TEKST MEDEDELING SOCIALE ZAKEN TIJDELIJKE REGELING VERGOEDING AANSCHAF ID-KAART DOOR MINIMA
(Uitbreiding Declaratieregeling minima)


Uit blad Huis aan Huis van woensdag 27/7/2005

Al eerder hebben we bericht over de ID-kaart en de vergoeding aan de aanschafkosten daarvan voor minima.
Zie o.a. de volgende links op deze website:
"Voorstel PEL t.b.v. College van B. en W.: Vergoed onkosten aanschaf ID-kaart aan minima. PAL/GL komt ook met initiatiefvoorstel." Bericht van 18/1/2005.
"Leeuwarden vergoedt aanschaf ID-bewijs" Bericht uit de LC van 17/3/2005.
Het heeft na het Raadsbesluit nog vrij lang geduurd voordat er eindelijk iets op de rails stond. Maar vanaf 27/7/2005 kan er kennelijk gedeclareerd worden. Hieronder de letterlijke tekst van een bericht van afdeling Sociale Zaken in het blad Huis aan Huis van woensdag 27/7/2005, waarbij het opvalt dat hun mededeling net in de bouwvak komt, als veel mensen weg zijn. Toeval of niet, herhaling van dit bericht zou geen overbodige luxe zijn.

SOCIALE ZAKEN

Vergoeding identiteitskaart
Vanaf 2005 is iedereen van 14 jaar en ouder verplicht om buitenshuis een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Dit betekent dat eenieder van 14 jaar en ouder zich buitenshuis moet kunnen legitimeren. Omdat deze verplichting nieuw is, moeten veel mensen voor het eerst een identiteitskaart aanschaffen. Voor personen die tot de minima behoren is het betalen hiervan een forse uitgave. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat alle personen met een minimuminkomen de noodzakelijke kosten van aanschaf of verlenging van de Nederlandse identiteitskaart in de periode 1-10-2004 t/m 31/12/2005 vergoed krijgen via de Declaratieregeling.

[Opmerking: Een raadsmeerderheid wil deze regeling permanent maken, maar daarvoor moet eerst nog financiële dekking worden gevonden.]

Wanneer komt u in aanmerking?
Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft en u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de Declaratieregeling dan komt u in aanmerking voor de eerste aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart of de verlenging daarvan. Heeft u al een aanvraag voor de Declaratieregeling voor kosten van maatschappelijke activiteiten of een andere regeling ingediend, dan kunt u dat aangeven op het aanvraagformulier (zie verder). In dat geval beschikt Sociale Zaken al over uw gegevens.

Wat zijn de voorwaarden?
Om voor de vergoeding van de aanschafkosten van een identiteitskaart in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende voorwaarden:
* U staat bij Burgerzaken ingeschreven als inwoner van de gemeente Leeuwarden;
* U heeft een jaar voorafgaande de maand van de datum van aanvraag een netto inkomen gehad van ten hoogste 105 % van het maximale bijstandsbedrag, dat voor u geldt (zie hiervoor het overzicht met bijstandsbedragen die gelden per 1-1-2005);

[Opmerking: De tabel klopt m.i. niet met de bijstandsbedragen per 1/1/2005. Zie 'Bijstand januari 2005'. Zij klopt ook niet met de bijstandsbedragen per 1/4/2005 en per 1/5/2005. Zie resp. 'Bijstand april 2005' en 'Bijstand mei 2005'.
M.i. geeft de tabel de bedragen aan van de bijstandsuitkeringen per 1/1/2005 incl. de vakantiegeldopbouw per maand, vermenigvuldigd met 5 procent.
Maar ook dan klopt het niet helemaal bij alleenstaanden van 21 en 22 jaar, want pas vanaf 23 jaar krijg je als alleenstaande hier de volle alleenstaandenuitkering.]

* U heeft een vermogen, niet hoger dan het toegestane bescheiden eigen vermogen dat is toegestaan om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen. Dit is EUR 5.105 voor alleenstaanden en EUR 10.210 voor alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonenden.

[Opmerking: Er wordt uitsluitend gesproken over het 'bescheiden eigen vermogen', maar niet over het toegestane eigen vermogen in de eigen woning. van EUR 43.100 Ik denk hierbij m.n. aan huishoudens die ooit werk hadden, toen een toen nog goedkoop huisje kochten en daar nog wonen. Afgaande op hoe het er staat, hebben zij nergens recht op, ook al zouden ze aan alle overige criteria voldoen. Vermogen in een huis is heel iets anders dan spaargeld. Vermogen in een huis is niet zo maar even in geld om te zetten zonder vergaande stappen te ondernemen, nl. overgaan tot verkoop. Hoe redelijk is het dan om hen uit te sluiten? Waarbij ik dan uitga van EUR 43.100 eigen vermogen maximaal in de woning.]

* U bent niet studerend;

[Opmerking: Eigenlijk ook onzin om studenten uit te sluiten. Mensen met een deeltijdbaantje die aan de criteria voldoen sluit je ook niet uit. In alle andere gevallen is het criterium: Inkomsten niet hoger dan een bepaald niveau, maar als het om de inkomstenbron studiefinanciering gaat, plotseling niet meer. In mijn visie zal dan een student uiteraard ook moeten voldoen aan de overige criteria, zoals ingeschreven staan bij Burgerzaken.]

* Het betreft een eerste noodzakelijke aanschaf van de Nederlandse identiteitskaart of de verlenging daarvan.
* Het gaat niet om vervanging in verband met verlies of diefstal van de identiteitskaart.

[Opmerking: Dit criterium blijkt niet uit het PEL-voorstel of uit het door de Raad aangenomen voorstel van PAL/GL. Op dat laatste voorstel en het Raadsbesluit hoort bijgaand verhaal te steunen. Ook in de Handelingen van de Raad van 30/3/2005 wordt niet over dit criterium gesproken. Kennelijk is dit weer door de ambtenaren zelf verzonnen. Overigens zou er m.i. nog een wijziging van de Verordening Declaratieregeling Minima aan de Raad moeten worden voorgelegd i.v.m. het ook daaruit vergoeden van de ID-kaart. Nog niet gezien.]

* De aanschaf- of vervangingsperiode ligt tussen 1-10-2004 en 31-12-2005.

        Alleenstaande Alleenstaande Gehuwden of
               ouder     samenwonenden

18 tot 21 jaar  EUR 603,67  EUR 1035,60  EUR 1143,44
21 tot 65 jaar  EUR 845,13  EUR 1086,59  EUR 1207,52
65 jaar en ouder EUR 909,96  EUR 1146,09  EUR 1276,86
Personen in een
inrichting    EUR 269,80  EUR 376,35  EUR 418,16

Wat wordt precies vergoed?
De vergoeding voor de kosten van aanschaf van de Nederlandse identiteitskaart bedraagt maximaal EUR 31,25 per persoon. De meerprijs van een ander Nederlands document behorende tot de erkende identiteitsbewijzen komt voor eigen rekening.

[Opmerking: Het gaat hier over legitimatie op straat, niet legitimatie bij de soos. Bij identiteitscontrole op straat is een geldig rijbewijs ook een geldige legitimatie. Mijn conclusie is, dan dan ook bij kosten voor het eerste rijbewijs of verlenging daarvan korting kan worden gekregen t.w.v. EUR 31,25 op die kosten. Het kan slim zijn als je toch net je rijbewijs moet verlengen om dat dan met korting tegelijk als ID-kaart te benutten. En ook bij aanschaf of hernieuwde aanschaf van het veel duurdere paspoort als je dat nodig denkt te hebben.]

Hoe kunt u aanvragen?
U kunt een aanvraagformulier (1) afhalen bij het Service Meldpunt, Oldehoofsterkerkhof 2 (Stadskantoor). Daarin staan de voorwaarden en criteria vermeld. Wilt u gebruik maken van de vergoedingsregeling van de identiteitskaart, vul dan zo spoedig mogelijk dit formulier in en stuur dit samen met de benodigde bijlagen naar Sociale Zaken. Dit kunt u doen tot 1 april 2006.

[Opmerking: De aanschafdatum van de ID-kaart moet echter liggen in de periode van 1/10/2004 t.m. 31/12/2005. Of deze regeling permanent wordt, is nu nog niet bekend.]

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de publieksvoorlichters van Sociale Zaken, op werkdagen 's ochtends van 9.00-12.00 uur, telefoon 058 233 81 63.


Einde mededeling Sociale Zaken. Opmerkingen hierbij tussen [].

(1) N.B.: De link naar het aanvraagformulier hoort te starten: MS Office Document Imaging, een van de hulpprogramma's die bij MS Office (waarin o.a. M.S. Word zit) behoren te zijn.