STAND VAN ZAKEN KAMERNOOD STUDENTEN LEEUWARDEN


Een overzicht:


De huisvestingsnood onder studenten is momenteel flink in het nieuws. Jammer alleen dat de gemeente uitsluitend iets wil doen aan de kamernood onder buitenlandse studenten. Zou dat komen omdat m.n. de hogescholen wellicht extra geld krijgen voor buitenlandse gaststudenten?
Wie ons meer algemene info kan geven over de financiële achtergronden van projecten van hogescholen voor gaststudenten:
E-mail ons daarover s.v.p.
Kortom: Ondergetekende vindt dat gemeente, corporaties en hogescholen iets moeten gaan doen aan de kamernood onder ALLE studenten, omdat de maatregelen die men nu wil nemen, het probleem maar ten dele kunnen oplossen.
Bovendien is het plaatsen van noodhokken geen echte, structurele oplossing.
De ellende is begonnen met de sloop en geplande sloop van m.n. de splitlevel-flats in Lekkumerend en zowel gemeente als woningcorporatie NWF dragen daarvoor de verantwoordelijkheid.
Volgens een LC-bericht van eind juni 2002 wil echter BWL iets gaan doen qua permanente huisvesting van studenten, door een v.m. schoolgebouw in de Kanaalstraat te verbouwen voor studenten. Helaas alleen niet voor alle studenten, maar alleen voor buitenlandse studenten. Het zal worden verbouwd door bouwonderneming Lont. Als ik me niet vergis, kon dit hetzelfde bouwbedrijf wel eens zijn die eigenaar is van het pand aan de Voorstreek waar o.a. Objectief winkelruimte huurt en waar tot voor kort op de bovenetages kamerverhuur was. De eigenaar Lont was door de gemeente aangeschreven dat zijn pand bouwkundig moest voldoen aan de Kamerverordening.
Hij verhuurde daar 5 kamers. Meneer wenste echter niets te doen op m.n. het punt van de brandveiligheid, waarop vervolgens de gemeente hem meedeelde, dat hij de kamerverhuur diende te staken.
Als dat dezelfde heer Lont is, dan weten we precies wat we kunnen verwachten qua verbouw in de Kanaalstraat...
En het is ook opvallend dat BWL als toekomstig beheerder van het gebouw aan de Kanaalstraat met zulke eigenaren en bouwbedrijven wel in zee wil gaan...
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 28/6/2002:

BUITENLANDSE STUDENTEN IN ORANJEWIJK

LEEUWARDEN - De Leeuwarder hogescholen en corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) willen permanente woonruimte voor 81 buitenlandse studenten maken in het voormalige pand van het Lienward College in de Leeuwarder Kanaalstraat. Hiermee hopen zij iets te doen aan het nijpende kamertekort onder Aziatische studenten. Omwonenden hadden liever een andere bestemming gezien van de oude school.

Het pand in de Oranjewijk is op dit moment tijdelijk in gebruik bij het christelijk gymnasium Beyers Naudé. Wanneer deze school binnenkort weer terugverhuist naar de verbouwde hoofdvestiging in de Gymnasiumstraat, kan het pand in de Kanaalstraat worden verbouwd. Door de enorme toename van buitenlandse studenten in Leeuwarden is veel behoefte aan nieuwe woonruimte.

Het nieuwe studentenpand kan begin volgend jaar in gebruik worden genomen na een grondige verbouwing. Het is eigendom van bouwonderneming Lont en wordt dan geëxploiteerd door BWL.

De opening van de nieuwe drugsopvang om de hoek en de sluiting van de Eerste Kanaalbrug voor autoverkeer hebben het afgelopen jaar veel emoties opgeroepen. Daarom belooft wethouder Roel Sluiter dat hij bij de studentenhuisvesting eerst met wijkbewoners zal overleggen voordat hij een besluit neemt over toestemming. Op 22 augustus vindt een informatie-avond plaats in het schoolgebouw.
[Ik vind het maar een vreemde link die de krant hier legt met de drugsopvang en met de kwestie rond de Eerste Kanaalbrug. Alle drie zaken zijn m.i. onvergelijkbaar. Wellicht wil de LC alvast het vuurtje wat opstoken voor de informatie-avond?]

"Ik had liever een andere bestemming gezien. Wij hebben hier behoefte aan bedrijven of bewoners die betrokken zijn bij de buurt. een opwaardering van de wijk is noodzakelijk. Dat zie ik bij studenten nu nog niet meteen", zegt Herman Dolstra, die op de hoek met de Emmakade een winkel drijft.
[Toemaar: Een bedrijf in deze v.m. school: Alsof dat geen overlast kan geven in een woonbuurt. En uiteraard weer die 'betrokkenheid' bij 'de buurt'. Alsof we op de wereld zijn gekomen om 'de buurt' te dienen, de nieuwe afgod; alsof een bewoner zijn eigen prioriteiten en interesses niet mag kiezen. En alsof tegenwoordig mensen met weinig geld, zoals bv. studenten van 'de buurt' niet mogen wonen, althans NIMBY. (Staat voor: Not In My BackYard)]

"Ik kan me voorstellen dat omwonenden er niet zo blij mee zijn. 's Zomers zullen studenten toch hun ramen openzetten. 's Avonds gaan ze uit. Dat kan geluidsoverlast geven", zegt Petra Spithorst uit het wijkpanel. Dit buurtorgaan heeft overigens nog geen officieel standpunt ingenomen.
[Ach natuurlijk, het Wijkpanel: Het door de Almachtige boven ons gestelde gezag, geweten en intellect. Het Wijkpanel denkt voor u en voor 'onze buurt'. En het is waar: Alleen studenten zetten 's zomers wel eens een raam open, alleen studenten maken herrie, alleen studenten gaan op stap en komen thuis met veel lawaai. Ervaring leert echter dat als een woningcorporatie een wat strak beheer voert en per week een aantal uren een huismeester inzet voor alle huishoudelijke zaken, het allemaal reuze meevalt met de meeste studenten. Uitzonderingen heb je, maar die tref je overal.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Inmiddels is ook de exacte lokatie bekend van de noodhokken voor buitenlandse studenten. Niet bij het 'Gevangpark', zoals een Tweede Kamernota vermeldde, noch op het grasveld aan de Dokkumer Ee in De Meenthe, maar aan de Rengerslaan. Lang niet alle raadsfracties zijn gelukkig met deze lokatie, zoals blijkt uit de op 4/7/2002 schriftelijk ingediende vragen aan het College van B. en W.:

Schriftelijke vraag Prefab-woningen Rengerslaan van D66, FNP en LL

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden

.

Leeuwarden 4 juli 2002.

Schriftelijke vragen zoals bedoeld in artikel 37 van het reglement van orde van de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden.

Geacht College,
In de vandaag via de mail ontvangen besluitenlijst van B & W lezen wij dat u besloten heeft een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan Rengerspark e.o. te verlenen alsmede een bouwvergunning goed te keuren zodat Corporatie Holding Friesland voor vijf jaar huisvesting voor driehonderd studenten in de wei bij de Manege aan de Rengerslaan kan realiseren.
Op dit moment (en al langer zo blijkt) wordt er reeds met draglines gewerkt in het weiland.
Wij vinden dit een zeer merkwaardige gang van zaken en verzoeken u met spoed te antwoorden op onze volgende vragen:
Hoe heeft tot nu toe de afweging om te komen tot het plaatsen van huisvestingscontainers in dit kwetsbare gebied plaatsgevonden?
Wethouder Sluiter heeft eerder aan de raad toegezegd binnenkort met een lijst van potentiële plekken voor het "inbreien" van bebouwing in de bestaande stad te komen. Democraten66 heeft uitdrukkelijk gevraagd deze lijst tijdig aan de raad voor te leggen i.v.m. de gevoeligheid van veel locaties. Deze locatie is een van die gevoelige plekken zowel om redenen van fauna (zie vragen FNP) als wel om bereikbare natuur voor kinderen (en ouderen) in een verstedelijkt gebied.
Waarom is deze lijst met het oog op deze discutabele bebouwing tot nu toe niet voor de raad beschikbaar? Wat is de stand van zaken van het project op dit moment zowel procedureel als voor wat betreft de uitvoering?
Wanneer denkt het College het project ter bespreking en goedkeuring aan de raad voor te leggen?
Op grond waarvan heeft het College de vrijheid genomen om het project al in gang te zetten zonder de raad te raadplegen zoals behoort bij een ontheffing van een bestemmingsplan?
Wat zijn de mogelijkheden voor de raad om het project met ingang van heden stil te leggen?
In verband met de urgentie van onze vragen doen wij u deze, behalve per mail, heden aangetekend toekomen. Wij hopen derhalve op een snelle reactie uwerzijds.

Hoogachtend;
Namens D66, Sietske Inberg.
Namens FNP, Sybren Posthumus.
Namens Leefbaar Lwd, John Stoelinga.


Einde tekst Raadsvragen D66/FNP/LL.

De Leeuwarder Courant berichtte hierover op vrijdag 5/7/2002 het volgende:

DRIE FRACTIES HEKELEN BOUW RENGERSLAAN

Bron: LC vrijdag, 5 juli 2002

LEEUWARDEN - De bouw van driehonderd noodwoningen voor studenten aan de Rengerslaan is tegen het zere been van de raadsfracties D66, LL (Leefbaar Leeuwarden) en FNP.
De partijen vinden het landschapsbederf te groot en betwijfelen of de bouw wel zonder goedkeuring van de gemeenteraad had mogen beginnen.

De studentenwoningen komen in twee langwerpige gebouwen van bijna 10 meter hoog, die maximaal vijf jaar blijven staan. Juist vanwege het tijdelijke karakter kunnen burgemeester en wethouders zelf ontheffing geven van het bestemmingsplan.


Einde 2e LC-bericht.

Op zaterdag 6/7/2002 meldde de Leeuwarder Courant de B en W reactie:

SNELLE BOUWSTART STUDENTENCOMPLEX

Bron LC zaterdag 6 juli 2002

LEEUWARDEN - De daadwerkelijke bouw van driehonderd houten studentenwoningen aan de Rengerslaan in Leeuwarden gaat snel door ondanks kritiek in de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders zeggen dat voor de bouw de toestemming van de raadsleden niet nodig is, zoals de fracties van D66, Leefbaar Leeuwarden en de FNP claimen.

B. en W. vinden de huisvesting zeer urgent. De huizen zullen er maximaal vijf jaar staan en in "gedekte dan wel camouflagetinten" worden geschilderd. De drie genoemde politieke partijen spreken van landschapsbederf.


Einde 3e LC-bericht.

Deze partijen hebben m.i. gelijk: Het is ook landschapsbederf om op die plaats noodhokken neer te plempen als zichtbaar baken van het mislukken van je huisvestingsbeleid... En wat zijn die 'camouflagetinten'? Legergroen, marineblauw of luchtmachtgrijs?!

Op zaterdag 6/7/2002 kwam de Leeuwarder Courant ook met een overzichtsartikel over de stand van zaken:

WONINGNOOD GASTSTUDENTEN SNEL TEN EINDE

Bron: LC zaterdag, 6 juli 2002

LEEUWARDEN - De nijpende kamernood onder buitenlandse studenten is over een jaar ten einde. Leeuwarden Kennisstad, de stichting waarin de hogescholen samenwerken, denkt het komende jaar zoveel nieuwe woonruimte vrij te maken dat alle gaststudenten zonder moeite in de Friese hoofdstad terecht kunnen. Voorlopig houden de hogescholen nog wel een aantal reservelocaties buiten Leeuwarden achter de hand.

De laatste jaren kwamen honderden studenten uit alle hoeken van de wereld naar Leeuwarden om college te volgen aan een van de drie hogescholen. De toch al krappe kamermarkt bleek hierop niet toegerust. De hogescholen huurden op het nippertje hotels af en brachten veel studenten onder in omliggende plaatsen.

"We rekenen komend jaar op 650 studenten van zo'n 25 nationaliteiten", zegt Rudolf Winius van Leeuwarden Kennisstad.
"Ze komen niet allemaal tegelijk. De tweede lichting komt in de winter. Dan hopen we al flink te hebben uitgebreid. We gaan uit van achthonderd woonruimten. Zo hebben we wat uitloop bij extra aanmeldingen."

Bij de Rengerslaan verrijst binnenkort een tijdelijk complex met driehonderd prefab-woningen. Verder wil corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) ruim tachtig studenten onderbrengen in het oude schoolpand aan de Kanaalstraat. Het is echter nog de vraag wat de omwonenden hiervan vinden.

"We hebben nog meer panden op het oog in Leeuwarden", zegt Winius.
"Als die geschikt blijken, komen we er na de vakantie mee naar buiten."

Kennisstad heeft voorlopig geen plannen om ook woonruimte voor Nederlandse studenten vrij te maken.
Wel heeft corporatie Nieuw Wonen Friesland de sloop van de flats in de Mariniersespel uitgesteld, waardoor de afname van het aantal kamers dit jaar beperkt blijft.
Toch dreigt de krapte ook deze zomer weer nijpend te worden.
[En dat is nu precies wat er schort aan de plannen: Ook voor de studenten die uit de rest van Nederland hier een opleiding gaan volgen, zal iets gedaan moeten worden. Begin maar eens een streep te zetten door alle sloopplannen en ga ook panden zoeken en verbouwen voor ALLE studenten, waar ze ook weg komen.]

De duizenden Friese studenten in Groningen hebben het nog moeilijker.
Daar is de kamernood totaal uit de hand gelopen. Studenten klagen steen en been. De universiteit en het gemeentebestuur deden onlangs een dringende oproep aan alle huizenbezitters om een kamer te verhuren.
[Wat een treurige vertoning: Al 40 jaar lang is in Groningen sprake van kamernood en 40 jaar lang kan en wil men daar blijkbaar dat probleem niet echt goed oplossen. Studenten daar zouden massaal leegstaande panden moeten kraken, zo massaal dat er geen ontruimen meer aan is...]


Einde 4e LC-bericht. Commentaar tussen [].