WACHTLIJSTEN LANGER VOOR STUDENTENHUIS


Begin juli jl. berichtten we al het nodige over de huisvestingsnood onder studenten. (Zie diverse berichten)
Onlangs kwam de Leeuwarder Courant met een nieuw bericht over de situatie. Geen wonder, wie als student voor het komende studiejaar nog niets heeft gevonden, kan straks forse afstanden dagelijks reizen of zit in de problemen met zijn/haar onderdak. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 23/7/2002:

WACHTLIJSTEN LANGER VOOR STUDENTENHUIS

LEEUWARDEN - De wachttijd voor studentenwoningen bij de Leeuwarder woningcorporaties is nog langer dan vorig jaar. Zelfs de minst populaire huizen in de Vrijheidswijk vergen een inschrijftijd van tien maanden.
Toch verwacht de gemeente geen dramatische toestanden, zoals in Groningen en de Randstad. Veel studenten vinden nog wel een kamer bij particuliere verhuurders, verwacht ambtenaar Aitze van den Bos.
[Waar die verwachting op is gebaseerd, zegt hij niet. Vermoedelijk gaat het om wat sussende woorden, zonder enige grond, meer niet. Even kijken in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 juli: In totaal worden 2 kamers per advertentie aangeboden en 10 kamers gezocht, allemaal door studenten. Ervaring leert dat 50 reacties op het aanbieden van 1 particuliere kamer vorig jaar niet ongewoon waren in Leeuwarden...]

Vorig jaar liep de kamernood plotseling hoog op in de Friese hoofdstad. Terwijl Leeuwarden altijd vermaard was om zijn grote woningaanbod, moesten studenten vorig jaar maandenlang kamperen of intrekken bij vrienden voordat ze een geschikte woonplek vonden.
[Dat je indertijd hier nog redelijk vlot een kamer kon vinden was m.i. ook de echte enige troef die Leeuwarden als studentenstad had. En die troef is nu ook weg.]

Sloop in de Vrijheidswijk en de Vegelinbuurt plus de inperking van het aantal particuliere kamerverhuurders waren hier de oorzaak van.
[Die particuliere kamerverhuurders perkten zichzelf in, bv. omdat ze het vertikten om aan de bouwkundige eisen te voldoen voor hun kamerpand, zoals voorgeschreven in de Kamermarktverordening. Dat is dan geen gemis:
Enerzijds is het begrijpelijk dat een individuele student die 'omhoog' zit qua huisvesting op het laatst alles accepteert, maar anderzijds moet er mede uit zelfbescherming wel een 'bodem' qua bouwkundige eisen worden gesteld aan kamers. Ik doel hierbij met name op brandveiligheidseisen.
Er zijn inderdaad een aantal wijken waar het aantal kamerpanden, waarvoor de eigenaar een vergunning moet hebben, niet qua aantal meer omhoog mag van de gemeente, maar dat gaat dan om nieuwe kamerpanden, niet om de bestaande panden die er in zo'n buurt al waren toen het vergunningstelsel werd ingevoerd. Kortom: Als het aantal particuliere kamerpanden is teruggelopen, dan lag dat toch echt aan de verhuurder, die niet wenste te investeren om zijn pand aan m.i. echt niet overdreven eisen te laten voldoen.]
Bovendien nam het aantal buitenlandse studenten drastisch toe. [Alsof dat een natuurverschijnsel was: Men haalde hen hier toch zelf naar toe? Dat is niet vrijblijvend: Dan zullen er ook extra kamers moeten zijn; dat kan een kind toch begrijpen?]

"Voor een woning in de Saskiadwarsstraten schreven zich laatst 134 mensen in", zegt Harry van Dijk van Stichting Studentenhuisvesting Leeuwarden (SSHL).
"Een woning in de Willem Loréstraat is toegewezen aan iemand die zich al in 1999 heeft ingeschreven. aan de Oosterkade is een kamer vrijgekomen voor iemand die vanaf 2000 wacht. Je moet dus echt geduld hebben."

"De wachttijden voor die corporatiewoningen kunnen best lang zijn, maar de ervaring leert dat studenten vaak eerst bij een particuliere verhuurder gaan wonen", zegt Van den Bos. "En daar is nog wel ruimte."
[Men huurt m.i. eerst een kamer bij een particulier juist omdat je heel lang moet wachten op een corporatiewoning. Van den Bos moet niet doen of dit een vrije keus is in de zin van 'zoek maar uit'. En het verhaal dat er nog wel ruimte is bij particuliere verhuurders:
Daarom worden natuurlijk nu containers cq. noodkamers neergezet aan de Rengerslaan.]

De gemeente heeft het toezicht op huisjesmelkers de afgelopen jaar strenger geworden.
[Dit staat er echt... Laten we hier maar neerzetten dat de gemeente via haar Kamerverordening verplicht heeft gesteld dat particuliere verhuurders van panden met 3 kamers of meer, daarvoor vergunning moeten hebben. Deze vergunning wordt alleen verleend als de kamers voldoen aan een aantal bouwkundige voorschriften, met name op het gebied van de brandveiligheid.]
Hierdoor is het aantal particuliere studentenpanden met ongeveer 10 procent afgenomen.
[Zoals eerder betoogd: Het waren de huisjesmelkers zelf die het vertikten om aan de regels te voldoen, waarop de de verhuur moesten staken. In het verleden hebben we bij gelegenheid bepleit dat er ook weer panden verbouwd zouden moeten worden door woningcorporaties. Grote probleem is nu echter, dat zonder objectsubsidie de aanvangshuren van de kamers erg hoog zullen uitvallen; vermoedelijk te hoog voor de student die geen ouders met geld achter zich heeft...]
Bij toenemende kamernood overweegt de gemeente om in de toekomst wel weer nieuwe studentenpanden toe te laten.
[De stop op kamerpanden in bepaalde wijken was aanvankelijk ingegeven door de gedachte dat studenten het 'sociale klimaat', de 'evenwichtige bevolkingsopbouw' en de 'betrokkenheid bij de buurt' in gevaar brachten.
Het PEL heeft zich indertijd tegen deze gemeentelijke argumentatie verzet. Later verschoof de gemeentelijke argumentatie meer richting 'onttrekking van zelfstandige woonruimte' wat niet ongebreideld kon plaats vinden. Daar zat m.i. meer in, toen de huizenprijzen stegen. Want als een nog relatief goedkoop koophuisje wordt omgezet in een kamerpand, schuift het huisje van het ene 'marktsegment' naar het andere 'marktsegment'.
Momenteel heerst schaarste bij zowel de goedkopere koophuisjes als bij de kamers. Moet er nu voor een verhuurder die zo'n huisje koopt een omzettingsvergunning afgegeven worden als hij het huisje verbouwt voor kamerverhuur en voldoet aan de Bouwverordening of niet? Wat is nu het volkshuisvestingsbelang? De stop op het aantal kamers in bepaalde buurten daarmee feitelijk opheffen of niet? Een lastige keuze. De echte oplossing is m.i. simpelweg deze keuze vermijden door geen corporatiewoningen meer te slopen en niet-woongebouwen te verbouwen. Op zich is bv. de voorgenomen verbouw door BWL van het v.m. Lienward College in de Kanaalstraat een goede zet, zij het, dat je vraagtekens kunt zetten bij hun aannemerskeuze. Het pand is nl. in handen van aannemersbedrijf Lont en die gaat het dan uiteraard verbouwen. (Zie bij diverse berichten) Of wellicht zou een woningcorporatie in diverse wijken wat woningen moeten kopen en deze tijdelijk geschikt moeten maken voor kamerverhuur en ze later als er weinig vraag naar kamers zou zijn, weer als zelfstandige woning moeten verkopen.]

Verder streven de hogescholen en de gemeente naar de bouw van enkele honderden studentenwoningen bij de nieuwe kenniscampus aan de Rengerslaan.
[Dat zijn die noodcontainers waarover we al berichtten. D66, FNP en Leefbaar Leeuwarden hadden over de locatie vragen gesteld aan B en W maar werden door wethouder Hetty Hafkamp afgescheept met het verhaal dat de ambtenaar met vacantie is en dat er later een reactie komt. Deze partijen zijn hier kwaad over geworden en hebben een rechtszaak tegen B en W aangespannen over deze kwestie. Ze stellen dat in 1903 baron Rengers aan de gemeente het Rengerspark heeft geschonken en dat het B en W daarom niet vrij staat juist in dat gebied die containers neer te zetten; z.g. tijdelijk voor 5 jaar.
Deze partijen willen de bouw stil laten leggen. De gemeente beweert dat in 1903 de grond niet is geschonken, maar alleen het Rengerspark. Mag ik dan de bomen, het gras en de struikjes tot 'opstal' rekenen?? Kortom: Een leuke puzzel voor de komende rechtszaak. In feite meppen deze partijen B en W hiermee ook terug omdat ze kwaad zijn dat de nieuwe openheid van het College nu we het nieuwe duale bestel hebben, niks voorstelt.
Wat ondergetekende tegen heeft op die wooncontainers is, dat er eerst wanbeleid wordt gevoerd door al dat gesloop van goedkopere woningen, dat dan vervolgens naar een noodoplossing moet worden gegrepen, dat die noodoplossing dan niet is bedoeld voor *alle* kamerzoekende studenten maar alleen voor buitenlandse studenten en dat tenslotte deze containers op een verkeerde plaats neergeplempt worden.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].