BRIEF P.E.L. AAN AMBTENAAR AFDELING VOORLICHTING SOCIALE ZAKEN:
VRAGEN OVER HOGERE 'KRAKERSKORTING' BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1 JULI 2004
REACTIE AFDELING VOORLICHTING SOCIALE ZAKEN


Tekst van een brief aan een van de ambtenaren van Afdeling Voorlichting gemeente Leeuwarden over verhoging 'krakerskorting' in de bijstand per 1/7/2004. ("Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten")
DATUM BRIEF: 23/8/2004. Relevante link bij deze brief:
"Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 juli 2004."
Datum reactie Sociale Zaken: 31/8/2004.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
*************************************************************
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
*********************************
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website URL: http://clik.to/pel
=======================================================

DHR. [naam ambtenaar]
AFD. VOORLICHTING
SOCIALE ZAKEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Meer korting
wegens ontbreken
van woonlasten

Leeuwarden, 23/8/2004

Geachte [naam ambtenaar],

naar aanleiding van de laatste wijziging van de bijstandsbedragen per 1 juli 2004 hadden we een vraag over de bedragen waarmee de bijstand wordt verlaagd vanwege het ontbreken van woonkosten, ook wel genoemd 'de krakerskorting'.
Per 1/1/2004 en per 1/4/2004 waren deze bedragen:

Alleenwonenden, jonger dan 65 jaar: EUR 176,43/maand
Woningdelers, jonger dan 65 jaar: EUR 88,22/maand

Per 1/7/2004 werden deze bedragen gewijzigd in:

Alleenwonenden, jonger dan 65 jaar: EUR 191,61/maand
Woningdelers, jonger dan 65 jaar: EUR 95,81/maand

Dit betekent resp. een hogere korting op de uitkering van EUR 16,18 en EUR 7,59 per maand.

Dit, zonder dat hierover van de kant van Sociale Zaken enige verklaring of uitleg werd gegeven.

Onze kernvraag is: Waarom zijn deze kortingen hoger geworden en waarom is hierover van de kant van Sociale Zaken niemand ingelicht, bv. de Cliëntenraad Sociale Zaken?

Wij hebben eerst getracht e.e.a. zelf uit te zoeken. Hierover het volgende:

Voor zover wij kunnen nagaan is de oorspronkelijke Toeslagenverordening Abw zoals vastgesteld door de Raad op 11/9/1995 en voor het laatst gewijzigd op 17/6/1997 nog steeds van kracht. Naar onze mening zou dit zo moeten zijn totdat de Raad een nieuwe Toeslagenverordening aanneemt in het kader van de Wet Werk en Bijstand. (Planning: Raad oktober 2004) N.B.: De citeertitel is: "Algemene bijstandsverordening" (Artikel 9)

O.i. behoren de kortingen gebaseerd te zijn op artikel 4 voorzover het bijstand betreft aan alleenstaanden en alleenstaande ouders en op artikel 6 voorzover het bijstand betreft aan gehuwden.

Artikel 4 Toeslagenverordening luidt:

"Verlaging van bijstand in verband met afwezigheid van huur- of eigenaarslasten.
Als een woning wordt bewoond, waaraan geen huur of eigenaarslasten zijn verbonden, wordt de bijstandsnorm of de toeslag als bedoeld in de artikelen 2 en 3 verlaagd met:
a. het bedrag van de normhuur als bedoeld in artikel 17 tweede lid van de Huursubsidiewet, indien artikel 2, tweede lid van toepassing is.
b. de helft van het onder a. bedoelde bedrag in de overige gevallen."

Artikel 6 Toeslagenverordening luidt:

"Verlaging van bijstand in verband met afwezigheid van woonkosten. Als een woning wordt bewoond, waaraan geen huur of eigenaarslasten zijn verbonden, wordt de bijstandsnorm verlaagd met:
a. het bedrag van de bij de laagste inkomensklasse geldende normhuur als bedoeld in artikel 17, tweede lid van de Huursubsidiewet, indien de bijstandsnorm niet met toepassing van artikel 5 is verlaagd;
b. de helft van het onder a. bedoelde bedrag, indien de bijstandsnorm met toepassing van artikel 5 is verlaagd."

N.B.: Omdat bij gehuwden in de Abw geen sprake was van toeslagen, omdat sprake was van een bijstandsnorm van 100 procent WML, wordt hier alleen gesproken over de bijstandsNORM i.t.t. artikel 4.

Artikel 17 lid 2 van de Huursubsidiewet luidt:

"Bij het minimum-inkomensijkpunt behoort een normhuur van EUR 179,61"

Het minimum-inkomensijkpunt is gekoppeld aan de Wet Werk en Bijstand voor personen jonger dan 65 jaar (Art. 17 lid 1 sub a en b) en gekoppeld aan de AOW voor personen van 65 jaar of ouder (Art. 17 lid 1 sub c en d)

Met ingang van 1 juli 2004 werd in het huursubsidiestelsel een nieuw begrip ingevoerd, nl. het begrip 'basishuur'. (Artikel 16 lid 1 Huursubsidiewet) De basishuur is het bedrag van de normhuur, verhoogd met EUR 12,00
Het begrip is ingevoerd omdat de regering wil bezuinigen op de huursubsidie. Tevens wordt terwille van de systematiek echter ook het begrip 'normhuur' gehandhaafd. Het verschil tussen normhuur en basishuur zal in elk geval tot 2007 elk jaar groter worden. M.a.w.: Elk jaar zal iets meer op de huursubsidie worden bezuinigd.

De rijkscirculaire MG2004-06 van 5/4/2004 geeft in tabel 7 de minimum-normhuur, de bijbehorende basishuur en de referentie-normhuur voor het subsidietijdvak 2004/2005.
Uit MG 2004-06 tabel 7:

         Minimum-    Bijbehorende 
          normhuur    basishuur
Alleenstaand, 65- EUR 179,61   EUR 191,61
Meerpersoons, 65- EUR 179,61   EUR 191,61
Alleenstaand, 65+ EUR 177,79   EUR 189,79
Meerpersoons, 65+ EUR 175,98   EUR 187,98

Conclusie uit het voorgaande:

De gemeente Leeuwarden lijkt per 1/7/2004 bij de vraag hoe hoog de verlaging van bijstand moet zijn wegens het ontbreken van woonkosten, niet langer uit te gaan van de normhuur, maar van de basishuur.

Vraag 1: Is deze conclusie juist?

Vraag 2: Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, waarom wijkt de gemeente dan af van het gestelde in de Toeslagenverordening bij artikel 4 en artikel 6?

Vraag 3: Is de Toeslagenverordening wellicht onlangs gewijzigd waarbij het begrip 'normhuur' in artikel 4 en 6 is vervangen door het begrip 'basishuur'?

Vraag 4: Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord:
Is onder het duale stelsel het wijzigen van de Toeslagenverordening een zelfstandige bevoegdheid van het College van B. en W. waarover de Raad geen besluit hoeft te nemen en zo ja, kunt u ons dan helpen aan bedoeld besluit van het College?

Vraag 5: Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord:
Indien aan het wijzigen van een Verordening nog steeds een Raadsbesluit ten grondslag moet liggen, waarom is dat dan niet gebeurd?

Vraag 6: Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord: Afgezien van de vraag of onze conclusie t.a.v. het hanteren van de 'basishuur' in plaats van de 'normhuur' juist is:
Waarom wijkt de gemeente af van het gestelde in de artikelen 4 en 6 van de Toeslagenverordening?

Dit waren de vragen. In de hoop op een spoedige reactie uwerzijds, teken ik, mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur,

           met vriendelijke groet,


           secretaris Vereniging P.E.L.

C.c.:
- College van B. en W.


Hieronder volgt de tekst van de reactie van de afdeling Voorlichting Sociale Zaken d.d. 31/8/2004. I.v.m. de privacy zijn namen weggelaten.

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Sociale Zaken          Gemeente Leeuwarden

Ver. Platform een- en tweepersoonshuishoudens
T.a.v. de heer [naam], secr.
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp korting wegens ontbreken van woonlasten 
Uw kenmerk brief d.d. 23-08-2004
Ons kenmerk 16474
Team bedrijfsvoering
Doorkiesnummer (058) 233 8833

Datum 31 augustus 2004,

Geachte heer [naam],

Vorige week ontvingen wij uw brief van 23 augustus, waarvoor hartelijk dank.

In de brief stelt u terecht de vraag over de bedragen waarmee de bijstand wordt verlaagd in verband met het ontbreken van woonkosten. Ook geeft u in de brief een uiteenzetting die nauwgezet ingaat op de Algemene bijstandsverordening en veranderingen in de huursubsidiewetgeving.

Inderdaad, het vermelde bedrag is helaas niet juist. Het bedrag in de normenlijst moet zijn: EUR 179,61 (voorheen EUR 176,43). Voor woningdelenden geldt de helft van dat bedrag: EUR 89,81.
In de vaststelling is per abuis de verhoging van de basishuur ad EUR 12,00 niet meegenomen.

Wij hebben inmiddels de normenlijst aangepast en zullen enkele getroffen uitkeringspartijen laten repareren.
Bedankt voor het meedenken in deze.

Met vriendelijke groet,

[naam ambtenaar],
Voorlichting Sociale Zaken.


Einde reactie afd. Voorlichting SZ.

N.B.: In de vaststelling van de bedragen was juist ten onrechte de verhoging van de basishuur WEL meegenomen en dat was onjuist. Er moet worden gekoppeld aan de normhuur, niet aan de basishuur, dat was de fout.

secretaris P.E.L.