Voorstel PEL t.b.v. College van B. en W.:
VERGOED ONKOSTEN AANSCHAF ID-KAART AAN MINIMA
Idee vindt steun in lokale politiek:
PAL/GroenLinks komt ook met initiatiefvoorstel.


In het vooroverleg van de Cliëntenraad Sociale Zaken is op 16/12/2004 een voorstel van het PEL besproken, om mensen met een minimuminkomen de onkosten van een ID-kaart te vergoeden. Dit, i.v.m. het feit dat je je per 1/1/2005 op straat moet kunnen legitimeren of anders gezegd: Dat je eerst een 'toegangskaartje' moet kopen om je in de openbare ruimte te kunnen bewegen...
Alle deelnemers aan de Cliëntenraad waren het eens met ons voorstel, waarop vervolgens onderstaande brief van 17/12/2004 is geagendeerd ter bespreking in het Overlegorgaan Cliëntenraad met afdeling Sociale Zaken op 27/1/2005. De bedoeling hiervan was, om eerst ook de mening te horen hierover van Sociale Zaken, alvorens de brief te versturen aan het College van B. en W. Onderstaande brief is op dit moment dus nog niet verzonden aan B. en W.
We hebben begrepen dat Sociale Zaken nog met een reactie zal komen op de vergadering van 27/1/2005.
Inmiddels lijkt het idee ook steun te krijgen in de lokale politiek: Zo heeft PAL/GroenLinks op 16/1/2005 een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad en bij B. en W. Hieronder volgt de tekst van onze brief met het door de hele Cliëntenraad onderschreven voorstel:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602  8901 AC  LEEUWARDEN        TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl     URL website: http://clik.to/pel
==============================================================

AAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Onkosten aanschaf
ID-kaart en minima

Leeuwarden,17/12/2004

Geacht College,

bij deze wil de Vereniging P.E.L. U het voorstel doen om voortaan ook bijzondere bijstand te verlenen aan minima voor de aanschaf van een ID-kaart. De details staan in het voorstel zelf. Onderstaand voorstel is besproken in het vooroverleg van de Cliëntenraad d.d. 16/12/2004. Alle deelnemende organisaties en individuele leden gingen akkoord met de inhoud. Dit betekent dat sprake is van een unaniem advies van de Clientenraad Sociale Zaken.

Voorstel

Het gaat om het volgende: Zoals bekend zal zijn, treedt op 1/1/2005 de Wet op de Identificatieplicht in werking. Dit houdt kortweg in, iedereen vanaf 14 jaar vanaf die dag een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een toezichthouder (ambtenaar die de naleving controleert van bepaalde wetten) daar om vraagt. (Draagplicht en toonplicht)

Er zijn een aantal documenten die dienst kunnen doen als identiteitsbewijs, nl. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en vreemdelingendocument.
Van deze documenten is het rijbewijs als identificatie niet geldig bij: belastingdienst, aanvraag sofi-nummer, aanvraag uitkering, in dienst treden bij nieuwe werkgever, op het werk en bij binnenlands vreemdelingentoezicht.

O.a. in de pers is een aantal keren door mensen met een bijstandsuitkering het probleem aangekaart van de aanschafkosten van een geldig identiteitsbewijs, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de eventuele kinderen vanaf 14 jaar.
De goedkoopste mogelijkheid is de aanschaf van de Nederlandse identiteitskaart, Deze heeft tevens sinds 2001 het formaat van een creditcard en is daarom makkelijker mee te nemen dan paspoort of rijbewijs. De prijs van deze ID-kaart bij Burgerzaken Leeuwarden is: EUR 30,55

Ons voorstel is om aan alle inwoners van de gemeente Leeuwarden met een uitkering die niet hoger is dan het voor hem/haar of hen geldende bijstandsniveau, op aanvraag algehele of gedeeltelijke individuele bijzondere bijstand te verlenen, voor de aanschaf of het opnieuw aanschaffen van een Nederlandse identiteitskaart, voorzover men nog niet of niet meer, beschikt over een geldig legitimatiebewijs, het rijbewijs uitgezonderd.

Motivering:

- Bij alle contacten met Sociale Zaken waarbij identificatie wordt gevraagd en overigens ook bij andere uitkeringsinstanties, wordt het rijbewijs niet erkend als legitimatie. Dit geldt ook bij het in dienst treden bij een werkgever, bv. i.h.k. van een reïntegratietraject en op de werkvloer.
- De Nederlandse identiteitskaart is de goedkoopste mogelijkheid tot aanschaf van een geldige legitimatie.

Uitwerking regeling:

De regeling wordt vanaf 1/10/2004 met terugwerkende kracht structureel opgenomen bij de zaken waarvoor bijzondere bijstand kan worden verstrekt en houdt in dat:

a. In voorkomende gevallen aan Leeuwarder ingezetenen met een uitkering op minimumniveau, de aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart op aanvraag kan worden vergoed.

b. In voorkomende gevallen aan minima met kinderen, die de leeftijd bereiken van 14 jaar in het jaar waarop zij deze leeftijd bereiken, de aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart voor hen op aanvraag kan worden vergoed.

c. Onder aanschaf wordt ook verstaan: Het opnieuw aanschaffen van een Nederlandse identiteitskaart omdat de geldigheidsduur van de bestaande ID-kaart is verlopen.

Motivering:

Punt a: Spreekt voor zich.

Punt b: Een gezin of eenoudergezin met een uitkering op minimumniveau en opgroeiende kinderen, kan jaar na jaar voor bedoelde uitgave worden gesteld als kind na kind 14 jaar wordt, om over ouders met tweelingen maar te zwijgen.

Punt c: Een ID-kaart is 5 jaar geldig, in het voorstel zou men dan opnieuw bijzondere bijstand kunnen aanvragen, mits men op dat moment aan de voorwaarden voldoet.

Bewijs aanschaf: Daar ook kort voor dit voorstel wellicht diverse huishoudens ID-kaarten hebben aangeschaft, maar de bon of nota niet hebben bewaard, mede omdat er toch geen declaratiemogelijkheid bestaat bij de bijzondere bijstand, stellen wij voor dat een kopie van de ID-kaart, waarop de ingangsdatum van geldigheid staat, als bewijs kan dienen van de aanschaf.
De afdeling Burgerzaken heeft bestanden waarin geregistreerd staat welke documenten zij heeft afgegeven, wanneer en aan wie, zodat eventueel geknoei met een kopie snel te achterhalen valt.

Te verwachten kosten: We gaan uit van volledige vergoeding van de aanschafkosten van het goedkoopste ID-bewijs, elke keer indien deze moet worden vervangen, omdat de geldigheidsduur is verstreken.

Eventuele goedkopere alternatieven, geheel afhankelijk van geld en politieke wil:

a. Men kan slechts eenmaal per ID-kaart voor zichzelf en/of voor zijn/haar kind(eren) de aanschaf declareren of:

b. Men krijgt slechts de helft van de prijs van een ID-kaart vergoed of:

c. Men moet minstens een bepaalde periode een minimum uitkering hebben, bv. een half jaar minimaal.

Motivering qua eventuele tijdsperiode: Naarmate de tijd verstrijkt, nemen de eventuele reserves snel af, zodat voor extra uitgaven geen ruimte meer overblijft.
Ook denken wij niet dat er met een minimum uitkering daadwerkelijk sprake is van spaarcapaciteit van enige betekenis.

N.B.: Wij zijn tegen vergoeding vanaf de aanschaf van de tweede ID-kaart ev., omdat dan eenpersoonshuishoudens met een minimumuitkering als enige huishoudensvorm alles zelf moeten betalen en wijzen erop dat de bijstandssystematiek al rekening houdt met het draagkrachtbeginsel. (70/90/100 procent WML)

Uitwerking qua publiciteit:

a. Wij stellen voor dat de gemeente via een afkondiging in haar rubriek 'Aan de grote klok' in het blad 'Huis aan Huis' en via haar website bekend maakt dat de mogelijkheid bestaat om bijzondere bijstand aan te vragen voor bedoeld ID-document.

b. Wij stellen voor dat bedoeld bericht in de Huis aan Huis tevens een uit te knippen aanvraagformulier bevat die kan worden ingevuld en opgestuurd of afgegeven aan Sociale Zaken.
Deze bon is bedoeld voor inwoners van de gemeente Leeuwarden die een minimum-uitkering ontvangen via de gemeente Leeuwarden.

Voor degenen die via een andere uitkeringsinstantie een minimum-uitkering ontvangen, wordt een iets uitgebreider aanvraagformulier gemaakt (omdat de gemeente niet over hun inkomensgegevens beschikt), dat is te bestellen is bij de gemeente of op te halen bij de balie van het stadskantoor.

Beide aanvraagformulieren (kort/uitgebreid) zijn tevens on-line in te vullen of te downloaden via de website van de gemeente.

In de hoop dat u bovenstaand voorstel/advies van de Cliëntenraad in welwillende overweging wilt nemen, teken ik,

met vriendelijke groet,

secretaris P.E.L.

C.c.:
- Secretariaat Overlegorgaan
CR/SZW, mw. M. Korporaal
met verzoek e.e.a. agenderen
voor de komende vergadering
van het Overlegorgaan CR/SZW.
- Dhr. O. Herder (via e-mail) - Mw. J. Probst (via e-mail)


Einde tekst brief PEL met voorstel inzake vergoeding ID-kaart.

Hieronder volgt verder nog de tekst van het initiatiefvoorstel van PAL/GL inzake vergoeding voor minima van de kosten van de ID-kaart:

PAL/GroenLinks: gratis identiteitskaarten voor minima

(tekst: PAL/GroenLinks)

Gemeenteraadsfractie
Leeuwarden

Initiatiefvoorstel rond vergoeding identiteitskaarten minima

Leeuwarden, 16 januari 2005

Aan de gemeenteraad en het College van B&W van Leeuwarden,

Met grote belangstelling nam de fractie van PAL GroenLinks kennis van onderstaand bericht uit dagblad Trouw van 14 januari jongstleden.

ID-kaarten gratis voor minima

Amsterdam - minima in de gemeente Hof van Twente krijgen een gratis identiteitskaart. Volgens wethouder Harry Knuiman (sociale dienstverlening) is dat nodig om sociaal isolement te voorkomen.

Hof van Twente (35 000 inwoners, met kernen als Delden, Goor en Markelo) is de eerste gemeente die zo minima tegemoet komt.
"Als je geen identiteitsbewijs hebt, kun je eigenlijk de straat niet meer op. Voor veel minima is de prijs van de kaart –dertig euro- te fors. Een gezin met een minimuminkomen en drie kinderen is dan al negentig euro kwijt" zegt Knuiman.

Sinds 1 januari moet iedereen van 14 jaar en ouder zich kunnen legitimeren. Dat geldt ook voor ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.
"Die mensen hebben vaak ook een laag inkomen en beschikken lang niet allemaal over een paspoort of rijbewijs."
Knuiman denkt dat zo’n vier á vijfhonderd mensen voor de gratis kaart in aanmerking komen. Minima krijgen ook een vergoeding om paspoort of rijbewijs te verlengen.

Hof van Twente voert wel een inkomens- en vermogenstoets uit. De gemeente wil de regeling blijvend uitvoeren. De kosten zijn maximaal 15 000 euro.
(einde citaat)

De fractie van PAL GroenLinks is het eens met de stelling dat de identificatieplicht een extra drempel kan zijn om ‘sociaal isolement’ te doorbreken. En dat terwijl de gemeente Leeuwarden een declaratieregeling voor minima heeft om ‘er eens uit te zijn’. Het gaat daarbij om 'sportactiviteiten en activiteiten op cultureel, recreatief, communicatief en maatschappelijk gebied.'( Zie gemeenteloket, declaratieregeling minima.) Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen vergoed worden tot maximaal 56 euro per jaar per gezinslid.

Daarom is ons voorstel om ook in de gemeente Leeuwarden een declaratieregeling vast te stellen voor de minima met het oog op het aanschaffen van een identificatiebewijs. Dit vinden wij, gezien de identificatieplicht, een gevolg van ons beleid en onze regeling om minima te stimuleren buiten de eigen woning actief te zijn.

Er zit geen keuze in de plicht tot identificeren. Je kunt kiezen om bijvoorbeeld lopend, op de fiets of per bus naar de club te gaan. En als dat allemaal niet lukt, hebben we de voorzieningen rond WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten).
Maar de prijs á 30,55 euro van het ‘kaartje’ om de straat op te gaan ligt echter vast. Dit zijn onvermijdelijke kosten om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Vandaar dat in lijn met de declaratieregeling voor minima om ‘er eens uit te zijn’ niet meer dan logisch en redelijk is om de kosten voor de verplichte identiteitskaart ook te kunnen declareren.

De declaratieregeling dient te worden gefinancierd uit de beschikbare geldmiddelen voor bijzondere bijstand en de declaratieregeling minima, eventueel aangevuld met algemene middelen (zoals dat hoort bij deze zogenaamde 'open eind' regelingen). Met name de middelen voor bijzondere bijstand blijken in de praktijk niet allemaal besteed te worden. Dit lijkt ons een goede besteding van de gelden voor de minima.

Wat betreft de inkomensgrens en inkomenstoets stellen wij voor aan te sluiten bij de genoemde bestaande declaratieregeling voor de minima in Leeuwarden.

Bij dezen leggen wij dit voorstel voor aan de Raad en het College van Leeuwarden, met het voornemen tot een spoedige behandeling en besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Jan Atze Nicolai,
Fractie PAL GroenLinks Leeuwarden.
Telefoon: 058 2885790


Einde tekst initiatiefvoorstel PAL/GL over vergoeden ID-kaart aan minima.