WOONBEDRIJF REGIO NOORD HEEFT MALING AAN VOORWAARDEN SPLITSINGSVERGUNNING
UPDATE 9/2/2006:
'Platform tegen verkoop woningen'


PERSVERKLARING

LEEUWARDEN, 7/2/2006

WOONBEDRIJF REGIO NOORD HEEFT MALING AAN VOORWAARDEN SPLITSINGSVERGUNNING

Wij van het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) zijn boos op WoonBedrijf Regio Noord, onderdeel van Corporatieholding Friesland, omdat wij vinden dat zij zich niet houdt aan een van de voorwaarden waaronder zij splitsingsvergunningen verkreeg voor het (juridisch) splitsen van pakweg 600 huurappartementen.
Daar CHF deze flats wilde verkopen, was het noodzakelijk om een aantal Akten van Splitsing te maken, waarbij z.g. appartementsrechten ontstaan die afzonderlijk verkocht kunnen worden.

Omdat in Leeuwarden op grond van de Huisvestingsverordening hiervoor een vergunning nodig is van het College van B&W, dienden tevens splitsingsvergunningen te worden afgegeven, om splitsing in appartementsrechten mogelijk te maken.
Tegen de afgifte van deze vergunningen heeft de Vereniging P.E.L. destijds bezwaar gemaakt. Onze bezwaren werden toen door het College ongegrond verklaard, maar wel voegde het College een aan de vergunning te verbinden voorschrift toe waaraan de corporatie zich bij verkoop moest houden.
Zo mochten de woningen slechts als z.g. 'keuzewoning' op de markt worden aangeboden, waarbij een beperking gold van maximaal 50 procent voor verkoop.

Het concept 'keuzewoning' houdt kortweg in, dat woningzoekenden kunnen reageren op zo'n aangeboden woning, dat degene die volgens de spelregels van het woonruimteverdeelsysteem van de corporatie recht heeft op de woning deze krijgt aangeboden, en dat betrokkene vervolgens mag aangeven of hij de woning wil huren of kopen.

Betrokken voorschrift wordt door deze corporatie echter met voeten getreden en inmiddels heeft de Socialistische Partij hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Wij zijn boos, omdat wij constateerden dat de corporatie gewoon doorgaat met het simpelweg te koop zetten via makelaardij WoonAccent van vrijkomende huurflats waarvoor weliswaar splitsingsvergunning werd verleend, maar dan wel onder voorwaarde dat de flat als 'keuzewoning' zou worden aangeboden aan diegene die er recht op heeft volgens het woonruimteverdeelsysteem van de corporatie zelf!

In vrij korte tijd troffen wij o.a. de volgende appartementen aan bij WoonAccent, die simpelweg - nota bene ook nog via 'verkoop bij inschrijving op basis van een minimum prijs' - op de vrije markt werden gegooid, maar waarvoor bovengenoemd voorschrift wel degelijk geldt:

- Bagijnestraat 43
- Cornelis Trooststraat 4
- Cornelis Trooststraat 10A
- Tulpenburg 14

Te verwachten valt, dat dit gewoon steeds zo door gaat zodra een huurder in een van de betrokken flats zijn huur opzegt.
Wij vinden dat van het College van B&W verwacht mag worden dat zij overgaat tot handhaving van de voorschriften die bij deze verleende splitsingsvergunningen horen! Reeds in december 2005 hebben wij het ambtelijk apparaat geattendeerd op deze gang van zaken, tot nu toe echter zonder zichtbaar resultaat, als wij kijken naar het aanbod van appartementen op WoonAccent waarop de voorwaarde 'keuzewoning' van toepassing is.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L.,

secretaris

Bijlage: BESLUIT van B&W van 21/6/2005.
Zie met name punt 2.
NB.: Bijlage via e-mail als TIF-bestand;
MS Document Imaging.

Verdere info voor de pers:
Telefoonnummer 058-2671636 of:
E-mail: root@pel.xs4all.nl


Einde tekst persbericht.

Hieronder de tekst van de bijlage die bij ons persbericht zat. Zie met name punt 2 van het B&W-Besluit:


Gemeente LEEUWARDEN

Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens
Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

nummer: FH/ma/43-2005

bijlage: beroepschriftbijsluiter 1

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;
gelezen het bezwaarschrift d.d. 7 maart 2005, binnengekomen OP 7 maart 2005, van de Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, Postbus 2602 te Leeuwarden, gericht tegen hun besluiten van 19 januari 2005 kenmerk nrs.
15763, 15744, 15741, 15765, 15756, 15759, 15755, 15745, 15735,15750 15740, 15767 en 15761,
waarbij aan Woonbedrijf Regio Noord te Leeuwarden splitsingsvergunningen zijn verleend voor het splitsen van wooncomplexen betreffende de panden Lieuwenburg 99 t/tn 163 en 144 t/m 178, Tulpenburg 4 t/m 62, Bagijnestraat 19 en 19a en 23 tin 53 en Bollemanssteeg 1, Werkmanslust 1 t/m 76, A.Levissonstraat 2 t/m 14 en Pij lsteeg 12 t/m 20, Sickingastate 16 t/m 86 en Roptastate 208 t/m 254, Minnemastraat 2,4,6 en 26, Anjenplein 2 t/m 120, Amelandshof 1 t/m 37 en 2 t/m 88, Cornelis Trooststraat 4 t/m 24, Lieuwenburg 1 t/m 71 en 4 t/m 132 en Johan Winklerwei 1 t/m 205 te Leeuwarden;
gelet op het advies d.d. 1 juni 2005 van de Adviescommissie bezwaarschriften, nummer 3W 43-2005; overwegende dat het voornoemde advies hen geen aanleiding geeft om van dit advies af te wijken; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingsverordening;
BESLUITEN:

1. het bezwaarschrift d.d. 7 maart 2005, binnengekomen op 7 maart 2005, van de Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, Postbus 2602 te Leeuwarden, gericht tegen hun besluiten van 19 januari 2005 kenmerk nrs. 15763, 15744, 15741, 15765, 15756, 15759, 15755, 15745, 15735,15750 15740, 15767 en 15761, onder overname van het voornoemde advies, ongegrond te verklaren;

2. de bestreden besluiten d.d. 19 januari 2005 kenmerk nrs.
15763, 15744, 15741, 15765, 15756, 15759, 15755, 15745, 15735,15750 15740, 15767 en 15761, in stand te laten, onder aanvulling van de motivering en met inachtneming van een daaraan te verbinden voorschrift inhoudende dat de in de splitsingsvergunningen bedoelde woningen slechts als keuzewoningen op de markt mogen worden aangeboden, waarbij een beperking geldt van maximaal 50% voor verkoop.

Leeuwarden, 21 juni 2005 Verzonden: 2 2 JUN 2005

burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen:

S. Tolsma,
sectormanager Juridische- en Veiligheidszaken.


Einde tekst B&W-Besluit van 21/6/2005.

Relevante link: 'CHF lapt voorwaarden splitsingsvergunning aan haar laars: appartementen verkocht in strijd met voorwaarden gemeente Leeuwarden'.
Berichten van 21/12/05 en 13/1/06.UPDATE 9/2/2006.

Op donderdag 9/2/2006 kwam de Leeuwarder Courant naar aanleiding van ons persbericht met het volgende bericht:

Platform tegen verkoop huurwoningen

LEEUWARDEN - De verkoop van Leeuwarder woningen door Woonbedrijf Regio Noord is het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) te gortig. De corporatie heeft voor 532 huizen zogeheten splitsingsvergunningen, wat inhoudt dat de nieuwe bewoner mag kiezen tussen koop of huur van de huizen. Hooguit de helft van de woningen mag worden verkocht.

[De gebruikelijke desinformatie die mist moet zaaien: Het gaat niet om 532 huizen, maar om pakweg 600 en een splitsingsvergunning krijgen betekent op zich niet dat je een flat als keuzewoning moet verkopen. Het betekent alleen dat de verkoper een flatblok mag splitsen in appartementsrechten en dat die rechten afzonderlijk kunnen worden verkocht. In DIT geval is het zo, dat het College van B&W na beslissing op ons bezwaarschrift nadien twee nadere voorwaarden heeft verbonden aan de splitsingsvergunningen voor die 600 flats. Zie "PEL verkiest bezwaarschrift tegen splitsingsvergunningen Woonbedrijf Regio Noord, maar niet voor 100 procent. Update 23/6/2005." Zie m.n. bij de update, onderaan het bericht.
Wat wel klopt in het bericht, is dat maximaal 50 procent van deze flats mag worden verkocht. Dat was het andere voorschrift wat het College verbond aan de vergunningen.]

De corporatie heeft een aantal van die woningen op de vrije markt gebracht. Dit kon, doordat het Woonbedrijf nog voldoende huurhuizen aanbiedt in de sociale sector, aldus directeur Hilde van Ree.

[En zij maakt natuurlijk wel uit wat 'voldoende' is. En zij maakt dan vervolgens uit dat de vergunningsvoorschriften een vod papier zijn, dat is wel duidelijk. En de gemeente: Die zou met ons contact opnemen over deze kwestie, na onze melding, ver voordat wij het persbericht uitgaven. Niet dus, uiteraard.]

De verkoop van huurwoningen was vorig jaar teleurstellend. De corporatie wilde 240 verkopen, maar kwam uit op 150.

[Heel teleurstellend al die lui die maar willen huren en het vertikken om te kopen... Rot-huurders. Maar al met al: Er verdwenen vorig jaar weer 150 huurwoningen bij deze corporatie. In dat tempo is dat in 5 jaar 750 huurwoningen...
Ik denk dat zo de schaarste op de sociale huurwoningmarkt alleen maar verder zal stijgen en de wachttijden nog langer worden...
Maar wie interesseert zich daar nu voor? Zo heeft bijvoorbeeld geen enkel raadslid gereageerd op ons persbericht...
Of denken zij dat er weinig belangstelling is voor huurwoningen? Welnu, de huisjesmelkers weten beter: Zo melden de 'circuits' dat momenteel een aantal beruchte namen op dat gebied bezig zijn laagbouwhuisjes in Molenpad op te kopen om te kunnen 'melken' en om grondposities te verwerven voor de iets langere termijn...
En door te kopen kun je ook dingen een bepaalde richting uit forceren...
Kortom: Het Vegelinbuurt-scenario. Zij hebben heel goed door dat de Vlietzone, waarvan wijk Molenpad een onderdeel is, de volgende wijk wordt voor stedelijke vernieuwing en dat de grond zo vlak bij de binnenstad heel interessant wordt voor projectontwikkelaars. En intussen maken ze gebruik van het feit dat de corporaties huizen slopen en vooral veel huizen verkopen, waardoor de spoeling dunner wordt.]

PEL is boos dat het Woonbedrijf zich niet aan de voorschriften in de vergunningen houdt. Een aantal huizen wordt uitsluitend voor verkoop aangeboden.

[Een aantal? Tot nu toe worden alle woningen waarvoor deze vergunningen plus voorschriften gelden gewoon op de vrije markt aangeboden via makelaardij WoonAccent.]

De organisatie wil dat de gemeente ingrijpt. PEL denkt dat het hek van de dam is en dat er straks nog meer woningen zonder keuzemogelijkheid van de nieuwe bewoner te koop worden aangeboden. Van Ree overlegt binnenkort met de gemeente over de huidige verhuur- en verkoopstrategie van de corporatie.

[M.a.w.: De corporatie wil gewoon vrij kunnen verkopen geheel naar eigen goeddunken en de gemeente gaat 'overleggen' in plaats van handhaven...
En de raadsvragen van de SP dan aan het College? Die bleven t.m. de B&W-vergadering van 14/2/2006 onbeantwoord...
Even een tip voor het College: Vergeet t.z.t. niet in de reactie te zetten dat op de plaats van de huidige Fruitstraatflat die plat gaat, sociale huurwoningen komen. Wat de huurprijs wordt, doet er niet toe, maar noem ze vooral 'sociaal'. En zet er vooral niet bij dat het weer uitsluitend huizen worden voor 1 specifieke doelgroep, namelijk ouderenwoningen. Wat betekent dat mensen jonger dan een bepaalde leeftijd daar niet mogen huren... Per slot moeten die maar kopen...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].