OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN
PER 1/1/2005
inclusief overzicht bijstandsuitkeringen mensen jonger dan 21 jaar, vrijgelaten eigen vermogen, langdurigheidstoeslag ed.


Bron: Rubriek "Aan de Grote Klok" van de gemeente Leeuwarden in het blad Huis aan Huis 29/12/2004 plus overzicht uit de Leeuwarder Courant van woensdag 29/12/2004.


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/1/2005

N.B.: Vergeleken met de bijstandsuitkeringen per 1 juli 2004, gaan de uitkeringen per 1 januari 2005 OPNIEUW achteruit, nadat de uitkeringen per 1/7/2004 vergeleken met 1/4/2004 ook al waren verlaagd en de uitkeringen per 1/4/2004 ook al waren verlaagd t.o.v. de bedragen van 1/1/2004. Zie onze overzichten van januari 2004, april 2004, en juli 2004.

Vergeleken met juli jl. dalen de uitkeringen voor gehuwden en samenwonenden van 1103,34 euro/mnd naar 1099,24/mnd.
Bij alleenstaanden daalt de uitkering incl. vakantiegeld van 806,27 euro/mnd naar 804.89 euro/mnd, maar de maanduitkering stijgt van 769,18 euro/mnd naar 769,47. De daling zit in feite verstopt in de maandelijkse vakantiegeld opbouw.

Hoewel de bijstand i.t.t. lonen en alle andere uitkeringen geen brutobedragen kent, maar een netto-uitkering is, waarbij pas achteraf t.b.v. de belastingen het brutobedrag wordt uitgerekend, is toch net als bij de andere uitkeringen het brutobedrag bevroren. Het zou consequent zijn geweest bij de bijstand dan het nettobedrag te bevriezen, maar nu plotseling komt het beter uit de bijstand ook te zien als een uitkering die bruto wordt betaald...
De achteruitgang is te wijten aan de stijging van de loonbelasting in de eerste (laagste) schijf met 0,8 procent en de procentuele inhouding ziekenfondspremie op het minimumloon. Die stijgt van 1,25 naar 1,4 procent. Dus: Uitkeringen omlaag, vaste lasten zoals energie, nominale premie ziekenfonds omhoog, grove verhogingen OZB en afvalstoffenheffing, wegvallen Zalmsnip enz. enz. Dat zal de economie vast helpen aanjagen...

Uit het blad Huis aan Huis van woensdag 29/12/2004:

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN
PER 1 JANUARI 2005

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1149,83 EUR 1099,24 EUR 50,59
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1034,85 EUR 989,32 EUR 45,53
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1115,33 EUR 1066,25 EUR 49,08
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 977,35 EUR 934,35 EUR 43,00

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1034,85 EUR 989,32 EUR 45,53
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 919,86 EUR 879,39 EUR 40,47
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1000,35 EUR 956,33 EUR 44,02
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 862,37 EUR 824,43 EUR 37,94

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 804,89 EUR 769,47 EUR 35,42
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 689,90 EUR 659,54 EUR 30,36
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 770,39 EUR 736,49 EUR 33,90
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 632,41 EUR 604,58 EUR 27,83

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 574,92 EUR 549,62 EUR 25,30
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 689,90 EUR 659,54 EUR 30,36
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 632,41 EUR 604,58 EUR 27,83

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1216,06 EUR 1162,55 EUR 53,51
Paar,65+/65-  EUR 1216,06 EUR 1162,55 EUR 53,51
Alleenstaande
ouder      EUR 1091,51 EUR 1043,48 EUR 48,03
Alleenstaande  EUR 866,63 EUR 828,50 EUR 38,13

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 172,48
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 80,49

N.B.1: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten niet meer de verhouding 1 : 2 heeft. Dus: Korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2. In januari 2004 waren deze kortingsbedragen resp. 88,22 en 176,43. Per 1 juli jl. werden deze kortingen plotseling verhoogd tot resp. 95,81 en 191,61. Dat was fout, maar de onderlinge verhouding tussen de bedragen bleef 1 : 2.
Het PEL heeft over die plotselinge verhoging toen een brief geschreven naar Sociale Zaken, waarop deze extra korting is teruggedraaid. Dit is dus nu een nieuw vreemd punt bij deze 'krakerskorting'.

Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 29/12/2004 komen enige:

Overige gegevens:

Eigen vermogen in de bijstand

Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is:

voor gezinnen EUR 10.210,00 (was 10.130 euro)
[en ook voor eenoudergezinnen]
voor alleenstaanden EUR 5105,00 (was 5065 euro)

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal EUR 43.100,00
(was 42.700,00 euro)

Langdurigheidstoeslag

Degenen die volgens de Wet werk en bijstand worden aangemerkt als mensen die langdurig een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen perspectief op een baan hebben komen in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag.
[N.B.: Onder langdurig wordt verstaan: Minimaal 5 jaar.]
Deze bedraagt:

EUR 466,00 voor gehuwden (462,00)
EUR 418,00 voor alleenstaande ouders (415,00)
EUR 327,00 voor alleenstaanden (324,00)

Tussen haakjes staan de oude bedragen uit 2004.

Uit het overzicht van de Leeuwarder Courant van 29/12/2004:

N.B.2 In het bovenstaande gemeentelijke overzicht wordt gesproken over o.a. de groep alleenstaande ouders van 21 tot 65 jaar en de groep alleenstaanden van 23 tot 65 jaar. De bedragen die daar genoemd worden onder de kopjes 'Maanduitkering' en 'Vakantietoeslag' bestaan eigenlijk uit twee delen:
Het z.g. normbedrag en de toeslag. Bij de groep alleenstaanden is het normbedrag 50 procent van de maanduitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden en bij de alleenstaande ouders (1-ouder gezinnen) 70 procent. Daar komt bij:

Maximale toeslag voor mensen van 21 tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

Per maand     EUR 219.85
Vakantieuitkering EUR 10,12
Totaal      EUR 229,97

N.B.: De gemeente Leeuwarden heeft het over alleenstaanden van 23 tot 65 jaar, het ministerie heeft het bij de toeslag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders over de groep van 21 tot 65 jaar.
De gemeente Leeuwarden kort alleenstaanden van 21 en 22 jaar al jaren op de toeslag, wat wij ook al jaren een schandalige zaak vinden. De gemeente Leeuwarden vindt nl. dat jonge alleenstaanden anders niet genoeg 'geprikkeld' worden om werk te zoeken, een gedachtengang die zij niet toepassen bij de andere groepen uitkeringsgerechtigden.
Helaas had de gemeente het recht om via de gemeentelijke verordening waarin de bijstandsbedragen werden bepaald, dat zo te regelen.

Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden Beide partners jonger dan 21 jaar

Per maand     EUR 379,86
Vakantieuitkering EUR 17,48
Totaal      EUR 397,34

N.B.: Bij mensen jonger dan 21 jaar wordt alleen gesproken over de normbedragen, de toeslagen gelden pas voor mensen vanaf 21 jaar. De bedragen zijn natuurlijk veel te laag om zelfstandig van te kunnen leven. In uitzonderingsgevallen, bv. bij een 'zware' sociale indicatie, wordt wel individuele bijzondere bijstand als aanvulling gegeven, maar meestal probeert de soos te bepalen of iemand wel zelfstandig 'mag' wonen en meestal vinden zij van niet.

Een partner jonger dan 21 jaar

Per maand     EUR 739,55
Vakantieuitkering EUR 34,04
Totaal      EUR 773,59

Alleenstaanden

Per maand     EUR 189,93
Vakantieuitkering EUR  8,74
Totaal      EUR 198,67

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden Beide partners jonger dan 21 jaar

Per maand     EUR 599,71
Vakantieuitkering EUR 27,60
Totaal      EUR 627,31

Een partner jonger dan 21 jaar

Per maand     EUR 959,40
Vakantieuitkering EUR  44,16
Totaal      EUR 1003,56

Alleenstaande ouders

Per maand     EUR 409,78
Vakantieuitkering EUR 18,86
Totaal      EUR 428,64

Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:

Alleenstaanden of alleenstaande ouders

Per maand     EUR 244,76
Vakantieuitkering EUR 11,26
Totaal      EUR 256,02

Gehuwden

Per maand     EUR 380,73
Vakantieuitkering EUR 17,52
Totaal      EUR 398,25

N.B.2: Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk overgenomen. Vereniging P.E.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de originele lijst zoals de gemeente die liet plaatsen in haar rubriek 'kennisgevingen' in het blad 'Huis aan Huis' of voor eventuele fouten in de publicatie in de Leeuwarder Courant.