Ondanks dat de Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente op 11-10 jl. in openbare vergadering (overigens niet aangekondigd in Huis aan Huis) in eerste aanleg een voorstel besprak van B&W over de tarieven OZB voor 2001, was dit stuk niet te verkrijgen. Het stuk werd door een ambtenaar onlangs geweigerd met de woorden: Ga maar naar de Leeuwarder Courant.
Het LC-bericht van de dag daarop was echter dusdanig nauwkeurig (met tabellen en al) dat alles er op wijst dat hier sprake was van een schriftelijk stuk.
Door diverse Raadsleden werd ons bevestigd dat het hier ging om een openbare vergadering. Daarom willen wij het ons geweigerde stuk hebben; een recht dat iedere burger op zijn verzoek toekomt.
Hieronder de tekst van het Verzoekschrift op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB):


Leeuwarden 18-10-2000

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden

Betreft: informatie over tarieven onroerende-zaakbelasting

Geacht College,

Op basis van artikel 3 van de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) verzoeken wij u ons de schriftelijke informatie over de tarieven van de onroerende-zaakbelasting te verstrekken zoals die behandeld zijn in de raadscommissie bestuur en middelen van 11-10-2000.
Tevens verzoeken wij u op grond van artikel 6 WOB ons uw beslissing omtrent dit verzoek schriftelijk binnen 14 dagen mede te delen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de Vereniging PEL