Notitie Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken Friesland:
"BEINVLOEDINGSMOMENTEN CLIENTENRADEN SOCIALE ZAKEN EN BELANGENORGANISATIES GERICHT OP DE VOORBEREIDING EN INVOERING NIEUWE BIJSTANDSWET"


Verzonden d.d. 14/3/2003 naar 'Lijst.Baanloos':
Notitie inzake beinvloedingsmomenten Cliëntenraden Sociale Zaken en belangenorganisaties gericht op de voorbereiding en invoering nieuwe bijstandswet.
(Wet Werk en Bijstand)


Op 28 maart 2003 is er weer 2-maandelijks Provinciaal Overleg Cliëntenraden Sociale Zaken Friesland en een van de punten die op de agenda staan gaat over welke strategie je als belangenorganisatie of cliëntenraad kunt volgen als je wilt proberen wat invloed te krijgen op het plaatselijk beleid van je gemeente als de nieuwe Wet Werk en Bijstand ingevoerd wordt. Men wil een bespreking houden en discussie voeren aan de hand van onderstaande notitie.
Omdat het hier gaat om een landelijke wet, is e.e.a. ook van belang voor organisaties elders in het land. Daarom brengen we deze notitie ook naar buiten voor iedereen die met deze materie bezig is.
Hieronder volgt de letterlijke tekst die op 11/3/2003 werd gemaakt:

BEINVLOEDINGSMOMENTEN CLIËNTENRADEN SOCIALE ZAKEN EN BELANGENORGANISATIES GERICHT OP DE VOORBEREIDING EN INVOERING NIEUWE BIJSTANDSWET.

Op de themamiddag over de nieuwe bijstandswet - op 11 februari j.1. - is afgesproken om een vervolg te geven op het provinciaal overleg Cliëntenraden SoZa. Op de themamiddag is de inhoud van het wetsvoorstel gepresenteerd en besproken. Er is een notitie van Pyt van der Galiën uitgedeeld en op verzoek is het wetsvoorstel met memorie van toelichting toegestuurd. Op het aanstaande overleg van de cliëntenraden op 28 maart staat de beinvloedingsstrategie centraal: welke stappen kunnen de cliëntenraden en belangenorganisaties nemen en op welke momenten?

In deze notitie staan de mogelijke stappen op rij gezet. De notitie is niet bedoeld als handleiding, maar als een lijst met tips. Ook kan de notitie gebruikt worden als 'checklist'.

Landelijk

Een groot aantal landelijke belangenorganisaties houdt zich bezig met de beïnvloeding van het rijksbeleid met betrekking tot de bijstandswet. Dat gebeurt vooral via de Sociale Alliantie. Het wetsvoorstel ligt nu sinds eind december 2002 bij de Raad van State, adviesorgaan van de regering. Zolang het kabinet Balkenende demissionair is, gebeurt er niets mee. Het wetsontwerp wordt in deze periode ook niet openbaar gemaakt. Als het nieuwe kabinet gevormd is (naar verwachting in de loop van mei) zal het advies van de Raad van State besproken worden in het kabinet. Het kabinet legt daarna het wetsvoorstel met het advies voor aan de Tweede Kamer. Ook kan het kabinet besluiten (op basis van het nieuwe regeerakkoord) om het wetsvoorstel in te trekken. Deze kans is echter klein.
Het is de vraag of behandeling van het wetsvoorstel in de 2e Kamer nog voor de zomer gebeurt, verwachting is dat het doorgeschoven wordt naar het najaar.
De 2e Kamer kan - na voorbereiding in de vaste 2e Kamercommissie SoZaWe - besluiten om het wetsvoorstel op onderdelen te wijzigen (amendementen). Het kabinet moet dan weer huiswerk verrichten en met een aangepast voorstel komen. Daarna volgt definitieve vaststelling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan ook beslissen om het wetsvoorstel te verwerpen (wordt niet verwacht).

Na de vaststelling in de 2e Kamer moet het wetsvoorstel voorgelegd worden aan de 1e Kamer. Die bekijkt het wetsvoorstel voornamelijk juridisch-technisch. Als de 1e Kamer akkoord is moet het wetsvoorstel gepubliceerd worden in de Staatscourant met vermelding van de invoeringsdatum. Tot nu toe werd gedacht aan 1 januari 2004 als invoeringsdatum. Gezien de bovengeschetste 'route' is die datum niet voor de hand liggend.
Je moet dan eerder denken aan juli 2004 of januari 2005.

De vertraging in de landelijke behandeling en besluitvorming houdt trouwens niet in dat alles stil is komen te liggen. Ambtelijk blijft men aan de slag met het wetsontwerp en dan vooral met de gevolgen voor de uitvoering: ministerie Sociale Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, DIVOSA (club van directeuren van sociale diensten) en niet te vergeten de ambtenaren van de gemeenten. De laatste groep is natuurlijk van groot belang voor de cliëntenraden en lokale belangenorganisaties!

Gemeentelijk

De beleidsambtenaren en directie van de dienst Sociale Zaken weten van het wetsontwerp en bekijken welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor het eigen gemeentelijk beleid.
De cliëntenraden en belangengroepen kunnen met deze wetenschap de volgende stappen ondernemen:

1. De inhoud van het wetsontwerp en de kritische analyse daarvan (notitie van Pyt van der Galiën, reactie van Sociale Alliantie: verkrijgbaar bij het FSU) bespreken in de eigen cliëntenraad of belangengroep. Wat vind je er van?

2. Bekijk hoe de politieke verhoudingen in de gemeenteraad en het college van B&W liggen, weet hoe de raad is samengesteld. Regel een lijst met alle namen en adressen van de gemeenteraadsleden en collegeleden. Benut de persoonlijke contacten met raadsleden of vraag aan andere organisaties wie in de raad en in het college goed benaderbaar zijn. Een regelmatige, informele contactlegging - oftewel lobbyen is noodzakelijk voor een effectieve beïnvloeding!

3. Leg contact met de beleidsambtenaar en/of directeur Sociale Zaken. Vraag hoe het er met het wetsvoorstel voor staat, welke voorbereidingen de gemeente treft en hoe de cliëntenraad betrokken wordt. Leg hiermee de basis voor regelmatige contacten, die op wederzijds initiatief gelegd worden. Stel voor dat je als cliëntenraad of belangengroep in een vroeg stadium betrokken wilt worden, mee wilt denken over de afwegingen.

4. Benader de fracties en praat met raadsleden, met name de raadsleden die in de commissie Sociale Zaken zitten. Bedenk dat door de komst van het duale systeem (gescheiden verantwoordelijkheden van raad en college) de gemeenteraad veel meer contact nodig heeft met maatschappelijke organisaties en dat ook op prijs stelt.
Je hebt informatie en ideeën te bieden: de meeste raadsleden weten weinig of niets, die situatie kun je ten voordele benutten.

5. Een formeel moment: stuur een brief aan het college van B&W, met een afschrift aan de commissie Sociale Zaken, en vraag om als cliëntenraad of belangengroep op de hoogte gesteld te worden van de beleidsvoornemens. Het kan zijn dat de gemeente in het beleidsplan Sociale Zaken 2003 verwijst naar de ontwikkelingen met de bijstandswet.
Gebruik als cliëntenraad je recht om gevraagd of ongevraagd te adviseren, bijvoorbeeld als reactie op het beleidsplan.

6. De gemeente zal, als duidelijk is dat het wetsvoorstel door het parlement komt, een ontwerpverordening voor de nieuwe Bijstandswet maken. Het college van B&W zet ambtenaren aan de slag en legt dan een ontwerp voor aan de raad. Juist vanwege het duale stelsel is het strategisch heel handig om als cliëntenraad of belangengroep met fracties te praten over eigen initiatiefvoorstellen uit de raad. Die kun je 'voeden'!

7. Houdt de agenda van de raadscommissie Sociale Zaken in de gaten en benut de inspreekmogelijkheden. In de raadscommissie vindt de voorbereiding plaats van de besluitvorming door de raad. Hier worden meestal de standpunten van de fracties al ingenomen.
Als het gaat om effectieve beinvloedingsmogelijkheden, dan is een bezoek aan de raadscommissie zonder het bovenom schreven voorwerk te laat en van gering belang. Je moet voor die tijd al zaken gedaan hebben met de fracties.

8. De besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering is de formele afronding. Aanwezigheid van vertegenwoordigers van de cliëntenraad of belangengroep bij de raadsvergadering is belangrijk om te laten zien dat je van A tot Z attent blijft en de raadsleden kritisch blijft volgen!

Leeuwarden, 11 maart 2003, Pyt van der Galiën en Nanne de Jong.


Einde tekst van notitie voorzitter PEL en coordinator FSU.

Nog enige relevante links:
Tekst voorzitter PEL voor website PEL 21/1/2003 over nieuwe Wet Werk en Bijstand.
Brief 4/12/2002 van Landelijke Cliëntenraad en de Sociale Alliantie aan minister-president Balkenende.
Onderwerp: Wet Werk en Bijstand.