FOLDER VAKBOND UBL UITKERINGSBELANGEN LEEUWARDEN


UITKERINGSGERECHTIGDEN IN LEEUWARDEN:
SLUIT U AAN BIJ VAKBOND UBL VAN VERENIGING PEL!

Op 23/9/14 heeft de vereniging PEL een vakbond opgericht voor alle mensen in Leeuwarden die van een uitkering rond moeten komen. Kom op voor uw belangen en sluit u aan bij Vakbond Uitkeringsbelangen Leeuwarden (UBL)!

Wat wil "Vakbond UBL" ? (Vakbond Uitkeringsbelangen Leeuwarden)

Verbetering brengen in de positie van mensen met een uitkering.

Vakbondsleden bijstaan door:
* het bijstaan van mensen die problemen hebben met hun uitkering
* hen te helpen bij bezwaarschriften (bijv. bij problemen met Sociale Zaken) en klachten (bijv. over de bejegening)
* collectieve klachten naar buiten te brengen
* publicaties/een eigen geluid te laten horen
* het gezamenlijk voeren van acties (denk bijv. tegen het werken met behoud van bijstand zonder loonbetaling)

Waarom een vakbond?
De maatregelen die de regering aan het voorbereiden is zullen grote gevolgen hebben voor mensen met weinig inkomen. Te denken valt aan de veranderingen die bij de bijstandswet (straks Participatiewet) wordt aangebracht, de invoering van de WMO en de nieuwe Jeugdwet. Veel mensen die het al moeilijk hebben zullen hier grote gevolgen van ondervinden.
Ook de mensen die anders in de WSW zouden komen, belanden straks in de bijstand en staan dan met behoud van uitkering te werken bij bijv. Caparis.
Ook veel "nieuwe WAJONG-mensen" komen in de bijstand terecht.

De zogenaamde participatiesamenleving zal vooral bij mensen zonder baan leiden tot dwang en verplichting om werkzaamheden te verrichten waarvoor men niet betaald zal krijgen. De grote landelijke vakbonden beschouwen de belangen van mensen met een uitkering veelal als "wisselgeld" bij hun onderhandelingen, zodat die belangen steeds op de tweede plaats komen.

In deze tijd waar mensen die een uitkering ontvangen, worden weggezet als luie profiteurs, "bankzitters", a-socialen en fraudeurs is het belangrijk om ons ook te laten horen. Werkloos zijn is geen individueel probleem en "eigen schuld" zoals men ons wil laten geloven, maar een maatschappelijk probleem.

Vakbond UBL is een werkgroep van de vereniging PEL. Vereniging PEL is een rechtspersoon en daarmee "Vakbond UBL" dus ook. Op de volgende bladzijden kunt u lezen wat vereniging PEL is en doet en hoe u lid kunt worden van Vakbond UBL of van vereniging PEL en Vakbond UBL in een keer!

Wat is en wil vereniging PEL?

Is dit een nieuwe vereniging? Nee, het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden is al sinds 1978 actief op het terrein van volkshuisvesting en uitkeringen, kort gezegd: voor mensen met weinig geld. Geen eendagsvlieg dus…
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, dus zonder overbetaalde directeuren ed. Doel van de vereniging is om mensen te ondersteunen die problemen ondervinden met deze basisbehoeften. Dit doen we zowel structureel via de lokale politiek en eventueel in wijken, als individueel via ons Klachtenspreekuur. De afgelopen jaren heeft het zittende kabinet al veel verontrustende maatregelen afgekondigd en wanneer deze in de praktijk worden gebracht komen veel mensen in de problemen. Wij krijgen geen subsidie van de overheid of geld van de woningcorporaties. Dit betekent dat wij geheel onafhankelijk van hen kunnen optreden.

Wat deden en doen wij zoal?

- realiseerden in 1982 dat de Prins Frederikkazerne niet werd gesloopt maar verbouwd tot wooneenheden.
- legaliseerden kraakpand Casparii in de binnenstad voor de bewoners. Het pand werd verbouwd tot huurwoningen voor een woongroep.
- organiseren voorlichtings- en discussieavonden over volkshuisvestings-onderwerpen en over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de (bijstands)uitkeringen, de komende Participatiewet 2015 ed. Soms nodigen we daarbij ook advocaten uit om uw vragen op deze gebieden te beantwoorden.

Zo hielden we vorig jaar een openbare avond over het onderwerp criminalisering van mensen in de bijstand. Veel mensen hebben toen kunnen horen hoe hoogleraar arbeidsrecht, professor Vonk uit Groningen de achtergronden schetste en de praktijkervaring die advocaat Marc van Hooff uit Amsterdam op dit gebied heeft. Daarnaast heeft de organisatie Doorbraak uit Leiden verteld welke (straat)acties zij tegen dergelijke maatregelen uitvoeren en dit was zeker inspirerend. Na de avond is een groep mensen opgestaan die al naar wat men zelf wil, actief is geworden, om mensen die ook in de bijstand zitten, te helpen. Kortom: denk niet dat u er alleen voor staat als u een uitkering hebt, dat kan anders en beter!

Wij willen:

- een inkomen voor iedereen waar normaal van rond is te komen. We zijn voor betaald werk voor iedereen die dat kan, tegen een normaal loon. Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen!
Wij zijn mordicus tegen een "Tegenprestatie" (dwangarbeid) in ruil voor een bijstandsuitkering. Dat leidt tot verdringing van betaald werk en van het echte vrijwilligerswerk wat iemand doet uit eigen motivatie. Tegenover werk hoort gewoon loon te staan. U bent geen lijfeigene van de overheid!

- opkomen voor betaalbare huisvesting en ons verzetten tegen de sloop van goedkopere huurwoningen die nog te renoveren of op te knappen zijn.

Wij organiseren eventueel buurtverzet tegen sloop als de meeste huurders hier ook voor zijn. Succes is nooit gegarandeerd maar niet gehandeld is altijd verloren.

Hoe doen we dit?

Structureel:via adviezen, brieven, lobbywerk ed. proberen we druk op de gemeenteraad, College van B&W en de woningcorporaties uit te oefenen.

We bemoeien ons actief met volkshuisvestingszaken in Leeuwarden en we hebben zitting in de Cliëntenraad Werk en Inkomen die B&W moet adviseren over de bijstand, re-integratie ed.

Los daarvan benaderen we indien nodig ook rechtstreeks zelf de raadsleden.

Individueel: PEL heeft een Klachtenspreekuur. We helpen mensen op het gebied van uitkeringen en volkshuisvesting. Dit eventueel door het in overleg met de klant schrijven van een bezwaarschrift (of een klacht) of voor en met hem/haar naar de Huurcommissie te gaan of de verhuurder te benaderen. Ook woningzoekenden die maar niet geholpen worden kunnen bij ons terecht. We hebben door onze jarenlange ervaring veel deskundigheid in huis en maken eventueel gebruik van juristen of advocaten voor beroepszaken voor de rechtbank.

SAMEN STAAN WE STERKER!

De maatregelen die de regering aan het voorbereiden is zullen grote gevolgen hebben voor mensen met weinig inkomen. Te denken valt aan de veranderingen die bij de bijstand worden aangebracht, de invoering van de WMO (zorg) en de nieuwe Jeugdwet. Veel mensen die het al moeilijk hebben zullen hier grote gevolgen van ondervinden. Elke keer volgen nieuwe verslechteringen en komt het van kwaad tot erger… De zogenaamde participatiesamenleving zal vooral bij mensen zonder baan leiden tot dwang en verplichting om werkzaamheden te verrichten waarvoor men niet betaald zal krijgen.

In deze tijd waar mensen die een uitkering ontvangen, worden weggezet als luie profiteurs, "bankzitters", a-socialen en fraudeurs is het belangrijk om ons ook te laten horen. Werkloos zijn is geen individueel probleem en "eigen schuld" zoals men ons wil laten geloven, maar een maatschappelijk probleem. De staat heeft ook de plicht om voor voldoende werk voor haar burgers te zorgen tegen een inkomen waar men normaal van kan leven.

We zijn met zo velen en we worden zo slecht gehoord of we laten ons slecht horen. Wij willen daar verandering in brengen door PEL voor wat betreft uitkeringen als Leeuwarder vakbond voor uitkeringsgerechtigden te laten optreden! Organisatie en individuele hulp indien nodig, zijn beproefde vakbondsprincipes.

Om ons te laten horen moeten we samen op staan en een vuist maken. Samen is beter dan alleen. Wordt lid of donateur van PEL en/of onze vakbond en wordt met ons actief tegen dit beleid Beter je stem regelmatig bij PEL en UBL laten horen dan slechts 1x in de 4 jaar naar de stembus gaan. Samen maken we een vuist door de macht van het aantal tegen dit beleid.

Wat willen PEL en UBL doen voor nieuwe leden of donateurs?

=================================================================================
Steeds zodra er 6-7 nieuwe leden/donateurs zijn een introductieavond houden om verder te praten over wat men
van PEL en Vakbond UBL verwacht en wat men zelf eventueel zou willen doen.
Leden en donateurs bepalen wat onze prioriteiten moeten zijn.
==================================================================================

Hoe word ik lid of donateur?

Lid PEL en lid Vakbond UBL worden: EUR 22,50 per jaar. (stemrecht op ledenvergadering en lid van vakbond PEL) Bij lidmaatschap van PEL bent u tevens automatisch vakbondslid.

Donateur PEL en lid Vakbond UBL worden:EUR 10,= per jaar. (geen stemrecht op ledenvergadering, wel lid van vakbond UBL) U bent alleen lid van onze Vakbond en automatisch donateur tegen het minimumtarief voor donateurs.

U kunt een van deze bedragen storten op:

Bankrekening: NL85INGB0003955799 t.n.v. Vereniging PEL Leeuwarden.

Na ontvangst van dit geld bent u automatisch lid of donateur van PEL en/of UBL. PEL en UBL: Een sterk team!

Stort u geld, geef dan s.v.p. ook even uw adres door aan PEL: dat staat namelijk niet altijd op het dagafschrift vermeld.
Anders kunnen we u geen post sturen.

Vereniging PEL is een ANBI, een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom is uw contributie, gift of donatie aftrekpost bij de inkomstenbelasting
(regels belastingdienst m.b.t. giften gelden)
Meer over PEL bij http://verenigingpel.nl/anbi/anbi-gegevens.html
Meer weten? Bel of mail ons:

PEL: Telefoon: 058-267 16 36
E-mail: pel@verpel.demon.nl Website: http://verenigingpel.nl

Meer over PEL bij https://verenigingpel.nl/anbi/anbi-gegevens.html


Einde tekst vakbondsfolder UBL.

Vakbondsfolder als PDF-bestand: klik op deze link.