Jarenlang slaagde de stad Leeuwarden er niet in de door de gemeente gewenste aantallen nieuwbouwwoningen te halen. Volgens wethouder Bilker gaat dat nu waarschijnlijk toch lukken.
Uit de Leeuwarder Courant van 20-8-2001:


BILKER: LEEUWARDER HUIZENBOUW IS NU OP STOOM

LEEUWARDEN - De bouw van nieuwe woningen in Leeuwarden heeft eindelijk het tempo bereikt dat de gemeente voor ogen staat. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 315 woningen aan de voorraad toegevoegd, oftewel 45 per maand. Dit bouwtempo benadert de planning, die uitgaat van 50 woningen per maand.
[Dus 600 per jaar. Gaat dan vooral om dure koopwoningen. Uit de lijstjes die Jan Post geregeld publiceert valt de conclusie te trekken dat de verkoop echter niet zo hard loopt. De gemiddelde huizenprijs voor bv. Zuiderburen in de periode januari t.m. juli was fl. 385.000,- De prijzen van de nu net nieuw opgeleverde huizen zitten daar nog niet bij.
Het Bredase bedrijf Digimmo zette de cijfers die uit het Kadaster komen voor heel Nederland op internet en met behulp van de postcode is zo een beeld te krijgen van het prijspeil per buurt en per wijk.]

CDA-wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) constateert dat de Leeuwarder woningbouwproductie hiermee eindelijk op stoom is gekomen. De afgelopen drie jaar kwamen er maar 800 woningen bij, terwijl was uitgegaan van 1750. [Men loopt dus 950 woningen achter op de eigen planning.] Als Leeuwarden er in zou slagen volgend jaar duizend huizen bij te bouwen, zou toch goeddeels zijn voldaan aan de verdelingsafspraak met de buurgemeenten.
[Beetje vreemde redenering: Men moet al 950 woningen 'inhalen' en men moet 50 huizen per maand bouwen dit jaar. 950 plus 600 (12 X 50) is 1550 huizen dit jaar opleveren is 129 woningen per maand neerzetten. Het tempo ligt nu op 45 huizen per maand in dit jaar, zo is gesteld.
Kortom: Deze productieachterstand is m.i. eind volgend jaar niet ingehaald. Als Leeuwarden niet voldoet aan de verdelingsafspraak ofwel zijn 'contingent' (aantal woningen dat gebouwd mag worden) niet haalt, gaat het totaal-contingent in de herverdeling en krijgen de omringende gemeenten meer contingent. Volgens de laatste berichten bestaan de kopers echter nog steeds voor 75 procent uit Leeuwarders en het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat straks wel weer zal blijken dat het inwonertal van de gemeente nauwelijks is gestegen. En daar ging het toch vooral om: Mensen met geld naar Leeuwarden lokken terwille van het 'draagvlak van de voorzieningen' onder het motto dat je grote koeien beter kunt uitmelken dan kleine koeien. Denk bv. hierbij aan de Onroerende Zaak Belasting...]

"Mar wy moatte wol realistysk bliuwe", waarschuwt Bilker. [Vertaald: "Wij moeten wel realistisch blijven."] "Wy bouwe foar de eigen wentemerk mei syn eigen omstannichheden."
[Vertaald: "Wij bouwen voor de eigen woningmarkt met zijn eigen omstandigheden."
Zoals we al eerder betoogden: Leeuwarden sloopt en bouwt zichzelf kapot. Als ooit de stofwolken zijn opgetrokken zal blijken dat men hiermee vooral Leeuwarders heeft verplaatst, dat de heren aannemers en projectontwikkelaars weer flink hebben verdiend, dat de mensen weer tot hun nek in de hypotheekschuld zitten en dat de lagerbetaalden nog veel meer moeite hebben dan nu om betaalbare woonruimte te huren of te kopen.]

Mocht blijken dat Leeuwarden z'n quotum niet helemaal heeft benut, dan moet dat volgens Bilker niet onmiddellijk uitmonden in een herverdeling.
"Der moat ek sjoen wurde nei wat der boud wurdt en wat de mooglikheden binne."
[Vertaald: 'Er moet ook worden gezien naar wat er wordt gebouwd en wat de mogelijkheden zijn.' Bilker ziet het zwerk kennelijk al drijven. Zien naar wat er wordt gebouwd? Huizen vanaf 4 ton bv. dubbel tellen of zo? En wat zijn dan die mogelijkheden en kennelijke onmogelijkheden? Dat nog duurder bouwen helemaal onverkoopbare huizen oplevert?
Bovendien: Precies hetzelfde verhaal kunnen de buurgemeenten ook houden...]

Nog altijd ondervindt Leeuwarden enige concurrentie van buurgemeenten, die jarenlang gewend waren de Leeuwarder bevolkingsaanwas af te romen met hun aanbod van relatief dure, ruime kavels in een landelijke omgeving.
[Nee, de grondkavels daar waren en zijn juist goedkoper dan in de gemeente Leeuwarden. Vooral Zuiderburen is qua grondprijs erg duur; bijna Randstadniveau...
Kortom: Voor hetzelfde geld had en heb je meer bouwgrond bij de dorpen ofwel: Flink wat grond om het huis en de buren op enige afstand.]

De stad zou graag zien dat er op het platteland ook meer voor de smalle beurs en voor ouden van dagen werd gebouwd.
[Bouwen voor de smalle beurs is hedentendage in het nagenoeg subsidieloze tijdperk m.i. niet meer mogelijk. Een behoorlijke huurwoning neerzetten 'in het weiland' zou m.i. op dit moment ongeveer een huur van fl. 1400,-/maand moeten doen; dus een huur ver boven de absolute huursubsidiegrens. Deze regeling stopt bij een huur van pakweg fl. 1150,- ]

De Leeuwarder wethouder heeft er alle vertrouwen in dat Gedeputeerde Staten een gemakkelijke graai in het Leeuwarder restquotum zullen voorkomen. Hij hoopt ook dat het woningbouwcontingent voor knelpunten (960 woningen tot 2009) niet te snel zal worden vergeven.
[Bilker is dus bang en spreekt een bezweringsformule uit...]

Zoals zijn collega's in alle grote steden werkt Bilker op meer fronten aan een ander huizenaanbod.
[Kortom: Leeuwarden hoort bij de grote steden?? Wat een onzin; m.i. hoort Leeuwarden zelfs niet bij de G-zoveel van middelgrote steden. Middelgroot zijn betekent m.i. toch minimaal 100.000 inwoners hebben. Een stad als Groningen is bv. al twee maal zo groot als Leeuwarden. Leeuwarden is gewoon weer eens bezig op de manier zoals ze zo vaak bezig waren: Mateloze zelfoverschatting van hoe belangrijk Leeuwarden wel niet is. Ik voorzie echter op termijn dat feitelijk Heerenveen de hoofdstad van Friesland wordt; niet Leeuwarden...]
Onder impuls van de rijksregeling voor stedelijke vernieuwing worden complexen huurwoningen gesloopt om meer variatie in achterstandswijken aan te brengen.
[De propaganda draait weer op volle toeren: Huurwoningen die men wil slopen staan in 'achterstandswijken'. Achterstand waarop? Achterstand met wie/wat? Achterstand van wie/wat? Herstructurering heet dit in het jargon. Dat wil zeggen: Met de dictatuur van het ultra-liberalisme op de achtergrond als de werkelijke drijvende kracht de volkshuisvesting vernietigen, daar is deze gedienstige politicus mee bezig.]
Daarnaast worden huurhuizen - soms met hele straten tegelijk - aan de bewoners verkocht.
[Gemeld is echter dat in Aldln op dit moment Nieuw Wonen Friesland geen huurders meer zit te pushen om hun 'pakhuiswoningen' (twee onder 1 kap huizen) te kopen, zoals vorig jaar toen zij daar de huren met een extra procent bovenop de gewone huurverhoging verhoogden om de huurders eruit te treiteren. Woningen verkopen in Aldln schijnt niet meer zo te lopen; ook de huizen die altijd al koophuizen waren worden niet zo snel verkocht.]

Staatssecretaris Johan Remkes wil dat de gemeenten er nog een schepje bovenop doen, maar volgens Bilker is dit in ieder geval voor Leeuwarden niet reëel. "De ferkeap fan hierwenten is net in doel op himsels. Boppedat binne wy al ier teinset mei de ferkeap fan wenten oan hierders. De 250 yn it jier, dr't it ryk oer praat, is foar s dan ek in boppegrins."
[Vertaling: "De verkoop van huurwoningen is geen doel op zichzelf. Bovendien zijn wij al eerder begonnen met de verkoop van woningen aaan huurders. De 250 per jaar waar het rijk over spreekt, is voor ons dan ook een bovengrens."
Is verkoop een doel of een middel?
Voor Remkes is het een doel op zich. Hij ziet graag dat meer mensen een eigen woning bewonen. Anderzijds zou huren of kopen als twee gelijkwaardige alternatieven ook in behoren te houden dat er ook voldoende huurwoningen overblijven. Zeker voor starters op de woningmarkt is meteen maar kopen bij de huidige prijzen vaak niet weggelegd. Ondanks koopsubsidie voor lagere inkomens is in principe huren altijd nog makkelijker dan kopen. Kopen vereist dat je eerst je bank over de streep trekt om je een hypotheek te verstrekken; een woningcorporatie kijkt alleen maar of je (al dan niet met huursubsidie) de maandhuur kunt betalen.
Als de verkoop van huurwoningen voor Bilker overigens geen doel op zich is, maar kennelijk een middel, op welk doel is dat middel dan gericht? Dat blijft mistig. De door Bilker toegezegde beleidsnota over hoe te handelen bij complexgewijze verkoop van huurwoningen door woningcorporaties ligt er ook nog steeds niet.]

Als voorbeeld noemt Bilker het Rode Dorp. "Wy wolle earst it risico weinimme, dat it op 'en duer in twadde Fegelinwyk wurdt. Der moatte wettertichte fspraken komme oer it underhld."
[Vertaling: "Wij willen eerst het risico wegnemen dat het op den duur een tweede Vegelinwijk wordt. Er moeten waterdichte afspraken komen over het onderhoud."
Voorkomen dat het 'een tweede Vegelinwijk wordt' kun je nooit helemaal.
Daar was de grootste kwaal: Particuliere verhuurders. De remedie daartegen is bekend: Zet in de koopacte een zelfbewoningsclausule plus boetebeding plus kettingbeding voor de volgende koper.
Dan die 'waterdichte afspraken over het onderhoud': Ik zie nog het meeste in een vereniging op vrijwillige basis die per woning een bepaald bedrag meekrijgt van de verkopende corporatie en waarvan je lid wordt en waaraan je ook een onderhoudsbijdrage betaalt. In ruil daarvoor doet de vereniging collectief bv. het casco en het schilderwerk qua onderhoud. Wie niet lid wil worden moet zelf het casco van zijn huis maar op eigen kosten onderhouden. Op het laatste moment lid worden net nadat de vereniging heeft besloten om buitenom te schilderen zou er in mijn optiek niet bij zijn: Dan zou men in dat geval tevens de jaarbijdrage van bv. de drie voorgaande jaren in de kas moeten storten plus zijn contributie met terugwerkende kracht. Soort 'inkoop' dus in de vereniging. Ik zou ook na laten gaan of een bepaling in de koopacte dat men altijd is gehouden een onderhoudsbijdrage aan de vereniging te betalen, juridisch haalbaar is.
M.a.w.: Houdt dat stand bij een rechter als iemand niet betaalt? N.b.: Dit dus geheel los van de vraag of men zijn lidmaatschapsgeld/contributie betaalt of niet, bv. omdat men geen lid wil zijn. Dat laatste zou ik dus vrij willen laten.
Ook bv. de kleur van het schilderwerk zou je bv. in de koopacte vast kunnen laten leggen, uiteraard voorzien van kettingbedding en boeteclausule. In deze richting zou men het m.i. moeten zoeken, waarbij echter de vrijheid van de koper m.i. niet verder beperkt moet worden dan strikt noodzakelijk. De verplichting als koper bepaald onderhoud aan bv. het casco door de verkoper te laten verrichten lijkt mij in strijd met het principe van de vrije concurrentie, terwijl ook bij een verplichting om ook altijd bij onderhoudswerk aan je woning de onderhoudsdienst van de verkoper offerte te vragen, van een juridisch vraagteken kan worden voorzien.
Kortom: Kopen moet ook echt kopen zijn met niet meer restricties dan nodig is om Vegelin-scenario's en verwaarlozing te voorkomen. Want in dat geval zou je je kunnen afvragen waarom mensen met veel geld die kopen wel veel zeggenschap hebben over hun koophuis en de kopers in het Rode Dorp niet.
Ik ben er niet van overtuigd dat weinig geld per definitie zou moeten staan voor weinig verstand, zodat derden *voor* mensen gaan beslissen.]

Er zal volgens Bilker altijd behoefte blijven aan goede en betaalbare huurwoningen. Hij zal de corporaties er dan ook op vergen dat zij een programma maken voor tijdige vervanging, ook buiten de stedelijke vernieuwing om.
[Rare zin: Dat 'vergen' moet m.i. zijn: 'aanspreken'.
Bestaande goedkopere huurwoningen zijn bovendien helemaal niet meer te vervangen! Gewoon een kwestie van ongesubsidieerd bouwen en de bouwkosten. Even raden? fl. 1100,- kale huur zou een scherpe prijs zijn voor een simpele nieuwbouwwoning...]

"De Seeheldebuert is dr in goed foarbyld fan. As dy wenten oan sloop ta binne, moatte dr foar deselde minsken krekt soksoarte hierhuzen wer foar yn 't plak komme."
[Vertaling: "De Zeeheldenbuurt is daar een goed voorbeeld van. Als die woningen aan sloop toe zijn, moeten daar voor dezelfde mensen soortgelijke huurhuizen voor in de plaats komen."
Dus Bilker spreekt dan bv. het gemeentelijk reservefonds aan? Want extra geld erbij leggen is de enige manier om soortgelijke huizen te bouwen die voor hen betaalbaar zijn; of beter gezegd: Betaalbaar worden gemaakt. Of bv. via Ronald McDonald en sponsoring door deze grote kindervriend?!
Op 6-8-2001 publiceerden wij het bericht: 'Leeuwarder Courant probeert sloopvuurtje op te stoken in Zeeheldenbuurt' en prompt wordt journalist 'Helleveeg' door Bilker op zijn wenken bediend...
Of zou het andersom zijn geweest (voorkennis krant?) of gewoon een kip/ei volgorde van gebeurtenissen? Want reken maar dat het geen toeval is dat ook Bilker nu over de Zeeheldenbuurt begint.
Je zou bijna zeggen: Als er geen kinderverkrachters bestonden, zouden ze moeten worden uitgevonden: Zij zorgen voor 'prima' sloopsmoezen voor een hele buurt...
Samengevat: Dikke kans dat de Zeeheldenbuurt plat gaat in fase 2 van de 'stedelijke vernieuwing' die pakweg 2004/2005 van start gaat. In fase 2 zal de aanval worden geopend op vooral 'Schil-Oost' ofwel de oudere wijken ten oosten van de binnenstad. De Zeeheldenbuurt ligt pal ten oosten van de stadsgracht: De projectontwikkelaar staat al te trappelen van ongeduld...
Tegen die tijd zijn de bewoners al lang vergeten: Zij kunnen oprotten en zullen worden verspreid over de stad.
Kortom: V voor victorie: Het ultra-liberalisme zal zegevieren op alle fronten. Winst (voor de projectontwikkelaar) ber alles; daar gaat het in laatste instantie om.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].