'Verhuur van kamers in Lienward is oneerlijk.'


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 13/9/2002.


Zoals eerder gemeld wordt het v.m. Lienward College in de Kanaalstraat verbouwd tot kamers voor buitenlandse studenten.
[Zie bericht: "Kanaalstraat tegen komst van studenten"]
Zijdelings hier mee te maken heeft een kwestie dat een kamerverhuurder die in dezelfde wijk - Achter de Hoven - een kamerpand heeft maar daarvoor geen gemeentelijke exploitatievergunning kon krijgen, stelt dat er gemeten wordt met twee maten.
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 13/9/2002:

'Verhuur van kamers in Lienward is oneerlijk'

LEEUWARDEN - Verhuurder Gorrit Jansen hangt een dwangsom van EUR 300 per week boven het hoofd indien hij niet heel snel twee studenten de kamerhuur opzegt in een pand aan Achter de Hoven te Leeuwarden. De gemeente heeft hem enkele jaren geleden de vereiste exploitatievergunning geweigerd, maar Jansen weigert tot dusver de verhuur te stoppen.
[We hebben wel meer de situatie gehad dat een verhuurder een exploitatievergunning werd geweigerd en dat hij het aantal kamerbewoners moest terugbrengen tot 2 als hij zonder vergunning door wilde gaan. Pas bij 3 of meer kamerbewoners en 3 of meer kamers is namelijk pas een exploitatievergunning verplicht. Overigens vraag ik me af welke huuropzeggingsgrond de verhuurder in dit geval zou moeten hanteren.
Eigenlijk zijn de kamerbewoners de echte verliezende partij. Nooit heeft de gemeente een lijst van goedgekeurde kamerpanden voor mensen die een kamer zoeken, ter inzage willen leggen, zodat de kamerhuurders ook niet verweten kan worden:
Eigen schuld, had je maar niet in een kamerpand moeten gaan huren waarvoor wij als gemeente geen exploitatievergunning hebben afgegeven.
Al in 1996 is door de toenmalige wethouder in de Raad n.a.v. een voorstel van het PEL op dit punt, toegezegd dat die lijst ter inzage zou worden gelegd met dit doel. Wij hebben er toen ook voor gepleit dat de gemeente iets met de corporaties zou gaan regelen voor dit soort situaties, zodat de bewoners geherhuisvest zouden kunnen worden. Feitelijk is de lijst van goedgekeurde kamerpanden dus niet openbaar, maar plotseling weer wel volgens wethouder Arno Brok op 7 oktober jl. in de Commissie Welzijn als Sociale Zaken de lijst misbruikt om jacht te maken op kamerbewoners die volgens Sociale Zaken vaker bijstandsfraude zouden plegen dan andere klanten van SZ. Dit dan geheel afgezien van het feit dat 90 procent van de kamerbewoners student is en geen bijstand ontvangt...]

De Raad van State heeft de gemeente gelijk gegeven, maar Jansen wil desondanks de strijd niet opgeven. De beoogde verhuur aan buitenlandse studenten van - nog te verbouwen - kamers in het voormalige Lienward College aan de Kanaalstraat, op enkele tientallen meters van zijn pand, heeft hem nieuwe munitie verschaft.

"Anders had ik hier niet gestaan", zei hij gisteravond tegen de leden van de adviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften.
Jansen - die het gecertificeerde verhuurbedrijf Student Room Rent bezit en in Leeuwarden ruim honderd kamers exploiteert - vindt dat de gemeente meet met twee maten.

In het woonblokje waar zijn pand staat, worden drie woningen aan studenten verhuurd. Nòg een studentenwoning was voor de gemeente onaanvaardbaar. Als bezwaar noemde zij onder andere dat verdere concentratie van studenten ongewenst is voor deze omgeving.
"En dan zou de corporatie BWL 50 meter verder wél mogen verhuren aan tachtig studenten?", vroeg Jansen.
[Het is irrelevant of dat zou het althans moeten zijn, dat een woning aan studenten wordt verhuurd of aan anderen. Het gaat om het kamersgewijs verhuren, dus als onzelfstandige woonruimte. De gemeente vond dus dat er al genoeg kamerpanden in dit gebied waren. De achterliggende reden is ons wel bekend uit de eerdere stukken toen de exploitatievergunning op de rails werd gezet:
Dat heette sociaal ongewenst. Wij zijn van meet af aan tegen deze weigeringsgrond geweest als het ging om het geven van een 'onttrekkingsvergunning' en een 'exploitatievergunning'. Wij zijn er WEL voor dat aan de vergunningverlening bouwkundige eisen zijn gekoppeld, m.n. op het gebied van de brandveiligheid. Weigert de verhuurder te voldoen aan de gestelde bouwkundige eisen, dan hoort hij ook in onze optiek geen exploitatieverordening te krijgen, maar gaat het uitsluitend om het 'quoteringsbeleid', dus:
Zoveel kamerpanden is wel genoeg, dan zijn wij het oneens met de gemeente. Uit het bericht is op te maken dat het om deze weigeringsgrond gaat. Je kunt natuurlijk redeneren dat formeel gesproken deze weigeringsgrond wel in de verordening staat en dat de gemeente dus gehouden is de vergunning te weigeren, maar de komst van een groot aantal studentenkamers vlak daarbij, kamers waarvoor kennelijk dit argument niet geldt, maakt m.i. dat deze verhuurder toch wel een punt heeft als hij de weigering aanvecht. Het doet mij denken aan het 'gelijkheidsbeginsel' wat in het gedrang lijkt te raken.]

De kamerverhuurder maakt bezwaar tegen de opgelegde dwangsom. Hij had tot eind augustus de tijd zijn zaken in orde te maken - terug van vier naar maximaal twee studenten - maar heeft dit niet gedaan. Zolang in het huis hooguit twee studenten wonen, is een exploitatievergunning overbodig.

De gemeente laat per twee maanden opgelegde dwangsommen incasseren. Eind oktober kan dit voor het eerst gebeuren bij Jansen. De bezwaarschriftencommissie doet over circa zes weken uitspraak.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Over dat 'quoteringsbeleid' nog het volgende: Dit zou m.i. wel een rol mogen spelen bij nieuwe kamerpanden in die zin dat je zegt:
Blijven er in een bepaald gebied wel voldoende zelfstandige koophuisjes over - het gaat vaak om wijken met de wat goedkopere koophuisjes - want je haalt per slot 1 zelfstandige woning weg en je voegt bv. 4 kamers toe. Daar zou je een maximumpercentage aan moeten koppelen.
In deze kwestie had zo'n regel echter geen rol gespeeld want het kamerpand is er al lang, zelfs heel lang omdat ik denk te weten dat het gaat om een kamerpand aan de Verkorte Weg, waar al heel lang meerdere kamerpanden zitten.
Als deze verhuurder voldoet aan de bouwkundige eisen uit de exploitatieverordening en BWL mag het Lienward College verbouwen om daarin een groot aantal kamers voor studenten te maken, is m.i. de formele grond onder de gemeentelijke weigering discutabel geworden.
In zoverre is dit een boeiende zaak, maar waarbij niet vergeten mag worden dat het in feite de kamerbewoners zijn die de klos kunnen worden, omdat de gemeente dat stukje van het verhaal m.b.t. de kamervergunningen nooit behoorlijk heeft willen regelen, zoals een lijst van goedgekeurde kamerpanden die men kan inzien en een regeling voor herhuisvesting als een pand geen vergunning krijgt.
Kennelijk moet je eerst bij Sociale Zaken werken voor je inzage hebt in de lijst van kamerpanden waar je een kamer kunt huren, zonder dat je als kamerhuurder het risico loopt de gemeente op je nek te krijgen...

Secretariaat P.E.L.

Meer over situatie kamermarkt: Uit LC 17/8/2002: "Onderzoek naar kamernood studenten"