GEMEENTE IS REGIE VEGELINBUURT KWIJTGERAAKT
VAN BEWONERS MAG VEGELINBUURT NU WEL PLAT


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 4/9/2002: Gemeente is regie Vegelinbuurt kwijtgeraakt. Directeur Dick Caffa van de Stadsvernieuwingscorporatie (SVK) over de SV-problemen Vegelinbuurt plus:
Van bewoners mag Vegelinbuurt nu wel plat.


Zoals bekend zal zijn had de SVK indertijd het bouwkundig onderzoek gedaan naar de staat van de huisjes in de Vegelinbuurt, maar bij het vervolg van de sloopplannen speelde het onderzoek nauwelijks meer een rol. In tegenstelling tot wat de krant ons wil laten geloven zijn lang niet alle huisjes slecht. De huisjes waarvan de eigenaren in de zeventiger jaren meededen aan particuliere woningverbetering, kwamen er beter af in het onderzoek, wat logisch is. Helaas zitten de 'redelijke' en 'slechte' panden nogal verspreid over de buurt.
De SVK maakte ook samen met de werkgroep Vegelin die nu in wat groter verband met omliggende wijken Bewonersplatform Achter de Hoven heet, een plan voor de Vegelin, wat uitging van deels renovatie en deels sloop. Er bleven echter in dat plan veel meer huizen staan dan hoe nu de bedoeling is, er werden huizen samengevoegd, er werd een 'hofje' gemaakt voor ouderenhuisvesting enz. Kortom: Een plan met de nodige variatie, ook qua renovatie. Dus niet simpel: Huisje opknappen.
Het plan werd door B en W en een raadsmeerderheid achteloos terzijde geschoven en de SVK verdween buiten beeld...
Nu echter komen zij goed getimed naar voren met hun mening over wat er mis ging in de Vegelin. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 4/9/2002:

'GEMEENTE IS REGIE VEGELINBUURT KWIJTGERAAKT'

LEEUWARDEN - De gemeente heeft over zichzelf afgeroepen dat de stedelijke vernieuwing in de Leeuwarder wijk Achter de Hoven-Vegelin in het slop is geraakt. Dit zegt directeur Dick Caffa van de Stadsvernieuwingscorporatie (SVK) die tot voot twee jaar nauw betrokken was bij de voorbereiding van het miljoenenproject.

De opzet van het plan voor sloop, renovatie en nieuwbouw is volgens Caffa te grootschalig. "De gemeente moet zorgen dat zij de regie weer in handen krijgt. Ik ben bang dat ze zich anders overleveren aan de woningbouwcorporaties."
[Dit is een interessant punt: Als het gaat om woningen van een woningcorporatie kan deze door het aanvragen van een sloopvergunning zonder meer slopen, wat een gemeenteraad ook vindt en wat een College van B en W ook vindt. B en W moeten op basis van de sloopverordening de vergunning nl. zonder meer verlenen, als aan een aantal technische en veiligheidseisen wordt voldaan. Maar inhoudelijk heeft een gemeenteraad gewoon het nakijken. In het geval van de Vegelin gaat het om particulier woningbezit. Maar ook hier zie je dat B en W op een corporatie een beroep moeten doen voor het tijdelijk beheer na aankoop door de gemeente, hoewel het mij niet duidelijk is wie nu precies de geplande nieuwbouw neer gaat zetten: Corporatieholding Friesland of een projectontwikkelaar. Caffa heeft het verderop in het verhaal echter ook over renovatie van een aantal omliggende huizen en vooral in de renovatie liggen hun belangen.]

Bijna vijf jaar geleden begon de SVK met bewoners van de Vegelinbuurt een projectgroep, die moest uitdokteren hoe de karakteristieke straatjes konden worden behouden. Er werd net als bij eerdere plannenmakerij in de jaren zeventig en tachtig gemikt op woningverbetering. Allengs werd duidelijk dat aan gedeeltelijke sloop niet meer viel te ontkomen.

Caffa: "Dat zagen wij ook wel in. Maar met verbetering viel ook nog genoeg te doen. De regeling 'Duizend keer collectief' voor particulieren werd afgeschaft. Stadsvernieuwing werd stedelijke vernieuwing. Het werd een grootschalige operatie. Toenmalig wethouder Bearn Bilker zei: 'Ik moet slopen, slopen, slopen'."
[Stadsvernieuwing werd ondergeschikt gemaakt als een van de middelen bij Stedelijke Vernieuwing en ondergeschikt gemaakt aan de doelen die bij SV centraal stonden. Als je als woningeigenaar in een bepaalde wijk waar 'een oververtegenwoordiging' woonde van vul maar in, werd het sloop, ondanks dat bv. de staat van je huisje nog redelijk was en op zich mogelijkheden had voor renovatie zonder in extreme bedragen te vervallen. Het is ook fout geweest elke subsidieregeling af te schaffen voor particuliere woningverbetering:
Wij hebben daarna enige malen gepleit voor een simpele regeling waarbij de BTW of een deel van de BTW op facturen wordt vergoed aan eigenaar-bewoners. Bij een deel van de BTW vergoeden zou je bv. kunnen uitgaan van het hoge BTW-tarief van 19 procent waar verbouw onder valt, terugbrengen tot 6 procent; het lage BTW-tarief. Welke facturen? Je zou daarbij kunnen denken aan het oude systeem zoals dat er was voordat de regeling 'Duizend keer collectief' van start ging: Bepaalde bouwtechnische en woontechnische verbeteringen werden toen gesubsidieerd. De SVK publiceerde indertijd geregeld de lijstjes waarin stond welke verbeteringen met subsidie gedaan konden worden. Een beetje subsidie is m.i. nodig voor net dat duwtje in de rug bij veel huiseigenaren: Vaak goedwillend, maar laks.]

De SVK-directeur spreekt van een "glijdende schaal", waardoor het bouwen van vervangende huizen voor de huidige bewoners gaandeweg uit beeld raakte. "Ze wilden het niet toegeven, maar dat kon nooit voor de prijs die het mocht kosten."
[Juist! Dit is bij de gemeente altijd al het geval geweest: Een eeuwigheid terug bv. de nieuwbouw in de Schoolstraat: Mensen op bijstandsniveau konden daar toen niet meer in, omdat ze teveel huursubsidie nodig hadden, boven de toenmalige fiatteringsgrens IHS zoals de gemeente toen had vastgesteld. Er was toen nog een gemeentelijk fiatteringsbeleid, compleet met raadsstukken en al.
Elk idee van nieuw bouwen voor lager betaalden moet men gewoon vergeten! Ik heb dat uitentreure betoogd. Nooit, maar dan ook nooit heeft dat gekund, ook niet in de wederopbouw periode:
Maar toen legde het Rijk er objectsubsidie bij en vond de huursubsidie uit en dat was een politieke keuze. Daarmee lukte het toen.
Nieuwbouw koophuizen dan? Ook onbetaalbaar. Laatste cijfer wat we hoorden inzake de Vegelin was: Simpele eengezinswoning getekend door bureau Skets: f 325.000,00]

Caffa vindt dat de gemeente het sociale aspect "grof heeft onderschat" door teveel ineens te willen. "We zeiden in 1998 al dat het beter blok voor blok kon gebeuren."

"Nu is het niet meer te betalen en dreigt het onbeheersbaar te worden", vervolgt de SVK-man. De schaalgrootte is volgens hem mede te wijten aan de eisen die Den Haag stelt aan de subsidies. Leeuwarden klaagt al enkele jaren zonder noemenswaardig succes dat de rijkssteun voor stedelijke vernieuwing ontoereikend is en dat zij te veel is toegesneden op de Randstad, waar met vervangende nieuwbouw veel meer valt te verdienen.
[Ofwel: Met idiote verkoopprijzen worden daar dank zij de woningnood idiote winsten gemaakt...]

Caffa vindt deze kritiek terecht, maar hij vindt ook dat in de stedelijke vernieuwing te veel nadruk ligt op het saneren van het woningbezit van de corporaties. "Men heeft zich blindgestaard op een papieren overschot van goedkope huurwoningen. Als dat reëel had bestaan, was het niet binnen een paar jaar verdwenen."
[Een terechte opmerking: De gemeente heeft doelbewust om maar veel sloop er door te kunnen drukken, gewerkt met een qua cijfers dubieus woningmarktonderzoek en KAW-architecten goochelde nog wat met de cijfers om en riep huurwoningen in de toenmalige middenprijsklasse ook uit tot 'goedkope huurwoningen'. Pakweg tot f850,00 huur heettte toen plotseling ook 'goedkoop' en ziedaar: Een overvloed aan goedkope huurwoningen... Zo kunnen wij het ook!
En nu: Voor Leeuwarder begrippen fors opgelopen wachttijden en 100 gegadigden voor een simpel huurflatje...
We hebben geen overschot aan goedkope huurwoningen, we hebben een overschot aan woningzoekenden met weinig geld!]

De SVK moet sinds het staken van de stadsvernieuwing knokken voor elke opdracht. Caffa's handen jeuken om in de Bernardus Bumastraat en de Van Asbeckstraat aan de slag te gaan. "Ik vrees echter dat Corporatieholding Friesland het werk zal opeisen voor haar eigen aannemingsbedrijf."
[Ik heb begrepen dat het de bedoeling was van de gemeente om voor deze straten toch met enige subsidie te komen en ik vrees dat een van de subsidievoorwaarden zal zijn, dat de eigenaar dan verplicht met Corporatieholding Friesland in zee moet. Overigens werd iemand die onder 'Duizend keer collectief' z'n woning ging opknappen verplicht om het de SVK in zee te gaan en kon hij alleen bij maar twee banken terecht voor financiering, nl. de Frieslandbank of de Rabo-bank. Ik weet van de ABN-AMRO bank dat ze daar knap sjacharijnig over waren...
Gelijk hadden ze: Wij hebben indertijd naar voren gebracht dat we tegen gedwongen winkelnering waren. Een woningeigenaar moet vrij zijn qua financiering en qua aannemerskeuze: Het gaat om het inhoudelijk resultaat van een renovatie, meer niet.
SVK en het aannemingsbedrijf van CHF zijn uiteraard concurrenten op dezelfde markt. Overigens moet ik nog zien of bovengenoemde twee straten gerenoveerd zullen worden of dat de gemeente uiteindelijk op sloop aanstuurt...]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant probeert intussen nog wat olie op het vuur te gooien door te pleiten voor snelle sloop van de woningen. Uiteraard probeert de VVD bij monde van raadslid Van Mourik dat ook: Op hun website noemt hij de huizen 'krotten', m.a.w.: Hij wil het liefst dat de huizen voor een fooi van eigenaar wisselen en m.i. had de VVD het het liefst zo, dat je de huizen zo van de eigenaren af kon pakken...
De VVD moet dan maar zorgen voor de correcte geldbedragen op basis van de regelgeving van de Onteigeningswet; dan verloopt de aankoop wel vlotter. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 4/9/2002:

VAN BEWONERS MAG VEGELINBUURT NU WEL PLAT

Gemeentelijk geldgebrek doet de sloop- en renovatieplannen voor de Vegelinbuurt stagneren. De woonomgeving verslechtert in rap tempo. De bewoners bereiden inmiddels een actiedag voor, zaterdag.

Door Gerrit Jan Albers

LEEUWARDEN - Van Jessica Homma en Gerard Stolzenbach mag de Vegelinbuurt vandaag nog wel plat. "Onze huurbaas laat ons al maanden smoren. Drieenhalve week geen toilet, een aanrecht dat van de muur loslaat en kinderen die 's winters vanwege de tocht noodgedwongen bij ons in bed moeten. Maar als we nu weggaan krijgen we de verhuispremie niet."
[Formeel krijgt men de verhuis- en herinrichtingspremie als de gemeente de woning heeft gekocht, maar dan moet je uiteraard ook een andere passende woning aangeboden zijn. Als vaststaat dat de woning gesloopt wordt, zou de regeling zo moeten zijn dat zodra je een woningaanbod hebt aangenomen en het huurcontract daarvoor tekende, je de V&H-vergoeding uitbetaald zou moeten krijgen: Dan zouden huurders niet op verkoop door de huurbaas hoeven wachten. Zie ook "Nog steeds ellende met verhuiskostenvergoeding in Vegelinbuurt". Overigens vraag ik me af, gezien de klachten, waarom de huurders nooit tegen de huisbaas in actie kwamen en bv. het PEL eens belden: Er is een huurverlagingsprocedure via de Huurcommissie mogelijk bij onderhoudsklachten. En bij spoedeisende gevallen een kort geding met in dit geval bv. als inzet: Noodreparaties met een dwangsom erachter voor elke dag dat de verhuurder in gebreke blijft. Wat dat betreft klagen en jammeren sommige huurders wel, maar met hun luie reet uit de stoel komen en bv. ons eens bellen als je niet weet wat je kunt doen, ho maar...]

Buurvrouw Nathasja Rodenhuis doet er nog een schepje bovenop. "Moet je eens op onze vloeren springen. Dan donderen de voegen uit de muren. En die junkies, hè. Laatst lag er hier weer een spuit in de tuin", zegt ze terwijl ze naar de rondkruipende peuter op de grond wijst. "De bloeddruppels lagen op de motorkap van een auto."
[Wat betreft de huizen: Vermoedelijk gaat het hier om die huisjes die al in de zeventiger jaren niet meededen met de toenmalige renovatie, omdat ze toen ook al in handen waren van huisjesmelkers. Een aantal huisjes waren slecht, stond in het bouwkundig onderzoek van de SVK. Op kaarten stond dat precies aangegeven. De LC schetst echter geen eerlijk beeld van de bouwkundige situatie door enige verhuurde huizen qua onderhoudsstaat als norm voor alle huizen te nemen.
Wat betreft de junkies: Heeft geen fluit te maken met de staat van de woningen, maar met zowel de sloopvoorbereidingen, het falend politietoezicht, het ontbreken van een slaaphuis voor verslaafden zodat men 's nachts van de straat kan alsmede het feit dat sommige bewoners zelf dealen in harddrugs. Want wat zou een junkie behalve dan het zoeken naar een slaapplaats of een plaats om een shotje te zetten in de Vegelin moeten doen? Juist, dope halen, wat anders? In feite bepalen dus mede de dealers en hun klanten dat huizen maar plat moeten, om sociale redenen, omdat de maatschappij onmachtig is werkelijke oplossingen te vinden zoals bv. gratis heroineverstrekking op medisch recept aan diegenen die toch niet afkicken. Dat mede hierom blokken woningen maar 'plat' moeten, kon later nog wel eens voer worden voor verbaasde sociaal-geografen...]

Stadswacht Jan Weima kan de verhalen bevestigen. "Het gaat nu weer hard achteruit. Ik ben benieuwd hoe het hier allemaal komt." Hij refereert aan de onverwachte tekorten bij de gemeente waardoor de aankoop van de verpauperde huizen en dus de sloop van het snel aftakelende volkswijkje moet worden uitgesteld.

"We blijven lege panden dichtmaken maar de gebruikers wisten ze iedere keer weer open te krijgen." Weima wijst naar een bovenetage: "Kijk, we maken de huizen nu ook aan de binnenkant dicht. Boven en beneden."
[Men zou bv. de ramen en de deur niet moeten dichtspijkeren met houten platen, maar moeten dichtmetselen. Overigens zouden leegkomende huizen tijdelijk worden verhuurd, maar zo te lezen is daar niks van terecht gekomen. En een kraakgroep zoals in de 70-er en 80-er jaren die de huizen pakt, is er ook al niet meer. Amsterdammers zonder woning, attentie...]

Weima: "Ik heb vorige week een lijstje gemaakt. Slordige tuintjes zijn wat gesnoeid en opgeknapt, rommel is bij de huizen weggehaald en de overbodige containers van dichtgeschroefde panden zijn weggebracht. Dat heeft het wijkserviceteam gedaan voor de mensen die hier nog wel wonen."

Een witte Opel Kadett giert de bocht om. Vanuit de snelle GSI knalt luide Nederlandstalige muziek terwijl de chauffeur stopt en zijn motor extra laat brullen. "Hé, Jantje, ouwe skeet van mij. Alles goed met dij?" Weima knikt en speelt het spelletje maar even mee. "Ja, hoor Connie, wat hest trouwes moaie musyk opstaan."

De bewoners maken zich ondertussen op voor een protestdag komende zaterdag. Ze hebben verschillende mensen van de gemeente en raadsleden uitgenodigd. Op de ramen van de huizen hangen kleine gele posters met 'Te Koop wegens junks en slooprijp'. "Eigenlijk te klein, hè", zegt Homma, "maar zaterdag hangt hier een enorm spandoek. Wij willen wel weg."
[De woningcorporaties hebben weinig goedkopere huurhuizen meer in de aanbieding, dus ook al worden eigenaar en gemeente het eens over aankoop door laatstgenoemde: Het kon nog wel eens lang duren voordat men 'weg' kan. Zoals bepleit zou de gemeentelijke regeling voor V&H-kosten vanuit de Vegelinbuurt gewijzigd moeten worden. Bv.: Zodra een huurder een ander huurcontract tekent voor een aangeboden woning, dit geld uitbetalen. Waarom zou je het moment van gemeente-aankoop als ijkpunt moeten gebruiken? Kijk bv. naar de Mariniersespel: Daar zit die aankoopstap ook niet tussen:
Als men een andere woning aanvaardt krijgt men van de woningcorporatie de V&H-vergoeding. Zo zou de gemeentelijke regeling ook moeten zijn.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Nu het Bewonersplatform weer actie gaat voeren en de gemeente tegen een extra verlies aankijkt op het SV-plan, mede door onderschatting van de aankoopprijzen en de bijkomende kosten zoals genoemd in de Onteigeningswet, zou het mij niet verbazen als er 'iets spontaans' gebeurt, zodat de vraagprijzen van schrik dalen. Remember, soms is het hier niet veel beter dan de South-Bronx...
Ik ga hier verder niet op in, maar wees niet verwonderd bij spontane branden in dit gebied, natuurlijk door 'de junkies' veroorzaakt...
Ik zeg niet DAT het zo werkt, maar sluit ook niets uit...

Secretariaat P.E.L.