Nieuwsbrief Rode Dorp


nr. 7, 26-10-2001 Een uitgave van Bewonersvereniging Rode Dorp, secretariaat: Polderstraat 19Geachte bewoners,


Enige weken geleden ontving u van Jan Vermaning, manager woonbedrijf van Patrimonium, een brief met als onderwerp 'voortgang verkoopplannen'.

Op een tweetal punten bevat deze brief onjuistheden. Onder de kop (op bladzijde 2) 'Verder zijn wij met de Bewonersvereniging Rode Dorp overeengekomen dat:' wordt namelijk o.a. gesteld dat:


Het is onjuist dat deze punten zijn overeengekomen. Patrimonium heeft toegezegd dit middels een brief aan u recht te zetten.Aanvraag splitsingsvergunning

Inmiddels heeft Patrimonium (Corporatie Holding Friesland: CHF) een aanvraag voor een splitsingsvergunning ingediend bij de gemeente. Door splitsing in appartementsrechten koopt u een appartementsrecht (zoals bij een flat) en bent u als koper verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE heeft de zeggenschap over de gemeenschappelijke delen (dak, gevel, etc.).

In de 'Huis aan huis' van 17-10-2001 stond aangekondigd dat de vergunningaanvraag vanaf donderdag 18-10-2001 twee weken ter inzage ligt en dat belanghebbenden schriftelijk een 'zienswijze' kunnen indienen binnen diezelfde termijn.

Wij zijn voor verkoop van de woningen in het Rode Dorp aan de zittende huurders, maar we zijn absoluut tegen de splitsing van het Rode Dorp in appartementsrechten.


Wat is er tegen op de splitsing in appartementsrechten?


Het zal u duidelijk zijn dat wij van de gelegenheid gebruik zullen maken om onze zienswijze op de splitsing in appartementsrechten aan het college van burgemeester en wethouders duidelijk te maken.

Wanneer u ook tegen de genoemde splitsing bent, kunt u uw zienswijze schriftelijk indienen vóór donderdag 1 november bij:

College van burgemeester en wethouders van Leeuwarden

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Zorgt u ervoor dat uw brief in ieder geval de volgende punten bevat:


Wanneer u wel tegen de splitsing bent, maar geen zin hebt zelf een brief te schrijven, kunt u ook de bij deze nieuwsbrief gevoegde 'model-zienswijze' van de hiervoor genoemde gegevens voorzien en indienen. U kunt uw brief met zienswijzen eventueel ook vóór dinsdagavond 30 oktober in de brievenbus gooien bij één van de onderstaande adressen, dan zorgen wij dat uw brief bij het college van B&W komt.


We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur Bewonersvereniging Rode Dorp


Voorzitter:

Eddy Banda

Tuinbouwstraat 9

tel. 058-2150760

Secretaris:

Rob Kelder

Polderstraat 19

tel. 058-2152936

Penningmeester:

Geke Winius

Boomgaardstraat 33

tel. 058-2129903

Bestuurslid:

Domiek Schuurman

Achter de Hoven 324

tel. 058-2133438

Bestuurslid:

Trienke Sijperda

Boomgaardstraat 2A

tel. 058-2162353