IEDEREEN WIL WEL
AF VAN DE OZB


Reactie PvdA-fractie op het verhaal van fractievoorzitter VVD Tom van Mourik in Te Gast rubriek LC. Uit de Leeuwarder Courant van do. 1/8/2002.


Onlangs had de fractievoorzitter van de Leeuwarder VVD-fractie een verhaal in de Te Gast rubriek van de Leeuwarder Courant onder de titel: "Gevolgen afschaffen OZB onjuist ingeschat".
Hierop werd prompt gereageerd door de PvdA-fractie in Leeuwarden. Uit de Te Gast rubriek in de Leeuwarder Courant van donderdag 1/8/2002:

IEDEREEN WIL WEL AF VAN DE OZB

TE GAST
Klaas Zwart
raadslid PvdA Leeuwarden

De gehele gemeenteraad van Leeuwarden is voor het afschaffen van de onroerende-zaakbelasting (ozb) in haar huidige vorm. In het voorjaar van 2001 heeft de gehele raad - naar aanleiding van de Leeuwarder ozb affaire unaniem gepleit voor de afschaffing van de ozb. In die zin dat de raad toe wilde naar een betere en heldere systematiek voor de gemeentelijke belastingheffing.
[Dit verhaal klopt. In feite werd toen in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten gepleit voor afschaffing van de OZB, maar ook voor het instellen van een vervangende andersoortige lokale belasting.]

Een verstandige en logische stap van de raad omdat de wetgeving rond de ozb vrij lastig is. De huidige regelgeving is uitermate complex en de vierjaarlijkse taxaties geven steeds weer aanleiding tot vele juridische procedures. Die taxaties vormen een momentopname, als de waarden gestegen zijn dan schroeven de gemeenten de tarieven naar beneden ( omdat er maximaal een van te voren bepaalde opbrengst moet binnenkomen ) maar als de huizenprijzen weer dalen moeten diezelfde tarieven weer verhoogd worden om de begroting sluitend te krijgen.
De minst kapitaalkrachtigen merken dit soort schommelingen het sterkst en de geloofwaardigheid van de overheid staat onder druk. Kortom de ozb in haar huidige vorm brengt veel onrust en risico's met zich mee, de enigen die er garen bij spinnen zijn een aantal gespecialiseerde taxatiebureau's.
[Van de laatste zin staat het gedeelte achter de komma niet in het Te Gast stuk, maar wel in het originele verhaal.
Om met die opmerking te beginnen: De opmerking is terecht: Het kost de gemeenten elke vier jaar handenvol geld om weer zo'n bureau in te huren om de waarden van de panden vast te stellen.
Wat betreft die van te voren bepaalde opbrengst:
In feite zijn het de ambtenaren en B en W die dat bepalen. Formeel bepaalt de Raad dat bedrag uiteraard, maar het is lastig voor een raadslid om de opbrengst die er binnen moet komen, goed te bepalen. In feite wordt de begroting met de OZB 'sluitend' gemaakt en er worden van allerlei extra wensen vanuit het 'beleid' mee betaald. Zo verdenk ik B en W ervan dat zij m.b.v. de OZB extra 'sloopgeld' binnenhalen bovenop datgene wat ze in het kader van de Stedelijke Vernieuwing al van het Rijk krijgen.
Het totaalbedrag wat binnengehaald wordt is in feite onbegrensd; nog een zwak punt van de OZB-regelgeving. Want: Er zijn geen maximumtarieven vastgelegd in de wet, omdat de Tweede Kamer ooit bij een wetswijziging heeft zitten te suffen...
Zwart kan stellen dat de tarieven bij stijgende WOZ-waarden weer moeten dalen, maar dat hebben we nu gezien:
De tarieven daalden wel, maar zwaar onvoldoende om de lastendruk net zo hoog te houden als voor de hertaxaties en dit geldt zeker voor de qua WOZ-waarden enorm gestegen woningprijzen van de goedkoopste laagbouw en flatjes.
Elke relatie met de draagkracht van betrokken huurder of eigenaar is zoek en in de kern van de zaak komt dat door de OZB-systematiek zelf, hoe je ook er aan sleutelt.]

Het college van B en W heeft destijds op verzoek van de raad een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd met het verzoek om met de minister te overleggen over een nieuwe belastingsgrondslag voor de gemeentelijke inkomsten. Een heel ander verhaal dus dan het afschaffen van de ozb en de compensatie van deze inkomsten ( gemiddeld ca 10 % van de gemeentelijke begrotingen ) door het rijk dan maar afwachten.
[Dat is juist: De brief aan de VNG was anders dan datgene wat de VVD wil. Wat ik tegen heb op een andere belastinggrondslag, is het vermoeden dat je dan gewoon van de regen in de drup komt. Want denk na: Je schaft de OZB af, maar je wilt een andere lokale belasting bedenken. Die nieuwe belasting moet uiteraard evenveel opbrengen als de OZB en liefst nog wat meer...
Want B en W hebben hun wensen en hun 'beleid' en B en W hadden in maart jl. al aangekondigd dat ze deze herfst weer met forse bezuinigingsvoorstellen komen.
Wat is er dan mooier om die bezuinigingen deels af te kunnen blazen omdat er extra geld binnenkomt?!
Kern van de zaak is, dat lokale overheden m.i. niet los vertrouwd zijn als je ze de kans biedt zelf ook belastingen te heffen. En zoals we zagen op het moment dat de rioolheffing in de OZB werd verstopt: Een aantal grote bedrijven betaalden minder (waterverbruik!) dan voorheen en de huishoudens meer...
Kortom: Ik weet nu al hoe dat afloopt als je een andere lokale belasting krijgt.
En: Verzin eens een enigszins eerlijke en redelijke belastinggrondslag? Op basis van wat?
Laat men zich niet vergissen: Ambtenaren zijn verdraaid creatief in het bedenken van pseudo-rechtvaardige redeneringen, U-bocht redeneringen en schijn-logica om een belastingsoort goed te praten.]

De fractievoorzitter van de VVD, Tom van Mourik, probeert in zijn Te Gast artikel van dinsdag 23 juli de uitkomsten van een onderzoek door een bureau uit Rotterdam naar de financiële gevolgen van de afschaffing van de ozb voor een aantal gemeenten te nuanceren. Volgens het genoemde bureau zou Leeuwarden er structureel 8 miljoen euro op achter uit gaan.
Van Mourik geeft aan dat het bureau geen rekening heeft gehouden met het feit dat Leeuwarden ook de rioleringsheffing in de ozb aanslag heeft ondergebracht.

Hij heeft gelijk. De vraag is echter wel of de verminderde inkomsten van de gemeente volledig door Den Haag gecompenseerd worden.
Ervaringen met de overdracht van taken van het rijk aan de gemeenten waarbij de uitvoeringskosten nooit voor de volle 100% gecompenseerd worden maken niet vrolijk.
Zeker nu dit kabinet ca 6.5 miljard wil bezuinigen is het maar de vraag hoe optimistisch je moet zijn over een ruimhartige compensatie door het rijk.
[Natuurlijk, maar dat risico loop je altijd als gemeente, ook al blijft qua OZB alles bij het oude: De regering kan de compensatie voor de uitbetaalde bijstandsuitkeringen afknijpen, men kan eenvoudigweg wat minder geld naar het gemeentefonds sluizen enz.
Zwart wil een ruimhartige compensatie door het Rijk bij afschaffing van de OZB. Wat is ruimhartig? M.i. moet er niet meer, maar ook niet minder gecompenseerd worden dan het gemiddelde bedrag per huishouden wat via de OZB in Nederland door gemeenten wordt binnengehaald.
Meer compenseren leidt tot meer stijging van de inkomstenbelasting, want het Rijk moet extra geld voor het gemeentefonds toch ergens weg halen.
Wel vind ik dat besparingen die een gemeente heeft als ze geen taxatiebureau hoeven in te huren plus de besparingen die een gemeentelijke afdeling belastingen heeft qua ambtelijke uren, niet op de compensatie in mindering gebracht moeten worden.
Elke gemeente kent ook zijn onderbezette afdelingen en door intern schuifwerk met geld en ambtenaren kan een gemeente dat dan ook eens oplossen of bv. het minimabeleid wat verbeteren enz.
Kortom: Bij de afschaffing van de OZB zou het moeten gaan om een zoveel mogelijk budgettair neutrale operatie, zowel voor Rijk, gemeente als door de bank genomen voor burgers.]

In hoeverre de afschaffing van de ozb bijdraagt aan werkelijke lastenverlichting is maar de vraag. De compensatie die het kabinet zegt te willen geven moet ook ergens vandaan komen.
[Er IS geen lastenverlichting: Doordat de inkomstenbelasting iets stijgt, is er wel een draagkracht-effect qua v.m. OZB-geld, omdat de inkomstenbelasting progressief werkt: Degenen die het meest verdienen betalen procentueel meer.
Voor burgers is er wel meer eenvoud en betalingsgemak: Geen ergernis meer over hoge OZB-aanslagen en geruisloze gespreide betaling via loon- en inkomstenbelasting.
En de mensen in de bijstand dan? Omdat zij te maken hebben met een netto-bruto traject qua belastingen, maakt het voor hen niet uit of de inkomstenbelasting iets stijgt of daalt. Als je in de bijstand zit heb je kwijtschelding van de OZB-aanslag als je huurder bent. Je betaalt dus niks. Als er geen OZB meer bestaat betaal je ook niks.
Als je betaald werk vindt, treedt zoals bekend de beruchte 'armoedeval' op. Zonder OZB wordt dat effect iets minder. Lichtpuntje dus voor mensen die vanuit de bijstand betaald werk vinden.]

Werkelijke lastenverlichting treedt pas op als je de overheidsactiviteiten terugschroeft of op de kwaliteit van de dienstverlening ( bijvoorbeeld op het gebied van de zorg,het onderwijs of de veiligheid ) door de overheid inlevert.
[Besparingen op uitvoeringskosten kunnen OOK worden omgezet in lastenverlichting. In zoverre vraag ik me af of je ook niet gewoon rioolrecht, afvalstoffenheffing en waterschapslasten moet afschaffen en dit ook via de inkomstenbelasting moet regelen. Aanslagje dit, aanslagje dat: Wat kost dat allemaal?! Ik beweer niet dat je ALLE soorten belastingen via de inkomstenbelasting moet/kan regelen, maar wat minder soorten belasting zou de zaak wel simpeler maken en m.i. ook goedkoper qua uitvoeringskosten.]

De werkelijke kern van deze zaak is natuurlijk het verlies van de mogelijkheid voor de gemeenten om te zorgen voor een eigen inkomstenbron die vrij inzetbaar is op basis van de eigen besluitvorming. De zelfstandige zeggenschap over een belangrijk deel van de eigen inkomsten en uitgaven is van groot belang voor een volwassen gemeentelijke overheid. Eigen belastingsinkomsten stellen de gemeenten in staat om zelf afwegingen te maken, als er belangrijke zaken gerealiseerd moeten worden dan kan een gemeenteraad besluiten tot het verhogen van de belastingsinkomsten en zij moeten zich daarvoor verantwoorden tegenover de kiezers.
[Dit is allemaal waar, maar de gemeente Leeuwarden heeft er qua OZB in 2001 zo'n zooitje van weten te maken, dat burgers het zat zijn. Men was nog niet eens in staat de OZB in een keer correct op de rails te zetten.
En die prachtige transparante besluitvorming dan? Ik heb nog nooit een raadsstuk gezien waarin helder stond waarvoor die totaalopbrengst OZB dan allemaal werd gebruikt. Ja, begrotingsgaten dichten. En hoe ontstonden die begrotingsgaten? Ja, door 'ferme' besluiten op andere tijden om ergens geld aan uit te geven.
De directe herkenbare en duidelijke relatie tussen inkomend OZB-geld en bepaalde uitgaven is er nog nooit geweest!
De kiezer weet niet eens waarvoor hij/zij verantwoording moet vragen m.b.t. de besteding van OZB-gelden! Ik heb nog nooit een raadslid aan kiezers horen uitleggen waaraan OZB-geld was uitgegeven in zijn/haar zittingsperiode...]

Voor een gemeente die de tarieven verlaagt en dus kiest voor de uitvoering van minder projecten geldt dit uiteraard ook. Het is goed dat de gemeenten de pijn voelen van de eigen besluitvorming over de gemeentelijke belastingheffing. De druk om de tarieven niet te hoog te laten worden motiveert de gemeente om de uitgaven in toom te houden.
[Het zijn niet de gemeenten die de pijn voelen van eigen besluitvorming of van uitgaven voor megalomane projecten, het zijn de burgers over wiens ruggen die uitgaven gaan!
Wat mij betreft wordt afschaffing van de OZB het begin van het einde van alle vormen van lokale belastingheffing, mede terwille van de rechtsgelijkheid van burgers.
Want wat is het voor waanzin dat een burger in de ene gemeente qua geld beter af is dan in een andere gemeente? Weg met die stads-koninkrijkjes; de Middeleeuwen zijn voorbij. En waar heeft Zwart het over als hij beweert dat de druk om de tarieven niet te hoog te laten worden de gemeente motiveert om de uitgaven niet te hoog te laten worden? In welke stad was hij? Niet in Leeuwarden.
En welke druk bedoelt hij? Kiezers kunnen geen druk uitoefenen; ze kunnen machteloos protesteren.
Slechts 1 dag in de vier jaar hebben burgers wat macht: In het stemhok.
Vervolgens blijkt althans in Leeuwarden, dat alles bij het oude blijft: Zelfde partijen, zelfde College, zelfde poppetjes en: Gewoon hetzelfde beleid...]

Het voornemen om de ozb zonder meer af te schaffen en voor de compensatie de hand op te houden bij het rijk maakt de gemeenten nog afhankelijker van de Haagse besluitvorming en dat draagt niet bepaald bij aan de door de liberalen altijd gepropageerde versterking van de plaatselijke autonomie.
[Er moet maar niet teveel plaatselijke autonomie zijn: Ik moet er niet aan denken als bepaalde rijksregelingen werden gedecentraliseerd en aan de gemeenten overgelaten werden:
Op z'n minst veranderde Nederland dan helemaal in een lappendeken qua regelingen en regelingetjes, om over de uitvoeringskosten maar te zwijgen:
Elke gemeente zou het wiel opnieuw gaan uitvinden, behalve wellicht de straatarme plattelandsgemeente, die heel praktisch gewoon een VNG-boek zou grijpen en een model-regeling simpelweg zou overnemen...]

Het is te hopen dat voor de besluitvorming in de kamer over dit voornemen het gezonde praktijkverstand van de gemeentelijke VVD bestuurders, die blijkens een discussie in het blad Binnenlands Bestuur wel degelijk bestaat, hun haagse vrienden tot inkeer laten komen.
[Bovenstaande passage staat niet in het Te Gast verhaal, maar wel in de oorspronkelijke brief.]
De gemeente hoort volgens de PvdA niet nog afhankelijker te worden van Den Haag. Eigen gemeentelijke inkomsten zijn van groot belang voor de zelfstandigheid van iedere gemeente, ook de gemeente Leeuwarden.
[Ik vraag we af of dit niet gewoon een opportunistisch standpunt is: Nu er een CDA/VVD/LPF regering zit, is de PvdA hier voor veel gemeentelijke autonomie, want de PvdA zit hier nog in het College, maar als in Den Haag nu bv. een PvdA/CDA/GroenLinks/D66 regering was gekomen maar de PvdA hier in de oppositie was geraakt?! Wedden dat dan plotseling was gesteld dat de gemeenten niet teveel autonomie moeten hebben?]

De VVD had beter de lijn van de genoemde brief namens de unanieme raad van Leeuwarden kunnen volgen door bij de totstandkoming van dit regeerakkoord te pleiten voor een nieuw, helder en eerlijk systeem van gemeentelijke belastingheffing.
[Het was m.i. toen ook al bekend dat de VVD in feite het liefst de OZB zou willen afschaffen. Mits budgettair neutraal voor de burgers en mits gemeenten worden gecompenseerd qua gemiddelde OZB-opbrengst in Nederland, mogen ze wat mij betreft daar volgend jaar meteen al mee beginnen. Gezien het feit dat ook de PvdA nu stelt dat het onderzoek van de Erasmus Universiteit er geen rekening mee hield dat bij diverse gemeenten waaronder Leeuwarden ook andere heffingen in het OZB-tarief verstopt zijn, kan gesteld worden dat het gejammer van wethouder Krol onlangs nogal voorbarig geweest is. Je moet niet janken voordat je echt geslagen wordt...]

PvdA fractie gemeente Leeuwarden

Einde Te Gast verhaal in de LC. Commentaar tussen [].