Brief P.E.L.:
Vragen aan College van B en W over verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN

TELEFOON: 058-2671636
URL website: http://clik.to/pel
E-mail: root@pel.xs4all.nl


AAN HET COLLEGE VAN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Leeuwarden, 21/1/2003

Betreft verplicht vrijwilligerswerk voor langdurig werklozen

Geacht college,

Tijdens de vergadering van de Raadsadviescommissie Welzijn dd. 24 januari 2002 ontspon zich een discussie tussen wethouder Hafkamp en het raadslid dhr. van Olffen over de vraag in hoeverre de gemeente uitkeringsgerechtigden kan verplichten tot vrijwilligerswerk. Naar aanleiding van die discussie bestond bij ons de indruk dat de wethouder de toezegging deed dat de gemeente Leeuwarden uitkeringsgerechtigden niet zou verplichten tot vrijwilligerswerk.

Recentelijk bereiken ons echter signalen dat reïntegratiebedrijven uitkeringsgerechtigden wel degelijk onder druk zetten (d.w.z. dreigen met sancties) vrijwilligerswerk te accepteren.
Uit de notulen van de betreffende vergadering wordt ook niet geheel duidelijk welk beleid er in deze feitelijk wordt gevoerd, aangezien wethouder Hafkamp haar toezegging half intrekt. (Bron: verslag)

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Is het college van mening dat
  vrijwilligerswerk gedwongen
  opgelegd mag worden aan 
  uitkeringsgerechtigden?
2. Zo ja, onder welke omstandigheden
  mag dit wel, en onder welke
  omstandigheden mag dit niet
  dwingend opgelegd worden?
3. Hoeveel Leeuwarder uitkeringsgerechtigden
  verrichten vrijwilligerswerk als
  gevolg van bemiddeling door een   
  reïntegratiebedrijf?
4. Bij hoeveel van hen gaat het in dat geval
  om vrijwilligerswerk als onderdeel van
  een traject naar werk?
5. Hoe verhoudt zich het verplichtend
  opleggen van vrijwilligerswerk tot
  artikel 4 lid 1 en 2 van het EVRM,  
  dat bepaalt dat niemand gedwongen
  mag worden tot dwangarbeid of
  verplichte arbeid?

Met vriendelijke groet,
Pyt van der Galiën

Voorzitter Vereniging P.E.L.

Cc. Leden commissie Welzijn
Dhr. O. Herder, sectorhoofd Sociale Zaken
Mevr. J. Probst, hoofd Additionele Werkgelegenheid