SNEEKER SNIP VERVANGT ZALMSNIP VOOR MINIMA
Tekst amendement PvdA, D66 GroenLinks in raadsvergadering Sneek


'Sneeker snip vervangt Zalmsnip voor minima.'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 26/1/2005 plus:
'Tekst amendement PvdA, D66, GroenLinks Raadsvergadering Sneek 25/1/2005'


We hebben de laatste tijd uitgebreid bericht over de kwestie met de Zalmsnip in 2005 en de steken die het Rijk liet vallen, zodat onverwacht mogelijkheden leken te ontstaan om toch weer de Zalmsnip te kunnen claimen. Zie op onze website m.n.:
http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/324zalm05av.html en:
http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/326zalm5pelrfr.html

Bij de gemeente Sneek kiest men echter voor een andere weg, door een eigen soort 'Zalmsnip' te maken voor minima en wel voor iedereen met inkomsten niet hoger dan 125 procent van de voor hem/haar of hen geldende bijstandsnorm. Die 125 procent is overigens standaard voor hun minimabeleid, terwijl het minimabeleid in diverse andere Friese gemeenten niet hoger gaat dan 110 procent. Leeuwarden steekt daar mager bij af, door bij haar minimabeleid uit te gaan van maximaal 105 procent van de bijstandsnormen die horen bij de diverse huishoudensvormen.
Dat laatste betekent dat bij bv. het kunnen gebruik maken van de AV-Frieso een alleenstaande met net iets meer inkomsten dan het voor hem/haar geldende bijstandsniveau, niet mag meedoen aan de AV-Frieso, maar gezinnen en eenoudergezinnen wel. De AV-Frieso bij ziektekostenverzekeraar De Friesland is net even wat goedkoper in premie dan hun 'gewone' verzekering, terwijl het pakket verzekerde voorzieningen zeker niet minder is. Terug naar de Sneeker snip: De Leeuwarder Courant van woensdag 26/1/2005 meldde prominent op de voorpagina het volgende:

Sneeker snip vervangt Zalmsnip voor minima

Van onze verslaggever

SNEEK - De Zalmsnip is niet meer, maar begint in Sneek een tweede leven als Sneeker Snip. Daar krijgen inwoners met een kleine beurs dit jaar toch de EUR 45 die sinds 1998 voor minima beschikbaar was en nu door het kabinet is afgeschaft.

[De Zalmsnip was bestemd voor alle huishoudens, ongeacht hun inkomsten. Behalve natuurlijk in Leeuwarden, dat kamerbewoners weigerde als huishouden te zien en hen de Zalmsnip weigerde. Slechts 1 jaar ging het goed en konden ook zij dit geld claimen, daarna hadden we nergens meer recht op.]

Op voorstel van D66, PvdA en GroenLinks is het extraatje er voor iedereen met een inkomen tot 125 procent van de bijstandsnorm. Raad, burgemeester en wethouders omarmden het idee voor een eigen, gemeentelijke tegemoetkoming gisteravond eensgezind. In Sneek zijn er ongeveer vijftienhonderd huishoudens die voor het bedrag in aanmerking komen.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hieronder volgt de letterlijke tekst van het wijzigingsvoorstel (amendement) zoals dat op 25/1/2005 in de gemeenteraad van Sneek werd ingediend en wat werd aangenomen:

Amendement PvdA, D66 en GroenLinks: Eenmalige uitbetaling Zalmsnip aan minima

De raad van de gemeente Sneek, in vergadering bijeen op 25 januari 2005,

behandelende het voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Verordening reinigingsheffingen 2005;

overwegende:

dat per 1 januari 2005 de Zalmsnip vanwege bezuinigingen door het Kabinet niet meer door de landelijke overheid aan de gemeenten uitgekeerd wordt en alle huishoudens in Sneek deze financiële lastenverlichting niet meer ontvangen;

dat de premies voor ziektekosten sterk zijn gestegen met ingang van 2005;

dat ook de energiekosten sterk stijgen met ingang van 2005;

dat circa 1500 huishoudens van personen met een inkomen tot 125 procent van de relevante bijstandsnorm hierdoor in 2005 geconfronteerd worden met minder inkomsten en met relatief sterk stijgende kosten;

dat het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten hierdoor in het geding komt;

dat een financiële vergoeding ter hoogte van de (voormalige) Zalmsnip ad. EUR 45,00 hiervoor op zijn plaats is.

BESLUIT:

Het voorstel van het college en wethouders als volgt te amenderen door het bestaande conceptbesluit aan te duiden met I en dit aan te vullen met:

II.
1. Van gemeentewege een "Sneeker snip" (lokaal gebeuren) ten bedrage van EUR 45 te verstrekken aan huishoudens met een inkomen tot 125 procent van de relevante bijstandsnorm.
2. De begrote kosten ad. EUR 67.500,- te dekken ten laste van de algemene reserve.

III.
1. Indien de landelijke overheid alsnog besluit de vergoeding (voorheen Zalmsnip) wel aan de gemeenten te betalen, zal deze vergoeding alsnog ook aan de overige inwoners van Sneek worden uitgekeerd.
2. Bij de begroting voor 2006 na te gaan in hoeverre een structurele oplossing voor het betalen van deze vergoeding aan mensen met een minimuminkomen haalbaar is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2005.

PvdA            GroenLinks


Einde tekst amendement in Raad van Sneek.

Tenslotte: D66 staat niet als mede-ondertekenaar onder het amendement; wellicht heeft deze zich erbij aangesloten tijdens de raadsvergadering en heeft toen alsnog mede ondertekend. Maar het belangrijkste is, dat volgens de LC het amendement werd aangenomen.
Nu gun ik de mensen die het aangaat van harte dit geld, alleen hoop ik niet dat het Rijk roet in het eten gaat gooien door bv. te zeggen:
Dit mag niet, want u bedrijft inkomenspolitiek of bv.:
Eigenlijk is dit categoriale bijzondere bijstand en categoriale bijstand hebben wij als Rijk verboden. Bij dat laatste teken ik wel aan, dat het in Sneek niet gaat om bijstandsgeld, maar om geld uit hun algemene reserve. Dat geld is van de gemeente zelf.

Zoals bekend heeft het PEL op 21/1/2005 een brief gestuurd naar de raadsfracties over de Zalmsnip om te proberen in Leeuwarden de Zalmsnip te redden en het geld te claimen bij het Rijk. Volgens degenen die hier kijk op hebben, zouden de kansen voor een gemeente om dat geld terug te vorderen van het Rijk niet slecht zijn, maar het betekent wel voorfinancieren van de Zalmsnip uit de algemene reserve en dan zien of je dat geld terugvangt uit Den Haag. Voor wie dat een te riskante weg vindt maar toch in elk geval voor de minima nog iets wil doen, zou wellicht de 'Sneeker variant' een oplossing kunnen zijn, mits het Rijk Sneek niet terugfluit.

Nu zit Leeuwarden standaard qua minimabeleid op 105 procent van het relevante bijstandsniveau en dat betekent minder mensen die dan een 'Leeuwarder snip' krijgen, maar Leeuwarden telt weer meer minima dan Sneek, zodat je per saldo aan meer mensen moet uitbetalen. We zitten al een tijdje te wachten op recente cijfers van Sociale Zaken over m.n. de aantallen mensen in de bijstand, zodat het slecht inschatten is hoeveel mensen ongeveer hier dan recht op zouden hebben.

secretariaat PEL