SCHUIFT GEMEENTE AFHANDELING OZB-BEZWAREN AF OP BELASTINGKAMER RECHTBANK?


Uit de Leeuwarder Courant van ma. 15/4/2002 rubriek 'Ingezonden stukken': "Aan het lijntje"


Zie ook artikel: "Gemeente probeert WOZ-bezwaarschriften te lozen en tracht burgers hun rechten te ontzeggen!"

Op 3/4/2002 stond in de Leeuwarder Courant een artikel: "Gerechtshof overladen met belastingkwesties".
Daar stond o.a. in dat de belastingkamer van het Leeuwarder gerechtshof wordt overstelpt met beroepszaken over de WOZ, de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Dit is allemaal nog de nasleep van vorig jaar toen de hertaxaties voor de OZB zijn gebeurd. Op ma. 15/4/2002 stond in de rubriek 'Ingezonden' van de Leeuwarder Courant een brief waarin naar aanleiding van dat artikel werd gesteld dat de gemeente in feite door haar werkwijze bij de afwikkeling van de bezwaarschriften, deze doorschuift naar de Belastingkamer bij de rechtbank:

AAN HET LIJNTJE

Met belangstelling heb ik in de LC van 3 april het artikel 'Gerechtshof overladen met belastingkwesties' gelezen. Ik heb één jaar geleden, net als een heleboel andere Leeuwarders, bezwaar aangetekend tegen de door de gemeente getaxeerde woz-waarde van mijn woning. In mijn beleving was het behandelen van mijn bezwaarschrift, mede op basis van de door mij meegeleverde bewijsstukken, een simpele zaak. Alleen al het wachten op een standaard ontvangstbevestiging duurde zes weken, waardoor mijn hoop op een spoedige afwikkeling van deze aangelegenheid tot nul was gereduceerd. Helaas is dit vermoeden ook de waarheid geworden.

De betreffende ambtenaar heeft mijn bezwaarschrift (bewust) één jaar laten liggen (maximale behandelingstijd) en zonder mijn zaak zorgvuldig te bekijken door middel van een gestandaardiseerde brief afgewezen.
Ik kan derhalve niet anders concluderen, dat na het vertrek van de wethouder (De Haan) het incapabele personeel van de betreffende belastingafdeling is blijven zitten.

Het gevolg is dat de behandeling van deze belastingzaken verschuift van gemeente naar de rechter. Ik vind het een grof schandaal dat de gemeente haar inwoners niet serieus neemt en haar één jaar lang aan het lijntje houdt.
Het kwalijkste vind ik nog dat de gemeente de rechterlijke macht op deze wijze misbruikt en onnodig belast.

Leeuwarden.              W. Del Grosso.


Einde ingezonden brief in LC.

Commentaar: Uiteraard is zonder de stukken te kennen niet te beoordelen of het bezwaar van deze persoon terecht en inhoudelijk gemotiveerd werd afgewezen of dat de schrijver gelijk heeft m.b.t. de 'standaard-afwijzing'.

Ander geval: WOZ-beschikking plus Aanslagbiljet 2001 gedateerd op 28/2/2001. Bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking werd ingediend op 26/3/2001. Gemeente stuurde ontvangstbevestiging op 12/4/2001.
Op 5/4/2001 stuurde de gemeente, nadat dit door betrokkene was aangevraagd, het z.g. 'taxatieverslag'. Naar aanleiding van de inhoud daarvan werd door betrokkene een aanvulling op het bezwaarschrift ingediend op 18/4/2001.
Op 17/8/2001 werd n.a.v. het bezwaarschrift een hertaxatie uitgevoerd door hetzelfde bureau dat ook de oorspronkelijke taxaties deed.
Dat ondanks de leugenachtige praatjes van toenmalig wethouder De Haan dat de hertaxaties door een ander bureau gebeurden dan het oorspronkelijke bureau Houdringe uit Drenthe.
Sinds 17/8/2001 heerst radiostilte aan dit WOZ-front...
Dat had en heeft consequenties: Ook het eigenaarsdeel Waterschapslasten 2001 was op de WOZ-waarde gebaseerd zodat betrokkene ook daartegen een bzwaarschrift moest indienen plus een verzoek tot 'schorsing/voorlopige voorziening', zodat niet betaald hoefde te worden totdat de uitslag van het WOZ-bezwaarschrift bekend was.
In 2002 moet het inkomstenbelasting biljet worden ingevuld met daarop o.a. het eigenwoningforfait. Dat heette in het oude belastingsysteem het huurwaardeforfait.
Maar die naam was iets te duidelijk, zodat Vermeend en Zalm dat maar veranderd hebben.
Het eigenwoningforfait is via een tabel vastgeknoopt aan de WOZ-waarde.
Volgens de belastingregels moet gewoon uitgegaan worden van datgene wat op de aanslag staat, bezwaarschrift of niet. Maar het heet dat als de WOZ-waarde toch later blijkt lager uit te vallen, je het teveel betaalde terug kunt krijgen.
In het verleden leert de ervaring, dat dat laatste een leugen is. Wie dat in Leeuwarden probeert, krijgt een briefje terug waarin dan staat dat de belastingdienst dat niet van plan is "omdat de WOZ-waarden toch te laag zijn vastgesteld"....
Kortom: Als het de belastingdienst slecht uitkomt, erkennen ze de WOZ-waarde niet, als het hen goed uitkomt natuurlijk wel...
Kortom: Ga dus maar gewoon qua waarde voor het eigenwoningforfait uit van de WOZ-waarde zoals JIJ meent dat die moet zijn en laat ze maar barsten op de Tesselschadestraat!
Nemen ze daar geen genoegen mee, gewoon een bezwaarschrift indienen en ook vragen om schorsing/voorlopige voorziening. Kreeg je echter geld terug, dan heb je pech, want dan geven ze hierdoor minder geld terug dan waarop je recht zou hebben als je je WOZ-bezwaar wint. In dat geval heeft schorsing/voorlopige voorziening vragen natuurlijk geen zin.

Deze betrokkene diende tevens een bezwaarschrift in tegen de OZB-aanslag zelf: Omdat de WOZ-waarde z.i. fout was, was het te betalen bedrag ook fout. Bovendien was op het moment van indiening, t.w. 26/3/2002, al bekend dat de tarieven OZB moesten worden herzien door de gemeente.
(OZB-kwestie nr. 1)
Dus ook al was de WOZ-waarde goed, dan nog was het te betalen bedrag fout. Op 31/8/2001 diende betrokkene een aanvulling in op zijn bezwaarschrift i.v.m. de op 31/5/2001 gewijzigde OZB-tarieven die op 10/9/2001 nogmaals moesten worden herzien... (OZB kwestie 2)
De aanvulling had m.n. betrekking op het kenbaarheidsprincipe en op het volgens de wet te grote verschil tussen het eigenaarsdeel en het gebruikersdeel van de OZB-tarieven.
Ook op dit front heerst totale radiostilte: Zelfs ontvangstbevestigingen werden door de gemeente niet verstuurd. Dat zal hen echter niet baten, want betrokkene verstuurde de bezwaren aangetekend met ontvangstbevestiging.

Kortom: T.a.v. de WOZ-waarde is er enig teken van leven geweest, maar geen behandeling door de Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente en geen nieuwe beschikking. T.a.v. de aanslaghoogte zelf geen enkel teken van leven bij de gemeente.
Het zou, nu er een jaar is verstreken na indiening van de bezwaarschriften, best kunnen dat de gemeente ook e.e.a. afdoet met een afwijzing zonder inhoudelijke motivatie en zonder hoorzitting van de Commissie voor de Bezwaarschriften, waar om werd verzocht in beide procedures van deze betrokkene.
Dat wordt dan dus ook Belastingkamer Rechtbank. Doet de gemeente helemaal niks meer, dan wordt het voor de OZB-aanslag 2002 makkelijk:
Gewoon refereren aan het eerdere WOZ-bezwaar dat niet werd afgehandeld en concluderen dat dus de OZB-aanslag 2002 qua hoogte onjuist is. Uiteraard niet vergeten om weer schorsing/voorlopige voorziening te vragen en vervolgens ofwel niets ofwel een 'voorschot' betalen ter hoogte van het bedrag wat qua tarief 2002 hoort bij de WOZ-waarde waarvan JIJ denkt dat dat de goede waarde is.


secretariaat PEL.