Wij ontvingen een afschrift van een ingezonden brief die (vermoedelijk) naar de plaatselijke pers was gestuurd, maar die niet werd geplaatst.
Wij plaatsen deze brief wel. Hieronder volgt de integrale tekst:


19 juli 2000

Wijkpanel Vrijheidswijk

Afgelopen maandag werd in onze wijk een wijkpanel geïnstalleerd. Zo belangrijk, dat de wethouder Bilker zelf er voor kwam opdraven in de Blokkendoos, het levende hart van de Vrijheidswijk.

De gemeente bleek over een lijst van twintig min of meer bekende figuren in het vergader-circuit van de Vrijheidswijk te beschikken. Deze bleken niet allen aan de oproep tot vergadering gehoor te hebben gegeven. Het is immers al vakantie tijd. Doel van de bijeenkomst was de installatie van een zogenaamd wijkpanel. De genodigden kregen tijdens de oprichtingsbijeenkomst niet helder wat de doelstelling en vooral niet wat hun taak daarin moest zijn.

Onze zegsman bepaald niet de eerste de beste in bestuurlijke kringen, kwam er ter vergadering achter dat de invitatie tot deelname aan deze avond tevens deelname aan het panel inhield. Zijn deelname bleek daar op te berusten dat hij nu eenmaal vanwege andere functies "toch al op papier stond". De overige aspirant leden zullen ook wel op eenzelfde wijze op de lijst verschenen zijn.

Ter vergadering bleek, dat het te verdelen budget (¦10,- per inwoner) vanwege de problematiek werd aangewezen voor West.

Het rondschrijven over het fenomeen wijkpanel te Bilgaard laat echter weten, dat de besteding aan het wijkpanel zal zijn. Op een gegeven moment reikte wethouder Bilker blauwe speciaal vervaardigde linnen tasjes met opdruk en inhoud uit.

Onze zegsman, een geroutineerd bestuurder kon hieruit evenwel nog niets omtrent zijn taak en benoeming opmaken. Conclusie: Als dit tot zijn essentie wordt teruggebracht, dan wil de gemeente door deze wijkpanels zichzelf een legitimatie bezorgen om te kunnen zeggen, dat de buurten het met de gang van zaken eens zijn. Namelijk de gang van zaken rondom sloopplannen, in beleidstermen Stedelijke Vernieuwing geheten.

Op zaterdag 22 juli '000 verscheen een vacature bij het HWL, waarin om een tijdelijke buurtopbouwwerker wordt gevraagd, die de wijkpanels moet ondersteunen. Vermoedelijk op een plotseling beschikbaar gesteld extra budget voor het Hulp en Welzijn Leeuwarden?

J. Post, inwoner Vrijheidswijk
Einde ingezonden verhaal.


Commentaar:
De bedoeling van deze 'wijkpanels' is volgens een brief van de 'voorbereidingsgroep wijkpanel Bilgaard' om een 'wijkvisie' vanuit de bewoners te formuleren. Het heet: "Deze kan als richtlijn dienen voor de besteding van het wijkbudget en om de gemeentelijke plannen in Bilgaard tegen het licht te houden. Het is de bedoeling dat deze wijkvisie op de wijkconferentie aan het eind van het dit jaar aan de bewoners gepresenteerd wordt."
Wedden dat dat het moment is waarop ook definitief wordt besloten wat er plat gaat in deze wijken?! We hoeven alleen maar naar de 'sleutelfiguren' te kijken om te weten uit welke hoek de wind waait.
Voor Bilgaard o.a. Margreet van der Laan, voorzitster Stichting Woonconsumentenbelangen Leeuwarden, de mantel-organisatie van gemeente en corporaties z.g. voor huurdersbelangen plus o.a. mw. Mentjox, de opvolgster in HV Bilgaard van de 'afgebrande' Fons Sander, die zich sindsdien ook verschuilt binnen dat Woonconsumenten Belangen Lw. Deze Margreet van der Laan is uiteraard een kwaadaardige gezins-ideologe, gefixeerd op 'bevolkingsopbouw'.
Ondergetekende heeft al eens een korte discussie met tante gevoerd en het was me al snel duidelijk wat voor vlees ik in de kuip had. Kortom: Voortzetting van de 'lijn Sander': Weg met flats, want daar wonen geen 'volledige gezinnen', maar 'tuig', t.w. alleenstaanden, allochtonen, onvolledige gezinnen, bijstandstrekkers, lesbische vrouwen enz. enz.

In Lekkumerend is het al niet veel beter: Daar wordt de aanvoerdster Suze de Bruin, al jarenlang fervent voorstandster van sloop van de flats in 'hun' wijk om dezeldfde redenen. In de 80-er jaren wist de pas opgerichte Huurdersvereniging voor de S8-flat Jan Evenhuisstraat i.s.m. het PEL hen nog te verslaan en een sloop-optie op dat moment te keren.
Uiteraard valt ook zij in de categorie 'nuttige idioten' en het gemeentebestuur weet dat ook wel te waarderen: Zo meldt het juli-nummer van het blaadje van WBC Nieuw Wonen Friesland o.a. dat mw. De Bruin, die al sinds 1973 in een van de flats woont aan Canadezenlaan en Dragoonsplein en sinds die tijd bezig is in de 'werkgroep Wijkaangelegenheden Vrijheidswijk', is benoemd tot 'lid in de Orde van Oranje Nassau' en dat haar door burgemeester Loeki van Maaren hoogstpersoonlijk de koninklijke onderscheiding was opgespeld...

Boeiend is ook, wat het blaadje nog meer weet te melden over haar activiteiten: "Maar tegenwoordig houdt deze werkgroep zich ook bezig met grotere projecten, zoals de Stedelijke Vernieuwing. Hiervoor hebben ze heel wat werk verricht, zoals het maken van rapporten over het jongerenbeleid en ouderenbeleid in de wijk en de werkgroep buurtpreventie. Daarnaast hebben ze intensief overleg met een aantal andere werkgroepen: fysiek beheer, sociaal beheer, buurtwerk en opbouwwerk. Ook heeft de werkgroep nauw contact met de gemeente en woningcorporaties. Als werkgroep is er een zeer sterk netwerk opgebouwd met de diverse instanties. Dat komt goed van pas bij de huidige plannen voor Stedelijke Vernieuwing. Er staat namelijk heel wat te gebeuren in de Vrijheidswijk. Neem nu de voorgenomen sloop van de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat."

Ja, vooral dat laatste was toch maar een klinkende overwinning: Bejaarden hun flat onder hun gat wegslopen, zodat sommigen op 90-jarige (!) leeftijd nog eens moesten verhuizen...
Maar het heet: "Mevrouw De Bruin zet zit met hart en ziel in voor de leefbaarheid van de wijk. In de loop der jaren heeft ze de bevolkingssamenstelling geleidelijk aan zien veranderen."
Mevrouw De Bruin zelf echter zal wel merken dat met het verstrijken van de jaren zijzelf opschuift van de 'geliefde doelgroep' naar de doelgroep 'bejaarden'; toch net wat lager geplaatst in de 'pikorde'.

Ook de naam W. Olijnsma is al weer gevallen i.v.m. het Wijkpanel Lekkumerend. Ook dit is een oude bekende: Hij was indertijd een stroman van WBC St. Joseph en als zodanig had hij de taak om als man in de officiële huurdersvereniging het verzet van bewoners en PEL tegen te gaan, toen deze in opstand kwamen tegen de hoge stookkosten van de blok-CV's in Lekkumerend-Oost en daarop volgende plannen om dan maar warmtemeters te plaatsen. Historisch was toen echter het moment waarop op een door de WBC plus huurdersvereniging plus Warmtemeter BV belegde bijeenkomst, de bewoners opstonden, hen demonstratief de rug toekeerden en de zaal uitliepen. Dat waren v.nl. oudere en bejaarde bewoners.
Ja, ALS bejaarden eenmaal boos zijn...

Samengevat komt het er op neer dat het meest reactionaire spul door de gemeente in zo'n wijkpanel wordt gezet. En dan maar z.g. de bewoners vertegenwoordigen met hun grote bek...
Toen de oprichting van de wijkpanels in de gemeenteraad aan de orde was, werd door Jacobse van de NLP terecht gevraagd naar het democratisch gehalte van deze panels. Hij kreeg een kul-antwoord terug van wethouder Bilker, maar had m.i. wel gelijk: De Wijkpanels vertegenwoordigen in feite niemand omdat niemand van de wijkbewoners hen heeft gemachtigd om namens hem/haar te spreken en een mening te verkondigen. Zij zitten daar voor zichzelf en de (sloop)belangen van gemeente en corporaties...

Secretaris PEL