HUURDERS KUNNEN KIEZEN TUSSEN HUUR OF KOOP


Uit het blad 'Huis aan Huis' d.d. 15/1/2003.


Op 22/11/2002 berichtten we over een groot artikel in de Leeuwarder Courant van 16/11/2002:
"Verkoopaktie 15.000 Friese huurhuizen" en daarna over een aantal reacties op dat massale uitverkoopplan van Corporatieholding Friesland, waar in Leeuwarden BWL en Patrimonium onder vallen.
Zie o.a.: "Afbraak sociaal woningbouwbeleid is begonnen"
Nu komt het blad 'Huis aan Huis' van 15/1/2003 met een bericht waaruit blijkt dat de plannen wel degelijk worden doorgezet:

HUURDERS KUNNEN KIEZEN TUSSEN KOOP OF HUUR

door Aleid Velthuis

LEEUWARDEN - Woonbedrijf Patrimonium en BWL biedt haar bewoners dit jaar de 'Keuzewoning' aan. Zowel de zittende huurders als nieuwe bewoners kunnen kiezen voor koop, huur of voor een vorm daar tussen. Dit zal waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2003 gebeuren, want de plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Daarnaast moet de gemeente toestemming geven een complex deels te verhuren en te verkopen en zijn de daarvoor benodigde splitsingsvergunningen nog niet binnen.
Volgens Marjan de Vries, coördinator Woondiensten bij Patrimonium Leeuwarden zijn de verkoopplannen uitgelekt bij het aanvragen van de splitsingsvergunningen in november vorig jaar.
[Deze aanvragen voor splitsingsvergunningen zijn door B. en W. nooit openbaar gemaakt in die zin dat ze zijn afgekondigd in de gemeentelijke mededelingenrubriek in het blad Huis aan Huis. Kennelijk hebben ze leergeld betaald door de indertijd door o.a. het PEL gemaakte bezwaren tegen de splitsingsvergunning voor de laagbouw in het Rode Dorp...
Helaas is het niet verplicht om deze aanvragen in het openbaar af te kondigen. Het is echter wel verplicht om bij een dergelijke aanvraag de gebruikers (huurders) van de woningen waar het om gaat een afschrift van de aanvraag te sturen.
Dit staat in artikel 36 van de Huisvestingswet. In artikel 37 van die wet staat vervolgens zijn/haar schriftelijke bezwaren hiertegen aan B. en W. kan sturen.
Hiervoor heeft hij/zij 1 maand de tijd. Omdat de Huisvestingswet een 'lex specialis' is gaat in dit geval deze procedure boven de algemene procedure zoals die staat in de Algemene Wet Bestuursrecht, de AWB.]

Politiek Friesland reageerde bezorgd op de zogenaamde uitverkoop van huurhuizen, omdat de huurmarkt al krap is. Hoewel het percentage sociale woningbouw in Leeuwarden hoog is, komen voornamelijk starters moeilijk aan een huurwoning.
[Het erge is dat CHF ook nog een nieuw woonruimteverdelings systeem wil invoeren. Streefdatum invoering: 1 juli a.s. Ik ben bang dat dan ook het zicht verloren gaat op de druk op de woningmarkt, die nu nog min of meer valt af te leiden uit de toewijzingslijstjes met daarbij het aantal ingestuurde bonnen in het blad WoonWijzer. Dat blad verdwijnt dan. Ook bestaat er dan geen Centrale Registratie Woonruimteverdeling meer omdat er dan een systeem is waar Patrimonium plus BWL enerzijds onder vallen en NWF dan een ander systeem heeft.... Lekker duidelijk dus... En het indertijd tussen woningcorporaties en gemeente afgesloten 'Deelconvenant woonruimteverdeling' blijkt ook niet meer te zijn dan een vod papier...]

"Vier jaar geleden was er nog leegstand in Leeuwarden. Door sloop, herstructurering en aangescherpte regels voor de particuliere verhuur is de wachttijd voor starters nu zo'n anderhalf jaar," aldus De Vries.
De coördinator noemt de berichtgeving over de verkoopplannen in de regionale media een karakteristieke beschrijving van de werkelijkheid.
"Wil je blijven huren dan kan dat gewoon. Ook zijn er huurwoningen die in een verkoopgebied staan en straks weer gehuurd kunnen worden. Ik zie het ook zo'n vaart niet lopen. Bij een proef in Ede zijn tweehonderd woningen als keuzewoning aangeboden, acht procent daarvan is daadwerkelijk verkocht."

"Daarnaast zijn er contracten waarbij de bewoner verplicht aan Patrimonium of BWL moet terug verkopen".
[Daar gaan we dus al weer: Terugverkoop tegen welke prijs? En dan zeker nog eens verkopen? Dus twee maal winst maken op dezelfde woning... Maar erger nog dan dat zijn die aanvragen voor een splitsingsvergunning.
Dat betekent m.i. DAT DE HELE GROTE GEPLANDE CHF-VERKOOPOPERATIE EEN VERKOOP WORDT VAN LAAGBOUWWONINGEN DIE JURIDISCH GESPROKEN APPARTEMENTEN ZIJN!
En dat betekent dat er vele 'Rode Dorpen' constructies geschapen worden!
Nog maar eens kort de nadelen voor de koper:

a. De woningcorporatie behoudt de meerderheid en is dus de baas in de Vereniging van Eigenaren, waarvan de koper dan van rechtswege lid is volgens het dan van toepassing zijnde appartementsrecht. (Art 106 ev. Boek 5 BW.)

b. De woningcorporatie speelt zelf voor Administrateur ofwel voor "de Bestuurder". Zie dit ongeveer als de dubbelfunctie secretaris/penningmeester.

c. Omdat de woningcorporatie de meerderheid heeft bepaalt zij hoe hoog de verplicht te betalen onderhoudsbijdrage is aan die Vereniging van Eigenaren.

d. Om dezelfde reden bepaalt de woningcorporatie ook door wie het onderhoud wordt uitgevoerd. En laat CHF nu toevallig ook een 'aanneembedrijf' hebben? Kan die tak van sport van de Holding er ook nog leuk aan verdienen...

e. Voor degenen die huren in een woning die plotseling juridisch een appartement is geworden, verandert er ook iets: Het huurrecht kent 5 huuropzegginggronden, het appartementsrecht geeft de vergadering van de Vereniging van Eigenaren de mogelijkheid om het gebruik van het appartementsrecht op te zeggen. M.i. weliswaar niet voor huurders die al huurden voordat er gesplitst werd, maar wel voor huurders die gaan huren in zo'n complex nadat gesplitst is in appartementsrechten.
Weliswaar is deze ontzegging van het gebruiksrecht (die ook een eigenaar kan treffen!) geen huuropzeggingsgrond in formele zin, maar het resultaat komt op hetzelfde neer: Ontzegging van verder gebruik van de gehuurde woning... Een dergelijke extra mogelijkheid vind ik wat teveel van het goede. Het verzwakt de rechtspositie van huurders in dergelijke woningcomplexen. De 'gewone' 5 huuropzeggingsgronden lijken mij meer dan genoeg.

SAMENGEVAT: EEN KOPER VAN ZO'N WONING HEEFT NIKS TE VERTELLEN EN IS GEEN BAAS OVER DE BUITENZIJDE VAN ZIJN KOOPWONING! DEZE VERKOPEN WORDEN EEN GROTE BESODEMIETERPARTIJ! DIT IS ALLEEN VOOR DE WONINGCORPORATIE EEN 'WIN/WIN' SITUATIE. OP DEZE WIJZE KOPEN IS SLECHTS EEN VARIANT OP HUREN. IK NOEM DIT DAN OOK 'HET NIEUWE HUREN':
DE NIEUWE HUURDERS BETALEN VOORTAAN ZELF VOOR ONDERHOUD WAT QUA KOSTEN VOORDIEN VOOR DE WONINGCORPORATIE WAS...

Maar hoe zit het dan met koopflats? Men zal zeggen: Dat is daar toch hetzelfde? Mooi niet dus, want wie een flat koopt weet of kan al sinds 1951 (appartementswet ingevoerd) weten waar hij aan toe is. Bovendien is daar in de Vereniging van Eigenaren de woningcorporatie NIET de baas, maar de eigenaren zelf en is men vrij om ZELF de hoogte vast te stellen van de onderhoudsbijdrage en ZELF te bepalen welke aannemer het onderhoudswerk mag doen!

Maar zal de woningcorporatie dan niet aan de aspirant-koper vertellen dat hij in feite geen laagbouwhuis koopt maar een appartementsrecht?
Wanneer ik bv. nu kijk naar de fraaie verkoopbrochure voor de woningen in het Rode Dorp, dan wordt daarin wel gesproken over een vereniging van eigenaars "waar elke nieuwe eigenaar van rechtswege lid van is" maar verder wordt alleen gezegd:
"Over de rechtsgrond, statuten, rechten en plichten van deze vereniging kunt u uitvoerige toelichting krijgen."
Over het feit dat je daar wel materieel een laagbouwhuisje kunt kopen maar formeel slechts een 'appartement' wordt dus slechts in bedekte termen gesproken, laat staan over het feit dat Patrimonium voor Administrateur speelt van deze VvE, dat Patrimonium als groot-eigenaar de baas blijft enz.
Over het anti-speculatiebeding en het terugkooprecht van Patrimonium wordt zelfs geheel gezwegen...
Daar moet je dan kennelijk pas achter komen op het moment dat je bij de notaris de koopakte moet tekenen? En wie heeft er DAN nog het lef om te zeggen:
"Gegroet notaris, ik teken niks, ik blijf huren?!"]

De woningen komen dus niet in de vrije markt. Ook de toewijzing van de huizen blijft hetzelfde, eerst moet je aan de beurt zijn en pas dan kun je kiezen tussen huren of kopen. Net als in Ede wordt ook in Leeuwarden gestart met een pilot, wanneer en waar precies is nog niet duidelijk.
[Dat laatste is wel degelijk duidelijk aan B. en W. die immers in november 2002 aanvragen kregen voor splitsingsvergunningen! Toen deze kwestie speelde was de gemeenteraad en de Commissie Stadsontwikkeling absoluut niet geïnteresseerd en vond het allemaal wel best. Ach ja, stel je voor dat 'het volk' zomaar een huisje zou kopen...]
"Uiteindelijk wordt 75 procent van de huurwoningen van Patrimonium en BWL als keuzewoning aangeboden. Het geld dat de verkoop oplevert is bestemd voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen met en zonder zorg en geestelijk gehandicapten blijven altijd huurwoningen beschikbaar."
[Dus toch: In principe kan het zo zijn dat 75 procent van hun huurwoningen wordt verkocht, dus toch massale verkoop...
En dat het geld, lees: de winst, die CHF maakt weer voor nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt gebruikt:
Mooie praatjesmakerij en platweg gelogen: Het is namelijk onmogelijk om zonder objectsubsidie een sociale huurwoning nieuw te bouwen! Een huurwoning bouwen kan wel, alleen de prijs zal niet sociaal zijn, maar a-sociaal duur...]

Voor de werknemers van Patrimonium is de invoering van de Keuze-woning een grote, maar ook leuke, verandering. Sinds 1918 wordt er alleen verhuurd, straks moeten de medewerkers de bewoners adviseren wat voor hen het beste is, kopen, huren of een tussenvorm.
[Ja, ja, de medewerkers gaan de woningzoekende even vertellen wat voor hen het beste is... Nog steeds dezelfde bevoogdende feodale kliek als altijd... Zou het heel misschien ook zo kunnen zijn dat de woningzoekende zelf wel uitmaakt wat voor hem/haar/hen het beste is qua keuze?!]
Bij deze tussenvorm blijft bijvoorbeeld de grond eigendom van Patrimonium en het huis niet.
[Nooit aan beginnen! Dan kun je namelijk erfpacht (=grondHUUR) gaan betalen aan CHF. Alweer een nieuwe melkkoe voor CHF.]
Of het huis wordt eigendom van de huurder, maar het woonbedrijf blijft verantwoordelijk voor het onderhoud.
[Ook niet aan beginnen: Waarom zou je je binden aan het onderhoudsbedrijf van CHF in plaats van zelf een aannemer te kiezen voor het onderhoud?]
De prijs van de woning is afhankelijk van de vorm en het contract waar de bewoner voor kiest. Bewoners krijgen altijd een percentage korting, zodat de prijs lager ligt dan de marktwaarde. De huurders krijgen in 2003 meer informatie over de Keuzewoning.


Einde bericht in blad Huis aan Huis. Commentaar tussen [].