Nadat de Leeuwarder Courant op 5-10-2000 al had gemeld dat de OZB-tarieven in 2001 voor woningen 5 tot 9 procent gaan stijgen, was er kennelijk op 11-10-2000 een vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen.
Door diverse Raadsleden werd nadien bevestigd dat dit een gewone openbare vergadering was, hoewel de vergaderdatum niet was aangekondigd in de gemeentelijke rubriek in het blad 'Huis aan Huis' en ook het vergaderstuk niet te krijgen was via afdeling Voorlichting, omdat zij het ook niet hadden.
Uiteindelijk werd door een ambtenaar geweigerd om het stuk te verstrekken aan het PEL onder de stellingname: 'Ga maar naar de krant als jullie vragen hebben'.
Inmiddels hebben we een verzoekschrift naar B&W gestuurd om ons op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur het OZB-voorstel te geven.
Onderstaand verhaal uit de Leeuwarder Courant van 12-10-2000 is dermate nauwkeurig (incl. tabellen) dat het niet anders kan dan dat het verhaal berust op een schriftelijk stuk en niet op wat losse mondelinge informatie uit 'lekkende' wandelgangen.


GEHARREWAR OM LEEUWARDER OZB-TARIEF BREEKT LOS

LEEUWARDEN - De tarieven voor onroerende-zaakbelasting leveren in Leeuwarden weer een pittige discussie op. De raadscommissie bestuur en middelen gaf gisteravond een voorproefje door de eerste voorstellen van burgemeester en wethouders in meerderheid af te wijzen.

Wethouder Hermien de Haan (PvdA) moet zich vooral beraden op het risicofonds van ¦2 miljoen, waarmee de gemeente de gevolgen van verloren beroepszaken tegen de ozb-aanslagen wil afdekken. Het college stelde voor dit fonds uit de ozb-opbrengst te bekostigen. De meeste fracties wezen gisteren deze lastenstijging af, omdat de kiezer is beloofd dat de ozb alleen zou stijgen voorzover nodig voor rioleringswerk.
[Sinds dit jaar zit bovenop het normale OZB-tarief nog de v.m. rioolheffing eigenaarsgedeelte plus gebruikersgedeelte.]

De Haan wil de verwachte lastendruk bij woningbezitters en -huurders volgend jaar matigen door het tarief voor niet-woningen hoger vast te stellen dan dat voor woningen. Reden is dat de waarde van huizen bij hertaxatie gemiddeld meer is gestegen dan die van winkels, kantoren en loodsen. De VVD en het CDA zijn hier nog niet voor gewonnen.
[Ongetwijfeld niet: Wellicht zien zij het voorstel liever andersom?
Lager tarief voor bedrijven dan voor woningen?
De grote klappen bij de hertaxatie vallen bij vooral de goedkopere woningen. Een eenheidstarief voor woningen en niet-woningen zoals er totdusver is, betekent gewoon nog meer verhoging van de OZB bij vooral de goedkopere woningen. Zie ook het bijbehorende staatje met cijfers bij dit LC-bericht.]

Door de hertaxatie van alle onroerende zaken in de stad zullen de ozb-aanslagen voor 2001 veel stampei veroorzaken. Woningen blijken gemiddeld 71 procent meer waard te zijn dan bij de vorige taxatie in 1994. Achter dit gemiddelde gaan echter enorme verschillen schuil. Van sommige woningtypen is de waarde meer dan verdubbeld, andere zijn hooguit 60 procent in waarde gestegen.
[Zoals al eerder gesteld: Dit is het werkelijke probleem. Kiezen voor een 2-tarieven systeem voor woningen en niet-woningen kun je doen en de woningen een lager tarief geven, maar dit probleem is lastiger. In feite is dit een gevolg van de hele gedachte achter de OZB zelf: Hoe meer het huis waard is op 'de markt', hoe meer je betaalt, ook de huurder via het gebruikersdeel van de OZB.
Voor de huurder ben je er daar nog niet mee, want de verhuurder, bv. een woningcorporatie krijgt te maken met het eigenaarsdeel OZB dat ook fors hoger wordt door die gestegen waarde. De verhuurder zal dan geneigd zijn bij de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli, het percentage maar wat hoger te kiezen. Dus bv. geen 2,5 procent maar 3 procent, om maar een voorbeeld te geven. Zoals eerder geschetst: De goedkope flatjes krijgen de hardste klappen: 112 procent meer waard qua WOZ-waarde en dat betekent voor de huurders naast meer betalen voor het OZB-gebruikersdeel ook meer huurverhoging via de verhuurder...
In feite dubbelop dus!
De eigenaar-bewoners van deze flats krijgen het rechtstreeks 'dubbel' voor hun kiezen: Zowel gebruikersdeel als eigenaarsdeel OZB fors omhoog, plus het aan de WOZ-waarde gekoppelde huurwaardeforfait en het eigenaarsdeel Waterschapslasten...
Hoezo, bevordering woningbezit voor ook de lagerbetaalden?!]

Ook bij fabrieken, cafés, scholen, kantoren en boerderijen treden grote verschillen op. Gemiddeld zijn niet-woningen 47 procent duurder geworden, maar voor de horeca (+ 94 procent) is het beeld heel anders dan voor kantoren (+ 34 procent). Nu de taxatiewaarden van het Leeuwarder onroerend goed flink stijgen en de totale opbrengst gelijk moet blijven kan het tarief (per ¦5000 waarde) fors omlaag.
Als de gemeente een uniform tarief per vijf mille handhaaft, zou iedereen wiens onroerend goed of huuronderkomen minstens 49 procent hoger is getaxeerd een hogere aanslag krijgen. Het college wil daarom het uniforme tarief per ¦5000,- vanaf volgend jaar splitsen in een woningentarief van ¦25,04 en een niet-woningen tarief dat 17 procent hoger ligt (¦29,29).
[Daar zal weinig anders opzitten, gezien de waardeverschuivingen zoals die plaats vonden. Natuurlijk stellen VVD en CDA zich keihard op voor hun groepsbelang, nl. de belangen van m.n. de bedrijven, maar ondergetekende denkt dat het idee om 2 tarieven aan te houden in principe onvermijdelijk is, willen de woonlasten tenminste niet gierend uit de hand lopen. Richting VVD en CDA is mijn advies: Doe een aanval op de z.g. 'baatbelasting' voor ondernemers in de binnenstad en de Hemrik, zoals B&W die voorstelden. Zo'n baatbelasting, waarbij een bedrijf of winkel mee moet betalen aan het upgraden van de omgeving is m.i. in feite een hele rare belasting. Iedereen betaalt zijn belastingen toch al? En wie zegt me dat er meer klanten in een winkel komen die wat kopen als er grijze Chinese klinkers op de Nieuwestad liggen?
Kortom: Het idee achter die belasting lijkt me een fictie.]

Voor woningen valt de aanslag dan hoger uit bij een waardestijging van 60 procent of meer, bij niet-woningen ligt die grens bij een waardestijging van 36 procent.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Bijlage bij het LC-bericht van 12-10-2000:

VAN 10 PROCENT MINDER TOT 42 PROCENT MEER

LEEUWARDEN - De aanslagen voor de gemeentelijke onroerende-zaakbelasting (ozb) pakken naargelang de nieuwe taxatiewaarde en het tarievenmodel zeer verschillend uit. Uit de voorstellen van b. en w. valt op te maken dat dalingen van ¦13.000 (grote kantoren) tot en met stijgingen van ¦7000 (grote discotheekhouders) kunnen voorkomen. Hieronder is van zeven verschillende voorbeeld-objecten op een rij gezet wat (1) de aanslag van vorig jaar was. (2) wat de aanslag 2001 zou worden bij een uniform tarief en (3) wat de aanslag zou worden bij een gedifferentieerd tarief.

123
A. Een portiekwoning (in '94 ¦50.000 nu ¦106.000)¦¦399¦563¦525
B. Een flatje (waarde in '94 ¦125.000 , waarde nu ¦223.750)¦999¦1179¦1101
C. Een hoekwoning (in '94: ¦250.000 nu: ¦405.000)¦1998¦2171¦2028
D. Een woonboerderij (in '94: ¦500.000 , nu: ¦850.000)¦3996¦4557¦4256
E. Een melkveehouderij (in '94: ¦1 miljoen , nu: ¦1,82 miljoen)¦7992¦9758¦10661
F. Een discotheek (in '94: ¦2 miljoen , nu: ¦3,88 miljoen)¦15984¦20804¦22729
G. Een verzekeringskantoor (in '94: ¦16 miljoen , nu: ¦21,44 miljoen)¦127872¦114961¦125595

Het ozb-tarief per ¦5000 waarde is nu ¦39,96
[N.B.: ¦22,16 voor eigenaarsdeel en ¦17,80 voor gebruikersdeel].
Voor 2001 gaat het om de keuze tussen ¦26,81 per ¦5000 voor alle objecten ofwel een gesplitst tarief: ¦25,04 per

5000 voor woningen en ¦29,29 per ¦5000 voor niet-woningen.
Einde bijlage bij artikel LC 12-10-2000.


Opmerking hierbij: Of je nu een 1 tarief systeem blijft aanhouden of een twee-tarief systeem: Alle objecten moeten meer betalen, behalve object G, ofwel het grote verzekeringskantoor dat eerst een WOZ-waarde had van 16 miljoen en nu van 21,44 miljoen. Dat is uiterst merkwaardig en nog vreemder is het, dat dit tarief klopt met het voorgestelde tarief als ik het uitreken en bv. het tarief voor object A (portiekflat) dan veel te hoog is.
Want: ¦50.000 waarde is 10 maal ¦5000 is 10 maal bv. ¦26,81 is ¦268,10 en geen ¦563,- (kolom 2).
En bij een 2-tarief systeem zou deze flat 10 maal ¦25,04 doen is ¦250,40.
Het lijkt alsof bij de voorbeelden A t.m. F ook het rioolrecht bijgeteld is (alleen weten we niet hoeveel dat in 2001 wordt) en bij het duurste voorbeeld G niet...
Om dat uit te zoeken is het nodig het commissiestuk zelf te hebben, maar dat weigert de gemeente...
Zoals bekend, is daarover inmiddels een verzoekschrift ingediend bij B&W op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en heeft de NLP-fractie bij monde van Gijs Jacobse schriftelijke vragen gesteld aan B&W over deze kwestie.
Zoals de tabellen er in de LC er uit zien, leidt dat tot de vraag hoe je als gemeente met droge ogen kunt beweren dat de totaalopbrengst OZB gelijk blijft, terwijl de binnenkomende geldbedragen over de hele linie (voorbeelden A t.m. F) stijgen, behalve bij de 'grote jongens' qua bedrijven...

Inmiddels is er opnieuw een vergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen geweest op 18-10-2000 waarbij het punt 'OZB-tarieven' niet op de agenda stond maar wel werd behandeld; voor de tweede keer dus...
Kennelijk zijn B&W doodsbang voor kritische burgers...
Of wellicht gaat het niet om B&W maar om 'volkscommissaris' (wethouder) De Haan?? (PvdA)
Uit de Leeuwarder Courant van 19-10-2000:


WETHOUDER HOUDT VAST AAN RISICOFONDS UIT OZB

LEEUWARDEN - Wethouder Hermien de Haan (PvdA, financiën) van Leeuwarden wil toch een fonds opzetten om tegenvallers bij de inning van onroerendezaakbelasting op te vangen. In deze risicopot moet ¦1,8 miljoen worden gestopt, als buffer voor gehonoreerde bezwaren tegen de ozb-heffing. Dit geld moet uit de reguliere opbrengst van de ozb worden gehaald. Juist om die reden heeft een politieke meerderheid zich in commissieverband tegen dit plan gekeerd. Wethouder De Haan wil het toch aan de gemeenteraad voorleggen: "We moeten maar zien hoe het komt."
[Dit is typisch wethouder De Haan: Altijd en tot het uiterste proberen haar zin door te drijven. Dat ging in december 1999 bij de debatten in de Raad over de tarieven voor dit jaar precies zo. Ondanks dat was afgesproken dat de OZB-opbrengst gelijk moest blijven en qua geldbedrag niet hoger, proberen B&W toch een meeropbrengst te realiseren van 1,8 miljoen. Als burgers bezaren indienen tegen de hoogte van de OZB dan behoort dat tot het normale werk van de gemeente om dat af te handelen en kun je niet op een verkapte manier die burgers nog eens extra de manuren van de ambtenaren doorberekenen!
En als die pot met geld niet of slechts gedeeltelijk wordt opgemaakt aan arbeidsuren m.b.t. OZB-bezwaarschriften?
Dan valt makkelijk te raden wat met het restant gebeurt: In de algemene reserve...
Tevens vraag ik me af of deze kosten doorberekenen niet in strijd is met de OZB-wetgeving.]

De meeste fracties halen het geld voor de risicoreserve liever uit de algemene reserve. Twee jaar geleden is afgesproken dat de ozb niet zou stijgen, afgezien van het gedeelte voor riolering. Wethouder De Haan betoogde gisteravond in de raadscommissie bestuur en middelen, dat het risicofonds de gemeente geen cent extra oplevert.
[Een knap staaltje werk: Dit moet een geval zijn geweest van 'dubbelplusgoed eendenspraak' in Orwelliaanse zin...]

"We verdienen er niet aan. In feite gaat de lastendruk nog omlaag, doordat wij de inflatie niet eens in het ozb-tarief doorberekenen", aldus de wethouder.
[De LC van 5-10 jl. meldde dat de aanslag OZB steeg met 5 tot 9 procent. De inflatie is pakweg 2 procent of iets hoger, maar zeker geen 5 tot 9 procent.
Maar in feite gaat natuurlijk de lastendruk omlaag, volgens onze wethouder...
Probleem is natuurlijk dat we dat verkeerd zien ofwel: Het is een probleem van ons...
Nu ja, het volk is nu eenmaal dom nietwaar?]

De fractieleiders van de drie grote partijen reageerden gisteravond direct al afwijzend op het voornemen van De Haan.
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].