MINISTER VERMEEND VERBIEDT DE 'WITGOED-REGELINGEN'. CATEGORIALE BIJZONDERE BIJSTAND ZWAAR BEPERKT!


Uit dagblad De Telegraaf van do 21/3/2002: "Eind aan bonussen voor minima".
Uit de Leeuwarder Courant van do. 21/3/2002: "Extraatjes voor minima beperkt".
Uit de Leeuwarder Courant van vr. 22/3/2002: "Overheid zet mes in bonussen voor minima".


Relevante artikelen bij dit bericht:
Leeuwarder bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen in 2002 afgeschaft? Artikel van 27/12/2001
Leeuwarder regeling 'Bijzondere Bijstand Duurzame Gebruiksgoederen' te beperkt van toepassing verklaard? Artikel van 22/2/2002.
Motie 'lang-laag': Iets extra's voor minima? Artikel van 12/3/2002.


Zoals al eerder door ons aangekondigd: Minister Vermeend wil de gemeentelijke mogelijkheden om iets extra's te doen voor mensen met een minimum-inkomen zwaar beperken. Want dat maakt maar dat ze niet aan het werk willen, nietwaar?
Deze kwaadaardige fanaat die eerder qua mentaliteit bij de VVD thuishoort dan bij de PvdA, tenzij de PvdA van vandaag gewoon opschoof naar de positie van de VVD van gisteren, wil de kleine extraatjes die men soms kon krijgen, ook nog de nek omdraaien...

Uit dagblad De Telegraaf van do. 21/3/2002:

EIND AAN BONUSSEN VOOR MINIMA

'Willekeur gemeenten verboden'

door Annet de Jong
DEN HAAG,
donderdag

Gemeenten mogen niet langer hele groepen bijstandsgerechtigden die aan de slag moeten worden geholpen naar eigen inzicht extra geld toeschuiven. Eindejaarsuitkeringen en vergelijkbare bonussen worden wettelijk verboden.
[Uiteraard typisch Telegraaf: In twee zinnen drie negatieve suggesties stoppen:
Hele groepen bijstandsgerechtigden wordt zomaar geld gegeven, nee erger nog: Wordt zomaar geld toegeschoven. En dat nota bene terwijl ze aan de slag moeten. Die schoften toch bij de gemeente!
En eindejaarsuitkeringen? Waar dat? Sinds wanneer geeft de soos een eindejaarsuitkering?! En sinds wanneer 'bonussen'? Bonussen waarvoor? Ach natuurlijk: De soos geeft een bonus als je vooral wilt beloven nooit aan het werk te gaan; dat moet het zijn.
Maar gelukkig zal aan dit hemeltergende onrecht nu een einde worden gemaakt...]

De zogeheten categoriale bijstand wordt beperkt tot kosten die te maken hebben met ziekte, wonen, kinderen of sociaal-culturele activiteiten.
De individuele bijstand blijft gewoon intact.
[Voor hoe lang nog?!]

Dat blijkt uit een ingrijpende wijziging van de Algemene Bijstandswet die minister Vermeend (Sociale Zaken) morgen aan de ministerraad voorlegt.

In plaats van de volstrekt willekeurige extraatjes van gemeenten komt er een landelijke bijstandsregeling voor langdurig werklozen en arbeidsongeschikten.
[Volgende suggestie: Dit geld middels bijzondere bijstand was een 'volstrekt willekeurig extraatje'.
Dat ging zo: De gemeente deed een greep in de gemeentelijke kas en trok een lootje met daarop de naam van een uiteraard volstrekt willekeurig benoemde groep. Bingo! Groep C heeft deze keer gewonnen. Geen verordeningen, geen vaak uitgebreide formulieren, geen gemier over dit of over dat:
Zo lees je nog eens iets over de gemeenten; best wel o.k. weet je wel...]

Het gaat om mensen die al drie jaar lang van een minimale uitkering moeten rondkomen en voorlopig niet aan de bak komen.

Zij kunnen nog dit jaar een extra belastingvrije uitkering krijgen.
[Zo, zo: Alsof zijn verhaal niet eerst door de ministerraad moet en door de Tweede en Eerste Kamer, alsof er niet verkiezingen zijn in mei en alsof er daarna met een demissionair kabinet en vermoedelijk een langdurige kabinetsformatie in die periode nog iets gewijzigd wordt aan de huidige wetgeving.]
Het gaat om een jaarlijks bedrag van 454 euro voor gehuwden, 408 euro voor alleenstaande ouders en 318 euro voor alleenstaanden.
[In guldens respectievelijk f1000,48 f899,11 en f700,78]

Burgemeester en wethouders moeten beoordelen of iemand recht op de aanvullende uitkering heeft.
De eisen zijn dat de aanvrager drie jaar onafgebroken op het sociaal minimum heeft geleefd en de komende 12 maanden geen uitzicht op werk heeft. Ook moet worden aangetoond dat de betrokkene er alles aan heeft gedaan om aan het werk te komen. De gemeente kan advies inwinnen bij het Centrum Werk en Inkomen (CWI)
[De criteria van de landelijke regeling worden nu zichtbaar:
Slechts voor een beperkt aantal kostensoorten - ik tel er vier - geldt de regeling, men moet drie jaar of meer onafgebroken op het sociaal minimum zitten - een echte stimulans dus voor tijdelijk werk - en als meest werkbare criterium moet men de komende 12 maanden ook geen uitzicht op werk hebben en dat weet het CWI natuurlijk precies...
De gemeenten vragen dat daar dan even na...
Een extra burocratische laag wordt zo dus weer gelegd. En hoe moet dat CWI dat weten als iemand in de bijstand is vrijgesteld van sollicitatieplicht en dus heel waarschijnlijk vooreerst geen uitzicht heeft op betaald werk?]

Verwijtbare werkloosheid wordt niet met een extra bonus beloond. Voor wao'ers geldt dat ze om in aanmerking te komen, tussen de 80 en 100 procent zijn afgekeurd en geen uitzicht op werk hebben.
[En dat uitzicht op werk moet ook door het CWI vastgesteld worden? Alsof daar de ene instantie die daar onder valt precies de gegevens kent van de andere instantie achter die voordeur; een van de UVI's (Uitvoeringsinstellingen).
En alsof de WAO 80-100 procent klasse op of onder het sociaal minimum zit. Meestal niet dus, maar net daarboven. Conclusie: M.b.t. de WAO is dit een loos gebaar. Overigens is het sociaal minimum niet gelijk aan het bijstandsniveau, dus de pers kennende die niet al te nauwkeurig bericht, is het afwachten hoe de regeling zelf dit definieert.]

Als iedereen van de doelgroep in aanmerking zou komen voor de jaarlijkse extra uitkering, zou het om maximaal 180.000 mensen gaan. Het kabinet verwacht echter dat door de toetsing van gemeenten uiteindelijk zo'n 80.000 aanvullingen worden verstrekt, waardoor de totale kosten uitkomen op 30 miljoen euro.
De kosten zijn voor dit jaar geraamd op 9,5 miljoen euro, omdat nog niet alle gemeenten gebruik van de nieuwe regeling zullen maken.
Ww'ers en 65-plussers komen niet in aanmerking voor de regeling.
[Hoewel m.n. 65-plussers met alleen AOW ook op het sociaal minimum zitten.]

Het is het kabinet al tijden een doorn in het oog dat gemeenten allemaal verschillende regelingen maken voor inkomensondersteuning, waardoor er rechtsongelijkheid ontstaat en de zogeheten armoedeval wordt vergroot.
[Die rechtsongelijkheid is zeker een punt. In principe kan een landelijke regeling dat verhelpen, maar de vraag is natuurlijk hoe die regeling er uit ziet, of het een verbetering betekent of juist niet qua inkomenspositie, of de regeling werkbaar en goed uitvoerbaar is enz.
Zoals het nu lijkt worden veel mensen op minimumniveau uitgesloten van de regeling en is het alleen maar een verslechtering voor velen.
Ook zitten veel gemeenten als je alle regelingen die ze hebben qua totaalbedrag telt, hoger dan wat Vermeend wil geven aan sommigen.
Kern van de zaak is dat het Rijk weigert om de algemene bijstand te verhogen, terwijl deze structureel te laag is, al jaren lang.
JUIST DAAROM hebben veel gemeenten getracht wat lapwerk te verrichten door regelingen te maken op basis van de bijzondere bijstand.
Datgene wat het Rijk doelbewust naliet werd zo goed als kwaad als dat ging wat gerepareerd door de gementen, wat hen nu dus vervolgens weer kwalijk wordt genomen door het Rijk.
Gemeenten zouden moeten zeggen: Vermeend, voer je regeling zelf maar uit! Dat zou ook logisch zijn:
Als je een landelijke regeling maakt moet je die ook landelijk uitvoeren ofwel het Rijk voert de boel zelf uit. Dat is met de huursubsidie toch ook zo?
De echte oplossing is hier: De algemene bijstand structureel omhoog en de bijzondere bijstand goeddeels afschaffen. Zie voorstel PEL m.b.t. Armoedeval van 23/5/2000.]

De armoedeval houdt in dat er geen inkomensstijging, maar juist een terugval in inkomen ontstaat als de uitkeringsgerechtigde een betaalde baan krijgt. Het aanvaarden van werk wordt hierdoor onaantrekkelijk. Dit staat haaks op het beleid van minister Vermeend, die juist alle bijstandsgerechtigden de arbeidsmarkt wil opjagen.
[En dus kiest Vermeend voor de VVD-oplossing: Hij schaft goeddeels deze regelingen af.
Ik weet nog wat beters: We schaffen de hele bijstand af, dat helpt pas echt tegen de armoedeval.
Dan werk vinden betekent pas ECHT een flinke inkomensvooruitgang! Je zult zien dat er dan pas echt hard naar werk wordt gezocht..
Of: Schaf de huursubsidie af, zoals Pim Fortuyn wil. Die huursubsidie veroorzaakt een fors deel van de armoedeval.
Geen paniek: Pim laat je niet zitten met onbetaalbare huren, want hij voert dan de oude objectsubsidie weer in en geeft geld aan de woningcorporaties zodat de huren van ALLE woningen weer betaalbaar worden... Dat dit veel duurder is en dat uiteraard mensen die nu teveel verdienen om huursubsidie te krijgen blij zijn omdat ook zij minder huur gaan betalen, zal het gevolg zijn van zo'n stap.]

De PvdA-bewindsman wil daarom af van de "ongewenste bonus op een langdurig verblijf in de uitkering".
[Natuurlijk heb je je zelf in die uitkering gemanoevreerd omdat je natuurlijk dan stukken beter uit bent dan met betaald werk. En jaar na jaar zit je je al te verheugen op dat geld voor vervanging van je koelkast, wasmachine enz. Wat een 'vet' feest... Geen gezeik, slapende rijk!]
De landelijke bijstandsmaatregel die wordt ingevoerd brengt daar verandering in omdat alleen die mensen een extraatje krijgen die toch al geen kans op werk hebben.
[Maar gezien de criteria en de onrealistische opvatting dat bijna iedereen wel werk kan vinden, denk ik dat slechts weinigen recht zullen hebben op deze regeling.]
Voor 65-plussers blijven de bestaande bijstandsregelingen ongewijzigd.
[Dus: Zij komen niet in aanmerking voor de nieuwe landelijke regeling maar alleen voor hen blijft bv. de witgoedregeling bestaan bij de gemeente. Lekker ingewikkeld allemaal en erg logisch qua systematiek. De logica hierachter ontgaat me even...]


Einde bericht uit De Telegraaf. Commentaar tussen [].

Na het mengsel van nieuws en kwaadaardige suggesties van ons foute ochtendblad, nu de berichtgeving hierover door de Leeuwarder Courant van do. 21/3/2002:

EXTRAATJES VOOR MINIMA BEPERKT

DEN HAAG (GPD) - Minister Willem Vermeend (Sociale Zaken) wil een verbod op willekeurige eindejaarsuitkeringen en vergelijkbare bonussen voor groepen bijstandsgerechtigden.
[Nogmaals: Waar was toch die eindejaarsuitkering van de soos? En de term 'bonus' wat betekent 'winst', 'dividend', 'gratificatie', 'extra uitkering' of 'toegift' typeert hoe Vermeend dit ziet, nl. als beloning voor het feit dat iemand in een minimumuitkering zit. Dat is de kwaadaardigheid die er bij hem achter zit m.b.t. zijn plannen.]
Extraatjes die gemeenten nu uitdelen aan alle bijstandstrekkers, moeten worden gebruikt voor een betere regeling ten behoeve van langdurig werklozen en volledig arbeidsongeschikten.
[Aangezien in zijn verhaal wordt gesproken over 'sociaal minimum' zal m.b.t. arbeidsongeschikten e.e.a. eerder te maken hebben met mensen met een WaJong uitkering dan met de WAO.]

Gemeenten moeten zich meer inspannen voor mensen in de bijstand die nog wel aan het werk kunnen worden geholpen. Morgen zal Vermeend deze ingrijpende wijziging van de Algemene Bijstandswet voorleggen in de ministerraad.
[Het zou kunnen dat het voorstel veel verder gaat dan een aanval op de categoriale bijzondere bijstand, maar in feite het grotendeels afschaffen van de bijzondere bijstand in het algemeen betekent, zonder dat de reguliere algemene bijstandsuitkering ook maar 1 eurocent hoger wordt. In zoverre is nog onbekend of de overige regelingen in Leeuwarden, zoals de Deklaratieregeling minima wel overeind blijven.]
Het kabinet is vooral ongelukkig met gemeenten die zelf allerlei regelingen verzinnen voor inkomenssteun. Er ontstaat daardoor rechtsongelijkheid en de armoedeval wordt erdoor vergroot. Bij dat laatste geval verdient iemand minder met werk dan toen hij nog een uitkering had. De motivatie om weer aan de slag te gaan, neemt daarom af.
[In ons eigen voorstel t.a.v. het verminderen van de armoedeval staan cijfers die aangeven hoeveel per groep een loon hoger moet liggen om de armoedeval te overwinnen qua geld. Een variant op ons voorstel zou kunnen zijn:
De minimaregelingen inclusief een 'glijdende schaal' ook van toepassing verklaren op alle lonen die niet hoger liggen dan 105 WML is 105 procent van het wettelijk minimumloon.
Nadeel: Kost de gemeente veel meer geld en het verhoogt de gecompliceerdheid qua uitvoering. Ons oorspronkelijke voorstel was m.i. daarom als werkelijk structurele oplossing nog het beste, maar dan moet landelijk de bereidheid er zijn om te erkennen dat de bijstand al heel lang structureel te laag is om zowel te sparen - wat nog steeds een theoretische aanname is bij de bijstand! - als bijzondere uitgaven te kunnen doen.]

Vermeend vindt dat de gemeenten met hun extraatjes mensen niet motiveren om weer te gaan werken, maar juist in de bijstand te blijven.
[Tuurlijk: Die enorme bedragen die men extra zomaar binnenhaalt zijn een complot van de gemeente:
Als de gemeente nl. niks meer te doen heeft moeten ze ambtenaren 'in de wacht' zetten en bovendien wordt de afdeling Sociale Zaken zelf werkloos; dat zit erachter. In feite is het een samenzwering tussen de klanten van de soos en de soos: We hebben elkaar nodig...]

De minister wil een landelijke regeling omdat de gemeenten met hun beleid rechtsongelijkheid in de hand werken.
[Het enige punt wat m.i. juist is. In Leeuwarden geld voor vervanging van huishoudelijke apparatuur, elders niks, elders weer ergens anders geld voor, in Leeuwarden niks enz.
In principe is 1 regeling beter, maar zoals het nu lijkt is de regeling zo beperkt qua kostensoorten en groepen wie er gebruik van kunnen maken, dat de meeste mensen met een laag inkomen er op achteruit gaan. Bovendien maakt dat verhaal over het ook in de toekomst geen uitzicht hebben op werk het qua uitvoering zo gecompliceerd, dat de hele regeling verzandt in burocratie en stroperigheid.
Ofwel: In de praktijk krijgt bijna niemand een cent.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

De dag daarna kwam er meteen nog een bericht, met wat meer nieuws over hoe de soos hier tegen het verhaal van Vermeend aankijkt. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 22/3/2002:

OVERHEID ZET MES IN BONUSSEN VOOR MINIMA

LEEUWARDEN - Het schrappen van gemeentelijke extraatjes voor langdurig uitkeringsgerechtigden treft een aantal mimima in de portemonnee. Directeur Herder van de sociale dienst in Leeuwarden verwacht dat een kleine groep juist profiteert van de nieuwe regeling. De rijksoverheid keert meer geld uit dan de meeste gemeenten.
[Dat staat nog maar te bezien: Neem een gezin in Leeuwarden:
Witgoedregeling was f500,- Deklaratieregeling Minima f100,- per persoon, bv. vader, moeder en 3 kinderen maakt f500,- totaal deklarabel of voor f500,- aan vouchers. Samen f1000,- In de meeste gevallen krijgen ze straks niks meer.
Enkelen krijgen EUR 454,00 ofwel f1000,48
Alleenstaande in Leeuwarden die ook gebruik maakte van beide regelingen:
Witgoedregeling f400,- Deklaratieregeling minima f100,- Samen f500,- Straks meestal niks meer en enkelen EUR 318,00 was f700,78 Deze enkeling gaat er f200,- op vooruit.
Maar het is wel duidelijk: Mensen met een minimuminkomen hebben geen huishoudelijke apparaten nodig. Stuk is stuk. Dat wordt de Kringloopwinkel.
Levensduur van bv. een koffiezetapparaat daar gekocht, is enige maanden...
Nu ja, koffie drinken is maar luxe en leuteren bij de koffie is ook uit: Werk, werk, werk, daar gaat het om.]

Minister Willem Vermeend van Sociale Zaken wil de categoriale bijstand door gemeenten, eindejaarsuitkeringen en bijdragen in de aanschaf van duurzame goederen zoals koelkast, televisie of wasmachine, beëindigen.
[M.a.w.: Als iets stuk gaat ben je de klos. In feite bedoelt hij:
Als je een van deze goederen wilt hebben/vervangen dan moet je maar betaald werk zoeken. Want de bijstand zelf heeft geen ruimte voor het reserveren van geld voor vervanging. Dat heet dan 'een prikkel' of 'stimulering'. In feite een pervers idee.
Dergelijke gedachte vraagt in feite bestrijding:
Als de overheid dergelijke gedachten heeft, zou de burger wel eens de gedachte kunnen krijgen dat een zwart klusje helpt om geld voor deze goederen bij elkaar te krijgen. Formeel mag dat niet, maar de morele rechtvaardiging komt zo wel dichterbij...
Maar als je ziek bent gaat dat niet. De landelijke regeling voorziet wel in kosten die met ziekte te maken hebben, maar de link tussen een koelkast en ziekte zie ik een twee drie niet en bovendien worden duurzame gebruiksgoederen nadrukkelijk uitgesloten.]

Daarvoor is een wijziging van de Algemene Bijstandswet noodzakelijk. Elke gemeente kent nu nog eigen bonussen. De FNV en politici hamerden al langer op de noodzaak van een uniforme landelijke regeling om aan de willekeur een einde te maken.
[En wat horen we nu van de FNV? Geen op- of aanmerkingen op het voorstel?]

In Leeuwarden krijgen op dit moment alle langdurig werklozen en volledig arbeidsongeschikten een toeslag van EUR 185,00 tot EUR 230,00 om duurzame gebruiksgoederen te kunnen kopen. Die algemene bijdrage is straks weer van de baan.
[Dat is dus die f400 en f500 van de witgoedregeling.
Overigens is het een platte leugen van de krant dat alle langdurig werklozen en volledig arbeidsongeschikten dat geld krijgen! Ten eerste moet het worden aangevraagd en ten tweede spreekt de voorlichting van de soos over mensen die DE LAATSTE DRIE JAAR een INKOMEN OP BIJSTANDSNIVEAU hebben gehad en nu NOG EEN INKOMEN OP BIJSTANDSNIVEAU hebben.
Daar doet niks aan af dat onlangs iemand met een WaJong uitkering een bezwaarschrift won en haar afwijzing in een toewijzing wist om te zetten.
Bijstandsniveau moest nl. volgens de beleidsregels zijn: "Sociaal minimum" en dat ligt op 105 WML, een beetje afhankelijk van welke definitie je gebruikt. 105 WML is het landelijke 'politieke' sociaal minimum volgens de Leeuwarder Armoedenota. Alles wat net daarboven zit krijgt niks. Iets anders beweren zoals de LC hier doet, is gewoon valse berichtgeving!
]
Elke beoogde aankoop moet na de wetswijziging individueel worden getoetst door de sociale dienst.
[Een ongelukkige zin: Vermoedelijk wordt bedoeld dat je terugvalt op het oude systeem:
Koelkast stuk en geen geld: Via de gewone bijzondere bijstand een aanvraag indienen waarover zich vervolgens zeven ambtenaren buigen om te bekijken of vervanging wel echt noodzakelijk is, of je wel voldoende solliciteert, of je echt kansloos bent om werk te vinden enz.
M.a.w.: Een bedelpartij en een gunst als er wat geld wordt gegeven. Het kan ook nog wel zijn dat zij zeggen dat je naar bepaalde winkels toe moet gaan; dat gebeurde in het verleden wel meer...
En uiteraard wordt je eerst door je kontaktpersoon afgescheept; dat is standaard-opdracht voor hen. Dat de macht die de soos uitoefent over iemand hierdoor alleen maar weer groter wordt, behoeft m.i. geen nader betoog.]

Alleen mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten en die geen kans maken om binnen een jaar een baan te vinden, hebben recht op het rijksextraatje van EUR 450.
Herder: "Het bedrag is dan wel hoger maar geldt voor een veel beperktere groep."
De beoordeling of de situatie van de bijstandsgerechtigden zo uitzichtloos is dat het rijk de bonus moet uitkeren is nogal arbeidsintensief, voorziet de directeur.
"Deze regeling brengt nogal wat meer rompslomp met zich mee."

Met de landelijke vereniging van directeuren van sociale diensten (Divoza) vindt Herder dat Vermeend objectievere criteria moet hanteren die de uitvoering minder complex maken. Het is volgens hem nogal moeilijk te voorspellen of iemand na drie jaar werkloosheid binnen een jaar alsnog kans op een baan maakt.
"We hebben liever dat al onze klanten die moeilijk bemiddelbaar zijn in aanmerking komen voor de bonus. Die selectie is minder omslachtig."
[Wellicht bedoelt hij: Iedereen die ingedeeld is in fase 3 of fase 4 qua 'afstand tot de arbeidsmarkt'.
Variant: Iedereen die tijdelijk vrijstelling heeft van sollicitatieplicht. Maar Herder heeft gelijk:
Het voorstel van Vermeend stelt de sociale diensten weer voor allerlei uitvoeringstechnische problemen.
Ook mede daarom mijn eerdere stelling in dit verhaal: Laat het Rijk haar eigen regeling zelf maar uitvoeren.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].