GOLF BEROEPSZAKEN BIJ HERTAXATIES BLIJFT UIT


Artikel: "Golf beroepszaken bij hertaxaties blijft uit".
Uit de Leeuwarder Courant van ma. 10/6/2002.
Zie ook bericht:
"Gemeente probeert WOZ-bezwaarschriften te lozen en tracht burgers hun rechten te ontnemen" en bericht:
"Schuift gemeente afhandeling OZB-bezwaren af op Belastingkamer rechtbank?"


Naar aanleiding van ons recente bericht "Gemeente probeert WOZ-bezwaarschriften te lozen en tracht burgers hun rechten te ontzeggen" nam het blad "Liwwadders" ons bericht integraal over en plaatste de Leeuwarder Courant van maandag 10/6/2002 het volgende bericht:

GOLF BEROEPSZAKEN BIJ HERTAXATIES BLIJFT UIT

Leeuwarden - Slechts enkele tientallen particulieren en bedrijven in Leeuwarden zijn bij het Leeuwarder gerechtshof in appèl gegaan tegen de gemeentelijke hertaxatie van hun onroerend goed. Daarmee blijft het hof de gevreesde vloedgolf aan beroepszaken bespaard.
[Mijn vermoeden is, dat velen zich weer eens hebben laten afschepen door de gemeente op de manier zoals we in het vorige artikel hebben omschreven. De gang naar de Belastingkamer van het Hof is iets wat toch voor velen een hogere drempel heeft als de gang naar de Commissie voor de Bezwaarschriften, die de gemeente tracht te verhinderen. Valt die laatste procedurele stap er tussen uit omdat men zich liet overbluffen,dan komt het verder tot niets meer.]

In Leeuwarden werden vorig jaar in totaal 10.000 bezwaarschriften ingediend tegen de hertaxatie of tegen de aanslag voor de onroerende-zaakbelastingen. Hiermee zat de Friese hoofdstad boven het landelijk gemiddelde. Op een handvol na zijn nu alle zaken door de gemeente afgedaan. Het aantal appèlzaken kan dan ook niet meer stijgen.
[Ja, afgedaan zonder inhoudelijk in te gaan op de ingediende bezwaarschriften, bezwaarschriften die niet onder ogen kwamen van de Commissie voor de Bezwaarschriften.]

Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens (PEL) is ontevreden over de manier waarop de gemeente de bezwaarmakers tegemoet treedt. Wie gehoord wil worden, kan terecht op een spreekuur van een juridisch medewerker van team belastingen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek komt de belastingkamer van de onafhankelijke commissie voor de beroep- en bezwaarschriften er aan te pas.
[Dat staat nog maar te bezien, want wie aandringt kan ook te horen krijgen: "We zullen dit in overweging nemen."]

Volgens het PEL plaatst de gemeente op deze wijze "hondsbrutaal" een zeef tussen de bezwaarmaker en de commissie.
[Nee, met name het feit dat dan gesteld wordt dat ze dit "in overweging" nemen, werd in ons bericht "hondsbrutaal" genoemd.]
Teamleider Pier van Olphen van de gemeente verwerpt de kritiek:
"Leeuwarden is waarschijnlijk de enige gemeente die een belastingkamer heeft. Wie dat wil, wordt daar gehoord. Maar in de praktijk is het zo, dat bezwaarmakers sneller geholpen zijn met een toelichting bij het team."
[Ja, een toelichting: Let wel: De gemeente heeft dan al intern beslist zonder motivatie dat alles bij het oude blijft, ofwel dat de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde blijft gehandhaafd.
Vervolgens moet alleen de bezwaarmaker alleen nog even overtuigd worden van het gelijk van de gemeente...
En voor wat betreft de commissie, die Leeuwarden als 'enige gemeente' zou hebben:
Dat is geen argument. Je hebt zo'n commissie ingesteld of niet, daar gaat het om. Als die er wel is, is dat alleen maar nuttig:
De drempel voor burgers is veel lager dan de Belastingkamer van het Hof en de procedure is simpel en kosteloos. Men krijgt een oproep voor de hoorzitting van de commissie, de commissieleden hebben het bezwaarschrift gelezen, stellen wat vragen aan gemeente en bezwaarmaker als zaken onduidelijk zijn en brengen vervolgens schriftelijk een gemotiveerd advies uit aan het College van B en W die vervolgens een formele beslissing neemt op het bezwaarschrift. Degene die bezwaar maakte, krijgt een afschrift van het advies. Daar wil de gemeente kennelijk van af...]

In de praktijk heeft volgens Van Olphen maar één van de 10.000 bezwaarmakers zijn zaak voor de commissie gebracht.
[De rest allemaal afgepoeierd door de gemeente?]
De mogelijkheid om op het spreekuur te komen is door 60 van de 10.000 benut. PEL klaagt verder over het feit dat de gemeente geen bericht geeft als de afhandeling van bezwaren langer dan een jaar duurt. Van Olphen erkent dat zo'n rappel wel wenselijk is.
[M.i. moet de gemeente binnen 1 jaar een beslissing nemen op het bezwaarschrift of de termijn verlengen met nog een jaar. Doet zij dat laatste niet dan mag worden aangenomen dat de gemeente de bezwaren heeft erkend. Dat is althans een stelling die een bezwaarschriftschrijver m.i. rustig mag betrekken.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].