Brief aan Raad van
vereniging De Horzel:

Afhandeling toezegging en raadswens ihkv pc voor minima


Op de agenda voor de raadsvergadering van 29/3/2005 stond op de lijst van ingekomen stukken o.a. het besluit van B. en W. over hoe zij de raadswerkgroep die indertijd was ingesteld om te onderzoeken hoe de minima aan een computer geholpen zou kunnen worden. Inmiddels heeft de SP verzocht het stuk inhoudelijk te bespreken in een vergadering van de commissie Welzijn. De eerstvolgende reguliere vergadering van die commissie is op 6/4/2005, maar volgens het stadhuis waren er geen agendapunten (!! Is wel vaker zo als het hen even niet goed uitkomt...) en is de eerstkomende reguliere vergadering van commissie Welzijn op 11/5/2005.
Inmiddels is onderstaande brief op 25/3/2005 verzonden aan alle raadsleden en aan de commissie Welzijn.
O.a. opdat men weet hoe PEL, BLUT en KVeB over deze kwestie denken.


VERENIGING DE HORZEL SAMENWERKINGSVERBAND VAN VERENIGING
P.E.L. STICHTING BLUT EN HET KOMITEE VROUWEN EN BIJSTAND
POSTADRES: p/a. POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 06-17626737 of 058-2671636
E-mail: corina74@wanadoo.nl of root@pel.xs4all.nl
-------------------------------------------------

Betreft: afhandeling toezegging en raadswens ihkv PC voor de minima

Leeuwarden, 25 maart 2005

GEMEENTERAAD
GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Geachte Raadsleden,

Met deze brief willen wij u meedelen hoe het B. en W.-besluit bij ons is gevallen over de wijze waarop zij uw raadswens met betrekking tot het vraagstuk "PC voor de minima" hebben afgehandeld.

Ons bereikte begin februari hun brief over de afhandeling, toezegging en raadswens ihkv de PC voor de minima. Wij zijn zeer teleurgesteld over de wijze waarop zij meenden uw verzoek om een nadere uitwerking te moeten afhandelen.

Uw raadswens werd tevens onderschreven door de cliëntenraad sociale zaken. Ook willen we u erop wijzen dat het PEL op 8/5/2002 een brief aan de Raad stuurde met daarin een voorstel over hoe je wellicht zou kunnen komen tot een constructie om mensen met een minimuminkomen aan een computer met internet-aansluiting te helpen. Dit voorstel werd onderschreven door de cliënten raad sociale zaken van de gemeente.

Bij brief d.d. 2/10/2002, toen de Raad vlak daarvoor een werkgroep had ingesteld om te zien wat de mogelijkheden waren, heeft het PEL nadere suggesties gedaan, o.a. m.b.t. oplossingen die toch mogelijk waren, indien de categoriale bijzondere bijstand zou worden afgeschaft, wat later inderdaad het geval was.

In oktober 2002 heeft u de werkgroep "PC voor de minima" ingesteld. De werkgroep had zich ten doel gesteld om een passend en financieel haalbare regeling te ontwikkelen om de digitale achterstand van de minima te voorkomen dan wel te verminderen. Tijdens dit ontwikkelingstraject heeft de werkgroep zich onder andere laten informeren door de sectormanager Sociale Zaken en is men ook in contact gekomen met de Stichting Wijkwerk Leeuwarden. Deze werkgroep heeft een presentatie van hun plannen gehouden om te komen tot een PC plan voor Achter de Hoven en Vegelin.

In april 2003 heeft de raadswerkgroep het verzoek gedaan om ambtelijke ondersteuning te krijgen bij de uitwerking van een drietal varianten voor een PC voor de minimaregeling.
Het verzoek van de raadswerkgroep omvatte een nadere uitwerking van het volgende:

* PC voor de minimaregeling die aansluit bij het project van de Stichting Wijkwerk Leeuwarden
* "Digitale Voorsprongwijk Achter de Hoven/ Vegelin" PC voor de minimaregeling die aansluit bij zowel het project van de Stichting Wijkwerk Leeuwarden evenals de variant in de gemeente Sneek.
* PC voor de minimaregeling waarbij bij de uitvoering van een van bovengenoemde varianten ook de scholen worden betrokken.

Maar helaas....vanwege de vele werkzaamheden die er waren met de invoering van de nieuwe bijstandswet in 2004 is niet meteen met uitvoering begonnen van de toezegging die de wethouder had gedaan in de commissievergadering.
Daarnaast bleek ook dat nog voor de aanvang van de nadere uitwerking van bovengenoemde varianten, als gevolg van het in uitvoering nemen van het projectplan Dot.wol, het totale bestand aan computers binnen de gemeente in de eerste helft van 2004 vrijvielen.

Als toen de koppen bij elkaar waren gestoken, mede omdat dit de financiële haalbaarheid van een project 'pc voor minima' een stuk dichterbij bracht, en er wel was begonnen aan de uitwerking van de varianten van de werkgroep, dan had men wellicht met de afgeschreven computers een aantal mensen met een uitkering blij kunnen maken, door ze aan hen persoonlijk beschikbaar te stellen. Wellicht had het onder sociale activering kunnen vallen en had je op die manier de doelgroep bereikt die door omstandigheden niet in staat is om deel te nemen aan het digitale verkeer.
Omdat ook 'sociale activering' onderdeel of einddoel kan zijn in een reïntegratietraject en hiervoor een individueel contract wordt afgesloten, had op dat moment tevens getoetst kunnen worden of een pc een noodzakelijk onderdeel/hulpmiddel was bij het traject.

Maar binnen de ambtelijke organisatie werd een inventarisatie gemaakt van mogelijke bestemmingen voor deze computers.
Daarbij was de gedachte dat met zo'n groot volume aan apparaten iets anders ondernomen kon worden dan de gebruikelijke herbesteding, te weten: afname door individuele burgers via de kringloopwinkel. (Ook dan moet er nog ruim 75 tot 100 euro voor een goede computer worden neergeteld, iets wat iemand niet doorsnee als reserve heeft, zeker niet als hij/zij langdurig in de bijstand zit)

B. en W. zijn ervan overtuigd dat zij ook het vraagstuk "PC voor de minima" bij de herbesteding van deze computers heeft betrokken. Er deed zich immers nu de gelegenheid voor om in een actie twee doelen te dienen! De gemeente kon de computers herbestemmen en er werd op een financieel haalbare manier uitwerking gegeven aan de raadswens om de digitale achterstand van de minima te verminderen dan wel te voorkomen. B. en W. was immers van mening dat er binnen de voorhanden zijnde financiële en beleidsmatige beperkingen geen mogelijkheden waren om te voldoen aan de wens van de gemeenteraad.

Het College heeft toen besloten om de computers een welzijnsbestemming te geven. In de praktijk had dit besluit tot gevolg dat de computers om niet beschikbaar zijn gesteld aan buurt- en wijkcentra zodat deze konden uitgroeien tot een digitaal trapveld.

In dit verband willen we er nog op wijzen dat de financiering van de digitale trapvelden dit jaar in mei a.s. afloopt en dat verdere financiering hiervan onzeker is, zodat we ons afvragen waar dan vervolgens de computers blijven die daaraan nu beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast zijn er ook aan de Vrijheidswijk computers verstrekt om via een uitleenvariant computers in bruikleen te kunnen geven aan achterstandsgezinnen. De resterende computers zijn naar enkele basisscholen en kringloopwinkel de Estafette gegaan. Behalve het beschikbaar stellen van de pc's zijn er ook afspraken gemaakt over het onderhoud van de pc's en de begeleiding. Er zijn studenten van het ICT Lyceum ingezet om de pc's te ontdoen van alle gegevens en pasklaar te maken voor de betreffende welzijnsinstelling dan wel doelgroep.

Ook al zou men van mening zijn dat het College het juiste besluit heeft genomen, dan nog zijn de criteria inzake de vraag wie nu wel en wie niet een computer krijgt, schimmig.
Het College heeft namelijk de pc's weggegeven zonder helder aan te geven hoe deze vervolgens verdeeld dienen te worden en kan vervolgens haar handen in onschuld wassen, indien later blijkt dat de verdeling meer berust op willekeur en wat 'gerommel in de marge'. Zo werd zelfs aan het PEL via 'het circuit' al aangeboden dat ook zij wel een extra computer konden krijgen... Wat overigens geweigerd is.
Dit doet vermoeden dat men zich niet al te grote illusies moet maken over een heldere en eerlijke verdeling van de beschikbaar gestelde pc's.
Een duidelijk en strak verdelingsplan had dit kunnen voorkomen.

Het College schrijft in haar brief dat zij zich er terdege van bewust is, dat haar aanpak niet letterlijk overeenkomt met de toezegging om de 3 varianten van de raadswerkgroep nader uit te werken. Het College is echter wel van mening in de geest van de raadswens te hebben gehandeld en is ervan overtuigd dat op een passende en financieel haalbare wijze uitvoering wordt gegeven aan de raadswens met betrekking tot het voorkomen dan wel het verkleinen van de digitale achterstand van de minima.

Wij vinden dat de inzet van het College zeer miniem is en dat zij vele minima buitensluit ten aanzien van het kunnen deelnemen aan de digitale snelweg.
Het College heeft opdracht gekregen om de ingrediënten voor spekpannenkoeken met krenten te halen, maar komt alleen met de krenten terug. Daar moeten wij tevreden mee zijn, want zij heeft toch krenten mee genomen; toch in de geest van de opdracht gehandeld?

Wij zijn van mening dat de gekozen aanpak een totaal onvoldoende wijze van afhandeling is van de gedane toezegging tijdens de commissievergadering van 4 november 2003 en de raadswens om een voorstel te ontwikkelen om de digitale achterstand van de minima te voorkomen dan wel te verkleinen.
Met de uitwerking zoals die er nu ligt, wordt de digitale achterstand van de minima minimaal verkleind. Het zou het meest marginale maximale moeten zijn.....

Samengevat komt het er op neer dat wij vinden dat het College zich weinig gelegen heeft laten liggen aan het verzoek van de raadswerkgroep en snel de beschikbaar gekomen afgedankte computers van de gemeente heeft 'gedumpt' om toch vooral maar te voorkomen dat er een plan 'pc voor minima' gerealiseerd kon worden.

Met vriendelijke groet, namens de drie organisaties in vereniging De Horzel, tekenen wij,

                (naam)

          (Komitee Vrouwen en Bijstand)     

                (naam)

            (Stichting BLUT)

                (naam)

            (Vereniging P.E.L.)

Brief plus bijlage c.c.:
- Leden commissie Welzijn
- College van B. en W.


Bijlage:

De voorgeschiedenis...

Het is 7 oktober 2002. In de vergadering van de raadscommissie welzijn wordt besloten tot het instellen van een werkgroep "PC voor de minima". Op 8/5/2002 stuurde het PEL een brief aan de Raad met daarin een voorstel over hoe je wellicht zou kunnen komen tot een constructie om mensen met een minimuminkomen aan een computer met internetaansluiting te helpen. Dit voorstel werd onderschreven door de cliëntenraad sociale zaken van de gemeente.
Een aantal politieke partijen had naar aanleiding daarvan zich met name in de Commissie Welzijn bij diverse gelegenheden positief uitgelaten over de wenselijkheid om op een of andere manier ook huishoudens met een minimuminkomen aan een computer te helpen.

De werkgroep ging voortvarend te werk en heeft zich de daarop volgende maanden gebogen over de vraag op welke wijze het mogelijk was om computers te verstrekken aan de minima.
Tijdens dit ontwikkelingstraject heeft de werkgroep zich onder andere laten informeren door de sectormanager Sociale Zaken en is men ook in contact gekomen met de Stichting Wijkwerk Leeuwarden, die een presentatie van hun plannen heeft gegeven om te komen tot een PC plan voor Achter de Hoven en Vegelin.

SWL heeft voor de wijk Achter de Hoven en Vegelin plannen ontwikkeld om de digitale achterstand in de wijk te verminderen. Daarbij worden computers en draadloos internet aangeboden alsmede de ondersteuning door middel van een helpdesk en het aanbieden van cursussen.
De projectperiode bedraagt 3 jaar en kost het eerste jaar EUR 50.000. Dit is exclusief de kosten van een computer.

Ondanks dat de werkgroep zich ervan bewust was dat veranderende wetgeving de mogelijkheden van het invoeren van een regeling 'PC voor minima' zou beperken, zijn er in dit kader toch een drietal varianten bedacht. In alledrie de varianten zocht de werkgroep aansluiting bij het PC-project van de SWL.

De drie varianten hielden in:
* PC voor de minimaregeling die aansluit bij het project van de stichting wijkwerk "digitale voorsprongwijk Achter de hoven/Vegelin.
* PC voor de minimaregeling die aansluit bij zowel het project van de stichting wijkwerk Leeuwarden evenals de variant van de gemeente Sneek.
* PC voor de minimaregeling waarbij de uitvoering van een van bovengenoemde varianten ook de scholen worden betrokken.

De werkgroep heeft het college verzocht om deze drietal varianten uit te werken in een notitie, en kreeg ook de toezegging van het college dat zij dit zouden uitwerken.

Op 30 september 2003 kwamen B&W met een notitie die luidde:
'Armoedebeleid; voorstel besteding incidentele extra rijksmiddelen ad EUR 163.000 en standpuntbepaling "PC voor de minima".
De notitie behandelde dus twee zaken; en het inzetten van het extra geld gekregen van het rijk en een standpunt bepalen omtrent het voorstel "PC voor de minima". Het zijn twee afzonderlijke onderwerpen waarvoor beide dus een standpunt wordt gevraagd.

B&W waren van mening dat en stelden de gemeenteraad voor om:

1:(a) de incidentele extra rijksmiddelen ad. EUR 163.000,-- die in 2003 zijn toegevoegd aan het zogenaamde fictieve budget bijzondere bijstand in het gemeentefonds aan te wenden voor de dekking van de extra financiële bijdrage aan alle minima die in 2003 op grond van de categoriale bijzondere bijstand een verstrekking hebben ontvangen;

(b) in dit kader een bedrag van maximaal EUR 125.000,-- aan te wenden voor de dekking van de extra financiële bijdrage van EUR 50,-- per verstrekking;

(c) het resterende bedrag van maximaal EUR 38.000,-- te reserveren voor de uitvoeringskosten;

(d) bij een eventuele overschrijding van het maximaal beschikbare budget van EUR 163.000,-- wordt tijdig een nieuw dekkingsvoorstel voorgelegd;

2. de concept raadsbrief vast te stellen.

3. Niet in te gaan op het verzoek van de raadswerkgroep om in het kader van de "PC voor de minima" een en ander nader uit te werken in een notitie en de raadswerkgroep van dit besluit op de hoogte te stellen.

Op dinsdagavond 4/11/2003 werd in de vergadering van de commissie Welzijn over deze nota gesproken. De indruk was, dat met name de politieke partijen die deel uitmaken van de indertijd hiervoor ingestelde raadswerkgroep niet tevreden waren met de wijze waarop hun onderzoeksopdracht door het ambtelijk apparaat was afgehandeld. Het werd duidelijk dat het met name de bedoeling was geweest om drie scenario's te laten uitwerken, opdat tijdens de begrotingsbehandeling de Raad daaruit eventueel een keuze zou kunnen maken. Dit dan met name gezien het kostenaspect. Toegezegd werd door de wethouder dat de uitwerkingen van de werkgroep er alsnog zouden komen.

Op 7/11/2003 stuurde het PEL een brief naar de Raad in verband met de jaarlijkse behandeling van de begroting in de raad van 10/11/2003.
Het voorstel was om het reeds gereserveerde geld voor categoriale bijzondere bijstand voor 2004, dat echter vrijviel doordat de categoriale bijzondere bijstand door de regering vanaf 1/1/2004 werd verboden, in te zetten voor het project 'pc voor minima'.
Het College vond echter dat dit geld maar in de algemene reserve moest verdwijnen en op die wijze verdween opnieuw een financieringsmogelijkheid.

In de commissievergadering van 17 november 2003 werd het college tot de orde geroepen door de raadsleden. Gerefereerd werd naar de laatste commissievergadering van 4 november toen er toegezegd werd door toenmalig wethouder Brok dat er een onderzoek zou gaan komen naar de mogelijkheden voor een pc voor de minima, zoals gevraagd was door de werkgroep die hiermee bezig was.

Een van de leden van de raadscommissie merkte terecht op dat het haar was opgevallen dat dit dus niet in het besluit van B&W naar voren is gekomen.
Daar stond nog steeds in, "niet in te gaan op het verzoek van de raadswerkgroep om in het kader van de PC voor minima een en ander nader uit te werken".
Ze wilde aangeven bij de wethouder dat dit niet gelijk gestemd is met dat wat er in de commissievergadering is toegezegd. De wethouder antwoordde daarop "dat hij wou zeggen dat het collegebesluit al genomen was voordat de commissie zich ermee bezig hield. Dat betekent dus dat ondanks de toezeggingen van het college in de commissie, er niet meer op dat besluit teruggekomen kan worden, zoals het daar geformuleerd staat en zoals het door het presidium uiteindelijk geagendeerd is.
Blijft staan natuurlijk mijn toezegging in de commissie, waarin ik iets gezegd heb over dat project PC voor de minima en ook de uitwerkingen. Het is dus ook zo en dat blijft dus ook zo, dat het college alsnog daar met een voorstel naar u zal komen, conform uw vraag zoals die eerder gesteld is. Om diverse redenen, waaronder de vele werkzaamheden i.v.m. de in te voeren nieuwe wet Wet Werk en Bijstand, is dit raadsverzoek ondanks de toezegging van de wethouder blijven liggen.
Ons bereikte het advies over de "PC voor de minima" begin februari 2005."
Aldus de wethouder.

En toen ineens was daar het projectplan Dot.wol wat tot uitvoering werd gebracht waardoor in de eerste helft van 2004 het totale bestand aan personal computers bij de gemeente vrij kwam. In totaal ging het hier om enkele honderden stuks computers, zoals blijkt uit een schrijven van B.R.Rijpma, teamleider IT en ambtenaar bij afdeling Algemene Zaken.
Destijds is vanuit IT van de dienst Algemene zaken aan Welzijn voorgelegd hoe deze computers een goede herbestemming moesten krijgen. Vervolgens is geadviseerd om de bedoelde apparatuur om niet over te dragen aan buurt en wijkorganisaties, zodat deze als een soort van digitale trapvelden gebruikt worden voor verschillende doelgroepen. De heer B.R. Rijpma heeft u voorgesteld te besluiten om de afgeschreven maar nog bruikbare computers beschikbaar te stellen en te schenken aan maatschappelijke organisaties. En zo geschiedde......

De vrijgekomen computers werden om niet beschikbaar gesteld aan buurt en wijkcentra, en een aantal computers werden beschikbaar gesteld in bruikleenregeling voor 'achterstandsgezinnen'.

Wat houdt dat in, in bruikleen, als je gaat verhuizen of zo moet je de computer dan weer inleveren?
Wat zijn de criteria voor een 'achterstandsgezin'?
Als er 'achterstandsgezinnen' bestaan, bestaan er dan ook geen 'achterstands-alleenstaanden'?
En waarom is het benoemen van deze groep en het collectief in bruikleen geven geen 'categoriale bijzondere bijstand'?

De computers die toen nog resteerden werden aan de kringloopwinkel estafette gegeven.....
Die ze dan vervolgens met 100 procent winst kan verkopen...

Terugkomend op het advies van B&W aan de raad. Het college heeft zich op verzoek van de raad gebogen over het vraagstuk pc voor de minima. Het college vindt dat het beschikbaar stellen van de gemeentelijk vrijgekomen pc's voor digitale trapvelden en een bruikleenregeling voor achterstandsgezinnen in de Vrijheidswijk voldoende is om de digitale achterstand van de minima te verkleinen of te verminderen.
Zij vinden dat zij op een voldoende manier aan de raadswens tegemoet zijn gekomen al zijn zich ervan bewust dat hun aanpak niet letterlijk overeenkomt met de toezegging om de drie varianten van de raadswerkgroep nader uit te werken. Zij zijn echter wel van mening dat zij in de geest van de raadswens hebben gehandeld. Tevens willen zij de kanttekening plaatsen dat een nadere uitwerking en het invoeren van een PC voor de minima zou stuiten op financiele en beleidsmatige beperkingen.
Deze kanttekening kan waar zijn maar zal toch wel eerst moeten worden onderzocht alvorens dit te verklaren. Het college gaat er dan ook vanuit dat zij voldoende zijn tegemoet gekomen aan de gedane toezegging tijdens de commissievergadering van 4 november 2003. Het is te hopen dat de Raad en/of de commissie welzijn het er wederom niet mee eens zal zijn en wederom zal eisen van de wethouder om alsnog de drie varianten uit te gaan werken.


Einde tekst brief Vereniging De Horzel.