PEL in brief aan Raad:
Reserveer vrijvallend geld categoriale bijstand 2004 voor project
'PC voor minima'.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl Website URL: http://clik.to/pel


GEMEENTERAAD GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Geld reserveren
voor 'PC voor minima'

Leeuwarden,7/11/2003

Geachte Raadsleden,

dinsdagavond 4/11/2003 is in de vergadering van de commissie Welzijn o.a. weer gesproken over het idee 'een pc voor minima'.
Onze indruk was, dat met name de politieke partijen die deel uitmaken van de indertijd hiervoor ingestelde raadswerkgroep, die in het nieuwe duale stelsel ook een formele plaats heeft gekregen, niet tevreden waren met de wijze waarop hun onderzoeksopdracht door het ambtelijk apparaat was afgehandeld.

Het werd duidelijk dat het met name de bedoeling was geweest om drie scenario's te laten uitwerken, opdat tijdens de begrotingsbehandeling de Raad daaruit eventueel een keuze zou kunnen maken. Dit dan met name gezien het kostenaspect.

Dit is niet gelukt. Uiteraard 'vanaf de zijlijn' doen wij m.b.t. de financiën de volgende suggestie:

Bij agendapunt 2 voor de Raadsvergadering van 10/11/2003 "Concept-raadsbesluit m.b.t. brief 'uitkomsten circulaires Gemeentefonds 2003'" blad 3 punt 2 "Junicirculaire 2003" wordt o.a. gesproken over de afschaffing van de categoriale bijstand per 1/1/2004. Dit betekent een verlaging van de algemene uitkering van structureel EUR 642.000 (Derde alinea)
Daar wordt echter ook gesteld:
"De onderhavige maatregel is reeds als ombuigingsvoorstel in de programmabegroting meegenomen waardoor deze verlaging thans ten laste van de algemene middelen wordt gebracht. Overigens is in de gemeentelijke ombuigingsvoorstellen ervan uitgegaan, dat de afschaffing van de onderhavige maatregel per 1 januari 2005 zou worden geffectueerd. Nu de regeling al op 1 januari 2004 wordt ingetrokken valt eenmalig EUR 564.000 vrij."
Einde citaat.

Op blad 8 daaropvolgend staat de ontwikkeling van de Algemene Reserve aangegeven na verwerking van de 'juni-circulaire' plus de 'september-circulaire'. Bij post nr. 13 wordt bij het jaar 2004 dit positieve saldo toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Onze eerste suggestie is nu, dit niet te doen, maar de eenmalige besparing 2004 op de categoriale bijzondere bijstand te reserveren voor (een deel van) de onkosten van een project: "Een pc voor de minima".

Onze tweede suggestie is, in 2004 opnieuw aan de slag te gaan met dit project.

Onze derde suggestie is, dat een uitwerking ook inhoudt: Het zoeken naar alternatieve financiering hiervoor:

a. Is e.e.a. in zodanige vorm te gieten dat het project voor Europese subsidie in aanmerking komt?

b. Wat kan sponsoring betekenen door het lokale bedrijfsleven, hetzij in geldelijke vorm, hetzij in het doneren van computers?

c. Wat kunnen sommige Nederlandse particuliere fondsen bijdragen?

Naarmate dit meer oplevert, zou een eigen gemeentelijke bijdrage lager kunnen zijn.

Vooralsnog stellen wij echter voor om bij de begrotingsbehandeling een post van EUR 564.000 te reserveren voor dit project, in afwachting van verdere uitwerking hiervan.
Per slot kunt u als Raad uiteindelijk bij gebleken niet-gebruik van dit geld bij bijvoorbeeld de begrotingsbehandeling volgend jaar altijd alsdan weer besluiten om het geld toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Met vriendelijke groet,

J. Bakker

secretaris Ver. P.E.L.


Einde brief PEL aan gemeenteraad.