Aan de gemeente Leeuwarden

Leeuwarden,12-10-2000

L.S.,

Hierbij enige vragen aan het gemeentebestuur en aan de Raadsleden:

Op donderdagavond 12-10-2000 berichtte de Leeuwarder Courant over een vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen, gisteravond. Onderwerp o.a.: De tarieven OZB voor 2001.

VRAAG: Waarom werd deze Commissievergadering niet normaal afgekondigd in de gemeentelijke rubriek in de Huis aan Huis?

VRAAG: Of was dit weer een 'besloten' vergadering waarbij de krant kennelijk toch de hand op het vergaderstuk wist te leggen?

VRAAG: Indien sprake was van een besloten vergadering, waarom zijn B&W en de Raadscommissie dan te laf om in het openbaar discussie te voeren?
En hoe verdraagt zich dat eigenlijk dan met in elk geval de schijn van democratie die U toch op zult moeten houden?

VRAAG: Of was het een semi-besloten vergadering, alleen openbaar voor de mondeling ingeseinde insiders?
N.B.: Ook dit is in het verleden wel voorgekomen bij bv. het politieke voortraject dat voorafging aan de invoering van het twee-tarievenstelsel Afvalstoffenheffing.

Zeer onlangs is door ons bij de Afdeling Voorlichting geïnformeerd naar bedoeld (jaarlijks) vergaderstuk met daarin de tarieven, heffingen en retributies voor het jaar 2001. De Afdeling Voorlichting had dit stuk niet beschikbaar ter inzage, omdat het daar nog niet was.
Bedoelde vraag werd gesteld n.a.v. een eerder LC-bericht over de OZB 2001 van 5-10-2000.

VRAAG: Waarom is bedoeld stuk over m.n. de OZB niet voor het publiek ter inzage?

MEDEDELING: Elk stuk dat wij relevant vinden voor ons werk en en wat hetzij wordt geweigerd (Koepelnota; ondanks beloften nog steeds niet beschikbaar), hetzij doodgewoon niet ter inzage ligt bij Afdeling Voorlichting hoewel de pers er over berichtte, of doodgewoon ontbreekt bij de stukken waarop we een duur betaald abonnement hebben (Raad, Comm. Stadsontwikkeling, Comm. Welzijn), zal bij weigering voortaan consequent worden opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Indien in bovengenoemde gevallen/situaties sprake is van een mondelinge of schriftelijke weigering door een bepaalde ambtenaar, zal tevens consequent hierover een klacht worden ingediend middels de gemeentelijke klachtenprocedure voor burgers en vanaf 1-1-2001 bij de Nationale Ombudsman.

Indien op een verzoek om informatie op grond van de WOB geen reactie volgt, zoals in het verleden wel voorkwam, zullen we onze advocaat inschakelen.

J. Bakker
secretaris PEL