"MELKERT3" IS DWANGARBEID!

"Een volk dat voor tirannen zwicht..."


Wel eens gehoord van "Melkert" banen ? Dit zijn de z.g. "A" banen; armoedebanen, gesubsidieerde uitbuiting door gemeenten, instellingen en bedrijven die over onderbetaalde arbeidskrachten kunnen beschikken. Dit gaat om "Melkert 1" en "2" banen. Maar als voorlopig (?) sluitstuk komen nu ook de "Melkert 3" "banen" eraan. Dan "mag" je door de sociale dienst aangewezen "vrijwilligerswerk" gaan doen, VERPLICHT vrijwilligerswerk dus. Dat is iets heel anders dan ECHT vrijwilligerswerk waar je zelf voor gekozen hebt en wat je doet omdat je dat zelf wilt. Dat doe je niet omdat het MOET omdat je anders bedreigd wordt met verlies van je bijstandsuitkering. "Rechts" Nederland krijgt nu z'n zin: DWANGARBEID VOOR DIE LUIE NIETSNUTTEN. In de dertiger jaren werd men via de D.U.W. als werkloze "tewerkgesteld", nu gaat het dezelfde kant weer op.
Weer grond afgraven in Drenthe of Amsterdamse bos aanleggen ? Niks op tegen, maar dan via normale CAO-banen ! Uit het land zijn ons al gevallen bekend van mensen die "echt" vrijwilligerswerk deden, maar waarvan de sociale dienst vond dat ze "vrijwilligerswerk" moesten doen wat door hen werd aangewezen.

Melkert heeft inmiddels zo'n 25 gemeentelijke plannen goedgekeurd. Ook Leeuwarden doet mee aan dit "experiment". Het heet, dat e.e.a. niet verplicht is. Het gevaar dat er druk wordt uitgeoefend samen met een al dan niet helder uitgesproken suggestie om de uitkering te stoppen, als niet een soort contract wordt getekend dat men "vrijwillig" "vrijwilligerswerk" gaat doen, is levensgroot aanwezig. Als men eenmaal heeft getekend, zit men hieraan vast en heeft de sociale dienst een middel om bij niet-nakoming "maatregelen" te nemen. Dit kan zijn: Een korting op de uitkering en/of een boete.
In feite gaat het hier om "verplichtingen" tot deelname aan activiteiten "anders dan die rechtstreeks tot doel hebben 'inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking of in eigen bedrijf of zelfstandig beroep' ",zoals de bijstandswet dit noemt.

We kunnen hier verder kort over zijn: Dit soort waanzin is DWANGARBEID, niet meer en niet minder. TRAP HIER NIET IN. JE BENT EEN MENS, GEEN LIJFEIGENE VAN DE STAAT !
Als de soos wil dat je bepaald vrijwilligerswerk moet gaan doen, maar dat werk heb je niet uit eigen VRIJE wil gekozen, schakel dan meteen een advocaat in en beroep je op onderstaand artikel 4 lid 1 en 2 van het EVRM.

EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN

Art.4 1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.GIROGLUREN


Een van de grootste ergernissen in het leven van een bijstandsgerechtigde is het zogeheten 'girogluren' door de Sociale Dienst. Volgens de ABW zijn bijstandsgerechtigden verplicht de Sociale Dienst inzicht te verschaffen in hun inkomsten/uitgavenpatroon, met als gevolg dat de Sociale Dienst hen vraagt tijdens het heronderzoek de bank/giroafschriften over een periode van 3 maanden (in sommige gemeenten zelfs over een periode van 6 maanden!) te laten zien.
De Registratiekamer heeft omtrent het girogluren de volgende uitspraak gedaan:

Je mag dus je uitgaven onleesbaar maken op je bank/giroafschriften.
Naar aanleiding van deze uitspraak van de Registratiekamer heeft het ministerie van SoZaWe de volgende richtlijn uitgevaardigd aan de Gemeentelijke Sociale Diensten: Uitkeringsgerechtigden hebben het recht hun uitgaven onleesbaar te maken op hun bank/giroafschriften. Wil de Sociale Dienst toch inzicht in de uitgaven van de betreffende uitkeringsgerechtigde, dan zal ze dat per geval met redenen omkleed aan moeten geven. Samengevat komt het dus op het volgende neer:

Doet je contactambtenaar toch moeilijk over het bovenstaande, beroep je dan op de uitspraak van de Registratiekamer en de ministeriële richtlijn. Het is vaste jurisprudentie dat de burger zich met recht kan beroepen op ministeriële richtlijnen.