ONDERZOEK NAAR KAMERNOOD STUDENTEN
EN: STUDENTEN MOETEN HUURSUBSIDIE KUNNEN KRIJGEN


Resp. uit de Leeuwarder Courant van za. 17/8/2002
en uit de Volkskrant van wo. 21/8/2002.


Met alle heisa rond de bouwerij van de noodhokken voor buitenlandse studenten is de kamernood onder de Nederlandse studenten een beetje ondergesneeuwd. Dat is onterecht:
Als je van elders in Nederland hier heen moet voor je opleiding, valt het sinds enige jaren ook niet meer mee een particuliere kamer te vinden en ook de woningcorporaties kunnen je niet op redelijke termijn aan een kamer helpen.
Er lijkt nu toch enige beweging te ontstaan bij het Leeuwarder gemeentebestuur op dit punt. Uit de Leeuwarder Courant van za. 17/8/2002:

ONDERZOEK NAAR KAMERNOOD STUDENT

LEEUWARDEN - Het Leeuwarder gemeentebestuur gaat met de woningcorporaties en de hogescholen de precieze omvang van de kamernood onder studenten in kaart brengen. Eind november moeten de resultaten bekend zijn en wil het gemeentebestuur voorstellen presenteren.

Een half jaar geleden is een vergelijkbaar onderzoek verricht, maar hierbij ging de aandacht alleen uit naar buitenlandse studenten. Om de ruimtenood onder deze groep te lenigen worden op dit moment driehonderd tijdelijke woningen gebouwd bij het Rengerspark.
[In diverse commentaren hebben we hier aandacht aan besteed, zodat we dit nu verder hier laten rusten.]
Ook wil de gemeente het voormalige schoolgebouw van het Lienward College aan de Kanaalstraat tijdelijk voor deze studenten gebruiken.
[Dus weer alleen voor buitenlandse studenten. Waarom niet voor ALLE studenten? Waarom zouden Nederlandse en buitenlandse studenten niet gewoon gezamenlijk in 1 gebouw kunnen wonen? Waarom moet je buitenlandse studenten apart wegstoppen op de Paardenwei langs de Rengerslaan, ver van de andere bebouwing?! Waar ik ook niet vrolijk van wordt is het woord 'tijdelijk'. Betekent dat een halfbakken verbouw van het v.m. schoolgebouw? Bekend was al dat BWL ging verhuren en dat bouwbedrijf Lont, van wie het gebouw is, (Vermoedelijk vanuit voorkennis vanuit de ambtelijk hoek strategisch door hen aangekocht?) het pand gaat verbouwen. Als dit dezelfde meneer Lont is van wie een kamerpand aan de Voorstreek door de gemeente 'dicht' werd gegooid omdat meneer niet wenste te voldoen aan de verordening op de kamerpanden qua te treffen bouwkundige maatregelen, heb ik geen hoge pet op van de verbouw van het v.m. Lienward College...
Bouwbedrijf Lont zal echter wel een bouwvergunning moeten hebben, of het moet zijn dat B en W zich daar ook onderuit wurmen door te stellen dat het maar om een 'tijdelijk' gebruik gaat voor 5 jaar.
Dat zou dan dezelfde gemeente zijn die kraakpanden ontruimde omdat het kantoorpanden waren maar daarna oogluikend in hetzelfde kantoorpand wel 'kraakwachten' liet wonen... Ik doel hier op het v.m. kantoor van notaris Wierda aan het Zuiderplein. Buitenlandse studenten gebruiken als 'kraakwacht', dat is pas sluw...
Hoef je niks te verbouwen...
Dat los van het feit dat er in Leeuwarden al jaren lang niets meer is gekraakt, ondanks diverse vage verhalen, die nooit concreet waargemaakt werden.]

Versoepeling van de regelgeving, om kamerverhuur te vereenvoudigen, is volgens gemeentewoordvoerder Arjan van de Leur op dit moment niet aan de orde.
[Dit verhaal spreekt een eerder verhaal tegen: "Kamernood hoog. Leeuwarden versoepelt regels" uit het Friesch Dagblad.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Maar ook de landelijke kamernood is hoog, vooral in de vier grote steden. De GroenLinks Tweede Kamerfractie probeert het daarom nog maar eens en stelt voor ook kamerbewoners huursubsidie te geven. Uit de Volkskrant van wo. 21/8/2002:

STUDENTEN MOETEN HUURSUBSIDIE KUNNEN KRIJGEN

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Kamerbewoners moeten huursubsidie kunnen ontvangen en daarnaast zouden hospita's een vrijstelling op hun eigen huursubsidie moeten krijgen als zij kamers verhuren.
[Hospita's hebben tot een bepaald jaarbedrag vrijstelling van inkomstenbelasting als zij een kamer verhuren. Dit gaat dus over kamerverhuur in de woning waar men zelf ook woont. Heeft de verhuurster zelf huursubsidie, dan moet op het huursubsidieformulier worden gezet dat een deel van het huis wordt verhuurd.
Er zijn drie keuzes mogelijk:
Verhuurd is drieachtste deel of minder, tussen drieachtste en vijfachtste deel en vijfachtste deel of meer. Men verliest dan dat gedeelte van de huursubsidie waarop men recht had gehad als men niets verhuurde.
Schaf je dat af zoals GroenLinks wil, dan is dat wel een beetje 'dubbelop' voor hospita's. Anderzijds is de nood hoog en moet men toch wat...
Overigens zou het m.i. wel te billijken zijn indien de verhuurder of verhuurster die in de eigen huurwoning een kamer verhuurt, maar zelf in de bijstand zit, toch de volle huursubsidie mocht houden.
Want in de bijstand zitten en een kamer verhuren, betekent in Leeuwarden dat je bijstandsuitkering met een forfaitair bedrag wordt verlaagd en in andere gemeenten zou het zo kunnen zijn dat je het werkelijke huurbedrag simpelweg weer bij de soos inlevert. Mag je de volle huursubsidie houden, dan ga je in elk geval op dat punt niet achteruit, omdat de huursubsidie niet op de bijstand mag worden gekort.]

Op die manier moet een einde worden gemaakt aan de woningnood onder studenten.
[Daar geloof ik niks van. Zorgt de huursubsidie voor complete woningen dan voor het einde van de woningnood bij de goedkopere woningen? Nee dus. Als ik het goed begrijp geldt het voorstel voor zowel hospitakamers als voor compleet per kamer verhuurde panden waar de verhuurder niet woont.
Vooral die laatsten zullen meteen hun prijzen opschroeven en zij zijn het die dan in feite de huursubsidie inpikken. Dat gaat nu al precies zo met woningen van woningcorporaties:
Zoals een woning leeg komt, schroeven deze z.g. sociale instellingen hun huur fors op...
In feite hebben we het bij huursubsidie over VERHUURsubsidie! Maar ooit is het de bedoeling geweest, dat de huursubsidie de HUURDER aan redelijke huurquotes (verhouding huur/inkomen) zou helpen, maar niet de verhuurder extra ruimte voor huurverhogingen zou bieden.
M.a.w.: Huursubsidie voor kamers zou wel kunnen, mits de maximale redelijke huur volgens het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte niet zo extreem hoog uitkomt als nu.
Het puntenstelsel moet dus worden bijgesteld om te voorkomen dat de verhuurder feitelijk de IHS pakt; niet de huurder. Feit is dat het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte nu ongunstiger is qua maximale prijs per punt dan het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimte.
Ten tweede vind ik dat dan alleen huursubsidie gegeven zou moeten worden als de kamer qua bouwkundige voorschriften en brandvoorschriften het gemeentelijke "o.k." stempel had gekregen.
Ten derde vind ik dat de huurovereenkomst dan in elk geval een component 'kale huur' en 'servicekosten-voorschot' moet bevatten en geen all-in huurbedrag mag geven. Zo niet, geen huursubsidie.
Zo kunnen sommige verhuurders een kamer aanbieden met huursubsidie-mogelijkheid, anderen niet. Dit lijkt dan wat op de oude regeling, waarbij een woningcorporatie de door haar gebouwde onzelfstandige woonruimte in kamervorm of in woongroepmodelletje vorm bij VROM aanmeldde bij oplevering, waarop vervolgens de huurders als ze binnen de voorwaarden vielen, OOK huursubsidie konden krijgen.
Een beetje slimme corporatie deed dat hier indertijd ook en anders trokken wij bij hen wel aan de bel.
En zo werd het mogelijk dat een huurder die hier in de Prins Frederikkazerne onzelfstandige woonruimte huurde, al dan niet in een woongroep-model, toch recht had op huursubsidie.
Kortom: Een huursubsidieregeling onder bepaalde randvoorwaarden lost m.i. weliswaar niet de kamernood op, maar verlaagt wel de huurquotes voor in elk geval sommige kamerhuurders.
Overigens heeft Leeuwarden nog steeds indien men een bijstandsuitkering heeft maar op kamers woont, de mogelijkheid om via de ALGEMENE bijstand de kamerbewoner iets meer algemene bijstand te geven.
M.a.w.: Als je met Abw op een kamer woont krijg je minder dan als je een heel huis huurt, maar bovenop dat minder komt dan weer 3 procent WML (Wettelijk Minimum Loon) als de kamerhuur erg hoog is. Dit is een bestaande regeling hier die nog steeds van kracht is en waarvoor het PEL in het verleden z'n best heeft gedaan. Studenten met studiefinanciering hebben hier natuurlijk niets aan; het gaat om een hele kleine groep Abw-mensen met een hoge kamerhuur. Veel geld kost het de gemeente dus niet.]

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent stelt de maatregelen voor in een initiatiefwet Wet Bevordering kamerverhuur die zij aan diverse maatschappelijke organisaties heeft gestuurd.

Volgens Van Gent is de woningnood onder studenten onnodig hoog en betalen studenten een onevenredig groot deel van hun inkomen aan wonen. "Dat is vaak meer dan 25 procent", aldus Van Gent.
[Dat is veel, maar wanneer verbeteren we nu eens de gewone huursubsidie voor alleenstaanden?! Huurquotes die opliepen tot 40 procent, vooral bij jongeren...
Geen hond die dat een bal kan schelen, ook GroenLinks niet...
Wellicht dat Duivesteijn (PvdA) nu Melkert weg is, op dat punt nu wat meer mag/durft...
Na aktie van het CISA (Alleenstaanden-belangenclub) had hij een tijdje terug waarachtig kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer.]

Volgens GroenLinks is met de extra huursubsidie een bedrag van twintig miljoen gulden gemoeid. In totaal wordt 1,5 miljard euro aan huursubsidie uitgekeerd. Het zou studenten tegemoetkomen, maar tegelijk de woningbouwcorporaties stimuleren meer woningen voor studenten te bouwen.
[Feit is dat ze ongesubsidieerd moeten bouwen en verbouwen. Op zich is leegstand aan het ontstaan bij vooral de wat oudere kantoorpanden. Op zich lenen die zich voor verbouw en hergebruik. Het zou wel betekenen, dat de kamer-huursubsidie in feite naar de woningcorporatie gaat en de huurquote hoog blijft. In feite zou er nog wat objectsubsidie bij moeten, bv. te kweken uit door de corporaties te bouwen en te verkopen koopwoningen, wat gemeentegeld en wat geld van de hogescholen. Wellicht dat dan na het nodige gezucht en rekenwerk kamers zijn toe te voegen, verhuurd door de woningcorporaties.]

De vrijstelling voor verhuurders moet volgens GroenLinks 3493 euro per jaar bedragen.
[Welke vrijstelling? Die voor de huuropbrengsten voor de inkomstenbelasting? Moet die omhoog? Dit is mij even niet duidelijk.]
Nu krijgen verhuurders een strafkorting; ze moeten de opbrengsten van de huur aftrekken van de huursubsidie.
[Zo gesteld als hier is dat niet waar! Er is geen strafkorting en het is ook niet zo dat het jaarbedrag huursubsidie platweg wordt verminderd met de exacte huuropbrengsten uit kamerverhuur:
Zoals gemeld, ben je bij verhuur van maximaal drieachtste van je woningoppervlak simpelweg drieachtste kwijt van je huursubsidie die je anders gehad zou hebben. Vraagt iemand veel huur, dan krijgt diegene meer terug uit de huur dan het verlies en omgekeerd. Het is dus in feite een forfaitaire korting op de huursubsidie.]

Volgens Van Gent zouden door de vrijstelling enkele duizenden kamers beschikbaar komen.
[Dit doelt vermoedelijk op het afschaffen van de korting op huursubsidie bij kamerverhuur in de eigen gehuurde woning. Er staat niet bij waarop deze schatting is gebaseerd, maar het is ook slechts een krantenbericht. Tenslotte nog dit: Ik geeft het voorstel bij de huidige regering geen schijn van kans: Bezuinigen en lagerbetaalden verder de grond indrukken, is m.i. het motto. En ook studenten met weinig inkomen zitten daarbij aan de verkeerde kant van de streep...]


Einde VK-bericht. Commentaar tussen [].