties overlegd of men over de onderwerpen die ter bespreking staan tot 1 standpunt kan komen.

Belangrijke onderwerpen in 2012 die in de CliŽntenraad zijn behandeld waren:

* Verslag Rekenkamer over de schuldhulpverlening.
* De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
* De Wet Werken naar Vermogen (WWNV).
* De Wet Werk en Bijstand (WWB).
* Nota Maatschappelijk nuttig werk.
* Minimabeleid gemeente.
* Afschaffing gesubsidieerde banen.
* Armoedemonitor 2010 en Monitor inkomen 2011.
* Visie- en keuzenota drie decentralisaties.
* Fraudebeleid.

In 2011 heeft Vereniging P.E.L. zich o.a. bezig gehouden met de toegang voor minima tot zorgverzekeraar De Friesland. In het berekenen van de premie de premie zat volgens Vereniging P.E.L een discriminerend aspect. Dit is als zaak voorgelegd bij de Commissie Gelijke Behandeling, maar werd helaas afgewezen, o.i. onterecht. In 2012 heeft de CliŽntenraad deze informatie gebruikt om wederom bij de gemeente Leeuwarden aan te kaarten dat zaken rondom de Ziektekostenverzekering voor minima niet goed geregeld zijn.

Overige activiteiten
Vereniging P.E.L. heeft de haalbaarheid onderzocht voor het oprichten van een fonds om mensen met een heel laag inkomen tegemoet te komen om, ondanks de hoge griffierechten, toch juridische ondersteuning te kunnen krijgen. Helaas is dit niet haalbaar voor Vereniging P.E.L.

Vereniging P.E.L. heeft voor de leden geprobeerd een aantal thema-avonden te organiseren. Kleinschalig en in eigen kantoor zodat er weinig kosten aan verbonden waren. De opkomst was lager dan gehoopt en daarom is Vereniging P.E.L. hier weer mee gestopt.

Vereniging P.E.L. geeft onregelmatig een digitale nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar alle leden. In 2012 zijn er twee nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast onderhoudt de secretaris contact met alle leden die graag op de hoogte zijn van wat er speelt via de Postverzendlijst. Hierop wordt alle informatie die relevant is voor de leden van deze lijst, m.n. over de onderwerpen Sociale Zekerheid en Huisvesting, geplaatst en verstuurd.

Samen met Komitee Vrouw en Bijstand en BLUT heeft Vereniging P.E.L. december 2012 weer een editie van het blad Opwaartse Druk uitgebracht en in een oplaag van 1000 stuks verspreid in de wijk Heechterp-Schieringen. Daarnaast hebben alle leden het blad ontvangen.

Uit een landelijk onderzoek blijkt dat in Nederland ruim 15000 mensen geen inkomen hebben. Vereniging P.E.L vroeg bij gemeente Leeuwarden na hoeveel van deze mensen in Leeuwarden wonen en waarvan zij leven. De gemeente was niet geÔnteresseerd in deze mensen liet zij in een reactie weten, wanneer mensen hulp nodig hebben komen zij vanzelf in beeld.
Als het ons geen (bijstands)geld kost, interesseert het ons niet, lijkt het motto bij de gemeente te zijn.

Woonlastenkrant ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen)
Ook in 2012 is voor de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli opnieuw de Amsterdamse Woonlastenkrant bezorgd bij alle leden. Dit, omdat daar heel veel in staat wat geldig is voor heel Nederland en de voorlichting door de corporaties Elkien en WoonFriesland aan haar huurders te wensen overlaat. Het ASW en de Huurdersvereniging Amsterdam stellen geheel gratis elk jaar voldoende exemplaren aan het PEL ter beschikking, waarvoor onze dank. Zelf goed voorlichtingsmateriaal maken is namelijk buitengewoon tijdrovend.

Financien Vereniging P.E.L.
Door een aantal vrij grote giften van enige leden kan Vereniging P.E.L. zich net bedruipen. De huurkosten van het kantoor zijn op zich niet hoog, maar voor ons wel, gezien het al jaren structurele tekort aan aantallen betalende leden. Goedkopere huisvesting is echter niet te vinden, sinds wij noodgedwongen (pand werd verkocht) niet meer konden huren aan het Noordvliet bij Wolweze. Het aantal leden van Vereniging P.E.L. blijft schommelen rond de 45. De penningmeester heeft een aantal wanbetalers aan moeten schrijven. Uiteindelijk heeft iedereen gelukkig toch de contributie voldaan over 2012.

Voor de cijfers wordt verwezen naar het FinanciŽle Jaarverslag 2012 en 2013.

Vergaderingen Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur van Vereniging P.E.L. heeft in 2012 9 keer vergaderd.

Op 4-10 heeft Vereniging P.E.L. een jaarvergadering gehouden. Naast de formele agendapunten waaronder de bestuursverkiezingen en het financiŽle jaarverslag, kregen de leden een presentatie over: Bedreigingen van onze privacy door o.a. de sociale wijkteams en bepaalde zaken op internet. Na de presentatie werd er door de leden over dit onderwerp gediscussieerd.

Secretaris PEL

FINANCIELE VERANTWOORDINGEN:

Zie het Financieel Jaarverslag 2012.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2013.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2014.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2015.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2016.
PDF-bestand: openen met Adobe Acrobat Reader of met Nuance PDF.

Zie het Financieel Jaarverslag 2017.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2018.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2019.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2020.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2021.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.

Zie het Financieel Jaarverslag 2022.
Excel-bestand: openen met Microsoft Excel 2003-2007.