Schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Jan van Olffen aan College van B. en W. over de reactie van het College op een vragenbrief van Vereniging P.E.L. inzake 'verplicht vrijwilligerswerk' voor langdurig werklozen.


Naar aanleiding van de reactie van het College van B. en W. op een vragenbrief van het P.E.L. waarin navraag werd gedaan naar het beleid met betrekking tot 'verplicht vrijwilligerswerk' voor langdurig werklozen, heeft het PvdA-Raadslid Jan van Olffen inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College. Deze luiden als volgt:

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden, 4 maart 2003

Geacht College,

Tijdens de behandeling van het Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Cie. Welzijn op 24 januari 2002 zijn door mij aan de toenmalige wethouder van Sociale Zaken, mevrouw Hafkamp, vragen gesteld m.b.t. het verplicht stellen van vrijwilligerswerk. De wethouder antwoordde toen "dat niemand verplicht wordt om vrijwilligerswerk te doen, de gemeente kan iemand niet verplichten tot vrijwilligerswerk". Citaat uit de notulen van de vergadering van 24 januari 2002.

Op 31 januari 2003 heeft de Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens schriftelijke vragen aan het College gesteld m.b.t. hetzelfde onderwerp. Uit de schriftelijk gegeven reactie van het College van 14 februari 2003, kenmerk 1.416, blijkt het tegendeel.

Vragen:

1. Heeft er tussen 24 januari 2002 en 14 februari 2003 een beleidswijziging plaatsgevonden?
2. Zo ja, waarom is deze beleidswijziging dan niet in de Cie. Welzijn aan de orde geweest.
3. Zo nee, is het antwoord van het College van 14 februari 2003 dan niet in tegenspraak met het gegeven antwoord op 24 januari 2002?
4. Is het College met mij van mening dat hier een zeer onduidelijke situatie is ontstaan m.b.t. het te voeren beleid?

Ik verzoek u in de eerstvolgende Raadsvergadering deze vragen mondeling te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

J. van Olffen
Partij van de Arbeid-fractie


Relevante links website PEL:
Artikel Leeuwarder Courant vrijdag 25/1/2002:
"Geen verplicht vrijwilligerswerk in Leeuwarden in kader traject."
Brief PEL 21/1/2003:
"Vragen aan College van B. en W. over verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen."
Brief B. en W. 14/2/2003:
"Reactie gemeente Leeuwarden op vragenbrief PEL inzake verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen"
plus commentaar hierop.