REACTIE B. EN W. OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN SP:
WONINGCORPORATIE CHF HOUDT ZICH NIET AAN VOORWAARDEN SPLITSINGSVERGUNNING
UPDATE 28/2/2006


REACTIE B. EN W. OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN SP:
WONINGCORPORATIE CHF HOUDT ZICH NIET AAN VOORWAARDEN SPLITSINGSVERGUNNING
UPDATE 28/2/2006

Wij hebben al eerder een paar keer bericht over WoonBedrijf Regio Noord, onderdeel van Corporatieholding Friesland, die zich niet houdt aan de voorwaarden waaronder zij 600 flats mag verkopen. Daarvoor was een splitsingsvergunning verleend, maar daaraan was echter wel o.a. het voorschrift verbonden, dat de flats als keuzewoning zouden worden aangeboden. Dat wil zeggen: Degene die heeft gereageerd op de woning via hun gewone woonruimteverdeelsysteem en die op grond van zijn wachttijd de woning krijgt toegewezen, heeft vervolgens de keuze tussen huren of kopen. Bedoelde appartementen werden echter via makelaardij WoonAccent op de gewone wijze uitsluitend als koopflats aangeboden.
Zie hierover o.a. "CHF lapt voorwaarden splitsingsvergunning aan haar laars" d.d. 21/12/2005 t.m. de laatste update in dat bericht d.d. 13/1/2006 en onze Persverklaring van 7/2/2006: "Woonbedrijf regio Noord heeft maling aan voorwaarden splitsingsvergunning".
Zoals gemeld, had de SP over deze kwestie raadsvragen gesteld aan het College van B. en W. Op 28/2/2006 hebben B. en W. daarop geantwoord. Hieronder volgt de complete tekst:

Vergadering: Vergadering College van B&W 28-2-2006
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van de SP over het te koop aanbieden van de woningen aan de Tulpenburg 14 en Cornelis Trooststraat 4, gesteld op 21 december 2005, is vastgesteld conform bijgevoegd aanhangsel.

Toelichting
De gemeenteraadsfractie van de SP heeft ons vragen gesteld over het te koop aanbieden van twee appartementen door CHF. Voor de woningcomplexen waar deze appartementen in liggen hebben wij in 2005 splitsingsvergunningen verleend. Daarbij is afgesproken dat de woningen als keuzewoning worden aangeboden. Dit betekent dat degene die de woning krijgt aangeboden zelf kan beslissen of hij of zij wil huren of kopen.
In strijd met de gemaakte afspraken zijn de woningen na het opzeggen van de huur via de makelaar te koop aangeboden. Wij gaan hierover zeer binnenkort met CHF/Woonbedrijf een gesprek voeren om de gemaakte afspraken te bevestigen.

Aanhangsel nr. 115876

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 21 december 2005.

Inleiding:

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het te koop aanbieden via makelaar Woonaccent van de appartementen aan Tulpenburg 14 en Cornelis Trooststraat 4. De woningen maken deel uit van een complex waarvoor de gemeente een splitsingsvergunning heeft afgegeven. Aan deze splitsingsvergunning is de voorwaarde verbonden dat de betreffende woningen uitsluitend als keuzewoning worden aangeboden en dat maximaal 50% van de woningen in het complex verkocht mag worden. Deze voorwaarde staat in een door uw college overgenomen advies van de commissie bezwaar- en beroep d.d. 21 juni 2005. Een afschrift van dit besluit is op 24 juni 2005 toegezonden aan Woonbedrijf Regio Noord.

Vragen

1. Is het college het met de SP eens dat de betreffende woningen via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden hadden moeten worden?

Antwoorden

Ons antwoord op deze vraag kan kort zijn; de woningen hadden naar onze mening inderdaad via het reguliere systeem aangeboden moeten worden.

Vragen

2. Waarom zijn de betreffende woningen niet via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden maar via makelaar Woonaccent?

Antwoorden

Wij hebben deze vraag doorgespeeld aan Woonbedrijf. Van Woonbedrijf hebben wij de volgende reactie gehad:
"De betreffende woningen zijn als keuzewoning aangeboden aan de betreffende huurders. De huurders hebben ervoor gekozen om als huurder de woning te blijven bewonen. Onlangs is de huur door de bewoners beČindigd en zijn de woningen door ons te koop aangeboden. Op basis van de gemaakte afspraken - die overigens nooit zijn bekrachtigd in de vorm van een harde voorwaarde bij het verlenen van een splitsingsakte dan wel onderdeel zijn van prestatieafspraken - kon de verwachting postvatten dat deze woningen als keuzewoning op de markt zouden zijn aangeboden. Dit willen wij niet bestrijden. De reden dat de woningen alleen te koop zijn aangeboden, heeft te maken met de achterblijvende verkoopresultaten in Leeuwarden terwijl de herstructureringsopgaven en de transformatieopgaven in uw gemeente zeer omvangrijk zijn en een enorme financiële injectie vragen. Dit laat overigens onverlet, dat het beter was geweest dat wij hierover eerder contact met u hadden opgenomen".

Vragen

3. Acht het college de handelswijze van CHF met betrekking tot de verkoop van deze twee appartementen in strijd met de voorschriften die verbonden zijn aan de verleende splitsingsvergunningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden

Wij zijn inderdaad van mening dat de handelswijze van CHF/Woonbedrijf in strijd is met de gemaakte afspraken. In het ambtelijk overleg voorafgaand aan de verlening van de splitsingsvergunning heeft Woonbedrijf ons een lijst gestuurd van complexen waarvoor het voornemen bestond om splitsingsvergunningen aan te vragen.
Daarbij is vermeld dat de woningen vervolgens als keuzewoning op de markt gezet zouden worden. De complexen Tulpenburg en Cornelis Trooststraat staan op deze lijst. Het aanbieden als keuzewoning is voor ons reden geweest de splitsingsvergunning te verlenen.

Vragen

4. Wat is de reactie van het college ten aanzien van de manier waarop CHF omgaat met de voorschriften die het college heeft verbonden aan de splitsingsvergunningen?

Antwoorden

Wij zijn van mening dat CHF/Woonbedrijf zich hier niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken. Wij zullen hierover op korte termijn een gesprek met Woonbedrijf voeren. De handelwijze van CHF/Woonbedrijf kan consequenties hebben voor de beoordeling van toekomstige aanvragen voor splitsingsvergunningen.

Vragen

5. Welke waarde hecht het college aan (andere) gemaakte afspraken met CHF, in het licht van de manier waarop CHF om gaat met de voorschriften die het college heeft verbonden aan de splitsingsvergunningen?

Antwoorden

Wij hebben niet de indruk dat CHF/Woonbedrijf andere gemaakte afspraken niet nakomt of niet wil nakomen. Vooralsnog zien wij geen aanleiding om ten aanzien van andere afspraken met CHF in gesprek te gaan.

Vragen

6. Is het college van mening dat CHF deze woningen alsnog via het reguliere woningverdeelsysteem, eventueel als keuzewoning, moet gaan aanbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen onderneemt het college om CHF hiertoe te bewegen?

Antwoorden

Wij zijn en blijven van mening dat Woonbedrijf/CHF de genoemde appartementen via het reguliere woonruimteverdeelsysteem had moeten aanbieden.
In tegenstelling tot wat Woonbedrijf meldt is er wel degelijk een duidelijke afspraak over het aanbieden van de betreffende woningen als keuzewoning. Enerzijds is er een brief van Woonbedrijf (d.d. 19 april) waarin bevestigd wordt dat de splitsingsvergunning aangevraagd wordt om woningen als keuzewoning aan te bieden. Ook heeft Woonbedrijf een afschrift ontvangen van ons besluit van 21 juni 2005 naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaar en beroep over het bezwaarschrift van de Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens.
Wij kunnen geen stappen meer ondernemen wat betreft het aanbieden van deze appartementen, omdat zij inmiddels zijn verkocht. Het gesprek dat wij met CHF/Woonbedrijf gaan voeren moet als resultaat hebben dat andere woningen in vergelijkbare complexen niet via de makelaar te koop worden aangeboden.

Leeuwarden, 28 februari 2006

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.


Einde tekst vragen SP plus antwoorden B. en W.

Op de hoorzitting van de commissie bezwaar en beroep, waarover het antwoord gaat op de laatste vraag, was CHF als belanghebbende partij, niet verschenen... Het was echter wel na die zitting dat het advies van de commissie als voorschrift werd toegevoegd aan de splitsingsvergunningen en daarover hebben zowel het PEL als CHF bericht gehad. Hieronder volgt de complete tekst van een brief van 27/1/2006 van het WoonBedrijf aan B. en W. naar aanleiding van de vragen van de SP:

WoonBedrijf regio Noord

WOONBedrijf

Het College van B & W van de
Gemeente Leeuwarden
T.a.v. mevrouw N. Mulder
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Datum: 27 januari 2006
Kenmerk: MdV/EM/6.0137
Onderwerp: vragen van SP over de aanbiedingsprocedure

Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van de vragen, die door de fractie van de SP aan uw College zijn gesteld betreffende de aanbiedingsprocedure van de woningen aan de Tulpenburg 14 en de Cornelis Trooststraat 4 te Leeuwarden.

De betreffende woningen zijn als keuzewoning aangeboden aan de betreffende huurders. De huurders hebben ervoor gekozen om als huurder de woning te blijven bewonen. Onlangs is de huur door de bewoners beëindigd en zijn de woningen door ons te koop aangeboden.

[Hier wordt bijna gesuggereerd dat als de woning ooit een maal als keuzewoning zijn aangeboden, die optie er daarna af is. Of anders gezegd: Dat CHF dan af is van dat gedoe met die keuzewoning...]

Op basis van de gemaakte afspraken - die overigens nooit zijn bekrachtigd in de vorm van een harde randvoorwaarde bij het verlenen van een splitsingsakte dan wel onderdeel zijn van prestatieafspraken - kon de verwachting post vatten dat deze woningen als keuzewoning op de markt zouden zijn aangeboden. Dit willen wij niet bestrijden.

[Wat een gedraai: Er was wel degelijk een harde randvoorwaarde, namelijk de na ons bezwaarschrift toegevoegde voorschriften bij de splitsingsvergunningen. Maar ja, als je al niet de moeite neemt om op de hoorzitting te komen van de bezwaarcommissie zul je later ook wel niet de moeite nemen om te lezen hoe dat nu uiteindelijk afliep... Overigens weerspreken ook B. en W. op dit punt de visie van CHF.]

De reden dat de woningen alleen te koop zijn aangeboden, heeft te maken met de achterblijvende verkoopresultaten in Leeuwarden terwijl de herstructureringopgaven en de transformatieopgaven in uw gemeente zeer omvangrijk zijn en een enorme financiële injectie vragen. Dit laat overigens onverlet, dat het beter was geweest dat wij hierover eerder contact met u hadden opgenomen.

[Maar wie vond indertijd de keuzewoning juist uit? Ik dacht toch echt CHF. CHF spreekt over achterblijvende verkoopresultaten, maar zou zich eens af moeten vragen hoe dat toch kan? Waarom willen of kunnen veel mensen niet kopen? Toch gewoon onhaalbaar? Voor velen wel, gezien de huidige woningprijzen. Voor de rest is het veel geklaag, alsof de corporatie niet geheel zelf sloopbesluiten neemt en besluiten over nieuwbouw enz. Sloop dan zo min mogelijk en richt je boekhouding wat meer in als een bedrijfsboekhouding. Dit is niet de plaats om daar verder op in te gaan, maar er zijn diverse manieren waarop je je woningbezit kunt waarderen in de boeken, bijvoorbeeld op marktwaarde of waarde in bewoonde staat. Dat gebeurt nu veelal niet bij corporaties: Zij schrijven simpelweg de woning af in 40 tot 50 jaar en tellen eventuele renovaties weer bij de boekwaarde.]

Wat de toekomst betreft, hopen wij op, korte termijn met u duidelijke intentieafspraken te kunnen maken over de omvang en de samenstelling van de woningvoorraad in uw gemeente. Op 9 februari 2006 gaan wij ons voorgenomen Strategisch Voorraad Beleid aan een afvaardiging van uw College en een aantal ambtenaren presenteren. Ook uit deze presentatie zal blijken, dat de transformatie opgave in uw gemeente nog steeds groot is. Een transformatie die te realiseren is door sloop gevolgd door nieuwbouw en of door verkoop en nieuwbouw huur.

[En hoe ziet hun Strategisch Voorraad Beleid er uit? Dat blijft duister, want van de vroegere openheid - nu ja, betrekkelijke openheid die er toen was via bijvoorbeeld het Woonconsumenten Overleg - is niets meer over: Corporaties zijn gesloten bolwerken geworden waar alles 'strategisch' is ofwel 'geheim' voor gewone burgers. Wel kan geconcludeerd worden dat CHF nog steeds op de lijn zit van sloop en nieuwbouw en soms niet sloopt, maar de boel verkoopt en soms elders dure huurhuizen wil neerzetten.]

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Vries, Woonadviseur bij Woonbedrijf (058) 234 71 71

Hoogachtend,

Mevrouw H. van Ree
Directeur regio Noord


Einde tekst brief WoonBedrijf. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Een slappe excuusbrief met het nodige gedraai. Alsof men niet heel goed wist dat men gewoon fout zat. Het zal me nu benieuwen of CHF haar leven betert en zich bij die splitsingsvergunningen voortaan aan de spelregels gaat houden. Het PEL zal hier in elk geval scherp op letten! En ziet u een appartement van WoonBedrijf via een makelaar aangeboden?
Mail ons dan even!

secretaris