In de Leeuwarder Courant stond een interview met Jan Post, een van de mensen van de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' in Lekkumerend, een groep die ontstond nadat duidelijk werd dat er drastische sloopplannen bestaan voor erg veel woningen in deze wijk.
Uit de Leeuwarder Courant van 10-5-2001:


'BEWONER MARINIERSESPEL KAN NERGENS HEEN'

LEEUWARDEN - "Leeuwarden heeft helemaal geen lege huurhuizen meer. Er is dus geen vervangende woonruimte voor de huidige bewoners van de Mariniersespel", stelt Jan Post van de werkgroep voor volkshuisvesting in de Vrijheidswijk. Hij ziet grote fouten in de onlangs gepresenteerde sloopplannen: "Als die mensen geen nieuw huis vinden, kan Nieuw Wonen Friesland de komende jaren niets slopen."
[Dat laatste zou mooi zijn, maar m.i. is de redenering helaas iets te simpel: Als er helemaal geen huizen zouden vrijkomen, stond er geen woning meer aangeboden in het blad 'WoonWijzer' van de Centrale Registratie Woningzoekenden. Maar dat is wel het geval, zij het, dat het krantje wel dun wordt de laatste tijd: Er staat niet veel in en ook niet veel bijzonders qua huizen. Gaan ze slopen, dan wordt het krantje nog dunner, omdat dan een deel van de woningen buiten het blad om wordt aangeboden aan de huurders van de Mariniersespel. Gevolg: De wachttijden voor de 'gewone' woningzoekenden lopen verder op. Ook nu al, nu er nog niet veel gesloopt is, lopen de wachttijden op. Bij ons op dit moment is de wachttijd voor een 'distributiewoning' (Goedkoper dan ¦650,- huur/mnd) nu 1 jaar, heeft de balie van Woonbedrijf BWL gesteld. We constateerden zelf eerder al, dat vanaf pakweg herfst 1999 de wachttijden weer beginnen op te lopen.
Volgens het blad 'VROM.NL' van het ministerie, lopen door de forse sloop in de grote steden door de stedelijke vernieuwing, de wachttijden enorm op.
Acht tot tien jaar is normaal...
Hopelijk blijft dat Leeuwarden bespaard...
Nu al zijn er hier al weer verhalen van mensen van 24, 25 jaar die nog bij hun ouders wonen omdat ze zelfs geen flatje kunnen krijgen...
Kortom: Weer net zo als in de eerste helft van de zeventiger jaren.
Jan Post heeft in zoverre m.i. gelijk dat wel gesteld kan worden: Wat schaars is, wordt nog veel schaarser en de woningcorporatie zal nog veel moeite hebben om bewoners met weinig geld te herhuisvesten. Dat zal dan gaan ten koste van anderen die een woning zoeken en ook weinig geld hebben. Verdeel en heers en speel de armeren maar lekker tegen elkaar uit nietwaar?
Wellicht verlaten ze de stad, zodat weer een B&W-doel is bereikt. Vanaf directieniveau van Corporatieholding Friesland is informeel tegenover ons gesteld: "Het gaat het College van B&W alleen maar om de 'evenwichtige bevolkingsopbouw'. Wij doen alles om sloop te voorkomen." Nu moet je dat laatste met een korrel zou nemen, maar feit is wel, zoals de plannen voor Lekkumerend nu zijn, dat zij in die wijk de meeste van hun woningen willen laten staan en renoveren plus een 2 maal 60 stuks laagbouw willen verkopen. Op termijn lijken ze alleen de S8 flat Annie Westlandstraat en wellicht hun S5 flat daar te willen slopen, dat laatste dan te oordelen op basis van een vaag kaartje. Legt Nieuw Wonen Friesland tot nu toe 'stedelijke vernieuwing' vooral uit als 'sloop', CHF lijkt het begrip breder te willen opvatten, nl. zowel sloop als renovatie als verkoop. Deze opvatting ligt dichter bij de formele opvattingen van VROM, zoals die blijkt uit hun stukken t.a.v. stedelijke vernieuwing. Nu eerst zien of CHF dit waar kan/gaat maken.
Toch doet CHF en dan hier hun woonbedrijven BWL en Patrimonium het slimmer dan Nieuw Wonen Friesland: Als NWF veel sloopt, worden de goedkopere woningen heel schaars en zijn eerstgenoemden voor jaren verzekerd van veel klanten: Leegstand praktisch nihil...]

De afbraak van de Gebroeders Wierdaflat in maart was de start van een lange sloopperiode in de Vrijheidswijk. De Jan Evenhuisflat gaat plat, evenals alle 298 woningen in de Mariniersespel. Uit de wijk kwam in eerste instantie amper verzet.

"We stonden met een stel buurtbewoners verbaasd te kijken bij die flat. Ineens beseften we: 'Dit houdt niet meer op. De sloop gaat de hele wijk door.' Toen zijn we met een aantal mensen om tafel gaan zitten om er wat tegen te doen. Het zijn vooral buurtbewoners uit linkse kringen."

Post, zelf vroeger anarchist, was later de mede-oprichter van de SP in Drachten. Inmiddels woont hij een paar jaar in een koophuis in de Vrijheidswijk. Met de Leeuwarder SP heeft hij een koele verhouding. "Ze stelden mijn werk niet op prijs. De afgelopen weken heeft de werkgroep gedaan wat de SP had moeten doen."
[Ik vind het niet slim om wrijvingen met de SP openlijk in de pers te etaleren. Waar gaat het nu om: Om het vormen van 1 front tegen sloop of om grieven uit te vechten?
Sla elkaar na afloop desnoods maar de hersens in, maar doe het dan in stilte: Laat woningcorporaties en gemeente niet de lachende derden zijn. ZIJ hebben belang bij verdeeldheid, de bewoners niet.
In elk geval is het standpunt van het DB van het PEL, dat we met iedereen willen samenwerken en praten die tegen sloop is: Of dat nu de SP is, de Werkgroep voor Volkshuisvesting, Leefbaar Leeuwarden of losse initiatieven: Allemaal prima, zolang het maar gaat om het belang: Verzet tegen sloop!]

De nieuwe werkgroep voor volkshuisvesting belde bij alle bewoners van de laagbouw in de Mariniersespel aan om de mening van de bewoners te peilen: "De helft deed open. We hebben uren en uren thee zitten drinken bij al die mensen. We zijn twee keer een gezin tegengekomen dat met meer dan tien mensen in zo'n huis woont. In één woning zitten er zelfs veertien!"
[Men is nu bezig de enquête uit te werken.
Gemeld wordt qua eerste resultaten: Het is gewoon niet waar dat er zoveel alleenstaanden wonen, zoals de gemeente beweert. De gemeente beweert dat in het kader van haar sloopsmoezen: Veel alleenstaanden is 'fout' en een sloopreden. Hun sloopreden blijkt nu ook nog niet eens te berusten op feiten, want men trof v.nl. gezinnen aan in de laagbouw Mariniersespel. Het zou ook nog kunnen dat de gemeente roept 'alleenstaanden', maar dat ze bedoelen 'allochtonen'. Maar omdat ze door dat laatste te roepen kritiek zouden krijgen, heet het 'alleenstaanden'. Die mag je ongestraft stigmatiseren tot tweederangs burgers en overal voor verantwoordelijk stellen, zonder dat ook maar iemand z'n stem hiertegen verheft.]

In de Vrijheidswijk wonen per huis meer mensen dan elders in de stad, zo blijkt volgens Post uit de enquête. Komende week maakt de werkgroep de verdere uitkomsten bekend. Dat de bewoners in hun straat willen blijven, staat als een paal boven water, aldus Post.
[Dat betekent dan ook dat NWF bij herhuisvesting ook grote woningen zal moeten aanbieden. Maar dat betekent veelal ook: Forse huren; duurder dan nu.
Dat draait uit op ruw geschat, een huurniveau van pakweg ¦900,- tot ¦1000,- per maand. Dat wordt dan met veel huursubsidie toch nog armoede in een dure huurwoning. Volgens de resultaten van de peiling zitten er niet eens veel mensen in de bijstand, maar gaat het vaak om mensen met laagbetaalde baantjes bv. in de sfeer van de additionele werkgelegenheid, dus geen kwijtscheldingen meer voor bv. de OZB enz. En dan straks met je WIW of ID-baantje in een huurhuis van ¦1000,- ?!
Get real, gemeente Leeuwarden!]

"Al die hofjes in de 'espels' zijn hartstikke gezellig. Die mensen gaan er hoe dan ook op achteruit als hun huis wordt gesloopt. Want de vervangende woonruimte is meestal kleiner en duurder. En de verhuisvergoeding is veel te laag."
[Ervaringen van ons tot nu toe m.b.t. herhuisvesting: OF de woning is ongeveer even duur maar een stuk kleiner OF de woning is ongeveer even groot maar een stuk duurder. En die verhuiskostenvergoeding is inderdaad te laag: Echte kosten schatten we op 12 mille. De V&H-kosten zouden m.i. tenminste 10 mille horen te zijn, naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam.
Helemaal een rotfooi zijn de V&H-kosten voor flatbewoners: 6,5 mille voor mensen in een flat met meer dan 3 kamers en maar 4,5 mille voor mensen in een flat met 3 of minder kamers. Daar in flats statistisch gesproken vaker kleine huishoudens zoals alleenstaanden wonen betekent dit, dat in feite bij de V&H-regeling sprake is van indirecte discriminatie op leefvorm/huishoudensvorm.
Of dat formeel-juridisch gesproken ook zo is op basis van de z.g. 3e EEG-Richtlijn is een kwestie die door een ter zake deskundig jurist beoordeeld zou moeten worden.]

Omdat veel mensen in duurdere huizen terecht komen, zullen ze veel meer een beroep doen op huursubsidie, verwacht Post. "Voor de bewoners scheelt dat nauwelijks. Maar de gemeente en de corporatie kunnen wel eens in de problemen komen. Want in totaal kan het om heel veel extra subsidie gaan."
[Gedoeld wordt hier op het feit dat zowel een gemeente als een corporatie een boete kunnen oplopen als zij door hun woningtoewijzingen teveel huursubsidie 'uitdelen'. Daar zijn VROM-normen voor gesteld omdat het in feite gaat om het door hen verdelen van het VROM-budget huursubsidie. Op zich mogen zij dat, maar VROM heeft daarbij wel een rem ingebouwd qua uitgaven. Voor wat betreft de opmerking dat het voor bewoners nauwelijks scheelt qua huursubsidie verwijzen we naar ons pamflet 'Sloop = Straks armoe in duur huis!' met daarin rekenvoorbeelden.]

In de Mariniersespel en de omliggende straten wonen veel buitenlanders.
Is het voor de integratie niet beter dat ze meer over de stad verspreid raken? Post: "Leeuwarders vinden het toch ook leuk om met z'n allen bij elkaar te wonen? Nou, zo denken Koerden er ook over. Zo hebben ze steun aan elkaar."
[Ik vind dat elke bevolkingsgroep zelf maar moet bepalen of men bij elkaar wil wonen of juist niet en dat de overheid dat niet moet sturen van bovenof.
Men zou aan hen moeten vragen hoe men dit zelf ziet.
Ik vermoed dat er dan heel wisselende antwoorden komen. Formeel is overigens zowel een spreidingsbeleid als een concentratiebeleid voor etnische minderheden sinds 1988 door VROM verboden. Vandaar dat men sindsdien gewoon hun huizen sloopt, wat in feite dan resulteert in een spreidingsbeleid of in een concentratiebeleid in de volgende 'arme wijk'...]

Post wordt er droevig van: "De corporatie weet heel goed dat ze de weerlozen gaat verdrijven. De achteruitgang van de Vrijheidswijk is niet het probleem. Nee, het gaat om de enorme armoede onder de bewoners. Daar moeten ze wat aan doen."
[Dat laatste is zeker waar. Maar ook de gemeente en de corporatie treft schuld: Waar het om gaat is, dat de gemeente een veel strakker beheer zou moeten voeren en dat de corporatie niet de huizen verwaarloost. Als die twee dingen zouden worden aangepakt en tevens zou worden geprobeerd om de bewoners aan echt, normaal betaald werk te helpen, zou er veel gewonnen zijn.
Bovendien zijn de woningen nog maar pakweg 30 jaar oud en daarom ook puur boekhoudkundig gesproken veel te jong om te worden gesloopt.
Normaal gesproken schrijft men een eengezinswoning af in 50 jaar en bij goed onderhoud plus na bv. 25 jaar wat woontechnische verbeteringen/vernieuwingen kan een huis nog veel langer mee.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].