GEVOLGEN AFSCHAFFEN OZB ONJUIST GESCHETST


Uit de Te Gast Rubriek van de Leeuwarder Courant van di. 23/7/2002:
Ingezonden brief Tom van Mourik, fractievoorzitter VVD gemeenteraad Leeuwarden.


Zoals bekend wil de regering in 2005 de OZB afschaffen waarbij de gemeenten die deze lokale belastingmogelijkheid verliezen, compensatie krijgen via het gemeentefonds. We schreven hier al eerder over:
Op 3/7/2002: Regeerakkoord stelt: OZB verdwijnt in 2005
Op 17/7/2002: Leeuwarden ernstig dupe afschaffen OZB
Op dinsdag 23/7/2002 stond in de Te Gast rubriek van de Leeuwarder Courant een ingezonden brief van Tom van Mourik, fractievoorzitter VVD in de Leeuwarder gemeenteraad waarin hij ingaat op het onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de OZB, zoals dat door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden werd gehouden.
Omdat de OZB in feite extra (additionele) woonlasten zijn die burgers voor hun kiezen krijgen, zijn de wederwaardigheden met de OZB ook voor het PEL van belang. Hieronder volgt de tekst van zijn ingezonden verhaal plus enig commentaar:

GEVOLGEN AFSCHAFFEN OZB ONJUIST GESCHETST

Een onderzoeksbureau uit Rotterdam heeft voor een aantal gemeenten de consequenties berekend van de voorgenomen afschaffing van de Onroerende Zaak Belasting voor woningen. De conclusies liegen er niet om:
Leeuwarden zou er 8 miljoen euro structureel op achter uit gaan.
Het bijbehorende persbericht, waarin de meest schokkende conclusies pregnant werden gepresenteerd, heeft inmiddels de kolommen van vele kranten gehaald, ook die van de Leeuwarder Courant.

Het onderzoek en dus ook de conclusies zijn echter jammer genoeg niet volledig waardoor er een onjuist beeld is ontstaan. Leeuwarden heeft een aantal jaren geleden besloten om de rioleringsheffing als afzonderlijk belastinginstrument te laten vervallen en deze heffing te integreren met de OZB. Hierdoor kon een aanslag minder worden verstuurd, wat ook weer minder kosten met zich meebracht. Het tarief voor de OZB is toen fors verhoogd om de totale opbrengsten op hetzelfde peil te houden.
[Omdat we het onderzoek niet hebben, is niet na te gaan of het onderzoek ook OZB-heffingen waarin ook andere heffingen zijn 'verstopt' eerst heeft uitgesplitst, om op het exacte OZB-bedrag per gemeente te komen. Doe je het qua onderzoek goed, dan moet dat wel. Ik denk overigens dat ook dan had gebleken dat sommige gemeenten, hoog in de boom zitten qua OZB-lasten.]

Het deel van de totale OZB-inkomsten, dat in 2002 aan de voormalige rioleringsheffing moet worden toegerekend, bedraagt 7 miljoen euro. Vanuit deze geldstroom wordt de vervanging van riolen betaald. Ook andere gemeenten hebben dit soort keuzes gemaakt en andere heffingen samengevoegd met de OZB. Zo heeft de gemeente Leiden, die zeer negatief uit het onderzoek naar voren komt, een aantal jaren geleden de afvalstoffenheffing samengevoegd met de OZB.
[Nogmaals: Als het onderzoek goed is, dan splits je als onderzoeker m.b.t. Leiden eerst de Afvalstoffenheffing weer af van de OZB-tarieven.]

Gemeenten met een hoog OZB-tarief komen als de grootste nadeelgemeenten uit de bus bij het onderzoek. Dat hoge tarief heeft echter vaak een nadrukkelijke oorzaak en ook een consequentie:
er is weloverwogen gekozen om van een bepaald gedeelte van het gemeentelijk belastinggebied geen gebruik te maken. De compensatie van het Rijk gaat uit van een gemiddeld tarief en valt dus logischerwijs lager uit.
[GEEN gebruik te maken? Leeuwarden gebruikt wel degelijk de mogelijkheid van rioolheffing, maar heeft deze heffing verdisconteerd in het OZB-tarief. Zoals het er staat, zou Leeuwarden bij wijze van spreken volgend jaar al weer een aparte rioolheffing kunnen invoeren en tot 2005 gewoon de OZB handhaven. Vervolgens wordt dan burgers met een kort geheugen wijsgemaakt, dat er tot nu toe geen rioolrecht werd geheven...]

De betreffende gemeenten hebben echter de mogelijkheid om het gedeelte van de gemiste inkomsten alsnog te realiseren via het oorspronkelijke fiscale instrument. Een deel van de belastinginkomsten was de eigenlijke OZB, hier is de compensatie van het Rijk voor bedoeld. Het andere deel van de inkomsten wordt alsnog via de rioleringsheffing gerealiseerd.
[Ja, dat kan en dat zie ik ook wel gebeuren; in het slechtste geval al voor 2005...
Wat ik ook zie gebeuren is, dat het rioolrecht dan veel hoger uitpakt dan nu qua verstopt bedrag in de OZB en hoger dan het rioolrecht toen dat nog via een afzonderlijke heffing werd geheven.
Je had indertijd het rioolrecht eigenaarsdeel en het gebruikersdeel. Huurders betaalden het gebruikersdeel, verhuurders het eigenaarsdeel en eigenaar-bewoners beide.
Men moet er ook goed om denken, dat afschaffing van de OZB geen lastenverlichting voor burgers is, maar lastenverschuiving.
Reden: Dat extra geld dat het Rijk in het gemeentefonds doet, moet ergens weg komen. Daarom verwacht ik een verhoging van de inkomstenbelasting.
Enige voordeel voor burgers is, dat je geen OZB-aanslag meer krijgt, maar dat je via de inkomstenbelasting gespreid betaalt en geen conflikten meer hebt m.b.t. de waarde van het huis (WOZ-waarde) i.v.m. de OZB. Dat spaart werk en ergernis. Of de gemeente de kosten voor het taxatiebureau kan besparen hangt af van de vraag wie dat voortaan gaat doen. Je blijft nl. zitten met het feit dat ook voor het eigenwoningforfait inkomstenbelasting en voor het eigenaarsdeel waterschapslasten een woningwaarde nodig is omdat de hoogte van de te betalen bedragen vastgeknoopt is aan de WOZ-waarde.]

Die heffing zal dan opnieuw in het leven moeten worden geroepen en hierdoor ontstaat de kans om te bekijken of er eens echt serieus werk kan worden gemaakt van de introductie van het waterspoor. Een manier van heffen waarbij de hoogte van de aanslag wordt gerelateerd aan het watergebruik of aan de mate van belasting van het rioolstelsel. De milieubeweging dringt hier al jaren op aan.
[Het idee om het rioolrecht vast te knopen aan het waterverbruik leeft al veel langer. Het zou technisch gesproken kunnen, zolang het waterleidingbedrijf niet geprivatiseerd wordt, want dan moeten de verbruiksgegevens bij vele bedrijven wegkomen. Nadeel van het systeem is de meer principiële vraag:
Wat gaat het de gemeente aan hoeveel water ik verbruik en waar gebruikt de gemeente die gegevens nog meer voor? Bv. om te zien bij iemand die bijstand heeft of hij/zij niet stiekum samenwoont (hoger waterverbruik) of dat hij/zij ergens wel echt woont (heel laag waterverbruik)?
Dat laatste geval is niet fictief, want een aantal jaren terug werd iemand in Sneek louter om dat feit veroordeeld wegens z.g. 'bijstandsfraude': Betrokkene zou elders wel stiekum samenwonen...
Het 'bewijs' was het lage waterverbruik op zijn/haar eigen adres...
Kortom mensen met bijstand:
Doe niet mee met akties voor waterbesparende douchekoppen, toiletpotten enz. Afgezien van de meer principiële overwegingen, is het idee m.i. goed:
Degenen die het meest gebruiken, betalen het meeste. Maar het idee zal niet consequent en rechtlijnig worden uitgevoerd, hoewel v.m. wethouder Peter den Oudsten, die het Condens-hoofdkantoor achterna reisde naar Meppel waar hij burgemeester werd, zijn klagende vriendjes van de Condens niet meer terwille kan zijn. Een van de redenen dat indertijd het rioolrecht als aparte heffing werd afgeschaft en verdisconteerd, was nl. dat daarmee ook een forse lastenverschuiving plaats vond van de grote, veel water verbruikende bedrijven, naar de kleinverbruikers toe...
Dit nadat o.a. de Condens haar beklag had gedaan bij Den Oudsten over de hoge rioolheffing. Ik voorzie dan ook een systeem als men kiest voor koppeling aan het waterverbruik, dat uitgaat van de hoogste heffing op de eerste zoveel kub water en bij grootverbruik een lage heffing op grote hoeveelheden verbruikt water.
De electriciteitstarieven voor klein- en grootverbruikers zitten precies zo in elkaar...
Voeg daarbij nog een hoog vastrecht voor kleinverbruikers in het rioolrecht en voor de kleinverbruiker zijn de mogelijkheden voor beïnvloeding van het rioolrechtbedrag erg klein geworden...]

Het is in deze situatie niet zo dat de gemeente voor haar burgers de gevolgen van de landelijke lastenverlichting ongedaan maakt. Die lastenverlichting is alleen bedoeld voor de OZB, met een gemiddeld gemeentelijk tarief en niet voor rioleringsheffingen, reinigingsrechten en wat dies meer zij, die bij samenvoeging van belastingen, juist zorgen voor een heel hoog OZB-tarief.
[Nogmaals: Er is geen lastenverlichting, alleen een lastenverschuiving en wat meer betalingscomfort, omdat de inkomstenbelasting wat omhoog gaat en je in feite 'geruisloos' betaalt.]

Als de onderzoekers hieraan meer aandacht hadden besteed dan was er een ander en veel genuanceerder beeld uit het onderzoek naar voren gekomen. Daar komt bij dat de discussie over de manier waarop de compensatie voor de gemeenten moet worden berekend, nog maar net begonnen is. De onderzoekers zijn uitgegaan van één bepaalde methode, terwijl er verschillende mogelijkheden zijn. Leeuwarden zal in deze discussie wél uiterst alert moeten opereren omdat de belangen groot zijn. Wat dat betreft heeft het onderzoek zeker een functie gehad.
[Daarover had ik in het verhaal over "Leeuwarden ernstig dupe afschaffen OZB" bij het commentaar al de nodige opmerkingen gemaakt.]

Tom van Mourik,
Fractievoorzitter VVD
Leeuwarden.


Einde tekst verhaal Te Gast rubriek LC. Commentaar tussen [].