OVER GELDGEBREK NIET KLAGEN:
ZALMSNIP VRAGEN!
Diverse berichten, waaronder een eigen bericht plus
MODELBRIEF OM DE ZALMSNIP AAN TE VRAGEN.


Brief PEL aan College van B. en W. over uitbetalen Zalmsnip


UPDATE 18/1/2005:
College B. en W. wil verordening aanpassen om risico uitbetalen Zalmsnip te vermijden.


UPDATE 28/1/2005:
B. en W. reageren op brief PEL aan College
en op aanvragers Zalmsnip.


UPDATE 2/2/2005:
GEEN ENKELE PARTIJ PROBEERT ZALMSNIP TE REDDEN OF IN ELK GEVAL SOORT ZALMSNIP VOOR MINIMA OVEREIND TE HOUDEN...


UPDATE 11/2/2005:
AANSLAGEN OZB MAAND VERTRAAGD


OVER GELDGEBREK NIET KLAGEN:
ZALMSNIP VRAGEN!

EIGEN BERICHT 15/1/2005

Zoals bekend wilde de regering per 1/1/2005 de Zalmsnip afschaffen. Zie bv. 'Zalmsnip volgend jaar verleden tijd', een bericht uit de Leeuwarder Courant van 6/8/2004.
Echter: De Parlementaire Nieuwsbrief van 10/1/2005 kwam o.a. met het volgende berichtje:

'GEMEENTEN KUNNEN ZALMSNIP TOCH UITKEREN'

Nu de overheid de inwerkingtreding van het besluit om de afschaffing van de Zalmsnip op grond van de tijdelijke Referendumwet heeft opgeschort tot 5 februari 2005, kunnen de gemeenten de bonus toch uitkeren. Het kabinet had in april 2004 besloten het extraatje van ruim 45 euro per huishouden - een bedenksel van het tweede paarse kabinet - af te schaffen om 325 miljoen euro te besparen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat gemeenten zelf zullen opdraaien voor de Zalmsnip als ze besluiten die toch uit te keren.
Volgens het blad Fiscaal up to Date echter staat de overheid 'niet sterk' met dat dreigement en zal ze de uitkering van de bonus via het Gemeentefonds moeten vergoeden.
Binnenlandse Zaken erkent dat er een fout is gemaakt, maar meent die voor 1 februari recht te zetten.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bespreekt het onderwerp donderdag.


Einde bericht uit de Parlementaire Nieuwsbrief.

Dit betekent dat de gemeenten in elk geval tot 1/2/2005 vrij zijn een beslissing te nemen over het wel of niet betalen van de Zalmsnip gezien de ontstane situatie. TeleText meldde onlangs dat de gemeente 'Hof van Enschede' inmiddels had besloten de Zalmsnip uit te betalen in 2005! Het Cliëntenplatform van Opsterland heeft intussen het College van B. en W. aldaar gevraagd een beslissing te nemen. In hun brief werd gesteld dat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) al had gesteld te zullen opkomen voor de belangen van haar leden indien zij tot uitbetaling (moeten) overgaan en dat zonodig de VNG daarvoor gebruik zal maken van alle wettelijke mogelijkheden.

Dat is prachtig, maar dit betekent helemaal niet dat de VNG nu zegt:
Gemeenten betaal die Zalmsnip maar. Let op het woordje 'moeten'. De VNG schreef namelijk op hun website op 10/1/2005 het volgende:

Per 1 januari 2005 zou de lokale lastenverlichting, de zogenaamde 'Zalmsnip', worden afgeschaft. Het desbetreffende wetsvoorstel is eind december door de Eerste Kamer geaccordeerd. De beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2005, is echter door de werking van de Tijdelijke referendumwet niet gehaald. De inwerkingtreding is hierdoor opgeschort tot 5 februari 2005.

Er zijn veel gemeenten die, conform het advies van de VNG, de afschaffing van de 'Zalmsnip' afhankelijk hebben gesteld van de inwerkingtreding van de wet. Wij raden deze gemeenten aan om met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 hun belastingverordening te wijzigen.
Anders zijn gemeenten mogelijk gehouden de Zalmsnip toch aan de burgers uit te keren, terwijl het kabinet de desbetreffende middelen al uit het gemeentefonds heeft gelicht.

[Ook Leeuwarden heeft de afschaffing van de Zalmsnip afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van de wet op 1/1/2005 en natuurlijk zal Leeuwarden als een speer proberen de belastingverordening te wijzigen nog voor de gecombineerde OZB/Afvalstoffenheffing aanslagen de deur uitgaan. In een concept-raadsvoorstel van de VNG, bedoeld als model voor de gemeenten, wordt zelfs gesteld dat e.e.a. niet in de relevante raadsadviescommissie moet worden besproken. Dit is in Leeuwarden de commissie Bestuur en Middelen.]

Wij hebben het kabinet ons ongenoegen over deze gang van zaken in onze brief van 10 januari bekendgemaakt en het kabinet aangesproken voor eventuele nadelige gevolgen voor gemeenten.
Daarnaast hebben wij er bij het kabinet op aangedrongen er alsnog voor te zorgen de wettelijke regeling aan te passen zodat deze de doelstelling van de wetgever alsnog correct weergeeft.

De VNG heeft op 10 januari via een ledenbrief gemeenten hiervan op de hoogte gesteld. In de ledenbrief wordt verwezen naar een voorbeeld raadsvoorstel en modelbesluiten om de verordening aan te passen.


Einde tekst VNG-website. Commentaar tussen [].

De laatste jaren was de gang van zaken in Leeuwarden m.b.t. de Zalmsnip als volgt: Eind februari kwam er een gecombineerde aanslag OZB, Afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. Daarvan werd EUR 49,00 afgetrokken, ofwel de Zalmsnip. Waarom dit EUR 49,00 was en geen standaardbedrag van EUR 45,38 ga ik nu niet verder op in:
Raadpleeg dan op onze website een zoekmachine en typ het woord 'Zalmsnip' in.

Wie kwijtschelding kreeg, kreeg de Zalmsnip rechtstreeks betaald, tenminste als alles goed ging. Kamerbewoners kregen niks, omdat de gemeente weigerde te snappen dat je ook als kamerbewoner een zelfstandig huishouden kon voeren. Andere gemeenten in het land betaalden minimaal 75 procent uit van de Zalmsnip, de rest ging soms naar het minimabeleid.
De Zalmsnip werd in Leeuwarden afgetrokken van de Afvalstoffenheffing.

Reinigingsheffingen 2005:

Eenpersoonshuishouden EUR 258,00 Met Zalmsnip EUR 209,00
Meerpersoonshuishouden EUR 296,00 Met Zalmsnip EUR 247,00

Ik laat die extra container van 240 liter die EUR 110,00 kost maar even buiten beschouwing.

Conclusie: Ook met Zalmsnip had de Afvalstoffenheffing nog fors geweest, maar het had je toch 49 euro gescheeld...

Op 10/1/2005 meldde de landelijke website van de SP dat hun Kamerlid Agnes Kant vragen had gesteld aan de minister van Financiën en Binnenlandse Zaken over deze fout van het Rijk om niet voor 1/1/2005 de wet die de afschaffing moest regelen van de Zalmsnip in het Staatsblad te zetten. Ze wilde weten of gemeenten die in 2005 toch de Zalmsnip gaan betalen, daarvoor gecompenseerd worden door het Rijk.
Ze vond dat door het wel betalen van de Zalmsnip huishoudens een heel klein beetje gecompenseerd zouden worden voor het foute sociaal-economische beleid van de regering.

In tegenstelling tot het Cliëntenplatform Opsterland denken we niet dat je als Cliëntenraad 'een voor beroep vatbaar besluit' van B. en W. kunt afdwingen, mede omdat je geen rechtstreeks belanghebbende bent.
Een Cliëntenraad of een organisatie had en heeft uiteraard geen recht op de Zalmsnip.
Uiteraard kun je als Cliëntenraad en als organisatie wel aan B. en W. vragen om te besluiten de Zalmsnip dit jaar wel uit te betalen en een brief van het PEL daarover aan het College is reeds onderweg, maar dat is een politieke zaak.
We denken dat je onder het mom van 'niet geschoten is altijd mis' nu MET SPOED als rechtstreeks belanghebbend burger ZELF de Zalmsnip moet aanvragen bij B. en W. van Leeuwarden.
Dat wil zeggen: Voor 1 februari 2005 of nog beter:
Zorg dat je brief er ligt VOORDAT Leeuwarden de belastingverordening met terugwerkende kracht wijzigt. Daarvoor kan onderstaande MODELbrief worden gebruikt. Geef de brief zelf af bij de balie van het Stadskantoor en vraag een ontvangstbewijs. Dit is de goedkoopste manier. Gaat dat niet, dan brief aantekenen met ontvangstbevestiging! Een fax is ook rechtsgeldig, e-mailen niet.

Tenslotte: De Zalmsnip was er altijd voor iedereen, niet alleen voor mensen met een minimuminkomen! Ook al heb je meer dan het minimum: Aanvragen die Zalmsnip!


COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Leeuwarden, datum

Geacht College,

Via een ledenbrief van de VNG en via diverse berichten in de pers bent u ongetwijfeld op de hoogte van de kwestie met de Zalmsnip.
Het komt er op neer, dat het u thans niet verboden is in 2005 de Zalmsnip uit te betalen. Uit uw Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005 maak ik op dat nu het in artikel 19 lid 5 bedoelde voorstel van wet niet per 1/1/2005 tot wet is verheven, artikel 8A van de Verordening onverkort van kracht is en dat ik recht heb op de Zalmsnip voor 2005.

Ook als u voor 2005 hiervoor geen geld meer op de begroting had gereserveerd, bent u als gemeente volgens het blad 'Fiscaal up to Date' zeker niet kansloos en staat de rijksoverheid 'niet sterk' als zij vervolgens weigert u de Zalmsnip te compenseren via het Gemeentefonds. Hierover zijn tevens Kamervragen gesteld.

Bij deze verzoekt ondergetekende, als inwoner van de gemeente Leeuwarden u dan ook mij de Zalmsnip uit te betalen van EUR 49,00 of tenminste EUR 45,38 of een van voornoemde bedragen op mijn komende gecombineerde belastingaanslag OZB/Afvalstoffenheffing 2005 in mindering te brengen.

Ik verzoek u om mij op korte termijn uw beslissing mee te delen.

Met vriendelijke groet,


  (naam afzender)

AFZENDER:

NAAM:
ADRES:
POSTCODE/WOONPLAATS:

Postgiro/Bankrekeningnummer:


Einde tekst modelbrief.

DEZE BRIEF VAN DE WEBSITE OPHALEN:

 1. Markeer met de muis het tekstgedeelte waarin de brief staat.
 2. Kopieer de tekst. (Rechtermuisknop)
 3. Minimaliseeer browservenster.
 4. Open programma Kladblok (Notepad) of tekstverwerker Word.
 5. Maak de brief af m.b.v. uw persoonlijke gegevens en vergeet de datum van de brief niet.
 6. Indien in Word: Voeg naar eigen smaak wat opmaak toe.
 7. Print de brief twee maal en onderteken minimaal 1 exemplaar.
 8. Geef tegen ontvangstbewijs het ondertekende exemplaar af bij balie Stadskantoor.

Tenslotte: Hieronder de letterlijke tekst van artikel 8A en artikel 19 van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005:

Lokale lastenvermindering

Artikel 8A

1. Voor degenen die bij het begin van het kalenderjaar belastingplichtig zijn, wordt het bedrag van de belasting, bedoeld in hoofdstuk 1.1. en 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, verminderd met een bedrag van EUR 49,-.

2. Indien het bedrag na een vermindering als bedoeld in het eerste lid negatief is, wordt een aanslag tot dit negatieve bedrag vastgesteld.

3. Indien terzake van artikel 1, onder a, bedoelde belasting, het op de voet van artikel 255 van de Gemeentewet kwijt te schelden bedrag lager is dan het bedrag dat zou zijn kwijtgescholden indien de vermindering, bedoeld in het eerste lid, niet was toegepast, wordt het verschil tussen die bedragen door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar bij een voor administratief beroep bij het college van burgemeester en wethouders vatbare beschikking vastgesteld en uitbetaald aan degene die om kwijtschelding verzoekt.

4. De in artikel 8 bedoelde heffing naar tijdsgelang wordt berekend alsof de lokale lastenvermindering niet zou zijn toegepast.

[N.B.: Met name artikel 19 lid 5 is belangrijk!]

Inwerkingtreding

artikel 19

1. De "Verordening Reinigingsheffingen Leeuwarden 2004", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2003, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.

5. Indien het bij koninklijke boodschap van 21 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale lastenverlichting van * 49,- tot wet wordt verheven en in werking treedt met ingang van 1 januari 2005, komt artikel 8A te vervallen.


Einde tekst art. 8A en 19 van de Verordening Afvalstoffenheffing.

UPDATE: Brief PEL aan College van B. en W. over uitbetaling Zalmsnip.

Uiteraard is de kwestie met de Zalmsnip ook een kwestie die politieke kanten heeft en daarom heeft het PEL op 13/1/2005 de volgende brief aan het College van B. en W. gezonden:VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS
LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://clik.to/pel
=================================================

Leeuwarden 13-1-2005

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: uitkering Zalmsnip

Geacht college,

Zoals bekend heeft het kabinet in april 2004 besloten de Zalmsnip af te schaffen. De overheid is er echter niet in geslaagd dit besluit tijdig af te drukken in het Staatsblad. Als gevolg hiervan staat het gemeenten in 2005 nog vrij de Zalmsnip uit te keren. De gemeente Enschede heeft inmiddels laten weten de Zalmsnip, 45 euro per huishouden, ook daadwerkelijk uit te keren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels gesteld dat gemeenten die overgaan tot uitbetaling van de Zalmsnip niet hoeven te rekenen op vergoeding door het Rijk. Uit de berichtgeving in de pers valt echter af te leiden dat het maar de vraag is of het Rijk zich zo gemakkelijk van haar verplichtingen in deze af kan maken.

Gezien de lastenverzwaring waarmee veel huishoudens in 2005 geconfronteerd worden (het NIBUD verwacht een achteruitgang in het reëel besteedbaar inkomen van 1 2%) zou uitkering van de Zalmsnip voor met name mensen met een minimuminkomen een welkome aanvulling op het (magere) inkomen zijn.
Aangezien het gemeenten echter niet is toegestaan inkomenspolitiek te bedrijven is uitkering van de Zalmsnip aan uitsluitend huishoudens met een laag inkomen niet mogelijk. Dat betekent dat, mocht u het voorbeeld van Enschede willen volgen en overgaan tot uitbetaling van de Zalmsnip, u gehouden bent de Zalmsnip aan alle huishoudens in de gemeente uit te keren. Het behoeft geen betoog dat dit een forse aanslag op de - beperkte - gemeentelijke middelen betekent.

In dit verband hebben wij de volgende vragen voor het college:

- Ziet het college mogelijkheden om uitbetaling
 van de Zalmsnip vergoed te krijgen 
 door het Rijk?
- Is het college bereid om, wanneer vergoeding 
 door het Rijk inderdaad afgedwongen kan worden, 
 over te gaan tot uitbetaling van de Zalmsnip?
- Mocht vergoeding door het Rijk niet 
 afgedwongen kunnen worden, is het college 
 dan bereid uitbetaling van de
 Zalmsnip zelf te financieren?

Gezien het feit dat het Rijk de Zalmsnip per 1 februari alsnog af gaat schaffen, verzoeken wij u voor deze datum tot uitbetaling over te gaan.

Met vriendelijke groet,

                           
    Namens het bestuur van 
    de Vereniging PEL

                               
    Pyt van der Galiën


Einde tekst brief PEL.

UPDATE 18/1/2005

COLLEGE B. EN W. WIL VERORDENING AANPASSEN
OM RISICO UITBETALEN ZALMSNIP TE VERMIJDEN

Zoals we al voorzagen, volgt Leeuwarden het advies van de VNG en gaat de Raad voorstellen de verordening met terugwerkende kracht te wijzigen, zodat de Zalmsnip niet uitbetaald hoeft te worden. De eerstkomende Raadsvergadering is op woensdagavond 2 februari 2004 en te verwachten valt dat onderstaand voorstel dan op de agenda zal staan.

Wat betekent dat nu voor ons verhaal dat je kunt proberen om de Zalmsnip m.b.v. de MODELbrief aan te vragen? Twee dingen:

1. Dat je haast moet maken met het zorgen dat de modelbrief wordt afgegeven. De brief moet er liggen VOOR woensdag 2 februari 2005, dus VOORDAT de Raad het gevraagde besluit kan nemen en vermoedelijk ook wel ZAL nemen, na ongetwijfeld het nodige gejammer van wethouder Krol over rampen die gaan komen, gaten van 2 miljoen euro die geslagen dreigen te gaan worden als zomaar 'iedereen' die Zalmsnip zou aanvragen enz.
Dat in plaats van eens partij te kiezen voor de burgers die tot en met de middeninkomens aan toe te maken hebben met steeds minder bestedingsruimte.
Kortom: Als we hier een Raad met ruggegraat zouden hebben, zou die moeten besluiten:
We betalen die Zalmsnip uit en we slepen het Rijk voor de rechter om compensatie af te dwingen voor het Gemeentefonds!

2. Dat de Verordening met terugwerkende kracht wordt dichtgespijkerd tegen aanvragen van Zalmsnippen. Betekent dat dan dat aanvragen ingediend VOORdat de verordening werd gewijzigd gewoon zullen worden afgewezen op basis van de gewijzigde verordening omdat die met terugwerkende kracht gaat gelden? Vermoedelijk wel, maar het staat te bezien of dat juist is.
Immers: Op het moment van indiening van een aanvraag gold de wijziging nog niet en moet een aanvraag niet worden beoordeeld op basis van de regelgeving zoals die gold op DAT moment??
Een afwijzing moet gebeuren in de vorm van een z.g. 'voor beroep vatbare beschikking', waartegen weer bezwaar en beroep kan worden aangetekend.
Kortom: Ik blijf bij mijn stelling: Aanvragen die Zalmsnip, want niet geschoten is altijd mis!

Hieronder de tekst van de toelichting bij het B. en W. voorstel aan de gemeenteraad:


Bestuurlijke presentatie
Vergadering: Vergadering College van B&W 18-1-2005
Onderwerp: Eerste wijziging van de Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2005

Besluit B&W
1. De raad voorstellen de eerste wijziging op de verordening reinigingsheffingen 2005 vast te stellen,
2. de concept-raadsbrief is vastgesteld.

Toelichting
In het wetgevingstraject rond de afschaffing van de zogenaamde Zalmsnip is door het Rijk een vormfout gemaakt. Om te voorkomen dat de gemeente alsnog de Zalmsnip in 2005 moet uitkeren, is het noodzakelijk met terugwerkende kracht de verordening reinigingsheffingen 2005 aan te passen. Dit, omdat de gemeente de Zalmsnip uitkeerde via de afvalstoffenheffing. Het Rijk biedt geen financiële compensatie voor het geval de gemeente de Zalmsnip toch zou moeten uitkeren. De jaarlijkse kosten van de Zalmsnip bedragen ca. EUR 2 mln.


Einde tekst begeleidende brief.

Hieronder de tekst van het voorstel zelf:

Eerste wijziging van de Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2005

Kenmerk 74129 dp

Aan de gemeenteraad. Per 1 januari 2005 zou de lokale lastenverlichting, de zogenaamde 'Zalmsnip', worden afgeschaft. Het desbetreffende wetsvoorstel is eind december door de Eerste Kamer geaccordeerd. De beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2005, is echter door de werking van de Tijdelijke referendumwet niet gehaald. De inwerkingtreding is hierdoor opgeschort tot 5 februari 2005.

Er zijn veel gemeenten die, conform het advies van de VNG, de afschaffing van de 'Zalmsnip' afhankelijk hebben gesteld van de inwerkingtreding van de wet. Dit is ook in Leeuwarden het geval. De VNG raadt deze gemeenten aan om met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 hun belastingverordening te wijzigen. Wordt de verordening niet gewijzigd dan zijn gemeenten mogelijk gehouden de Zalmsnip toch aan de burgers uit te keren, terwijl het kabinet de desbetreffende middelen al uit het gemeentefonds heeft gelicht.

De VNG heeft het kabinet haar ongenoegen over deze gang van zaken in de brief van 10 januari jl. bekendgemaakt en het kabinet aangesproken voor eventuele nadelige gevolgen voor gemeenten.

Daarnaast heeft de VNG er bij het kabinet op aangedrongen er alsnog voor te zorgen de wettelijke regeling aan te passen zodat deze de doelstelling van de wetgever alsnog correct weergeeft.

Op grond van het bovenstaande, stellen wij u voor in de verordening reinigingsheffingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 het artikel over de Zalmsnip te laten vervallen en daartoe het besluit te nemen.

Leeuwarden, 20 januari 2005

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

mr. dr. G.D. Dales, burgemeester,

drs. C.H.J. Brugman, secretaris.

Nummer
AvdV

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2005 (kenmerk 74129 dp);

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 10 januari 2005;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de
Verordeningen reinigingsheffingen Leeuwarden 2005.

Artikel I

Artikel 8A vervalt.

In artikel 19 vervalt het vijfde lid.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.
Deze verordening wordt aangehaald als 'Eerste wijziging Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2005'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

voorzitter,

griffier.


Einde tekst voorstel B. en W. aan de gemeenteraad.

Tenslotte: De lokale pers was opvallend zwijgzaam over de mogelijkheid om de Zalmsnip aan te vragen. Een vrije pers is leuk, maar je moet B. en W. niet teveel in de wielen rijden? Het enige berichtje dat we zagen, stond in de Leeuwarder Courant van woensdag 19/1/2005:

GEEN KANS OP ZALMSNIP

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden wijzigt voor alle zekerheid haar belastingverordening om te voorkomen dat huishoudens met succes de door het rijk afgeschafte 'zalmsnip' opeisen. Doordat het kabinet draalt met wetgeving zou de uitkering van ongeveer EUR 45 dit jaar toch nog te claimen zijn.
Volgens wethouder Gerrit Krol (financiën) zal de wijziging met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Hierdoor zullen ook snelle aanvragers volgens de wethouder bot vangen.


Dat laatste is nu net de vraag: Welk tijdstip is beslissend bij de formele beoordeling van de vraag of een aanvrager toch recht heeft op de Zalmsnip: Het tijdstip van indiening van de aanvraag of het tijdstip van beoordeling van de aanvraag?
Ten tweede: Ook al zou wethouder Krol gelijk hebben, dan nog kan hij de Gemeentewet niet wijzigen, dat moet de Tweede Kamer doen. Die wijziging heeft de vorm van een "wet tot wijziging van de Gemeentewet" en dat wordt niet eerder dan 5/2/2005 en DAARIN wordt geregeld dat het Rijk de Zalmsnip afschaft. De reden daarvan is, dat de termijn van de Tijdelijke Referendumwet tot zo lang doorloopt, hoewel deze wet zelf maar gold tot 31/12/2004.
Men moet ook goed beseffen dat de Leeuwarder verordening die B. en W. nu willen wijzigen, alleen maar regelde HOE de Zalmsnip in Leeuwarden werd verrekend; nl. met de Afvalstoffenheffing. Andere gemeenten deden dat weer anders en verrekenden de snip bv. met de OZB-aanslag. Kijk je naar de leeuwarder verordening, dan zie je dat het woord Zalmsnip daarin niet voorkomt:
In de tekst staat alleen dat Leeuwarden de Afvalstoffenheffing weer vermindert met EUR 49,00 en in de straks gewijzigde verordening is dat eruit.
Is Leeuwarden hiermee af van de Zalmsnip? Dat is nog maar de vraag m.b.t. aanvragers die voordat de Gemeentewet gewijzigd wordt, de Zalmsnip hadden aangevraagd en het is ook de vraag of Leeuwarden als zij al zou betalen, dat geld niet gewoon dan van het Rijk kan terugvorderen...

secretaris PEL


UPDATE 28/1/2005

LEEUWARDEN - De Model-brief op de website van het PEL om bijtijds de Zalmsnip aan te vragen schijnt door enige tientallen mensen te zijn aangevraagd. Dit, omdat sommige mensen de brief hebben bijgekopieerd en verder hebben verspreid. Hulde! Dit geeft een sneeuwbal-effect en een volgende keer zullen we van dit soort brieven maar een 'kettingbrief' maken en expliciet vragen om de brief via e-mail of via doorkopieerwerk verder te verspreiden onder vrienden, buren en bekenden.

Inmiddels heeft het PEL op haar brief aan het College van B. en W. (zie eerder in dit bericht) een reactie gekregen.
Het opvallende is, dat degenen die de Zalmsnip aanvroegen via onze Model-brief, een identieke brief als antwoord hebben gekregen...
M.a.w.: Alleen de naam van de geadresseerde was anders, verder was de tekst gelijk.
De B. en W. reactie op de brief van PEL volgt hieronder:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon: 058 2338833

Algemene Zaken

Gemeente Leeuwarden

vereniging PEL
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp: Afschaffen Zalmsnip
Uw kenmerk -
Sector Financiële Dienstverlening
Team Belastingen
Doorkiesnummer (058) 233 81 59 dhr. B. Sytsma
Bijlagen

Datum 25 januari 2005, verzonden: 26 jan 2005

Geacht Bestuur,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief d.d. 18 januari 2005 over het afschaffen van de Zalmsnip.
Over het afschaffen van de Zalmsnip kunnen wij het volgende zeggen.
De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft bij het vaststellen van de begroting 2005 besloten in 2005 en verder geen zalmsnip meer te verstrekken. Dit, omdat het Rijk deze kosten niet meer aan de gemeente vergoedt. In het geval van Leeuwarden gaat het om een bedrag van EUR 2 mln per jaar!
Door het Rijk is in het wetgevingstraject rond de afschaffing van de zalmsnip een vormfout gemaakt. Het college heeft inmiddels besloten om deze vormfout te herstellen. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente ten onrechte EUR 2 mln aan Zalmsnippen zou moeten uitbetalen.

Tegen dit besluit van het college is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Op 2 februari aanstaande zal de raad van de gemeente Leeuwarden een definitief besluit over de reparatie van de vormfout nemen. Mocht u het met deze reparatie niet eens zijn dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de gemeenteraad van Leeuwarden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

drs. R.W.J. Westerveld,
Sectormanager Financiële Dienstverlening.


Einde tekst reactie B. en W. op brief PEL over Zalmsnip 2005 aan het College.

Reactie: Omdat de brief van PEL uiteraard niet bedoeld was om voor het PEL een Zalmsnip te vragen, maar een 'politieke' brief was, is het vrij idioot van B. en W. om te schrijven dat tegen 'dit besluit van het College' geen bezwaar mogelijk is. Het is een belediging van onze intelligentie om te veronderstellen dat het PEL tegen een besluit van B. en W. om de Raad voor te stellen de Verordening te wijzigen, (want dat was dat B. en W. besluit eigenlijk en verder niets!) ook maar bezwaar zou willen aantekenen. Alsof dat ergens in onze brief gesuggereerd wordt...
Kortom: Stropop-argumentatie. Het kan ook zijn dat de ambtenaar bij het schrijven van zijn antwoord zat te denken aan een domme brief van de Cliëntenraad van Opsterland aan hun gemeente, waarin werd gevraagd om een 'voor beroep vatbare beslissing' voor die Cliëntenraad van B. en W. aldaar...
Die brief werd geheel ten onrechte aangeprezen op een recente middag van het FSU en het POC (Provinciaal Overleg Cliëntenraden Friesland; een FSU-schepping) over schuldhulpverlening en armoede. Ten onrechte, omdat die brief op een aantal punten gewoon inhoudelijk niet klopte.
Zoals gemeld, heeft het PEL op 21/1/2005 vervolgens een brief over de Zalmsnip naar de raadsfracties gestuurd.

Zoals gezegd: Ook degenen die voor zichzelf via onze Model-brief de Zalmsnip hadden aangevraagd, kregen een identieke brief van B. en W.
Daarom nogmaals de tekst plus commentaar tussen blokhaken erbij, maar nu geredeneerd vanuit het gezichtspunt van een individuele aanvrager die zo'n reactie retour krijgt:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon: 058 2338833

Algemene Zaken

Gemeente Leeuwarden

[NAAM GEADRESSEERDE]
[ADRES]
[POSTCODE LEEUWARDEN]

Onderwerp: Afschaffen Zalmsnip
Uw kenmerk -
Sector Financiële Dienstverlening
Team Belastingen
Doorkiesnummer (058) 233 81 59 dhr. B. Sytsma
Bijlagen

Datum 25 januari 2005, verzonden: 26 jan 2005

Geachte [naam geadresseerde],

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief d.d. 18 januari 2005 over het afschaffen van de Zalmsnip.
Over het afschaffen van de Zalmsnip kunnen wij het volgende zeggen.
De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft bij het vaststellen van de begroting 2005 besloten in 2005 en verder geen zalmsnip meer te verstrekken. Dit, omdat het Rijk deze kosten niet meer aan de gemeente vergoedt. In het geval van Leeuwarden gaat het om een bedrag van EUR 2 mln per jaar!

[Reactie: De stelling is: "De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft bij het vaststellen van de begroting 2005 besloten in 2005 en verder geen zalmsnip meer te verstrekken."
Welnu, dan is het toch verder klaar? Waarom willen B. en W. dan de Verordening wijzigen met terugwerkende kracht?! Of is dat z.g. 'besluit' van de Raad bij de begrotingsbehandeling toch niet zo waterdicht?
Laten we eens kijken: Op 8/11/2004 behandelde de Raad de z.g. 'Programmabegroting 2005'. Deze bestond uit een aantal dikke boeken met tekst en veel cijfers.
Over de Zalmsnip stond daar bij 'Beleidsbegroting' '2.2. De paragrafen: Lokale heffingen' op blz. 132 o.a. het volgende:
"De bekendste lastenverlichtingsmaatregel is de korting lokale lasten, beter bekend als de Zalmsnip. In Leeuwarden kreeg elk huishouden hiervoor een korting van EUR 49 op de aanslag gemeentelijke belastingen. Ongeveer 42.000 huishoudens kregen de Zalmsnip uitbetaald voor een totaal bedrag van EUR 2.042.500.
Met ingang van 2005 wordt de Zalmsnip door het kabinet Balkenende II afgeschaft. Voor Leeuwarden betekent dat een verlaging van de algemene uitkering met ongeveer eenzelfde bedrag. Wij stellen u dan ook voor de uitkering van de Zalmsnip eveneens te beëindigen."
Einde citaat.

Simpel vertaald: Omdat het Rijk de Zalmsnip afschaft, ofwel geen geld hiervoor meer stort in het Gemeentefonds ('de algemene uitkering'), stoppen wij op onze beurt ook met de Zalmsnip aan de burgers te betalen.
We kijken vervolgens in de Programmabegroting bij "Uitzettingen/Inkrimpingen Structureel" in 'Bijlage A' bij nr. 5.10. Daar staat:
"5.10 Dienst/omschrijving 2005 2043 (= bedrag maal 1000) Betreft de taakmutatie vanuit de algemene uitkering in verband met de afschaffing van de EUR 45,38 maatregel"
Maar op 1/1/2005 had het Rijk de Zalmsnip helemaal niet afgeschaft, want de Wet van 23/12/2004, houdende wijziging van de Gemeentewet i.v.m. de afschaffing van de lokale lastenverlichting van EUR 45,38 en inhoudend dat artikel 229d van de Gemeentewet (waarin wordt geregeld dat een gemeente via die Zalmsnip aan lokale lastenverlichting kan doen) wordt geschrapt, treedt pas op 5/2/2005 in werking. M.a.w.: Per 1/1/2005 was er geen sprake van een 'taakmutatie' door het Rijk richting gemeenten waarbij aan Leeuwarden EUR 2.043.000 minder zou worden betaald via de 'algemene uitkering'. Het raadsbesluit bij de begrotingsbehandeling houdt in feite niet meer in dan dat besloten wordt dat het Rijk (!) een 'taakmutatie' uitvoert 'vanuit de algemene uitkering'. Alsof de gemeente KAN besluiten welke taken (geldstromen) het Rijk via het Gemeentefonds delegeert richting gemeenten.
Even voor advocaat van de duivel spelen: Maar de Raad ging bij de begrotingsbehandeling toch ook akkoord met de tekst waar in staat dat de gemeente eveneens de uitkering van de Zalmsnip stopt? (Zie eerdere citaat)
En de Raad had toch die vrijheid op grond van artikel 229d Gemeentewet? Per slot mocht een Raad op grond van dat artikel besluiten een Zalmsnip te geven, maar er stond niet in dat dit moest.
Nu wil ik niet beweren dat burgers niks met raadsbesluiten van doen hebben, maar ik vind dat burgers toch in de eerste plaats van doen hebben met de door de Raad vastgestelde Verordeningen die over de rechten en plichten van die burgers gaan. En artikel 8A van de Leeuwarder Verordening Afvalstoffenheffing spreekt niet over het kunnen betalen van een Zalmsnip, maar gewoon van het verminderen van de Afvalstoffenheffing met het bedrag van de Zalmsnip zonder nadere voorwaarden. En de voorwaarde die in de Verordening staat, dat het feest niet doorgaat als op 1/1/2005 de Gemeentewet was gewijzigd (art. 229d eruit) is niet vervuld.]

Door het Rijk is in het wetgevingstraject rond de afschaffing van de zalmsnip een vormfout gemaakt. Het college heeft inmiddels besloten om deze vormfout te herstellen. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente ten onrechte EUR 2 mln aan Zalmsnippen zou moeten uitbetalen.

[Reactie: Hoezo, deze vormfout? Alleen het Rijk kan haar eigen vormfouten herstellen. En in dit geval kan dat niet 'met terugwerkende kracht' maar kan de wijziging van de Gemeentewet pas in werking treden op 5/2/2005. Het College heeft alleen besloten om de Raad voor te stellen de Verordening Afvalstoffenheffing met terugwerkende kracht te wijzigen. Dat mag het College voorstellen en het is ronduit idioot te suggereren dat een burger tegen een voorstel van B. en W. richting Raad bezwaar zou willen aantekenen. Een duidelijke poging om de aanvragers te overbluffen. Kortom: Het College heeft niks te besluiten over reparatie van fouten van het Rijk, noch over het wijzigen van een lokale Verordening. Over dat laatste beslist de Raad, niet B. en W. hoe graag een ambtenaar dat ongetwijfeld zou willen, en tracht te suggereren.]

Tegen dit besluit van het college is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Op 2 februari aanstaande zal de raad van de gemeente Leeuwarden een definitief besluit over de reparatie van de vormfout nemen. Mocht u het met deze reparatie niet eens zijn dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de gemeenteraad van Leeuwarden.

[Reactie: Het heet: 'tegen dit besluit van het college is het niet mogelijk bezwaar te maken' en even daarvoor staat: 'het college heeft inmiddels besloten om deze vormfout te herstellen'. Even op een rijtje:
1. Het College besloot op dinsdag 18/1/2005 om de Raad voor te stellen de eerste wijziging op de verordening reinigingsheffingen 2005 vast te stellen. Niet meer en niet minder.
2. Tegen dat besluit is inderdaad geen bezwaar mogelijk. Die zinsnede is bedoeld om de aanvragers op het verkeerde been te zetten en af te bluffen.
3. Tegen de antwoordbrief die de aanvragers kregen, zoals hier besproken, is m.i. echter wel bezwaar en beroep mogelijk.
4. Het gaat namelijk om het afwijzen van het verzoek om vermindering van de afvalstoffenheffing met een bedrag zoals genoemd in artikel 8A van de 'Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005.' zoals deze gold op het moment van de aanvraag.
5. Niet in te zien valt dat DAARTEGEN (tegen die afwijzing) geen bezwaar en beroep mogelijk is, of indien sprake is van een weigering om een beschikking te geven, geen bezwaar mogelijk is tegen de fictieve weigering om een beschikking te geven.]

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

drs. R.W.J. Westerveld,
Sectormanager Financiële Dienstverlening.


Einde reactie B. en W. op zowel de brief van PEL aan B. en W. als aan degenen die verzochten om hen de Zalmsnip te betalen. Commentaar tussen [].

UPDATE 2/2/2005

EIGEN BERICHT

GEEN ENKELE PARTIJ PROBEERT ZALMSNIP
TE REDDEN OF IN ELK GEVAL SOORT ZALMSNIP VOOR MINIMA OVEREIND TE HOUDEN...

LEEUWARDEN 2/2/2005

In de Raadsvergadering van hedenavond werd door de Lokale Leeuwarder partij gevraagd een hamerstuk op de agenda, namelijk een wijziging met terugwerkende kracht van de Verordening Reinigingsrechten, als inhoudelijk agendapunt te behandelen. In die Verordening zit nl. de verrekening met de Zalmsnip ingebouwd.

De heer Jacobse van de LLP vroeg o.a. aan wethouder Krol van financiën hoe de juridische positie van de gemeente was bij de afhandeling van 'claims', waarmee hij bedoelde: de aanvragen voor een Zalmsnip. Hij vroeg ook of er 'claims' waren binnengekomen.

Wethouder Krol antwoordde, dat ze indertijd hadden besloten de Zalmsnip af te schaffen, maar dat ze niet als enige gemeente in de Verordening hadden ingebouwd dat als er toch nog rijksgeld zou komen, de Zalmsnip wel door zou gaan. Ik vertaal het nu maar even vrij met mijn eigen woorden. Hij meldde dat 'een aantal mensen' inderdaad de Zalmsnip hadden aangevraagd, maar dat ze 'niet-ontvankelijk' zouden worden verklaard, "omdat de Zalmsnip is ingebed in de aanslag (bedoeld wordt de aanslag Afvalstoffenheffing) die nog niet verstuurd is."
Hij stelde dat deze normaal eind februari werd verstuurd, maar dat dit nu pas eind maart zou gebeuren.

Het is juist: Normaal komt de gecombineerde OZB/Afvalstoffenheffing eind februari. Waarom nu eind maart? Wellicht omdat dan de bezwaartermijn voor het indienen van bezwaarschriften tegen de weigering om de Zalmsnip te verstrekken verstreken is?

Over ideeën van de LLP om een soort 'Zalmsnip' net als in Sneek in te voeren, werd niets meer vernomen, noch over een eventuele uitwijkmanoeuvre die je zou kunnen maken richting categoriale bijzondere bijstand voor 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten, omdat 'Sneek' vermoedelijk door het Rijk als inkomenspolitiek (verboden!) zal worden gezien. Het enige dus waren de 'zorgen' van de LLP over die 'claims', zodat het leek alsof dat bijna werd beschouwd als een soort 'vijandelijke daad' richting gemeente... Help, de gemeente ligt onder vuur...
Burgers liggen al jaren onder bezuinigingsvuur: Minder inkomsten en hogere lasten enz.

Overigens zwegen alle andere partijen, ook de SP, PAL/GroenLinks en de FNP en bij de LLP vraag je je toch af of de fusie tussen Leefbaar Leeuwarden, die toch vaak sociale standpunten naar voren bracht, waar de SP zweeg of afwezig was, en de NLP die veel rechtsere standpunten had op sociaal gebied, niet als resultaat gaat hebben dat het sociale gezicht het onderspit gaat delven bij de LLP. Dat laatste hoop ik niet, wellicht wordt er bij de komende commissie Welzijn op 9/2/2005 toch nog iets ten behoeve van in elk geval de minima naar voren gebracht.

Al met al komt het er op neer dat de Raad hedenavond akkoord ging met het voorstel van B. en W. om de Verordening Reinigingsrechten met terugwerkende kracht tot 1/1/2005 te wijzigen.

secretariaat P.E.L.


UPDATE 11/2/2005

Op 2/2/2005 meldden we in een eigen bericht, dat op die avond in de vergadering van de Raad, toen de Verordening Reinigingsrechten 2005 met terugwerkende kracht werd gewijzigd, om te voorkomen dat de Zalmsnip zou moeten worden betaald, wethouder Krol van financiën had gemeld: De gecombineerde aanslag OZB/Afvalstoffenheffing wordt niet eind februari verstuurd, zoals gebruikelijk, maar pas eind maart en in de context zoals hij dat stelde, werd een verband gesuggereerd tussen de bezwaartermijn van zes weken op de afwijzing van de Zalmsnip-aanvraag door diverse burgers en de verschijningsdatum van de aanslag, hoewel dat verband mij in elk geval niet duidelijk was en nog niet is. Maar goed, ik ben geen fiscaal jurist, dus wellicht zou dat verband er kunnen zijn. De Leeuwarder Courant meldde echter op vrijdag 11/2/2005 een andere oorzaak voor de vertraging:

AANSLAGEN OZB MAAND VERTRAAGD

LEEUWARDEN - De nieuwe taxatie-waarden en de bijbehorende belastingaanslagen over de onroerende zaken vallen pas eind maart in de bus. Dit is een maand later dan zou moeten. De gemeente Leeuwarden ontmoet technische problemen bij het klaarmaken van de tienduizenden zendingen.

[Of die maand vertraging ook betekent dat bepaalde fatale termijnen worden overschreden, zodat de aanslag om die reden aanvechtbaar is? Ik dacht het niet, maar dat zou nagezien moeten worden, of er zou even een vraagje moeten worden gesteld aan de Waarderingskamer. Overigens is het weer een raar verhaal: Voorgaande jaren waren er helemaal geen problemen met zowel de aanslag OZB als de aanslag Afvalstoffenheffing op 1 aanslagbiljet te zetten. Nu plotseling wel? Een tijdje terug deed de gemeente haar oude computers allemaal weg; de grote kans om de minima een pc te geven, zoals we graag wilden en hadden voorgesteld. Ging mooi niet door dus. Zou dit de 'wraak' zijn?... Probleempjes met de nieuwe pc's en uiteraard de nieuwe solfware?]

Voor verzending van de gecombineerde aanslagbeschikking moet geput worden uit gegevens die in twee verschillende dataregisters zitten. Het blijkt tijdrovend te zijn om beide te koppelen.

[Verschillende programma's gebruikt voor de verschillende databases? Wat is dan bij het PEL het leven simpel: Een oud databaseprogramma met mogelijkheid om twee databases te 'mengen' zodat een derde, gecombineerde database ontstaat...]

Volgens de Waarderingskamer, die toezicht houdt op tijdige verzending, hebben wel meer gemeenten zulke automatiseringsproblemen.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].