Brief P.E.L. aan alle Raadsfracties:
Vragen over de Zalmsnip in 2005 plus standpunt P.E.L.:
Betaal ook in 2005 de Zalmsnip uit!


Achtergrondinfo uit blad
'Fiscaal up to Date':
* Zalmsnip onverwacht nog maand van kracht: Gemeenten kunnen Zalmsnip nog na 1 januari uitkeren.
* Tekst Wet van 23/12/04 houdende wijziging van de Gemeentewet i.v.m. afschaffing lokale lastenverlichting
van EUR 45,38.

* Tekst Artikel 229D Gemeentewet.


Zie voor de voorgeschiedenis van deze brief: 'Over geldgebrek niet klagen: Zalmsnip vragen!'
Op 21/1/2005 is de volgende brief via de e-mail verzonden naar de raadsfracties van alle politieke partijen met een kopie naar alle raadsleden over de Zalmsnip in 2005.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS
LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://clik.to/pel
==========================================

Leeuwarden, 21/1/2005

Aan: de Raadsfracties van alle politieke partijen

Betreft: uitkering Zalmsnip

Geachte raadsleden,

Zoals bekend heeft het kabinet in april 2004 besloten de Zalmsnip af te schaffen. De overheid is er echter niet in geslaagd dit besluit tijdig af te drukken in het Staatsblad. Als gevolg hiervan staat het gemeenten in 2005 nog vrij de Zalmsnip uit te keren.
De gemeente Enschede heeft inmiddels laten weten de Zalmsnip, 45 euro per huishouden, ook daadwerkelijk uit te keren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels gesteld dat gemeenten die overgaan tot uitbetaling van de Zalmsnip niet hoeven te rekenen op vergoeding door het Rijk. Uit de berichtgeving in de pers valt echter af te leiden dat het maar de vraag is of het Rijk zich zo gemakkelijk van haar verplichtingen in deze af kan maken.

Gezien de lastenverzwaring waarmee veel huishoudens in 2005 geconfronteerd worden (het NIBUD verwacht een achteruitgang in het reëel besteedbaar inkomen van 1 2%) zou uitkering van de Zalmsnip voor met name mensen met een minimuminkomen een welkome aanvulling op het (magere) inkomen zijn, hoewel het de laatste tijd duidelijk is geworden dat veel huishoudens met middeninkomens ook in de problemen beginnen te raken.
Aangezien het gemeenten echter niet is toegestaan inkomenspolitiek te bedrijven is uitkering van de Zalmsnip aan uitsluitend huishoudens met een laag inkomen niet mogelijk. Dat betekent dat, mocht u het voorbeeld van Enschede willen volgen en overgaan tot uitbetaling van de Zalmsnip, u gehouden bent de Zalmsnip aan alle huishoudens in de gemeente uit te keren. Het behoeft geen betoog dat dit een forse aanslag op de - beperkte - gemeentelijke middelen betekent.

Op 13/1/2005 hebben wij een soortgelijke brief verzonden als deze, aan het College van B. en W. Via de e-mail hebben wij die brief ter informatie aan alle raadsleden toegezonden. Een aantal burgers heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor de Zalmsnip 2005. Een reactie van B. en W. op onze brief hebben wij niet ontvangen en mede daarom leggen wij deze kwestie voor aan de raadsfracties.

De stand van zaken is momenteel dat het College op 18/1/12005 heeft besloten aan de Raad een voorstel te doen om de verordening waarin de verrekening van de Zalmsnip met de afvalstoffenheffing is geregeld, met terugwerkende kracht te wijzigen, in die zin, dat het artikel over de Zalmsnip komt te vervallen.
Te verwachten valt dat het voorstel tot wijziging van de 'Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005' op 2 februari 2005 op de agenda staat voor de Raadsvergadering.

Volgens het concept-Raadsvoorstel zou de Zalmsnip Leeuwarden jaarlijks 2 miljoen euro kosten.
Volgens het blad 'Fiscaal up to date' is de gemeente echter niet kansloos als zij dat geld claimt voor het Gemeentefonds en staat de rijksoverheid 'niet sterk' als zij vervolgens weigert de gemeente de Zalmsnip te compenseren. Daarvoor is het echter wel nodig om voordat het Rijk de Gemeentewet wijzigt (5/2/2005) als Raad te besluiten ook in 2005 de Zalmsnip uit te keren.
Daarvoor is echter politieke moed nodig: Moed om tegen het rijksbeleid in te gaan en de verordening *niet* te wijzigen en moed om vervolgens het rijk financieel verantwoordelijk te stellen voor haar eigen gehannes met de regelgeving rond de Zalmsnip.

In dit verband hebben wij de volgende vragen aan u:

- Ziet u mogelijkheden om uitbetaling van 
 de Zalmsnip vergoed te krijgen door het Rijk?
- Is u bereid om, wanneer vergoeding door 
 het Rijk inderdaad afgedwongen kan worden,
 over te gaan tot uitbetaling van de Zalmsnip?
- Mocht vergoeding door het Rijk niet 
 afgedwongen kunnen worden, is u dan bereid
 uitbetaling van de Zalmsnip zelf te 
 financieren middels het zoeken van
 nadere dekking op de gemeentebegroting?

Het zal u duidelijk zijn dat het PEL voorstander is van het ook dit jaar uitbetalen van de Zalmsnip op de wijze zoals de laatste jaren in Leeuwarden gebruikelijk is geweest, nl. via verrekening met de afvalstoffenheffing en rechtstreekse betaling aan die huishoudens die recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
Bij deze verzoeken wij u dan ook om deze kwestie in uw fractie te willen bespreken.

                        
     Met vriendelijke groet,
                             
     Namens het bestuur van de Vereniging PEL    
                           
                           
        
     secretaris

Bijlage:
- Tekst PEL-website
over de Zalmsnip 2005.
(Incl. brf. aan B. en W.)


Einde tekst brief PEL.

Opgehaald van website blad 'Fiscaal Up to Date':
ZALMSNIP ONVERWACHT NOG MAAND VAN KRACHT
Gemeenten kunnen Zalmsnip nog na 1 januari 2005 uitkeren plus:
Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de
Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale
lastenverlichting van EUR 45,38

(Archief van blad 'Fiscaal up to Date') plus:
Tekst Artikel 229D Gemeentewet.


Zalmsnip onverwacht nog maand van kracht

Gemeenten kunnen Zalmsnip nog na 1 januari 2005 uitkeren

De Wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale lastenverlichting van EUR 45,38. Op grond van het in artikel III vermelde zou de Wet per 1 januari 2005 in werking treden.
In een hierbij opgenomen voetnoot staat vermeld dat de inwerkingtreding van deze Wet op grond van de tijdelijke Referendumwet is opgeschort tot 5 februari 2005.

Naar aanleiding van vragen van Fiscaal up to Date over de gevolgen van de opschorting van de datum van inwerkingtreding, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat de facultatieve bepalingen in de Gemeentewet het de gemeenten mogelijk maken het bedrag van EUR 45,38 via één van de genoemde gemeentelijke belastingen te distribueren.
Gemeenten zijn op grond van de wet niet verplicht om dit bedrag ook daadwerkelijk uit te keren, maar zij kunnen wel besluiten om dit bedrag alsnog dit jaar aan de burgers te doen toekomen. Dit betekent dat gemeenten die dat willen nog tot 5 februari 2005 - en dus tegen het kabinetsbeleid en het doel van het wetsvoorstel in - een eigen inkomensbeleid kunnen voeren met de Zalmsnip. Gemeenten die hiervoor warm lopen, moeten snel zijn en kunnen volgens Fiscaal up to Date van het Rijk een uitkering uit het gemeentefonds vragen, aangezien de opschorting van de inwerkingstredingsdatum ook hiernaar doorwerkt.

Bron:
Fida 20044683 - Staatsblad 30-12-2004, nr. 2004/743


Archief van blad 'Fiscaal Up to Date':

FutD - archief


Nummer fida20044683
Bron Koninklijk Besluit 30 december 2004 2004-743

Titel Gemeenten kunnen Zalmsnip nog na 1 januari 2005 uitkeren

Samenvatting
De Wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale lastenverlichting van EUR 45,38 is in het Staatsblad geplaatst. Op grond van het in artikel III vermelde zou de Wet per 1 januari 2005 in werking treden.
In een hierbij opgenomen voetnoot staat vermeld dat de inwerkingtreding van deze Wet op grond van de tijdelijke Referendumwet is opgeschort tot 5 februari 2005.
Over de gevolgen van de opschorting van de inwerkingtredingsdatum, heeft het Tweede-Kamerlid mevrouw Kant (SP) vragen gesteld aan de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken. Mevrouw Kant wil van de bewindslieden weten of zij van plan zijn om gemeenten die in 2005 een Zalmsnip uitbetalen, via het gemeentefonds te vergoeden. Verder vroeg zij of de bewindslieden het redelijk zouden vinden als de kosten voor gemeenten niet meer worden vergoed als zij door fouten van de Rijksoverheid gedwongen worden de Zalmsnip alsnog uit te keren.
Tekst Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2004

743

Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de
Gemeentewet in verband met de afschaffing van de lokale
lastenverlichting van EUR 45,38

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de lokale lastenverlichting van EUR 45,38 af te schaffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 229d vervalt.

B

In Artikel 233a, tweede lid, aanhef, wordt "Algemene wet, de Invorderingswet 1990 en artikel 229d" vervangen door:
Algemene wet en de Invorderingswet 1990.

C

Artikel 255a vervalt.

ARTIKEL II

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

D

In Artikel 15.33, derde lid, wordt "de artikelen 216 tot en met 219, 229d en 230 tot en met 257" vervangen door: de artikelen 216 tot en met 219 en 230 tot en met 257.

ARTIKEL III*

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

Uitgegeven de dertigste december 2004

De Minister van Justitie,

J.P.H. Donner

VOETNOOT:

* Op grond van artikel 12, tweede lid, van de Tijdelijke referendumwet is de inwerkingtreding van deze wet opgeschort.
Deze wet treedt in werking met ingang van 5 februari 2005.

Datum 20041230
Aantal pagina's 1

1997-2005 Fiscaal up to Date BV, alle rechten voorbehouden


Tekst artikel 229d van de Gemeentewet.

Dit artikel vervalt dus per 5/2/2005.

(Tekst geldend op: 23-01-2005)

Artikel 229d
1. De raad kan bepalen dat voor diegenen die bij het begin van het kalenderjaar belastingplichtig zijn voor:
a. de belasting, bedoeld in artikel 220, onderdeel a, of artikel 221, eerste lid, onderdeel a, steeds voorzover het betreft zaken die geheel of gedeeltelijk tot woning dienen;
b. een recht op grond van artikel 229, eerste lid, ter zake van het gebruik van de riolering voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater;
c. een recht op grond van artikel 229, eerste lid, dan wel een heffing als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer ter zake van het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;

het belastingbedrag ter zake van de belastingen, bedoeld in onderdeel a, of de belastingen, bedoeld in de onderdelen b en c, wordt verminderd met ten hoogste EUR 45,38.
2. Indien het bedrag na een vermindering als bedoeld in het eerste lid negatief is, wordt een aanslag tot dit negatieve bedrag vastgesteld.