MEER OVER DE WIJKPANELS EN OVER WAT B EN W WILLEN EN SCHRIJVEN


Verzonden naar nieuwsgroep ANN.WONEN
d.d. 15/11/2002:
'Meer over de wijkpanels en over wat B en W willen en schrijven'.


Onlangs berichtten we over het democratisch gehalte van het Wijkpanel voor Lekkumerend "Over hoe het Wijkpanel Vrijheidswijk haar mensen selecteert"
En enige jaren geleden plaatsten we al eens een ingezonden brief van Jan Post, buurtbewoner in de Vrijheidswijk, over de oprichting van dat Wijkpanel in juli 2000.

De gemeente is de uitvinder van deze Wijkpanels en om dat indertijd te starten werd eind 1999 door de gemeenteraad een ontwikkelingsplan vastgesteld met de titel: "Een wijk besluit".
De gemeente wil nu weten of ze in de periode 2003-2006 op dezelfde voet verder moet gaan of dat bepaalde onderdelen 'bijgeschaafd' moeten worden.
Daarom heeft de gemeente een folder uitgebracht "Tien vragen over panels in wijken en dorpen".
Een prachtige passage daarin wil ik even citeren:

"Het panel mag niet door gemeente en andere instanties worden aangesproken op meningsvorming en besluitvorming namens wijk of dorp. Het panel moet in deze vorm goed met de wijkbewoners communiceren om op de hoogte te blijven van wat er leeft."

Dit gaat dan over de huidige situatie. Maar in de praktijk spreken diverse Wijkpanels wel degelijk 'namens de buurt of de wijk'.
De gemeente zegt wel dat het panel goed met de wijkbewoners moet communiceren, maar meer dan een bezweringsformule lijkt dit niet te zijn want er wordt ook gesteld: "Momenteel is er een vrij globaal reglement voor het functioneren van wijkpanels" en ik denk niet dat daarin dan erg veel hard is vastgelegd over die communicatie met de buurt.
Overigens is mij niet duidelijk wie dat reglement toen heeft vastgesteld: De gezamenlijke Wijkpanels of B en W of wellicht de gemeenteraad?

Boeiend blijft de B en W opmerking in de folder:
Dus als een Wijkpanel z.g. namens de buurt komt met 'prachtige' plannen waarin de nodige woningen plat gaan zou het P.E.L. hen daar niet op mogen aanspreken?!
Welnu, op basis van het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting kan dat B en W verbod meteen naar de prullebak worden verwezen; sterker nog: Ook als een Wijkpanel zonder dat zij stelt dat ze 'namens de buurt' spreekt, plannen presenteert op volkshuisvestingsgebied, heeft iedereen, ook de Vereniging P.E.L. en elke burger die daar behoefte aan heeft, het volste recht om hen daar op aan te spreken.
Nu kon dat laatste nog wel eens lastig worden in de praktijk want lang niet elk wijkpanel zet op z'n pamfletten (ALS die er al zo nu en dan eens komen) een adres of telefoonnummer.
En behalve op de jaarlijkse 'wijkconferentie' zie of hoor je vaak ook niks van zo'n wijkpanel.
Wat dat betreft zou men zo nu en dan eens bv. via de wijkkrant eens een artikeltje moeten plaatsen over waar men mee bezig is en wat men uitspookt. Maar de wijkkrant is van de buurt/wijk vereniging/stichting en niet in alle wijken schijnt de verstandhouding wijkpanel/wijkorganisatie even goed te zijn.
Overigens schijnt in de Oranjewijk het wijkpanel nog maar te bestaan uit 1 persoon: De rest zou zijn opgestapt omdat 'de buurt' zou hebben gevonden dat 'de communicatie' slecht was en 'de buurt' op sommige punten afwijkende meningen zou hebben...

De folder stelt verder o.a.: "In 1999 heeft het wijkpanel beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad gekregen over de besteding van een wijkbudget van EUR 4,54 per inwoner. Dit kan bijna volledig naar eigen inzicht worden besteed aan aanvullende voorzieningen in de woonen leefomgeving."

Nu heb ik me laten vertellen dat dit slechts een 'papieren' budget is, dus als dat klopt, zou men geen 'echt geld' zelf in kas hebben, maar zit het geld gewoon nog bij de gemeente. Maar als een wijkpanel besluit om bv. bankjes te plaatsen ergens in een wijk, zouden zij dat zelf mogen beslissen. Dat gaat dus veel verder dan wat 'inspraak'.
Volgens recente berichten zou de gemeente ook de groenvoorzieningen naar de wijkpanels toe willen schuiven en hen daar ook over willen laten beslissen. Maar zoals gezegd: Op dit moment BESLISSEN wijkpanels ook al over "aanvullende voorzieningen in de woon- en leefomgeving."

Maar op hetzelfde moment dat mensen beslissingen gaan nemen over gemeentegeld, wat gemeenschapsgeld is, mogen burgers eisen dat leden van een wijkpanel democratisch worden gekozen en dat inzicht wordt geboden in de besteding van de middelen.
Natuurlijk zijn B en W daar tegen, want ze schrijven:

"Het College kiest voor een voortbestaan van het wijkpanel in zijn huidige vorm. Ze kiest niet voor wijk- en dorpsraden op basis van vierjaarlijkse verkiezingen. In dat geval zou het panel een democratisch orgaan zijn dat namens de wijkbewoners een mening geeft of beslissingen neemt."

Maar dat is nu in feite de praktijk ook al en ik denk dat dit B en W prima zo bevalt. Stel je voor dat in zo'n situatie een wijkpanel een beslissing neemt wat helemaal strijdig is met het beleid van het College...

Overigens zou je bij een democratisch gekozen wijkpanel m.i. best kunnen werken met 'sectorzetels', te bemensen door bepaalde 'sectoren' in een wijk, bv. scholen, kerken, wijkvereniging, sportsector, winkels, bedrijven ed. aangevuld met wijkbewoners zonder achterban. Elke sector draagt z'n eigen kandidaten voor voor z'n eigen sector en de wijk zorgt er via verkiezingen voor dat elke sector voorzover in een wijk aanwezig, wordt gevuld en dat de individuele kandidaten worden gekozen.

Overigens begrijp ik niet waarom het College burgers tien vragen voorlegt over de wijkpanels als men zelf toch al z'n mening klaar heeft en daar gezien mijn ervaringen met dit soort inspraakprocedures toch aan vast houdt?!

Alles overziend, is mijn conclusie dat een wijkpanel wel beslissingen neemt maar dat B en W tegen democratische legitimatie zijn.
Op deze manier zijn de wijkpanelleden eigenlijk wat onbetaalde vrijwillige gemeenteambtenaren geworden; tenminste: Het risico is groot, dat men daarvoor wordt gebruikt en zich ook laat gebruiken. Dan kun je de wijkpanels maar beter weer opheffen:
Laat de ambtenaren maar letten op de woon- en leefomgeving: Dat noemden ze ooit de Dienst Stadsbeheer...


secretariaat P.E.L.

Nog een relevante link: "De kleine aanvulling over de wijze van werken met een wijkpanel"
Ingezonden brief van Jan Post uit de Vrijheidswijk d.d. 25/2/2002.