Reactie gemeente Leeuwarden op vragenbrief PEL inzake verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen plus commentaar hierop.


Op 21/1/2003 stuurden wij een brief aan het College van B. en W. met daarin een aantal vragen over 'verplicht' vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen.
Ook relevant in dit kader is ons oude pamflet:
"Melkert3 is dwangarbeid"
Op 20/2/2003 kwam over deze kwestie de volgende reactie bij ons binnen:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Welzijn                     Gemeente Leeuwarden

Telefax 058 2153949 E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Vereniging Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
t.a.v. de heer P. van der Galiën
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen
Uw kenmerk uw brief d.d. 21/1/2003
Ons kenmerk 1.416
Sector Additionele Werkgelegenheid
Team
Doorkiesnummer (058) 233 xx xx [Naam ambtenaar]
Bijlagen nvt
Datum 14 februari 2003, verzonden:

Geachte heer Van der Galiën,

In uw brief van 21 januari 2003 stelt u vragen over vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen. In deze brief gaan wij nader in op de door u gestelde vragen.

In uw brief stelt u de vraag of vrijwilligerswerk verplicht is voor bijstandsgerechtigden. In de Algemene Bijstandswet (artikel 113) staat dat een bijstandsgerechtigde al het mogelijke moet doen om de kans op werk te vergroten. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan deze kans vergroten.
Vrijwilligerswerk als een onderdeel van een traject naar werk is dan ook verplicht.
[In artikel 113 lid 1g staat:
"De belanghebbende die voor de zelfstandige voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking is verplicht:
g. mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid, dan wel aan andere aangewezen activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen."

Het gaat hier om de 'andere aangewezen activiteiten'.
Het is niet dit wetsartikel zelf maar de wetsinterpretatie van de gemeente Leeuwarden die leidt tot hun conclusie dat 'verplicht' vrijwilligerswerk wel kan.
Wij vinden dat dit niet kan, omdat vrijwilligerswerk niet noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan scholing of opleiding. Was dat wel zo, dan zou het een leer-werktraject betreffen en indien de opleiding zou worden bekostigd vanuit bv. gemeentelijke subsidiegelden, dan had je een heel ander verhaal wat zin en nut zou kunnen hebben in het kader van toeleiding naar werk.
Zoals de gemeente het hier stelt betekent het verplicht verrichten van vrijwilligerswerk of dat nu wel of niet moet toeleiden naar betaald werk, dat verplicht arbeid moet worden verricht zonder dat daar een geledelijke beloning tegenover staat.
Dergelijke arbeid kan alleen worden verricht uit vrije wil van de betrokkene en als dit wordt afgedwongen (d.m.v. het onder pressie tekenen van de trajectovereenkomst) onder dreiging van een 'boete' of 'maatregel' of een korting op de uitkering dan gebeurt dit niet uit vrij wil en noemen wij dit dwangarbeid!
En dat is in strijd met arikel 4 van het EVRM. Dat is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.]

Indien uit het trajectplan blijkt dat werk niet het einddoel is van het traject kan vrijwilligerswerk niet als verplicht einddoel worden opgenomen.
Wij stellen echter wel geld beschikbaar voor trajecten naar vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk draagt ons inziens bij aan maatschappelijke betrokkenheid en het voorkomen van een sociaal isolement van bijstandsgerechtigden.
[De tranen schieten me in de ogen van zoveel 'betrokkenheid' van de overheid:
Ja, meer overheid moeten we hebben, voor meer 'welzijn en geluk' voor ieder van ons....
De overheid bepaalt wat goed voor ons is, de overheid bepaalt of we wel voldoende 'maatschappelijk betrokken' zijn en of we in 'een sociaal isolement' leven. Dit alles gaat uit van de vooronderstelling dat alleen betaald werk hiertoe kan leiden.
Flauwekul:
In werkelijkheid gaat het er om mensen zo te hersenspoelen dat ze de juiste mentaliteit en attitude krijgen om hun hele leven als onderbetaalde loonslaven de heren ondernemers aan winst en nog meer geld te helpen, in plaats van om gewoon wat te leven in die korte tijd dat we hier wat omspringen in dit ondermaanse.
De bevoogdende opstelling van de overheid op dit punt leidt tot onmondige mensen die niet zelf mogen denken en bedenken wat goed voor hen is en tot apatie. ]

In uw brief informeert u ook naar het aantal bemiddelingen naar vrijwilligerswerk door reintegratiebedrijven (rib's).
Hierbij is onderscheid te maken tussen bemiddeling naar vrijwilligerswerk als einddoel van een traject en als onderdeel van een traject.

Bemiddeling naar vrijwilligerswerk als einddoel kan alleen bij trajecten voor bijstandsgerechtigden in fase 4. Dit jaar zijn 420 trajecten voor bijstandsgerechtigden uit fase 4 openbaar aanbesteed. In de overeenkomsten met de rib's is opgenomen dat ongeveer 10% van de trajecten moet resulteren in plaatsing op vrijwilligerswerk.
[Dit betekent dat bij het vrijwilligerswerk dat niet moet leiden tot betaalde arbeid, een re-integratiebedrijf er toch belang bij krijgt om mensen te pushen omdat ze daarna voor 'geslaagde bemiddeling' een factuur naar de gemeente mogen zenden.
Tweede punt is, dat ik het merkwaardig vindt dat kennelijk de gemeente al op voorhand weet dat 10 procent van een groep 'fase 4' mensen in de bijstand in aanmerking komt om 'gepusht' te worden richting vrijwilligerswerk als eindstation. Knap hoor, om dat al vantevoren te weten nog voordat de mensen bij het REA zijn verschenen.]

Blad 2

Momenteel is de gemeentelijke sector Sociale Zaken bezig met het invoeren van het Reïntegratiemodel van GWS-fourall.
[Prachtig, dat 'GWS-four-all', wat niet meer is dan een verhaspeld engels woord met als doel aan te geven hoe je het moet uitspreken.
Gebruik dan s.v.p. de woorden 'for all' en zet de uitspraak erachter in fonetisch schrift. Kortom: Raadpleeg eens een engels woordenboek.]
Na het invoeren is het voor ons mogelijk om u snel te informeren over hoeveel bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk verrichten als een onderdeel van het traject. We stellen u dan ook voor om daar later nog eens naar te informeren.
[Wat wij zeker niet zullen vergeten...]

Tenslotte vraagt u in uw brief of het verplicht opleggen van vrijwilligerswerk in strijd is met het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Wij geven uitvoering aan de Algemene Bijstandswet en nemen daarbij aan dat deze wet niet in strijd is met het EVRM.
[De gemeente doet het hier voorkomen alsof mogelijke problemen en fricties op rijksniveau zouden kunnen liggen, nl. tussen de wetgever (de letterlijke tekst van de bijstandswet) en het EVRM. Het zit anders:
Elke gemeente doet aan wetsinterpretatie. Op zich is daar niets mis mee, omdat de gemeente de wet moet uitvoeren en geen enkele wet kan alle situaties in detail beschrijven en m.b.v. wetteksten regelen.
Het gaat hier simpelweg om wetsINTERPRETATIE van art. 113 lid 1g versus artikel 4 EVRM. Zijn die 'andere aangewezen activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen' zo ruim uit te leggen dat ook 'verplicht vrijwilligerswerk' mag worden 'aangewezen'?!
Die interpretatie ligt bij de gemeenten. De gemeente Leeuwarden ontwijkt vervolgens onze vraag naar de strijdigheid met artikel 4 EVRM "en nemen daarbij aan dat deze wet niet in strijd is met het EVRM".
Eigenlijk zou daar moeten staan:
"Wij nemen aan dat onze wetsinterpretatie van artikel 113 Abw niet in strijd is met het EVRM." Men neemt dus aan dat... enz. M.a.w.: Men weet het niet, maar doet toch alsof hun wetsinterpretatie niet strijdig is met het EVRM.
Citaat: "Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentale vrijheden:
Art. 4
1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten."
Einde citaat.

Als wij met name artikel 4 lid 2 lezen op een simpele, letterlijke wijze, dan lijkt ons alle 'verplichte' vrijwilligerswerk in strijd met het EVRM, of dat nep-vrijwilligerswerk nu naar betaald werk moet leiden of niet. Helaas hebben wij geen geld om een jurist te betalen die e.e.a. verder voor ons uitzoekt.
In zoverre zou het een goede zaak zijn als de juridische afdeling van de gemeente zich hier eens over zou buigen, geheel los van alle politieke en beleidsmatige wenselijkheden van andere gemeentelijke afdelingen.

De ambtenaar die het antwoord op onze brief moest schrijven, belde ons vantevoren op en vroeg ons: "Wat betekenen de letters EVRM?".... Dat moesten we diegene dus nog uitleggen. Dan weet je wel genoeg...]

In uw brief geeft u aan dat u klachten krijgt over de werkwijze van rib's. Wij verzoeken u vriendelijk om de klachten door te geven aan de heer [naam ambtenaar] (tel: 233xxxx) van de gemeentelijke sector Additionele Werkgelegenheid. Aan de hand van de klachten kan eventueel acties worden ondernomen naar de betreffende rib's.
[Hier zitten wij vaak met een groot probleem: Mensen bellen ons en melden o.a. dit soort klachten. Maar: Om deze klachten concreet te melden vereist dat betrokkene er in toestemt dat zijn/haar naam wordt genoemd richting gemeente, want begrijpelijkerwijs kan de gemeente weinig met anonieme klachten. De angst echter om met naam en toenaam bekend te worden bij de gemeente is echter enorm.
Reden: Angst voor 'maatregelen' van Sociale Zaken, angst voor korting op de bijstandsuitkering, angst voor 'gedonder met de soos', kortom: Angst voor geldelijke repercussies. Terechte angst? Wij denken veelal van niet, maar we kunnen praten als Brugman, maar deze ANGST met een hoofdletter is de meeste mensen niet uit het hoofd te praten. Men wil ons vaak wel telefonisch of onder vier ogen vertellen wat er aan de hand is, maar is veelal niet bereid om enige actie of stap te ondernemen...
Dat is het werkelijke probleem m.b.t. het melden van individuele klachten over bv. REA's. Het probleem wat wij dan vervolgens hebben, is dat de gemeente kan scoren voor open doel:
"Jullie komen niet met concrete gevallen. Zie je wel, dat PEL praat maar wat, er is in werkelijkheid niks aan de hand."
En zo wordt maar wat verder gemodderd, maar oplossingen komen er niet...]

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

[naam ondertekenaar brief]
[titel ondertekenaar brief; niet dezelfde als opsteller brief]Einde tekst brief gemeente Leeuwarden. Commentaar tussen [].

Nog een relevante link: Bericht Leeuwarder Courant van vrijdag 25/1/2002:
"Geen 'verplicht' vrijwilligerswerk in Leeuwarden in kader traject."