CHF lapt voorwaarden splitsingsvergunning
aan haar laars

Appartementen zonder meer verkocht in strijd met voorwaarden gemeente Leeuwarden.
SP stelt vragen aan College van B&W
UPDATE: STAND VAN ZAKEN OP 13/1/2006


EIGEN BERICHT 21/12/2005

CHF lapt de voorwaarde van de splitsingsvergunningen die onlangs is verleend voor 600 huurwoningen aan z'n laars: De woningen blijken gewoon bij makelaar Woonaccent verkocht te worden, terwijl hun is verplicht om deze als keuzewoning aan te bieden. Dit schrijft iemand die ons tipte over de verkoop van twee appartementen door woningcorporatie CHF, in strijd met de voorwaarden die de gemeente had gesteld in hun splitsingsvergunning. Het verhaal gaat verder:

Opvallend is dat het gaat om de mooiste woningen van de betreffende 600:
Woningen uit het in 1997 gebouwde complex Tulpenburg en de Cornelistrooststraat, gebouwd in 1999. Opvallend is ook dat andere woningen van de betreffende 600, zoals Lieuwenburg, nog steeds als gewone huurwoning in de Leeuwarder Courant worden aangeboden, niet eens als keuzewoning..

Volgens de verleende splitsingsvergunning mag zelfs maar maximaal 50 procent voor verkoop worden aangeboden als keuzewoning.

Dat Corporatie Holding Friesland (CHF) zo snel mogelijk van haar huurwoningen af wil door alles wat enigszins courant in de markt ligt, te verkopen, wisten we al. Er is echter door de SP afgelopen week een stukje brutaliteit ontdekt, afkomstig CHF, wat om actie vraagt.

Eerst een klein stukje achtergrondinfo: Ondanks het feit dat de wachttijden lang zijn en er afgelopen 10 jaar meer dan duizend sociale huurwoningen zijn verdwenen door sloop en (vooral door) verkoop, hebben beide corporaties recentelijk nieuwe complexen aangewezen om in de verkoop te doen, het gaat om dik 900 betaalbare huurwoningen.
Het gaat hier om de kwalitatief betere complexen (wat we niet kunnen slopen, kunnen we altijd nog verkopen, niet waar?).
Het gaat hier om appartementen, aangezien de voorraad eengezinswoningen al flink is uitgedund door de uitverkoop. Om huur flats in Leeuwarden te kunnen verkopen heb je een zgn. splitsingsvergunning nodig.

Deze heb je bv. ook nodig in Amsterdam en in alle gemeenten waar de gemeente op grond van de Huisvestingswet zo'n Verordening maakte.

Daarbij kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken en daarna bezwaar maken. Dit heeft het Platform Een- en twee-persoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) ook gedaan. Uiteraard had de gemeente een berg boter op z'n hoofd, de bezwaarschriften werden beide afgewezen.

De motivatie laat echter zien dat het voor de gemeente steeds moeilijker wordt om dit soort grappen uit te halen zonder dat ze gedwongen worden toe te geven dat ze gewoon van die huurwoningen afwillen. Dat er te veel huurwoningen zouden zijn, is steeds moeilijker te beargumenteren, de cijfers die ze hanteren worden steeds absurder. Wethouder Sluiter heeft een grote duim, maar ook de beste duim is niet in staat om alles recht te breien.

Als eerste kwamen de splitsingsvergunningen van CHF. De hoorzitting vond 10 mei plaats, namend het PEL waren hier 2 mensen bij aanwezig. Het ging om 600 woningen, stuk voor stuk mooie complexen. Een lijst + achtergrond info is hier te vinden:

http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/525commverwbzw.html

Onder die 600 woningen bevinden zich ook twee complexen die in 1997 (Tulpenburg) en 1999 (Cornelis Trooststraat) zijn gebouwd, ofwel alle sociale huurwoningen die de laatste 10 jaar door CHF zijn gerealiseerd, zijn genomineerd voor verkoop.
Bezwaar afgewezen, want CHF biedt de woningen als zgn. keuzewoningen aan.
Keuzewoning houdt in: woning wordt verdeeld via het reguliere systeem (langst ingeschrevene heeft recht op de woning), en degene die de woning toegewezen krijgt kan vervolgens kiezen tussen kopen of huren. De bezwaarcommissie adviseerde echter twee voorwaarden op te nemen:
- De woningen moeten aangeboden worden als keuzewoning.
- Maximaal de helft van de woningen uit een complex mag verkocht worden.
Toch een kleine overwinning voor het PEL.

Pas geleden is het bezwaarschrift tegen de splitsingsvergunningen van NWF behandeld. Het ging om dik 300 woningen, De Bird, Nieuweburen, Dragoonsplein en Roptastate. Vlak voor de behandeling van het bezwaarschrift trok NWF de keutel deels terug: Enkel Nieuweburen en Roptastate zouden in de uitverkoop gaan. Juist dat werd als argument gebruikt om het bezwaar van PEL af te wijzen: Omdat het 'slechts' om zo'n 100 woningen zou gaan, zou het geen probleem zijn om deze verkoop toe te staan.

De tipgever schrijft verder:

Terug naar vandaag de dag.. tijdens een wandelingetje in mijn welverdiende middagpauze, liep ik langs het Tulpenburg complex en zag een sociale huurwoning leeg staan. Ik vond dat vreemd, want zulke mooie en betaalbare huurwoningen staan in principe niet lang leeg, ik rook onraad. Ik heb de aanbiedingsadvertenties van CHF nagekeken van de afgelopen weken, daar staat de woning niet aangeboden. Toen gekeken bij Woonaccent, de makelaar van CHF, en ja hoor de woning staat te koop aangeboden. Een nadere blik bij Woonaccent toonde dat er nog een woning te koop staat van de betreffende lijst, aan de Cornelistrooststraat.

Het is de vraag in hoeverre B&W is meegegaan met de bezwaren commissie. dit blijkt wel degelijk het geval te zijn:

http://kant.leeuwarden.nl/ris2/documenttransformed.asp?oid=62FE6CCF-DB23-40DD-832D-9DAFA38CEF11

Kortom, CHF is verplicht om de 600 woningen eerst als keuzewoning aan te bieden. Voordeel is, dat het meeste zodoende toch wel weer in de verhuur komt, omdat mensen die de mogelijkheid hebben om te kopen toch wel naar een makelaar gaan om direct zaken te kunnen doen en niet naar een woningcorporatie om jaren te moeten wachten.. De verkoop van deze twee woningen is dan ook illegaal.

De ellende is echter: Hoe kun je verkoop terugdraaien? Als de koper van niks weet en hij koopt, lijkt me die koop heel moeilijk terug te draaien.

Tijdens de hoorzitting bracht het PEL al naar voren dat een dergelijke voorwaarden moeilijk te handhaven is. De wet biedt geen enkele houvast. De gemeente wuifde dit weg, er zijn immers goede contacten met CHF.. Nu lapt CHF de voorwaarden aan zijn laars. Ik ben benieuwd hoe Sluiter zich hier uit wil gaan redden..

En wat heet "goede contacten"? Hoe goed die contacten zijn zagen we al bij bij de kwestie Joubertstraat 1, waar CHF een woning verkocht aan een huisjesmelker.

Het gaat om de volgende woningen:

Tulpenburg 14, Leeuwarden
Soort object: Appartement
Bouwjaar: 1997
Vraagprijs: EUR 127.500,- k.k.

http://www.woonaccent.nl/?action=displayOffering&website_id=1301340&ref=co

Cornelis Trooststraat 4, Leeuwarden
Soort object: Appartement
Bouwjaar: 2000
Vraagprijs: EUR 114.000,- k.k.

http://www.woonaccent.nl/?action=displayOffering&website_id=1301271&ref=co

Deze woningen horen namelijk aangeboden te worden aan mensen met een smalle beurs.. Deze mensen hebben al amper keus, zeker als het gaat om kwalitatief hoogwaardige en recent gebouwde woningen woningen zoals de twee woningen die nu wederrechtelijk worden verkocht.


Einde van deel van verhaal van onze tipgever.

Inmiddels heeft de SP-Leeuwarden de volgende vragen gesteld aan het College van B en W en heeft het PEL de afdeling ingelicht bij de gemeente die gaat over de handhaving van de vergunningen:

Vraagtekens bij SP over verkoop appartementen CHF

Leeuwarden, woensdag 21 december 2005.

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden.

Betreft: Schriftelijke vragen i.v.m. rechtstreekse verkoop appartementen door Corporatie Holding Friesland.

Aanleiding:

In de zomer van 2004 heeft Woonbedrijf Regio Noord, dat onder Corporatie Holding Friesland (CHF) valt, splitsingsvergunningen aangevraagd voor ca. 600 appartementen.

Deze splitsingsvergunning is vervolgens, onder voorwaarden, toegekend. Dit naar aanleiding van een bezwaarschrift van het P.E.L waarbij de commissie van bezwaar en beroep het bezwaarschrift ongegrond verklaarde, maar aan de splitsingsvergunningen wel de volgende voorwaarden te verbinden:
De betreffende woningen worden uitsluitend als keuzewoningen aangeboden en er geldt een beperking van maximaal 50% voor verkoop. Het college heeft dit advies overgenomen bij besluit van 21-06-2005.

Keuzewoningen worden door CHF op dezelfde manier aangeboden als reguliere huurwoningen, via de wekelijkse advertentie in de Leeuwarder Courant en de website www.woneninfriesland.nl, met dit verschil dat degene die de woning krijgt toegewezen en accepteert de keuze heeft tussen verschillende vormen van huren of kopen.
De toewijzingscriteria voor keuzewoningen en reguliere huurwoningen zijn identiek.

SP Leeuwarden heeft geconstateerd dat er op dit moment twee woningen uit de betreffende appartementencomplexen, die onder de splitsingsvergunning vallen, te koop worden aangeboden via makelaar Woonaccent.

Het gaat om de volgende woningen:
- Tulpenburg 14, Leeuwarden, vraagprijs 127.500,- k.k.
- Cornelis Trooststraat 4, Leeuwarden, vraagprijs 114.000,- k.k.

Deze woningen zijn, tegen het besluit van B&W in, niet via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden als keuzewoning.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de SP de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met de SP eens dat de betreffende woningen via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden hadden moeten worden?

2. Waarom zijn de betreffende woningen niet via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden maar via makelaar Woonaccent?

3. Acht het college de handelswijze van CHF met betrekking tot de verkoop van deze twee appartementen in strijd met de voorschriften die verbonden zijn aan de verleende splitsingsvergunningen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat is de reactie van het college ten aanzien van de manier waarop CHF deze twee appartementen te koop aanbiedt?

5. Welke waarde hecht het college aan (andere) gemaakte afspraken met CHF, in het licht van de manier waarop CHF om gaat met de voorschriften die het college heeft verbonden aan de splitsingsvergunningen?

6. Is het college van mening dat CHF deze woningen alsnog via het reguliere woningverdeelsysteem, eventueel als keuzewoning, moet gaan aanbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen onderneemt het college om CHF hiertoe te bewegen?

Hoogachtend, namens de gemeenteraadsfractie van de SP,

Freerk Kalsbeek (fractievoorzitter SP)


Einde tekst van de vragen aan College van B&W door de SP.

UPDATE: STAND VAN ZAKEN OP 13/1/2006

Wij hadden al voor de Kerst over deze kwestie contact opgenomen met de gemeente Leeuwarden, die terug zou bellen, maar we hoorden tot vandaag niets. Maar vandaag werden we teruggebeld door mw. Mulder, een van de twee ambtenaren die indertijd het verweerschrift van de gemeente opstelden tegen ons bezwaarschrift inzake de aan CHF afgegeven splitsingsvergunningen.
Zij stelde dat ze de zaak had nagezocht en dat onze constatering klopte. Gesteld werd dat de gemeente CHF had gebeld met de mededeling dat de verkoop op deze wijze niet de bedoeling was en dat in strijd werd gehandeld met een van de voorwaarden van de splitsingsvergunning.
Gesteld werd dat van de zijde van CHF tot nu toe geen reactie was ontvangen, maar dat inmiddels de SP schriftelijke vragen aan het College had gesteld over deze zaak. Deze vragen liggen nu bij haar en zij verwacht dat haar ambtelijke reactie daarop begin februari of anders op 14 februari a.s. in het College aan de orde kan zijn.
Ondergetekende heeft haar gevraagd welke middelen de gemeente in feite heeft bij overtredingen van de voorwaarden van een splitsingsvergunning, maar daarop kwam geen helder antwoord. Het bleef bij "een gesprek" met CHF als mogelijkheid.
Nogmaals: "Maar dient de gemeente dan haar vergunningen niet te handhaven; hoe staat het met het handhavingsbeleid?" Het woord 'sancties' leek vervolgens de nodige moeite te kosten, maar "het Rijk staat altijd verkoop toe" heette het toen. Alsof dat er toe doet: De gemeente geeft een vergunning af onder voorwaarden en de corporatie lapt die aan z'n laars: Daar gaat het om.
Mw. Mulder beloofde t.z.t. weer terug te bellen zodra er meer bekend was. Tot zover de stand van zaken op dit moment.

secretaris