Planloosheid commissie Welzijn levert weinig op:
Nog steeds geen pc voor minima...
MINIMA KRIJGEN GEEN GELD VOOR COMPUTERS


Eigen bericht woensdag 11/5/2005 plus
'Minima krijgen geen geld voor computers'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 12/5/2005.

LEEUWARDEN - 11/5/2005 EIGEN BERICHT

Het debat over een brief die het College als hamerstuk in de Raad had willen afdoen, maar die op initiatief van de SP en de FNP vanavond in de commissie Welzijn inhoudelijk werd besproken, heeft weinig opgeleverd. Het ging over de afdoening van voorstellen van de raadswerktgroep die zich had gebogen over de vraag hoe men de minima aan een pc kon helpen. Dit is een al jaren slepend verhaal, wat ooit was begonnen met een voorstel van het PEL. Om de draad weer op te vatten eerst een paar links naar de drie laatste berichten over deze kwestie:
"Eigen bericht 26/10/2003: Ambtenaren B. en W. trappen voorstel voor een pc voor de minima de grond in." en:
"Reserveer vrijvallend geld categoriale bijstand 2004 voor project pc voor minima", een brief van het PEL aan de Raad d.d. 7/11/2003. Het laatste bericht betreft een gezamenlijke brief van KVeB, BLUT en PEL (Vereniging De Horzel) die op 25/3/2005 aan de Raad werd gestuurd en die een goed overzicht biedt van de gebeurtenissen.
Zie: "Afhandeling toezegging en raadswens ihkv pc voor minima".

De reden van het debat in de commissie was de afdoening door het College van het verzoek van de raadswerkgroep, die zich met deze kwestie had bezig gehouden, om drie varianten uit te werken.

Hieronder volgt eerst de integrale tekst van de B. en W. reactie:


Aan de raad van de gemeente Leeuwarden

afhandeling toezegging en raadswens ihkv PC voor de minima

8 maart 2005, verzonden: 14 MRT 2005

Geachte raad,

In november 2003 heeft de wethouder tijdens de vergadering van de commissie Welzijn toegezegd het verzoek van de raad om een nadere uitwerking van een drietal varianten in het kader van een regeling PC voor de minima alsnog te zullen uitvoeren.

Met deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop de commissietoezegging en ook de raadswens met betrekking tot het vraagstuk Ďpc voor de minimaí zijn afgehandeld.

In oktober 2002 heeft u de werkgroep "PC voor de minima" ingesteld. De werkgroep had zich ten doel gesteld om een passend en financieel haalbare regeling te ontwikkelen om de digitale achterstand van de minima te voorkomen dan wel te verminderen.

De werkgroep is voortvarend te werk gegaan en in april 2003 hebben wij het verzoek gekregen om ambtelijke ondersteuning te bieden bij de uitwerking van een drietal varianten voor een PC voor de minimaregeling.
Rekeninghoudend met financiŽle en beleidsmatige beperkingen die de invoering van de Wet werk en bijstand ingaande 2004 zou hebben, is in september 2003 besloten om niet in te gaan op het verzoek van de raadswerkgroep. De financiŽle beperking spreekt voor zich en de beleidsmatige beperking heeft betrekking op het verbod op het instellen van categoriale regelingen.

[Dat laatste is een smoes, die ook vanavond weer werd herhaald door wethouder Hafkamp, die verantwoordelijk wetghouder Van Mourik verving, waarbij tevens bleek dat zij weinig van de kwestie afwist. Zo doe je dat als je als College weinig belang hecht aan de zaak: Je stuurt je collega-wethouder en komt zelf niet.
Het verhaal over de verboden categoriale bijzondere bijstand is een smoes, omdat je, als je wilt, ook wel op individuele basis een pc kunt geven of in huurkoop kunt geven of in bruikleen of hoe dan ook: Je zou dat b.v. ihkv een traject kunnen doen. Het trajectplan mondt uiteindelijk namelijk uit in een individuele voor beroep vatbare beschikking en els het in verband met een traject nodig is dat er een pc komt, dan kan dat in principe, al zal het ook met behulp van Stipejild zijn. Maar als je als ambtenaar niet creatief wilt zijn, dan ben je het ook niet.]

Bij de behandeling van ons standpunt in de commissievergadering van november 2003 heeft u aangegeven niet akkoord te gaan met ons besluit. Bij deze gelegenheid heeft de wethouder toegezegd het raadsverzoek alsnog te zullen uitvoeren.

Het verzoek van de raadswerkgroep behelst de nadere uitwerking van een drietal varianten voor een PC voor de minimaregeling.

1. PC voor de minimaregeling die aansluit bij het project van de Stichting Wijkwerk Leeuwarden ĎDigitale Voorsprongwijk Achter de Hoven/Vegelin'.
2. PC voor de minimaregeling die aansluit bij zowel het project van de Stichting Wijkwerk Leeuwarden evenals de variant in de gemeente Sneek.
3. PC voor de minimaregeling waarbij bij de uitvoering van een van bovengenoemde varianten ook de scholen worden betrokken.

Vanwege de vele werkzaamheden die annex waren met de invoering van de nieuwe bijstandswet in 2004 is niet meteen uitvoering gegeven aan de toezegging die is gedaan in de commissievergadering. Daarnaast bleek ook dat nog voor de aanvang van de nadere uitwerking van bovengenoemde varianten, als gevolg van het in uitvoering nemen van het projectplan Dot.wol, het totale bestand aan personal computers binnen de gemeente in de eerste helft van 2004 vrijvielen.

Naar aanleiding hiervan is binnen de ambtelijke organisatie een inventarisatie gemaakt van mogelijke bestemmingen voor deze computers. Daarbij was de gedachte dat met zo'n groot volume aan apparaten iets anders ondernomen kon worden dan de gebruikelijke herbesteding, te weten: afname door individuele burgers via de kringloopwinkel. Tevens hebben wij gemeend dat het van belang was om deze ontwikkeling ook te betrekken bij het vraagstuk ĎPC voor de minima'.
Ons inziens deed zich nu gelegenheid voor om in ťťn actie twee doelen te dienen. De gemeente kon de computers herbestemmen en er werd op een financieel haalbare manier uitwerking gegeven aan de raadswens om de digitale achterstand van de minima te verminderen dan wel te voorkomen. wij hadden immers tot nu toe binnen de voorhanden zijnde financiŽle en beleidsmatige beperkingen geen mogelijkheden gezien om te voldoen aan de wens van de gemeenteraad.

[Ja, dit was inderdaad de kans om de kosten te drukken: Zet de afgedankte pc's in van de gemeente: Per slot waren die niet zo vreselijk oud. Het zou volgens onze info m.n. om Pentium II machines gaan en een enkele Pentium III.]

Het geheel overziend hebben wij besloten om de computers een welzijnsbestemming te geven. In de praktijk had dit besluit tot gevolg dat de computers om niet beschikbaar zijn gesteld aan buurt- en wijkcentra zodat deze konden uitgroeien tot een digitaal trapveld.

[En dit was grote onzin: Diverse buurthuizen hadden geen belang bij deze computers: Zo zei b.v. iemand van buurthuis Welgelegen: "De jongens die hier komen, willen gewoon de nieuwste games spelen." Dus: Geen belang bij de gemeente-machines. Er gingen vervolgens 347 pc's naar buurt- en wijkcentra, 165 pc's naar het basisonderwijs (dat laatste kan ik nog wel billijken) en de rest ging voor verkoop naar kringloopwinkel Estafette. Opvallend was dat Het Knooppunt 50 pc's kreeg, hoewel daar een prima computerruimte is ingericht en het digitaal trapveld in de Vrijheidswijk 200 stuks. Daarover straks meer.]

Daarnaast zijn er ook aan de Vrijheidswijk computers verstrekt om via een uitleenvariant computers in bruikleen te kunnen geven aan achterstandsgezinnen. De resterende computers zijn naar enkele basisscholen en kringloopwinkel de Estafette gegaan. Behalve het beschikbaar stellen van de pc's zijn er ook afspraken gemaakt over het onderhoud van de pc's en de begeleiding. Er zijn studenten van het ICT Lyceum ingezet om de pc's te ontdoen van alle gegevens en pasklaar te maken voor de betreffende welzijnsinstelling dan wel doelgroep.

[Bij het grote aantal pc's richting digitaal trapveldje Vrijheidswijk zou het dan gaan om een uitleenvariant aan achterstandsgezinnen. Criteria?? Mistig. En waarom alleen aan gezinnen?! Typisch weer B. en W.: Liefst alleen gezinnen, wie niet daartoe behoort krijgt niks en valt buiten de regeling. Nu ja, regeling... Daarover straks meer.]

Wij zijn ons er terdege van bewust dat voorgaande aanpak niet letterlijk overeenkomt met de toezegging om de 3 varianten van de raadswerkgroep nader uit te werken maar zijn van mening wel in de geest van de raadswens te hebben gehandeld. Daar dient de kanttekening bij te worden geplaatst dat een nadere uitwerking van de varianten en het invoeren van een PC voor de minimaregeling zou stuiten op financiŽle en beleidsmatige beperkingen.

[Als men u wel studenten van het ICT Lyceum kan inzetten om de pc's te ontdoen van alle gegevens en gebruiksklaar te maken, waarom had dat dan niet gekund in een ander plan? Kennelijk is er nu geen financiële beperking meer...
Echter: M.i. gaat het om de beleidsmatige beperking: Wij als College zijn er van het begin af aan op tegen geweest om de minima aan een eigen pc te helpen. Ik hoop dat men nu van de koude kermis thuiskomt en dat die 'achterstandsgezinnen' die pc gewoon confisqueren; niks bruikleen... Kun je ze niet kwalijk nemen: Het zijn per slot 'achterstandsgezinnen'...]

Terwijl op deze wijze op een passende en financieel haalbare wijze uitvoering wordt gegeven aan de raadswens met betrekking tot het voorkomen dan wel het verkleinen van de digitale achterstand van de minima.

Wij gaan er dan ook vanuit dat de gekozen aanpak een afdoende wijze van afhandeling is van de gedane toezegging tijdens de commissievergadering van 4 november 2003 en de raadswens om een voorstel te ontwikkelen om de digitale achterstand van de minima te voorkomen dan wel te verkleinen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Burgemeester,

secretaris


Einde B. en W. reactie op vraag raadswerkgroep om drie varianten uit te werken. Commentaar tussen [].

Zoals gezegd was de meerderheid in de commissie ontevreden over de brief van B. en W. en diverse suggesties werden geopperd, b.v. om ook te kijken naar hoe Sneek het dan doet. Maar geconcludeerd moet worden dat het College de commissie versloeg door zijn planloosheid: Men was wel van goede wil, maar gaf niet duidelijk aan in welke richting het nu verder moet: Het SWL-project verder helpen zodat dat verhaal op termijn over heel Leeuwarden wordt uitgerold? Of eerst maar weer de evaluatie afwachten van dat project? Of een initiatiefvoorstel ontwikkelen als Raad? Of geld bij de Kadernota behandeling vast laten leggen? Zoveel mensen, zoveel losse opmerkingen. Er zat geen eenduidige lijn in en dat was volgens mij de reden dat het College met deze brief wegkomt. Want ook als je uitgaat van het in bruikleen geven van een pc aan (ja, aan wie nu precies?!) hoe zit het dan met de internet-aansluiting daar? Heel belangrijk: B.v. ministerie VROM heeft nauwelijks meer papieren voorlichtingsmateriaal. Wegbezuinigd... Standaard-kreet bij veel instanties tegenwoordig: Ga maar kijken op internet...

Door twee clubs werd vantevoren ingesproken: Eerst door Stichting Wijkwerk Leeuwarden (SWL) die het draadloze internet had opgezet en toen door het PEL. Hieronder volgt de letterlijke tekst van het PEL-inspraakverhaal:

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel OF http://verenigingpel.nl
-----------------------------------------------------------------

Leeuwarden, 11/5/2005

          Geacht College en
          leden van de commissie Welzijn,

het is al enige jaren geleden dat het PEL een voorstel indiende met een aantal suggesties om te bekijken hoe minima ook aan een computer geholpen konden worden. Al voordat de gemeenteraad een raadswerkgroep instelde, was duidelijk dat het College simpelweg tegen was, omdat ze vond en m.i. nog vindt, dat men dat zelf maar moet betalen. Wij hebben indertijd gepleit voor een simpele huurkoopconstructie waarbij men uiteindelijk de helft zou betalen.

We moeten constateren dat ook de raadswerkgroep niets heeft bereikt:
Thans wordt in de brief van het College ook de Raad met een kluitje in het riet gestuurd. In een gezamenlijke brief van het Komitee Vrouwen en Bijstand, BLUT en PEL van 25 maart jl. hebben wij u laten weten hoe wij dachten over de gang van zaken. Ook de voltallige Cliëntenraad Sociale Zaken heeft op 24/2/2005 unaniem geadviseerd tegen het standpunt van het College. U vindt dit verslag bij de vergaderstukken van vanavond.

Vervelend voor het College was op een gegeven moment, dat er een flink aantal pc's bij de gemeente zelf vrij kwamen, want dat zou ons verhaal een stuk haalbaarder hebben gemaakt. Wat doe je dan als College:
Je dumpt die pc's zo snel mogelijk bij o.a. wijkorganisaties en buurthuizen die al lang voorzien waren en vervolgens moeten zij zelf maar op z'n janboerefluitjes regelen naar wie die computers uiteindelijk gaan.
Zo werd zelfs het PEL al een computer uit die partij aangeboden, wat aangeeft dat de verdeling waarschijnlijk niet al te eerlijk verloopt. Het aanbod is overigens geweigerd.
Oorzaak is dat het College niet aan de ontvangers heeft aangegeven volgens welke criteria de geschonken pc's onder minima verdeeld moesten worden. Het gaat in elk geval om 347 stuks, geleverd aan buurt- en wijcentra en 165 stuks die aan het basisonderwijs geleverd zijn. De rest mochten de minima kopen bij de kringloopwinkel Estafette.

Over de brief van het College kunnen we verder kort zijn: De brief spreekt over 'beleidsmatige beperkingen' wat o.i. alleen betekent:
Wij als College vinden dat men zelf maar een pc moet kopen met een bijstandsuitkering. Zeg dat dan gewoon, maar zoek niet naar excuses om de wensen van de raadswerkgroep niet uit te voeren.

Hoe nu verder? Het PEL meent, dat nu met name moet worden gekeken naar op welke wijze bevorderd kan worden dat het SWL-project "Digitale voorsprongwijk Achter de Hoven/Vegelin" verder over de wijken kan worden uitgerold en dat daar optredende belemmeringen worden verholpen, b.v. het probleem dat draadloos internet 145 euro eenmalige kosten eist, wat men soms niet kan betalen. Naar wij vernamen is niet alleen individuele bijzondere bijstand, maar ook LEENbijstand categorisch geweigerd. Vooral dat laatste doet wat knullig aan: Lenen is terugbetalen, dachten we zo.

Of wellicht moet er ook gezocht worden naar andere manieren voor internet verbinding: Zo zou UPC belangstelling hebben om het hele draadloze netwerk over te nemen. Of zou je moeten denken aan een soort AV-Frieso constructie tussen UPC en de gemeente, waarbij minima tegen gereduceerd tarief internet via de kabel kunnen krijgen?

Afsluitend: Wij vinden dat de kous niet af is met deze College-reactie ook omdat in 2001 het College het beleidsvoornemen uit heeft gesproken dat "over 10 jaar heel Leeuwarden digitaal moest". Dat waren ferme uitspraken die niet stroken met de huidige College-reactie. Het is aan de Raad om, als zij dat wil, hierin verandering te brengen.

secretaris P.E.L.


Einde tekst inspraakverhaal PEL.

Tenslotte: Ik denk dat het verhaal 'pc voor minima' hiermee van de baan is, tenzij de Raad zelf komt met een spijkerhard initiatiefvoorstel, compleet met financiële dekking en het gewoon B. en W. door de strot heen duwt via een raadsmeerderheid. Net zoals het met de slag om de kostenvergoeding voor minima ging bij ID-kaart. Mijn indruk is dat sommige raadsleden inderdaad neigen naar het maken van zo'n voorstel. Dat zou een goede zaak zijn.

secretaris PEL


Op donderdag 12/5/2005 kwam de Leeuwarder Courant over deze kwestie met het volgende verslag:

Minima krijgen geen geld gemeente voor computers

LEEUWARDEN - Minima in Leeuwarden hoeven niet te rekenen op geld van de gemeente voor het kopen van een computer. Wethouder Hetty Hafkamp vindt dat er al het nodige gedaan is door oude pc's van de gemeente gratis aan buurthuizen, scholen en kringloopwinkels te geven.

Daarmee is een oude eis van de raad om de achterstand in pc-gebruik bij minima te helpen terugdringen, ingewilligd, vindt Hafkamp. De fracties van SP en FNP in de raadscommissie welzijn vonden dat gisteren niet voldoende; er zijn nog maar amper extra pc's daadwerkelijk bij minima in huis gekomen, vonden ze, en dat was in 2003 wel de bedoeling.

FNP'er Sybren Posthumus herinnerde aan een succesvol project in Sneek, waarbij minima met een bijstandsuitkering tegen gunstige voorwaarden een lening kunnen krijgen voor de aanschaf van een pc. Het project in de Vegelinbuurt, waarbij de bewoners goedkoop draadloos internet kunnen krijgen, zou ook over andere wijken kunnen worden uitgerold, vonden anderen.

Volgens Hafkamp is er geen extra geld meer beschikbaar. Bovendien kan een gemeente volgens de nieuwe bijstandswet niet zomaar minima steunen bij de aanschaf van pc's. Als er toch een extra regeling moet komen, is het aan de raad om met voorstellen te komen,vond Hafkamp. Posthumus en Freerk Kalsbeek van de SP beloofden er op terug te komen.


Einde LC-bericht.