GEMEENTE PROBEERT WOZ-BEZWAARSCHRIFTEN TE LOZEN EN TRACHT BURGERS HUN RECHTEN TE ONTZEGGEN!


Zie ook artikel: "Schuift gemeente afhandeling OZB-bezwaren af op Belastingkamer rechtbank?"

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 9/6/2002 De gemeente Leeuwarden probeert woningeigenaren en huurders die indertijd bezwaar maakten tegen de WOZ-beschikking die in 2001 werd verstuurd, te lozen.
Dit lijkt te gaan op soortgelijke wijze als de afdeling Sociale Zaken vaak doet ten aanzien van daar ingediende bezwaarschriften:
Wie daar een bezwaar indient tegen een beslissing waarbij bv. iemands bijstandsuitkering wordt gekort, wordt daarna prompt gebeld door de soos, die vervolgens probeert de indiener te overreden het bezwaarschrift maar weer in te trekken.
Herhaalde malen werd daarover door mensen geklaagd bij ons Klachtenspreekuur.

De gemeentelijke Afdeling Belastingen lijkt gezien het grote aantal bezwaarschriften dat in 2001 werd ingediend tegen de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) waarbij de waarde van de woning weer voor 4 jaar wordt vastgelegd, nu ook deze methode toe te passen.
Is iemand niet telefonisch bereikbaar, dan sturen zij een briefje met bv. de volgende inhoud:


Geachte xxxx,

Geruime tijd geleden heeft u bezwaar ingediend tegen de WOZ-beschikking betreffende het pand [adres].
U heeft toen aangegeven dat u gehoord wilt worden als uw bezwaar niet gegrond wordt geacht.

Het voorstel van de taxateur is om de waarde te handhaven op fxxx.xxx,yy Wij stellen u in de gelegenheid om een afspraak te maken voor deze hoorzitting in week x, y of z. [Weeknummers]

Mocht u geen gebruik willen maken van deze uitnodiging dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit te laten weten.
Indien u niet vóór [datum] a.s. heeft gereageerd dan gaan wij er vanuit dat u niet meer gehoord wilt worden.

Hoogachtend,
directeur Algemene Zaken,
namens deze,

Drs. P. van Olphen,
teamleider belastingen


Einde citaat.

Als iemand dan belt om zo'n afspraak te maken, blijkt dat het helemaal niet gaat om een datum voor een hoorzitting van de Commissie voor de bezwaarschriften, afdeling Belastingkamer, maar om een *interne* hoorzitting van de gemeentelijke afdeling belastingen zelf...
Daar zitten dan enige ambtenaren van deze afdeling zelf die de bezwaarschriftmaker gaan vertellen dat zijn bezwaar is afgewezen...

Wanneer iemand echter zegt dat hij wil dat zijn bezwaarschrift op de normale wijze wordt behandeld en dat hij daarom een hoorzitting wenst van de Commissie voor de Bezwaarschriften, dan wordt men kribbig en snel doorverbonden naar een andere ambtenaar van de afdeling belastingen, die vervolgens nogmaals probeert om je af te houden van de normale procedure.
Let wel: De procedure waarop iemand die een bezwaar indient gewoon recht heeft!
Wanneer iemand dan zegt dat hij er op staat, dat zijn bezwaar normaal wordt behandeld door de Commissie voor de Bezwaarschriften, heet het dat "dit in overweging wordt genomen". Dat is pas hondsbrutaal!

Conclusie: De gemeente heeft een extra 'zeef' geschoven tussen een WOZ-bezwaarschrift en de behandeling door de Commissie voor de Bezwaarschriften om zo het grootste deel van het enorme aantal WOZ-bezwaarschriften te lozen.
De gemeente tracht burgers hun rechten op dit punt te ontzeggen.

Wat moet iemand doen in deze situatie? Het verstandigste is m.i. het sturen van een aangetekende brief naar de afdeling Belastingen van de gemeente met daarin een korte weergave van het telefoongesprek. Zet in de brief ook dat men er op staat om gehoord te worden door de Commissie voor de bezwaarschriften, afd. Belastingkamer.
Anders loopt men het risico (zie brief gemeente) dat er later gezegd wordt: Betrokkene heeft ons nooit gebeld en was kennelijk akkoord. (Zie de 'negatieve optie' in de laatste regel van de brief.)

Tenslotte: Aangenomen moet worden dat m.b.t. de meeste WOZ-bezwaren de maximale termijn voor de gemeente om te reageren, is verstreken.
Uitleg: Voor een WOZ-bezwaarschrift heeft iemand 6 weken. De gemeente heeft 1 jaar de tijd om dan te reageren en een beslissing te nemen. De gemeente heeft het recht deze termijn met nog een jaar te verlengen.
Maar m.i. moet de gemeente daar betrokkene wel over inlichten, maar dat doet gemeente Leeuwarden niet. Toch een puntje om even te onthouden.

Laatste opmerkelijke punt: Ondanks eerdere beweringen van de gemeente dat de hertaxaties bij mensen die bezwaar maakten door een ander bureau gebeuren dan door het bureau (Houdringe) dat de oorspronkelijke WOZ-taxaties deed:
Dat is gewoon niet waar. Het feit dat de gemeente klakkeloos zonder enige motivatie vervolgens bericht stuurt dat de oorspronkelijk vastgestelde waarde gewoon wordt gehandhaafd, doet bij mij de vraag rijzen of ook Leeuwarden de afspraak heeft met het taxatiebureau dat men voor de hertaxatie minder krijgt vergoed als de waarde dan lager wordt vastgesteld. Die praktijken komen nl. voor in diverse gemeenten en de Vereniging Eigen Huis schreef daarover vorig jaar een woedende brief naar de minister.


secretariaat Vereniging P.E.L.