College van burgemeester en wethouders van Leeuwarden

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden


Naam: _______________________

Adres: _______________________

Woonplaats: ___________________Betreft: Zienswijze m.b.t. voorgenomen verlening splitsingsvergunning 'Rode Dorp'
Leeuwarden, _______________________(datum)Geacht college,


Middels een advertentie in 'Huis aan huis' d.d. 17-10-2001 heeft u belanghebbenden uitgenodigd een zienswijze aan u kenbaar te maken betreffende het eventuele verlenen van een splitsingsvergunning aan Corporatie Holding Friesland (CHF) voor een complex van 127 woningen in het Rode Dorp.

Als bewoner van het Rode Dorp ben ik belanghebbende. Bij deze ontvangt u mijn zienswijze met betrekking tot genoemde vergunningverlening aan CHF.


Op grond van deze punten ben ik van mening dat u CHF geen vergunning moet verlenen voor splitsing van het Rode Dorp.

Tevens verzoek ik u mij schriftelijk op de hoogte te houden van het verdere verloop van de procedure.
Hoogachtend,
(handtekening)