COMMENTAAR OP DE HOOFDPRIORITEIT VAN DE TOP-6 WENSENLIJST VAN HET WIJKPANEL BILGAARD
VAN JUNI 2005


Commentaar d.d. 14/8/2005 en 21/8/2005.

In juni 2005 heeft het Wijkpanel Bilgaard haar Top-6 wensenlijst gemaakt om in te dienen bij de gemeente. De gemeente had alle Wijkpanels in de stad daar om gevraagd. Hierbij enige commentaren bij hun eerste prioriteit, die hieronder eerst qua tekst wordt vermeld. Hun overige vijf punten worden hier niet vermeld, omdat in dit commentaar alleen op hun 'volkshuisvestingspunt' wordt gereageerd. Daaronder volgt de tekst nog een keer, maar dan per blok tekst voorzien van commentaar, zowel door Simon van der Meer, kandidaat-bestuurslid PEL, als door ondergetekende. Hieronder eerst de door Wijkpanel Bilgaard gekozen prioriteit nummer één:

TOP-6 WENSEN WIJKPANEL BILGAARD

1. Sturingsmogelijkheden in het woningtoewijzingsbeleid
en temporisering van de verkoop van eengezinswoningenwoningen.

De doelstelling van het wijkpanel is dat er over 10 jaar nog steeds sprake is van een vitale wijk met een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Bij de cijfers vanuit het wijksignaleringssysteem over Bilgaard valt op dat zowel de groep ouderen (55+), als de groep allochtonen in 2003 ongeveer 1/3 van de totale bevolking uitmaakten. Beide groepen hebben bovendien een sterke neiging om in omvang toe te nemen, zodat zij naar verwachting in de volgende decennia het straatbeeld in de wijk zullen gaan domineren. Verdere vergrijzing en interculturalisering, die nog meer uit de pas gaan lopen met de rest van Leeuwarden, ziet het wijkpanel als een verstoring van het evenwicht en als bedreiging voor de vitaliteit van de wijk. Bilgaard heeft er daarom belang bij dat er een rem wordt gezet op de aanzuigende werking van bovengenoemde groepen en dat juist (jonge) gezinnen binnen de wijk gehaald en gehouden worden. Er dienen voor hen zowel in de huur- als in de koopsector geschikte woningen te zijn.

Op dit moment worden alle vrijkomende eengezinswoningen in de wijk in de verkoop gedaan door de woonbedrijven. Hieraan zitten voor- en nadelen. De komst van meer huiseigenaren, die meestal veel belang hebben bij een goede leefomgeving, is positief, zeker als het jonge gezinnen betreft. Anderzijds worden gezinnen die op huren aangewezen zijn naar gehorige flats verdreven, waar overlast haast onvermijdelijk is, of zij trekken de wijk uit. Beide zijn ongewenst. Zo lang er veel vraag naar deze huurwoningen is, wil het wijkpanel bij de corporaties aandringen op temporisering van de verkoop.

Daarnaast pleit het wijkpanel voor meer betaalbare (beneden IHS-grens) alternatieven voor ouderen die hun ruime woning willen inruilen voor een seniorenappartement in de wijk, bijvoorbeeld in de woonservicezone. Door een te kort hieraan stagneert nu de doorstroming.
Binnen de huidige systematiek heeft de afdeling bewonerszaken van de woonbedrijven nauwelijks nog sturingsmogelijkheden in wie waar een woning toegewezen krijgt. Het wijkpanel wil bij gemeente en woonbedrijven aandringen op wijzigingen in het woningtoewijzingsbeleid zodat beter gestuurd kan worden in bovengenoemde ontwikkelingen.

[Opgesteld door Margreet van der Laan, juni 2005]


Einde tekst eerste prioriteit Top-6 lijst Wijkpanel Bilgaard.

Simon van der Meer stuurde hierop de volgende reactie:

"Dit heeft een zeer hoog Tante Betje gehalte, met name punt 1 over de huisvesting. Het komt er op neer dat ze blanke gezinnen de wijk in willen hebben."

Dit is het commentaar:

Eerste punt is interessant op het gebied van wonen. Toen ik het las dacht ik "hee, een wijkpanel die aan aantal zinvolle dingen zegt" (hoor ik helaas te weinig). Maar het stuk ademt m.i. wel de sfeer uit van "het wijkpanel weet wat goed voor u is".

Mijn commentaar tussen []:

Sturingsmogelijkheden in het woningtoewijzingsbeleid en temporisering van de verkoop van eengezinswoningenwoningen.

De doelstelling van het wijkpanel is dat er over 10 jaar nog steeds sprake is van een vitale wijk met een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Bij de cijfers vanuit het wijksignaleringssysteem over Bilgaard valt op dat zowel de groep ouderen (55+), als de groep allochtonen in 2003 ongeveer 1/3 van de totale bevolking uitmaakten.

[Dat is niet vreemd met al die ouderen-flats. De tamelijk recentelijk gesloopte flats in Bilgaard waren voor iedereen, en de ouderen flats zijn blijven staan. Sterker nog, de enige sociale nieuwbouw in Bilgaard is nota bene alleen voor ouderen. Wil het wijkpanel in mijn ogen wat nuttigs doen, dan zouden ze dit eens kenbaar moeten maken aan Hilde van Ree van het Woonbedrijf. Want die zijn namelijk zo onnozel om sociale nieuwbouw UITSLUITEND VOOR OUDEREN te realiseren in een wijk waar zo'n beetje de enige overgebleven sociale woningbouw al voornamelijk voor ouderen is bestemd]

[Reactie secretaris PEL: De cijfers uit het wijksignalserings systeem zijn altijd misbruikt als wapen tegen 'de anderen'. In Wijkpanels tref je m.i. veel mensen die sterk denken in 'wij' en 'zij' tegenstellingen; aan etikettering en hokjesdenken doen en graag bewoners in typen en soorten verdelen en daar vervolgens vermeende (negatieve) groepseigenschappen op plakken. Dit is al zo sinds het PEL bestaat, alleen waren het indertijd m.n. alleen nog de huurdersgroepjes. Tevens zijn zij in die opvattingen altijd gesteund door het opbouwwerk van de HWL, Hulp en Welzijn Leeuwarden.
Ik vind dat alle flats in Bilgaard in principe voor alle leeftijden zouden moeten zijn, behalve als uit bouwkundige aanpassingen blijkt dat ze specifiek voor een bepaalde groep zijn bedoeld. Laat mensen zelf maar kiezen of ze het liefst bij leeftijdsgenoten willen wonen of juist niet. Op het punt van leeftijdscriteria waren de nieuwe woonruimteverdeelsystemen van NWF en CHF een verbetering, maar de laatste tijd lijkt het of er sluipenderwijs toch weer vaker leeftijdscriteria worden genoemd bij aangeboden flats.]

Beide groepen hebben bovendien een sterke neiging om in omvang toe te nemen, zodat zij naar verwachting in de volgende decennia het straatbeeld in de wijk zullen gaan domineren.

[Wat is daar verkeerd aan? Het is mooi dat een wijk aan elke 'groep' in de samenleving een thuis biedt, maar ik heb een wijkpanel nog nooit horen zeggen dat in Westeinde en Zuiderburen de gezinnen het straatbeeld domineren, terwijl dit ook het geval is. Maar zodra het gaat om (arme) bejaarden en allochtonen (alleenstaanden zijn ook een groep die graag als 'te veel' wordt gezien), ja hoor dan is er ineens wat mis volgens het wijkpanel.]

[Reactie secretaris PEL: Herfst 1999 hebben we in de brochure "De Gedroomde Stad" al gewezen op de strijd van O.S.M. (Ons Soort Mensen) tegen de 'minderwaardigen', de A.S.M. (Andere Soort Mensen).
In feite is er sprake van een eindeloos voortwoekerende klein-burgerlijke haat tegen alles wat niet precies zo is als zij.
Ooit werd het straatbeeld gedomineeerd door gezinnen met kinderen. Heeft toen ooit iemand gepleit voor een 'evenwichtige bevolkingsopbouw'?! Dacht het niet. Waarom nu dan wel? Simpel: Omdat toen het beeld 'goed' was en nu 'fout', dat is alles. Criteria voor wat een evenwichtige bevolkingsopbouw is zul je niet krijgen. Het is ook veel handiger die nooit uit te spreken, dan kun je die namelijk naar believen wijzigen als het je zo uitkomt..]

Verdere vergrijzing en interculturalisering, die nog meer uit de pas gaan lopen met de rest van Leeuwarden, ziet het wijkpanel als een verstoring van het evenwicht en als bedreiging voor de vitaliteit van de wijk. Bilgaard heeft er daarom belang bij dat er een rem wordt gezet op de aanzuigende werking van bovengenoemde groepen en dat juist (jonge) gezinnen binnen de wijk gehaald en gehouden worden.

[Ja daar heb je het al: Het wijkpanel wil gezinnen. Over de alleenstaanden heeft Tantje Betje het al niet eens meer..
Het Wijkpanel mag ten eerste wel eens onderbouwen waarom gezinnen een betere wijk vormen dan de andere genoemde groepen en ten tweede zal het met de aantrekkingskracht van allochtonen wel meevallen nu alle eengezinswoningen in de verkoop zijn gegooid, gezien allochtonen veelal tot de lage inkomensgroepen behoren die zijn aangewezen op huur.
Zolang er elders in de stad, bij voorkeur in de rijke, blanke wijken geen sociale nieuwbouw plaatsvindt, zullen de armere allochtone huishoudens die nog huren in Bilgaard niet vertrekken, niet omdat ze niet willen, maar omdat er voor hun elders al niets eens plek is. Als het Wijkpanel zich daar nou eens druk om ging maken..]

[Reactie secretaris PEL; Interculturalisering is een versluierende term voor: We willen hier niet nog meer buitenlanders! T.a.v. vergrijzing moeten de meeste Wijkpanels maar naar zichzelf kijken, Bovendien bestaat een deel van de leden van Wijkpanels uit notoire zeurpieten en querulanten die zeiken over elke losse stoeptegel en uitstekende grasspriet. De bevolkingsopbouw mag niet uit de pas lopen vergeleken bij de rest van Leeuwarden schijnt een soort criterium te zijn. Dit is PvdA-gelijkheidsdenken: Geen gezeik, alles gelijk! Als gemiddeld in de stad 10 procent allochtonen woont en 25 procent alleenstaanden, MOET dat ook zo zijn in Bilgaard...
Dit is het typische gezeur van mensen die niet weten wat 'gemiddeld' en statistisch eigenlijk betekent...
Volg ik hun redenering, dan valt er nog heel wat te doen qua evenwichtige bevolkingsopbouw in Zuiderburen, Goutum-Noord enz.]

Er dienen voor hen zowel in de huur- als in de koopsector geschikte woningen te zijn.

[Hen? De gezinnen? Er moeten voor IEDEREEN zowel in de huurals in de koopsector geschikte woningen zijn]

[Opmerking secretaris PEL: Ja, ze bedoelen: Gezinnen erin en de rest er liefst uit, althans: Niet meer van de A.S.M. erin.]

Op dit moment worden alle vrijkomende eengezinswoningen in de wijk in de verkoop gedaan door de woonbedrijven. Hieraan zitten vooren nadelen. De komst van meer huiseigenaren, die meestal veel belang hebben bij een goede leefomgeving, is positief, zeker als het jonge gezinnen betreft. Anderzijds worden gezinnen die op huren aangewezen zijn naar gehorige flats verdreven, waar overlast haast onvermijdelijk is, of zij trekken de wijk uit. Beide zijn ongewenst.

[Zie vorige commentaar, blijkbaar vindt het wijkpanel het prima dat ouderen en allochtonen vertrekken, alleenstaanden zijn evenmin welkom, nee wat het wijkpanel wil zijn BLANKE GEZINNEN]

[Opmerking secretaris PEL: Ze willen dus: Meer kopers, maar niet alle kopers... Ze zien bv. liever niet een alleenstaande of een buitenlands gezin iets kopen. Verder maken ze zich uitsluitend druk over 'gezinnen die op huren aangewezen zijn', terwijl bv. 96 procent van de woningtoewijzingen van NWF in 2004 aan een- en tweepersoonshuishoudens was, omdat juist zij zwaar getroffen worden door de golf van verkopen.
Het zijn juist de allochtone gezinnen die nu in dezelfde situatie zitten als de blanke gezinnen in de 50-er jaren: Men woont in flats. Flats zijn volgens de opvattingen die nadien gangbaar werden, minder geschikt voor gezinnen met kinderen: Begin 70-er jaren vond een golf van verhuizingen plaats van gezinnen uit de flats in Bligaard richting laagbouw: In 1974 stond een kwart van de flats in Bilgaard leeg... Toen mochten anderen eindelijk ook eens wonen...]

Zo lang er veel vraag naar deze huurwoningen is, wil het wijkpanel bij de corporaties aandringen op temporisering van de verkoop.

[Lijkt mij terecht.]

[Opmerking secretaris PEL: Gezien de druk op de huurwoningmarkt wil het PEL een verkoopstop voor alle resterende huurwoningen.]

Daarnaast pleit het wijkpanel voor meer betaalbare (beneden IHS-grens) alternatieven voor ouderen die hun ruime woning willen inruilen voor een seniorenappartement in de wijk, bijvoorbeeld in de woonservicezone. Door een te kort hieraan stagneert nu de doorstroming.

[Nu spreken ze zichzelf tegen: Er zijn teveel ouderen en nu pleiten zij voor meer ouderenwoningen. Ze doelen hier blijkbaar op ouderen in grote woningen. Volgens mij worden die eengezinswoningen weinig door ouderen bewoond. Die flats wel, maar die zijn voornamelijk voor ouderen bestemd, dus een oudere die uit een dergelijke flat vertrekt zal ruimte vrij maken voor een andere oudere]

[Opmerking secretaris PEL: Die Woonservicezone is nu weer een hype van de gemeente en daar spelen corporaties gewoon op in. Een oudere kan heel lang blijven wonen in een flat met lift: Beetje aanpassen met handgrepen hier en daar, drempels eruit, abo op de kabelalarmering ed. Het is overigens niet zo, dat alle flats in Bilgaard voor ouderen zijn bestemd.
De nieuwe woonruimteverdeelsystemen zijn op dat punt juist een verbetering verleken bij het CRWL-systeem toen zowat elke flat daar een minimum-leeftijdscriterium had, hoewel juist de laatste tijd er weer meer leeftijdscriteria lijken te verschijnen, wat ik een slechte zaak vindt.
Wel is het zo, dat de flats daar, met name die in De Fennen, De Dulf, De Bird en De Anjen, erg duur zijn, zodat je ofwel een redelijk loon moet verdienen ofwel als oudere een aanvullend pensioen moet hebben, om de huur te kunnen betalen...
Bijvoorbeeld: De Anjen 7-hoog flat EUR 397,26, De Fennen 7-hoog flat EUR 524,34.]

Binnen de huidige systematiek heeft de afdeling bewonerszaken van de woonbedrijven nauwelijks nog sturingsmogelijkheden in wie waar een woning toegewezen krijgt. Het wijkpanel wil bij gemeente en woonbedrijven aandringen op wijzigingen in het woningtoewijzingsbeleid zodat beter gestuurd kan worden in bovengenoemde ontwikkelingen.

[En dan? Alleen nog BLANKE GEZINNEN in wijk. Ideetje voor het wijkpanel: Geld vragen uit de subsidie-ruif voor een werkbezoekje aan Rotterdam. Daar zijn ze dit reeds aan het toepassen..]

[Reactie secretaris PEL: Het venijn zit uiteraard in de staart: Het Wijkpanel zou het liefste zelf bepalen wie waar nog mag wonen. Voot 1976 hadden alleen gezinnen recht op het mogen huren van een huis van de woningcorporatie. De rest kon barsten. Dat ziet dit Wijkpanel het liefste weer? Hoe meer gezinnen bevoordeeld worden bij woningtoewijzing, des te meer andere woningzoekenden naar de marge worden weggedrukt. Mede juist om dat soort wantoestanden te bestrijden werd ooit het PEL opgericht!]


Einde commentaar van Simon van der Meer en van secretaris PEL.

Tenslotte:

Zou je de Wijkpanels maar niet gewoon moeten afschaffen als ze dergelijke meningen verkondigen? Ik denk niet dat dat correct zou zijn: Zeggen ze iets waarmee je het eens bent, dan mogen ze blijven, maar doen ze dat niet, dan moeten ze weg?
M.i. zou je je echter wel kunnen afvragen wat de representativiteit eigenlijk is van de Wijkpanels. Namens wie spreekt men eigenlijk?
Z.g. soms 'namens de buurt' die niet eens weet wat het Wijkpanel aan de gemeente vertelt? M.i. kunnen leden van een Wijkpanel alleen namens zichzelf spreken op persoonlijke titel of namens bijvoorbeeld een organisatie die iemand in een Wijkpanel heeft zitten.
Ik zou willen dat leden van een Wijkpanel werden gekozen door de bewoners en gebruikers van bedrijfspanden van die wijk, bv. tegelijk met de Raadsverkiezingen.
Of anders: Per gebied is er een vereniging waarvan elke bewoner of gebruiker van bedrijfsruimte lid kan worden. De vereniging kiest een bestuur en zij komen in het Wijkpanel en sluiten dat weer kort naar de leden en de overige buurtbewoners. Het gaat mij er om, dat adviezen van een Wijkpanel voortaan op een meer democratische en corrigeerbare en conroleerbare wijze tot stand komen. Het zou goed zijn als politieke partijen daaraan, i.v.m. de komende Raadsverkiezingen, aandacht zouden willen besteden.

secretaris PEL