REGELING 'BIJZONDERE BIJSTAND DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN' TE BEPERKT UITGEVOERD?"


EIGEN BERICHT 22/2/2002.


Leeuwarder regeling 'Bijzondere Bijstand voor Duurzame Gebruiksgoederen' te beperkt van toepassing verklaard?

Sinds enige tijd heeft de gemeente Leeuwarden een regeling die qua soort valt onder de z.g. 'categoriale bijzondere bijstand'.
Mensen kunnen via deze regeling een bijdrage aanvragen ter vervanging van bv. een wasautomaat, koelkast, gasfornuis, televisie, stofzuiger ed.
Op 20/2/2002 had de gemeente de regeling weer in haar rubriek 'Aan de Grote Klok' gezet in het blad 'Huis aan Huis'. Hieronder volgt eerst de letterlijke tekst en daarna gaan we in op enige recente ontwikkelingen:

BIJSTANDSREGELING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN

De gemeente Leeuwarden kent een uitgebreid minimabeleid. Eén van de onderdelen daarvan is de Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen.
Personen die voldoen aan de voorwaarden kunnen eens per jaar een tegemoetkoming krijgen in de kosten van aanschaf van bepaalde onmisbare duurzame gebruiksgoederen.
De tegemoetkoming is
* EUR 185 per jaar als iemand een huishouden zonder kinderen heeft;
* EUR 230 per jaar bij een huishouden mét kinderen.

Personen die op niet-commerciële wijze een woning delen met anderen (zoals ouders met inwonende verdienende kinderen) kunnen rekenen op de helft van genoemde bedragen.

Kortgeleden zijn cliënten van Sociale Zaken die voldoen aan de voorwaarden per brief uitgenodigd om dit jaar een bijdrage aan te vragen. Ook een aantal personen die geen cliënt zijn van Sociale Zaken hebben zo'n brief gehad. Het gaat om personen die het vorig jaar ook voor een bijdrage in aanmerking kwamen.

'Toch geld voor

huishoudelijke apparaten als

sparen niet meer lukt.'

Als u niet zo'n brief hebt gehad, betekent dat nog niet dat u niet in aanmerking komt voor een bijdrage. Wellicht voldoet u wel aan de voorwaarden. Beoordeelt u met onderstaande informatie of een aanvraag kansrijk is.

Voor wie?

U kunt gebruik maken van de Bijstandsregeling als u:

* woont in de gemeente Leeuwarden;
* een zelfstandig huishouden hebt;
* in de laatste drie kalenderjaren een inkomen op bijstandsniveau hebt gehad én in het huidige jaar een inkomen op bijstandsniveau hebt;

* een vermogen hebt dat lager is dan het bescheiden vermogen dat bij bijstandsverlening is toegestaan (momenteel is dat EUR 4.850 voor alleenstaanden, EUR 9.650 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden);
* niet studerend bent.

'Haal de folder

bij het Stadskantoor!'

We kijken naar uw inkomen in dit jaar en naar het inkomen in de laatste drie kalenderjaren. Vraagt u bijvoorbeeld aan in mei 2002, dan kijken we naar uw inkomen in de periode van januari tot en met mei 2002 en naar uw inkomen in de jaren 1999 tot en met 2001.
Overigens, in deze periode mag u in totaal drie maanden een inkomen hebben gehad dat hoger is dan het bijstandsniveau.
Uw vermogen beoordelen we op het moment dat u de bijdrage aanvraagt.
Overigens, bijstandsverlening is maatwerk.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin nog andere zaken een rol kunnen spelen bij de beoordeling van het recht op een vergoeding.
In folders en ook in dit soort stukjes kan wel het belangrijkste worden geschreven maar kan geen aandacht worden besteed aan de kleine details. Houdt u daar rekening mee.

Voor welke kosten krijgt u een bijdrage?

U ontvangt de bijdrage voor de vervanging van onmisbare duurzame gebruiksgoederen, waarvan de vervanging eigenlijk niet uitgesteld kan worden. Het gaat om de volgende goederen:

* wasautomaat;
* koelkast;
* gasfornuis;
* televisie;
* stofzuiger.

Aan welke van deze goederen u de bijstand daadwerkelijk besteedt, mag u zelf weten.
Ook bepaalt u zelf op welk ogenblik u iets aanschaft. Als u een aanvraag om een bijdrage doet, hoeft u geen bewijzen van uw kosten mee te sturen.

Aanvragen

Zoals gezegd moet een bijdrage altijd in hetzelfde kalenderjaar worden aangevraagd. Wilt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een bijdrage over het jaar 2002, dan moet u voor 1 januari 2003 aanvragen. U kunt aanvragen met een formulier dat u aantreft in de folder over de Bijstandsregeling.
Die is verkrijgbaar aan de balie van Sociale Zaken in het Stadskantoor.
U kunt hem ook aanvragen bij de publieksvoorlichters op telefoon (058) 297 77 60.
Vergeet niet de bewijzen bij te voegen, waarom gevraagd wordt op het formulier.


Einde tekst gemeente Leeuwarden in blad Huis aan Huis.

In het verhaal wordt al gezegd dat in dit soort stukjes wel het belangrijkste kan worden geschreven, maar dat geen aandacht kan worden besteed aan details. Toch zou ik het volgende geen detail willen noemen:

De gemeente gaat uit van 'een inkomen op bijstandsniveau', maar wat is dat nu precies?
Wordt daar mee bedoeld dat het inkomen geen (euro)cent hoger mag zijn dan het nettobedrag wat in een bepaalde huishoudenssituatie aan algemene bijstand wordt gegeven?
Tot nu toe leek het daar wel op:
Mensen die bv. omdat ze een andere uitkering hadden net een paar tientjes in de maand daarboven zaten, kregen niks: Hun aanvraag werd afgewezen.

Een van diegenen diende tegen die afwijzing echter een bezwaarschrift in, wat uiteindelijk werd behandeld door de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften; de afdeling Sociale Zekerheidskamer.

In haar advies aan het College van B en W die nog een beslissing moeten nemen, stelt de commissie dat volgens het beleid van de gemeente onder inkomen op het sociaal minimum een inkomen wordt verstaan ter hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm, maar met dien verstande dat ter vereenvoudiging van de uitvoering gedurende de referteperiode geen rekening wordt gehouden met lagere kosten als gevolg van woningdeling [Maar bij de uitbetaling van het bedrag weer wel: Men geeft dan de helft van het geldende bedrag.] EN HUISHOUDENS MET ENKEL EEN AOW-, EEN ANW-, IOAW- OF IOAZ-UITKERING DAN WEL EEN AAW-, WAJONG- OF WAZ-UITKERING MET TOESLAG, WORDEN GEACHT EEN INKOMEN TE HEBBEN ONTVANGEN OP HET NIVEAU VAN HET SOCIAAL MINIMUM.

Ofwel: De Commissie begrijpt en omschrijft het gemeentelijke beleid zo, dat onder de term 'sociaal minimum' OOK de hierboven omschreven uitkeringen vallen.
M.a.w.: Het beleid zoals de gemeente dat op de hoorzitting uitlegde ging officieel uit van de gedachte dat iemand die een van bovengenoemde uitkeringen had, OOK een uitkering had op het 'sociaal minimum'!

Vervolgens concludeerde de Commissie dat Sociale Zaken kennelijk haar oorspronkelijke standpunt m.b.t. die zaak (betrokkene had één van de hier opgesomde uitkeringen) had gewijzigd en adviseerde tot gegrondverklaring van haar bezwaarschrift. Zoals gezegd, moeten B en W nog een beslissing nemen.

M.a.w.: De uitkeringen die hierboven werden genoemd zitten veelal net een paar (euro)tientjes boven het exacte bijstandsniveau en daarom kreeg men geen cent vanuit de regeling duurzame gebruiksgoederen.
De gemeente zegt nu dus zelf dat dat niet juist is. Dergelijke beslissingen in het verleden zijn dus gewoon onterecht genomen, omdat ze (zo blijkt nu pas), in strijd zijn met de beleidsregels op dit punt... De meeste mensen leggen zich bij een afwijzing neer, een enkeling niet.

De voorlichting naar buiten toe via bv. de Huis aan Huis geeft ook geen reden te veronderstellen dat je WEL voor deze regeling in aanmerking zou kunnen komen als je net iets boven bijstandsniveau zit.
Een 'inkomen op het sociaal minimum' is niet hetzelfde als 'een inkomen op bijstandsniveau', zoals de gemeente in haar publicatie stelt.
Door te schrijven 'inkomen op bijstandsniveau' en niet 'inkomen op het sociaal minimum' plus daarbij enige uitleg om welke uitkeringen dat kan gaan, werden en worden mensen met bovengenoemde uitkeringen op het verkeerde been gezet en dienen geen aanvraag in.

Vermoedelijk is de ontstaansoorzaak gelegen in de waarschijnlijkheid dat een dergelijk verhaal gewoon aansluit op de praktijk van de ambtenaren die de regeling uitvoerden. Die praktijk moet dus veranderen en daarop aansluitend de voorlichting over deze regeling.

Ik vraag me af hoeveel onterechte afwijzingen er de afgelopen jaren zijn geweest en of dat niet moet worden hersteld met terugwerkende kracht.
Voor de toekomst vraag ik me af of deze regeling niet simpelweg op pakweg respectievelijk bv. 75, 95 en 105 WML gezet moet worden.
(100 WML is 100 procent van het wettelijk minimumloon; de bijstandsnormen zijn 70, 90 en 100 WML voor resp. een alleenstaande, een eenoudergezin en een gezin.)
Hiermee zorg je dat de hierboven genoemde uitkeringen op minimum niveau netjes binnen de regeling vallen en de regeling toch simpel blijft:
Iedereen die maximaal tot bv. 5 procent zit qua inkomen boven het voor hem, haar/hen geldend bijstandsniveau kan als hij voldoet aan de overige voorwaarden, van de Regeling Duurzame Gebruiksgoederen gebruik maken en net als nu blijft de inkomensbron irrelevant: Alleen de inkomenshoogte telt.


Secretariaat Ver. P.E.L.