UPDATE: KWESTIE ID-KAART VERGOEDEN AAN MINIMA?
VERGOEDING ID-PAS VOOR MINDERJARIGE
LEEUWARDEN VERGOEDT AANSCHAF ID-BEWIJS


'Vergoeding ID-pas voor minderjarige.'
Uit de Leeuwarder Courant van do. 17/3/2005 plus:
'Leeuwarden vergoedt aanschaf ID-bewijs.'
Uit de Leeuwarder Courant van do. 31/3/2005.


UPDATE over de stand van zaken rond de vergoeding van de ID-kaart aan minima:

We hebben eerder bericht over het voorstel dat het PEL had gedaan en vervolgens heeft getracht via de Cliëntenraad verder te brengen. Zie: "Voorstel PEL t.b.v. College van B. en W. Vergoed onkosten aanschaf ID-kaarten aan minima."
We wisten op zich steun te krijgen voor ons voorstel van alle leden van de Cliëntenraad, maar het schoot niet erg op. December jl. kon de brief daar aanvankelijk niet in het middagoverleg behandeld worden wegens tijdgebrek en eind januari, bij het volgende middagoverleg, weigerden de ambtenaren inhoudelijk te reageren op het voorstel.
Daarom is de brief op 3/2/2005 maar rechtstreeks naar B. en w. verzonden met een briefje erbij dat toch juist het Overlegorgaan Cliëntenraad/Sociale Zaken er voor bedoeld is om de mening van Sociale Zaken te horen, zodat het voorstel wellicht nog wat kan worden aangepast. Of de doorzending naar B. en W. hielp weten we niet, maar in de middagvergadering van februari wilde plotseling de ambtenaar wel reageren.
Niet dat we tot nu toe antwoord kregen van B. en W.... Volgende keer dus maar weer onze voorstellen meteen naar de Raad?
Inmiddels had PAL/GroenLInks ook zelf een initiatiefvoorstel gemaakt, waar ons verhaal wonderwel in paste, omdat hun voorstel vrij globaal was. Hun oorspronkelijke voorstel zoals dat op woensdag 16/3/2005 aan de orde kwam in de commissie Welzijn is ook op deze website te vinden. Uiteraard hebben wij ingesproken, omdat B. en W. de commissie hadden voorgesteld alleen eenmalig de ID-kaart te vergoeden aan huishoudens met kinderen van 14 t.m. 17 jaar, die nu ook zo'n kaart verplicht bij zich moeten hebben...
De commissievergadering leverde op donderdag 17/3/2005 het volgende berichtje op in de Leeuwarder Courant:

Vergoeding id-pas voor minderjarige

Leeuwarden - Alleen de jongere minima in Leeuwarden krijgen hun verplichte identiteitskaart vergoed. De uitvoering van het initiatiefvoorstel van PAL/GroenLinks om alle minima in de stad tegemoet te komen, zou EUR 32.000 per jaar kosten. Te duur, oordeelt wethouder Tom van Mourik. Bovendien bestond er voor de groep boven de achttien feitelijk al een identificatieplicht voordat de wettelijke plicht in januari werd ingevoerd. Voor de groep van veertien tot en met achttien jaar is de plicht nieuw, zegt Van Mourik.


Einde LC-bericht.

Commentaar: Het gaat om de groep TOT 18 jaar, niet tot en met. Die feitelijke identificatieplicht slaat op het aanvragen van een bijstandsuitkering waarbij legitimatie altijd al verplicht was. Het irritante daarbij was altijd, dat een rijbewijs daarvoor weer niet gebruikt kon worden. Bij WAO- en WAJONG-herkeuringen gold en geldt dit ook, hoewel daar vaak zoveel tijd zat tussen de herkeuringen, dat mensen dan apart daarvoor een ID-kaart moesten kopen...
Of: de ID-kaart was natuurlijk vlak daarvoor net verlopen, een algemene identificatieplicht was er tot 1 januari jl. niet en dus moesten ook dan apart kosten gemaakt worden.
Kortom: Er werd wel erg gefocust op bijstandssituaties, maar de rest werd vergeten.
Bovendien is het criterium vreemd: Naar de soos: Het is verplicht en dus moet je dat zelf betalen als volwassene. Algemene identificatieplicht is ook verplicht en dus moet je je ID-kaart ook zelf betalen. Dat is logica toch? Nee, mis geraden: De ID-kaart voor de kinderen van huishoudens met kinderen wordt wel vergoed. Nieuwe situatie nietwaar?
Is het dan voor volwassenen geen nieuwe situatie dat iedereen wettelijk verplicht een ID-kaart moet hebben?!
Zoals gezegd: Lang niet iedereen met een andere uitkering had al zo'n kaart, simpelweg omdat de frequentie voor heronderzoek vaak lager ligt.

De wethouder wilde er nog wel over nadenken of ook volwassenen binnen het bedrag van de Declaratieregeling de keuzevrijheid kregen om hun ID-kaart te declareren. Nadeel daarbij was uiteraard dat het een sigaar uit eigen doos zou zijn, maar voordeel was dat de ID-kaart onder de te declareren zaken zou komen te vallen. Het bovenstaande berust op enig 'wandelgangenwerk' van ondergetekende, die het raar vond dat een volwassene zelfs binnen de EUR 56 standaard de kaart niet zou mogen declareren.

Na deze commissievergadering zag het er ongeveer zo uit:

Vergoeding van de ID-kaart via de Declaratieregeling Minima. Dat was ook door ons voorgesteld in de begeleidende brief aan B. en W. bij ons voorstel. Voordeel: De regeling bestaat al en dat spaart uitvoeringskosten. Werk je via individuele bijzondere bijstand, dan moet een ambtenaar elke individuele aanvraag apart gaan toetsen en dat duurt lang en is arbeidsintensief en dus duur.

Uitbreiding van de Declaratieregeling Minima voor huishoudens met kinderen van 14 t.m. 17 jaar: Bovenop de EUR 56 vergoeding komt daarvoor nog eens ongeveer EUR 30 voor deze aanvragen.

Wellicht uitbreiding te declareren zaken voor volwassenen, maar wel binnen het huidige bedrag.

Wellicht in de Raad nog hier en daar een poging om nog een groep de ID-kaart te vergoeden, nl. de 65-plussers en de mensen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Daarna heeft PAL/GroenLinks haar initiatiefvoorstel herzien. En een klein wonder vond plaats in de vergadering van de Raad op woensdagavond 30 maart 2005: Ook volwassenen met minimum-inkomsten krijgen de ID-kaart vergoed! Dat was meer dan waarop ik had durven hopen, na de commissievergadering. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 31/3/2005:

LEEUWARDEN VERGOEDT AANSCHAF ID-BEWIJS

LEEUWARDEN - Leeuwarder huishoudens met een minimuminkomen mogen de aanschafkosten voor het verplichte identiteitsbewijs bij de gemeente declareren. De vergoeding gaat niet ten koste van de bestaande declaratiemogelijkheden. voor zwemmen, schouwburgkaartjes en dergelijke. Alleen het CDA en de VVD keerden zich gisteravond tegen het voorstel van Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks)

[Waarom het CDA? Ik had eerder de indruk gekregen dat zij zich nog wel sterk wilden maken voor 65-plussers en mensen in verpleegtehuizen, maar alle alleenstaanden met minimuminkomsten zomaar de ID-kaart vergoeden, was kennelijk een brug te ver...
De VVD was in feite tegen alle minimabeleid en had in de commissie wat zitten zeuren over de mensen met inkomsten tussen 105 en 130 procent van het WML, die het slechter hadden dan die minima met al hun extraatjes...
Maar het zal wel niet de bedoeling zijn van de VVD het minimabeleid voortaan te laten gelden voor mensen met inkomsten tot 130 procent WML, of we moeten de heer Feddema van die partij verkeerd begrepen hebben... Dan horen we dat nog wel als het over geld gaat bij de behandeling van de Kadernota...]

Wethouder Tom van Mourik (VVD, armoedebeleid) had alleen de identiteitskaarten van tieners willen vergoeden zonder dat dat tot extra kosten zou leiden.

[Dat had ik toch iets anders begrepen: Het vergoeden van de ID-kaart aan alleen die groep zou op jaarbasis EUR 4000 extra kosten en dat leken B. en W. voor lief te nemen.]

De wethouder hekelde de inbreuk op de begrotingsdiscipline. De kosten van de id-kaarten moeten worden gedekt uit onzekere overschotten.

[Ik heb begrepen dat bij de Kadernota de dekking qua geld moet worden vastgelegd. Dolstra van de LLP wees er op, dat men altijd makkelijk overschottten laat verdwijnen in de algemene reserve en dan bestaan ze plotseling niet meer. Het moest nu maar eens andersom, stelde ze, als ik dit goed heb begrepen.]

Alle partijen waren het er over eens dat een gebaar jegens de minima wenselijk was, omdat hun inkomen door lagere uitkeringen en hogere ziektekostenpremies onder druk staat. De VVD vindt echter dat de laagstbetaalden te veel worden ontzien in verhouding tot degenen met een iets hoger inkomen.

[Wyb Feddema van de VVD stelde dat de minima 'in de watten gelegd' werden. Dat moet hij uiteraard zeggen, want dat wordt van hem als VVD-er ook verwacht. Een rechtgeaarde VVD-er vindt uiteraard dat de ondernemers in de watten moeten worden gelegd; per slot is dat zijn achterban...]

Wyb Feddema becijferde namens de liberalen dat de mensen met een inkomen vlak boven het minimum in de praktijk minder te besteden hebben dat de echte minima.

[Volgens mij becijferde hij niets, maar beweerde alleen maar. Hij schermde met een rapport van enige jaren terug, maar noemde de naam niet, zodat ietwat mistig bleef of hij doelde op het COELO-rapport over de armoedeval of op iets anders.]

Zij worden volgens Feddema te veel met kortingen en kwijtschelddingen verwend. Nicolai betwistte de rekensom en noemde de aansluiting op de declaratieregeling een praktische keus, omdat zo geen duur inkomensonderzoek nodig is.

PAL/GroenLinks moet eigenlijk niks hebben van de uitgebreide identificatieplicht.
"Er is een interessante wisseling van doel en middelen gaande", aldus Nicolai.
"Wie in de Oosterstraat fietst krijgt een extra boete als hij geen identiteitskaart kan tonen. Wij zijn ongetwijfeld niet paranoïde genoeg om te snappen wat daarvan het belang is voor terrorismebestrijding."

[Bingo! Wellicht dat de politie verwacht dat 'bin' door de Oosterstraat fietst met een bompakket achterop de bagagedrager, zonder licht en in de uren dat je daar niet mag fietsen...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Het komt er nu dus op neer dat iedereen die voldoet aan de criteria van de Declaratieregeling Minima de ID-kaart vergoed kan krijgen.
Inwoners van Leeuwarden hebben recht om van deze regeling gebruik te maken als zij in de maand waarin zij op deze regeling een beroep doen, tenminste 1 jaar een netto inkomen hebben gehad van maximaal 105 procent van het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau. Let op: Dat kun je ook hebben als je een andere uitkering hebt! Het gaat om de hoogte van de inkomsten, niet om de bron van inkomsten!
Bovendien moet het vermogen niet hoger zijn dan EUR 5105 voor alleenstaanden en EUR 10.210 voor gezinnen en eenoudergezinnen. (Cijfers van 1/1/2005)

secretaris PEL