GEEN 'VERPLICHT' VRIJWILLIGERSWERK IN LEEUWARDEN IN KADER 'TRAJECT


(Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 25/1/2002)

Zoals bekend heeft het P.E.L. van meet af aan zich verzet tegen het z.g. "verplichte vrijwilligerswerk". Toen indertijd de 'reïntegratie' machine werd gestart voor mensen met een bijstandsuitkering heette het dat er vier keuzes waren:
Een traject naar ongesubsidieerd werk, een traject naar gesubsidieerd werk (de z.g. 'additionele werkgelegenheid, eerst bekend onder de namen banenpool en JWG, later de z.g. Melkert 1 en 2 regelingen en nu de WIW of de ID-regeling), een traject richting 'hulpverlening' of een traject richting 'verplicht' vrijwilligerswerk. (Dat stond indertijd bekend onder de naam 'Melkert-3')
Het PEL bracht indertijd een folders uit die nog op onze website is te vinden: "Melkert 3 is dwangarbeid!" Wij vonden en vinden dat 'verplicht' vrijwilligerswerk in strijd is met Europese regelgeving en niet kan omdat het in feite dwangarbeid is: Het verplicht verrichten van arbeid zonder loonbetaling.
Op donderdagavond 24/1/2002 heeft m.n. Jan van Olffen (PvdA) na een voorzetje van Katie Dolstra (Leefbaar Leeuwarden) daar een einde aan gemaakt via een keiharde aanval op wethouder Hetty Hafkamp van PAL/GroenLinks. Dit gebeurde bij de behandeling van de nota 'Agenda voor de Toekomst' waarin het met name ging over het Leeuwarder re-integratiebeleid voor de komende vier jaar, een beleid gebaseerd op een overeenkomst tussen de G26 (26 middelgrote steden) en minister Vermeend van Sociale Zaken. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 25/1/2002:

VERPLICHTING ONTBREEKT VOOR VRIJWILLIGERSWERK

LEEUWARDEN - Werklozen met een bijstandsuitkering kunnen in Leeuwarden niet verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen.
[En elders ook niet op basis van het EVRM - Europees Verdrag Rechten van de Mens - artikel 4 lid 1 en 2.]
Dit heeft PAL/Groenlinks-wethouder Hetty Hafkamp gisteravond toegegeven in een fel debat met PvdA-raadslid Jan van Olffen en Katie Dolstra van Leefbaar Leeuwarden.
[Aan het einde van het debatje werd e.e.a. door de voorzitster van de commissie uitgelegd als toezegging van de wethouder, maar in feite is de toezegging een toezegging dat men zich voortaan aan de wet- en regelgeving zal houden!]
Beiden vrezen dat de gemeente vrijwilligerswerk wil opdringen aan werklozen.

"In Leeuwarden is nog altijd sprake van slavenarbeid", stelde Dolstra in de commissie welzijn. Ze noemde voorbeelden van werklozen die verplicht zouden zijn om vrijwillig werk te verrichten, waardoor ze lichamelijke klachten hadden opgelopen.
[En voor wie het nu nog niet snapt: Het gaat dan om veelal door een re-integratiebureau uitgeoefende druk om door hen aangewezen 'vrijwilligerswerk' te gaan doen met als dreiging daarachter: Sancties met betrekking tot de uitkering. De soos stond hier achter, zoals indertijd wel bleek uit de zeer dubieuze rol die het Vrijwilligers Steunpunt een keer had gespeeld: Soos stuurde brief aan aantal mensen in de bijstand: Je moet naar een middag of avond gaan die dat Steunpunt houdt over vrijwilligerswerk. Op verzoek van de soos hielden zij op hun beurt de namen bij van de bezoekers en gaven deze door aan de soos. Door bestandsvergelijking was simpel na te gaan wie daar wel en niet waren geweest. Volgens het verhaal kregen vervolgens degenen die niet waren geweest een sanctie of boete op hun uitkering...]
Toen Hafkamp niet meteen ontkende dat die verplichting bestaat, werd Van Olffen nijdig en eiste keer op keer een duidelijk antwoord. [Dat was nodig omdat Hafkamp begon te 'draaien' en ontwijkende voor meerdere uitleg vatbare antwoorden begon te geven.]

"Mensen mogen vrijwillig werk weigeren", gaf Hafkamp na lang aandringen toe. "Maar onze ervaring is dat mensen achteraf blij zijn als we ze bij de hand hebben genomen om eens vrijwilligerswerk te doen. Al is het maar één middagje bij de biljartclub. Dan zijn ze in ieder geval hun huis even uit."
[Afgezien van het feit dat een overheid daar geen donder mee te maken heeft en zich op terrein begeeft waar ze niks heeft te zoeken, geeft ze hier een veel te mooie voorstelling van zaken; net alsof het slechts was gegaan om een vriendelijke vrijblijvende suggestie in de zin van: "Heb je wel eens gedacht aan vrijwilligerswerk?" Uiteraard werd ook gewezen op de waarde van vrijwilligerswerk voor de sociale contacten, maar Van Olffen beet haar toe: "U hoeft mij niks te vertellen over de waarde van vrijwilligerswerk".
Dat klopt, omdat Van Olffen die zelf een WAO-uitkering heeft, zelf al jaren in allerlei vrijwilligerwerk actief is, naast zijn raadslidmaatschap. Hij stelde ook nog m.b.t. 'verplicht' vrijwilligerswerk: "En wat denkt u dat een organisatie op dat soort vrijwilligers zit te wachten?!" En ook dat waren precies de PEL-argumenten: Wat moet een club met ongemotiveerde mensen die onder dwang maar gestuurd zijn?]

De gemeente wil het aantal bijstandstrekkers ieder jaar met 10 procent terugdringen. Maar sommige werklozen zijn zo ziek dat ze recht hebben op een rustplan, zo luidt de nieuwe aanpak. Dit betekent dat ze anderhalf jaar niet worden lastiggevallen door reïntegratiebureaus.
[In een ander eigen bericht van het PEL wordt uitgebreid ingegaan op het gemeentelijke beleid voor de komende jaren zoals op papier gezet in hun 'Lokale Agenda voor de Toekomst' en hun 'Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid' voor 2002. Voor wat betreft dit bericht: In feite is nu eindelijk eens het PEL-standpunt door een raadslid keihard verwoord en zijn B en W onderuit gegaan met hun 'verplichte' vrijwilligerswerk. Mocht je in de gemeente Leeuwarden wonen:
Neem contact met ons op zodra je toch nog 'gepusht' wordt door de soos of door een reïntegratiebureau richting 'verplicht' vrijwilligerswerk. Teken nooit een dergelijk 'contract' want dan hang je! Vrijwilligerswerk kies je alleen op basis van eigen voorkeur en motivatie en niet anders!]Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].