Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden.

Geacht college,

Hierbij doe ik u als bijlage toekomen een brief van PEL.
Deze brief geeft mij reden u het volgende te vragen.
Is de weergave van het gebeurde correct?
Zo ja, waarom is dit stuk geweigerd?
Bent u met mij van mening dat het niet correct is als/dat een ambtenaar /ambtenaren blijk geven van hun eigen afkeer van personen en organisaties in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de gemeente. Kunt u ons een overzicht verstrekken van verzoeken die in 2000 zijn gedaan om stukken welke zijn geweigerd en de motivatie waarom dat is gebeurd?

Gijs Jacobse
(gemeenteraadslid Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP))